โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Shell ordered to deepen carbon cuts in landmark Dutch climate case
เชลล์ได้รับคำสั่งให้ลดคาร์บอนในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของเนเธอร์แลนด์

A Dutch court ordered Royal Dutch Shell to drastically deepen planned greenhouse gas emission cuts on Wednesday, in a landmark ruling that could trigger legal action against energy companies around the world.
ศาลเนเธอร์แลนด์มีคำสั่งให้บริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ทำแผนปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอีกอย่างมากเมื่อวันพุธ ในการพิจารณาคดีที่สำคัญซึ่งอาจทำให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทพลังงานทั่วโลก

Shell said it was "disappointed" and plans to appeal the ruling, which comes amid rising pressure on energy companies from investors, activists and governments to shift away from fossil fuels and rapidly ramp up investment in renewables.
เชลล์กล่าวว่า "ผิดหวัง" และวางแผนที่จะอุทธรณ์คำตัดสิน ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อบริษัทพลังงานจากนักลงทุน, นักเคลื่อนไหวและรัฐบาล ที่จะถอยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

Judge Larisa Alwin read out a ruling at a court room in The Hague, ordering Shell (RDSa.L) to reduce its planet warming carbon emissions by 45% by 2030 from 2019 levels.
ผู้พิพากษา Larisa Alwin อ่านคำตัดสินที่ห้องพิจารณาคดีในกรุงเฮก มีคำสั่งให้บริษัท Shell(RDSa.L)ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ทำให้โลกร้อน ลง 45% ภายในปีค.ศ.2030 จากระดับของปีค.ศ. 2019

Earlier this year, Shell set out one of the sector's most ambitious climate strategies.
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทเชลล์ได้กำหนดหนึ่งในกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศที่ทะเยอทะยานที่สุดของกลุ่มธุกิจน้ำมัน

It has a target to cut the carbon intensity of its products by at least 6% by 2023, by 20% by 2030, by 45% by 2035 and by 100% by 2050 from 2016 levels.
มีเป้าหมายที่จะลดความเข้มคาร์บอนของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 6% ภายในปีค.ศ.2023, 20% ภายในปีค.ศ.2030, เพิ่มขึ้น 45% ภายในปีค.ศ.2035, และ 100% ภายในปีค.ศ.2050 จากระดับของปีค.ศ.2016

But the court said that Shell's climate policy was "not concrete and is full of conditions...that's not enough."
แต่ศาลกล่าวว่านโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของเชลล์นั้น "ไม่เป็นรูปธรรมและเต็มไปด้วยเงื่อนไข ... นั่นยังไม่เพียงพอ"

"The conclusion of the court is therefore that Shell is in danger of violating its obligation to reduce. And the court will therefore issue an order upon RDS," the judge said.
"ข้อสรุปของศาลเป็นดังนี้ เนื่องจากเชลล์อยู่ในอันตรายต่อการละเมิดภาระหน้าที่ของตนเองที่จะต้องลด และดังศาลจึงมีคำสั่งให้บริษัท(RDS)" ผู้พิพากษากล่าว

The court ordered Shell to reduce its absolute levels of carbon emissions, while Shell's intensity-based targets could allow the company to grow its output in theory.
ศาลสั่งให้เชลล์ลดระดับการปล่อยคาร์บอนอย่างแท้จริง ในขณะที่ตามเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับของเชลล์อาจทำให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มผลผลิตได้ในทางทฤษฎี

Shell Chief Executive Ben van Beurden rejected absolute reduction targets at its annual general meeting this month.
Ben van Beurden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเชลล์ปฏิเสธเป้าหมายการลดอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญประจำปีในเดือนนี้

"Reducing absolute emissions at this point in time is predominantly possible by shrinking the business," he said.
“ การลดการปล่อยมลพิษอย่างแท้จริง ณ เวลานี้ส่วนใหญ่เป็นไปได้โดยการลดขนาดธุรกิจลง” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- absolutely (adv) = สมบูรณ์, แน่นอน, เต็ม ๆ, ขาดลอย, ไม่มีข้อจำกัด
- ambitious = ทะเยอทะยาน, มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
- amid (prep) = ท่ามกลาง
- appeal (v) = อุทธรณ์, ยื่นอุธรณ์, ร้องขอ
- at least = อย่างน้อย
- by means of = โดย, ด้วย, ใช้วิธี
- conclusion = การสรุป, การตกลงขั้นสุดท้าย
- concrete (adj) = ที่เป็นรูปธรรม, ที่ทำให้เป็นจริงได้
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- danger (n) = อันตราย, สุ่มเสี่ยง
- deepen (v) = ทำให้ลึกขึ้น
- drastically (adv) อย่างฮวบฮาบ อย่างรวดเร็ว
- emission = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี)
- fossil fuel = ชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงสารอินทรีย์เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์หลายพันล้านปี ในรูปของแข็งคือถ่านหิน, ของเหลวเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกมาในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- greenhouse gas emissions = การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- intensity (n) = ความเข้มข้น, ความหนาแน่น
- - issue (v) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- judge= ผู้พิพากษา
- most (adj. adv) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- obligation = ภาระหน้าที่
- output = ผลผลิต
- ramp up = ยกระดับ, เสริม , เพิ่มขึ้น
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- reduce (v) = ลดลง, ผ่อนลง, ทำให้น้อยลง
- renewables (n) ที่ไม่มีวันหมด
- ruling = คำตัดสิน,การพิจารณาคดี
- set out = เริ่มกำหนด, เริ่มกำหนดรายละเอียด
- strategy (n) = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการ
- therefore = ดังนั้น
- will (Modal Verb ต้องตามด้วย v1ไม่เปลี่ยนรูปเท่านั้น แต่ยกเว้นให้กับadv)แหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)
แหล่งข่าว : บีบีซี (Website)
Galápagos tortoise found alive is from species thought extinct
พบ เต่ากาลาปากอส ที่ยังมีมีชีวิตอยู่เป็นสายพันธุ์ที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว

Genetic tests have confirmed that a giant tortoise found on the Galápagos Islands is from a species which scientists thought had died out more than a century ago.
การทดสอบทางพันธุกรรมได้ยืนยันว่า เต่ายักษ์ที่พบบนหมู่เกาะกาลาปากอสมาจากสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าตายไปนานกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว

The single female was discovered during a 2019 expedition to Fernandina Island.
เต่าเพศเมียที่พบตัวเดียวนี้ถูกค้นพบระหว่างการเดินทางไปเกาะเฟอร์นันดินาปี ค.ศ. 2019

To prove the link, scientists took samples from the female to compare to the remains of a male from the species Chelonoidis phantasticus.
เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยง นักวิทยาศาสตร์ได้นำตัวอย่างจากเต่าตัวเมียนี้ไปเปรียบเทียบกับซากของตัวผู้จากสายพันธุ์ Chelonoidis phantasticus

The last previous sighting of the species had been in 1906.
ก่อนนี้ มีการพบเห็นสายพันธุ์นี้ครั้งสุดท้ายในปี ค. ศ.1906

That sighting was made by scientists from the California Academy of Sciences who sailed to the Galápagos Islands to carry out comprehensive survey of their flora and fauna.
การพบเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จาก California Academy of Sciences ซึ่งล่องเรือไปยังหมู่เกาะกาลาปากอสเพื่อทำการสำรวจพืชและสัตว์ประจำถิ่น

They took back the male specimen to the academy's herpetology department and it was samples from there that allowed geneticists from Yale University to determine 115 years later that the female found in 2019 is indeed a Chelonoidis phantasticus, also known as Fernandina giant tortoise.
พวกเขานำตัวอย่างเพศผู้กลับไปที่แผนกศึกษาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของสถาบัน และเป็นตัวอย่างจากที่นั่นที่ทำให้นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลตรวจสอบในอีก 115 ปีต่อมา ว่าตัวเมียที่พบในปีค.ศ.2019 นั้นแท้จริงแล้วคือ Chelonoidis phantasticus หรือที่เรียกว่าเต่ายักษ์เฟอร์นันดินา

Ecuador, of which the Galápagos islands are a part, has celebrated the good news.
เอกวาดอร์ซึ่งมีหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นส่วนหนึ่งได้เฉลิมฉลองข่าวดีนี้

"It was believed to have gone extinct more than 100 years ago!" Environment Minister Gustavo Manrique tweeted of the Fernandina giant tortoise. "Hope is alive," he added.
"มันถูกเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปกว่า 100 ปีแล้ว!" Gustavo Manrique รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทวีตถึงเต่ายักษ์เฟอร์นันดินา “ความหวังยังมีชีวิตอยู่” เขากล่าวเสริม

The female Fernandina giant tortoise, which is estimated to be more than 100 years old, is currently in a breeding centre on Santa Cruz Island.
เต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเพศเมียซึ่งคาดว่ามีอายุมากกว่า 100 ปีปัจจุบันอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์บนเกาะซานตาครูซ

Scientists have found prints and faeces on Fernandina Island which they think indicate that there are more individuals of the species left in the wild.
นักวิทยาศาสตร์พบรอยเท้าและอุจจาระบนเกาะเฟอร์นันดินา ซึ่งพวกเขาคิดว่ามันบ่งบอกว่ามีสายพันธุ์นี้ตัวอื่นๆเหลืออยู่ในป่าอีก

The Director of the Galapagos National Park, Danny Rueda, has said that an expedition will be launched to Fernandina Island to try to locate other members of the same species
Danny Rueda ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสกล่าวว่า จะมีการเดินทางไปยังเกาะเฟอร์นันดินาเพื่อค้นหาสมาชิกตัวอื่น ๆ ของสายพันธุ์เดียวกัน

คำศัพท์ข่าว
- breeding = การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การเลี้ยง
- carry out (phrasal verb) = ดำเนินการ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ
- compare (v) = เปรียบเทียบ
- comprehensive (adj) = ครอบคลุม, กว้างขวาง, กินวงกว้าง
- currently (adv) = ในปัจจุบัน
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- expedition = การเดินทาง
- faeces = ขี้, อึ, อุจจาระ
- fauna = สัตว์ท้องถิ่น, สัตว์ในภูมิภาค
- flora = พฤกษา
- indeed (adv) = อย่างแท้จริง, โดยแท้จริงแล้ว
- indicate (v) = ชี้ให้เห็น, บ่งชี้, บ่งบอก
- individual = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- launch (v) = เริ่ม, เริ่มต้น, เริ่มทำ, เปิดตัว
- prints = ร่องรอย, รอยมือ, รอยเท้า
- specimen = ตัวอย่าง , สิ่งแสดง, สิ่งส่งตรวจ


ซีเอ็นเอ็น : Ecuador confirmed that a giant tortoise found in 2019 in the Galapagos Islands is a species considered extinct a century ago.

SkyNews : Ecuador has confirmed a giant tortoise found in 2019 in the Galapagos Islands is a species considered extinct a century ago.

รอยเตอร์ : A turtle considered extinct 100 years ago in Galapagos is still in existence says Ecuadorแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Blind man has sight partially restored after 40 years
คนตาบอดสามารถมองเห็นได้บางส่วนหลังจาก 40 ปี

A blind man has had his vision partially restored using optogenetic therapy and engineered goggles -- the first successful case of such therapy in humans.
ชายตาบอดได้รับการฟื้นฟูการมองเห็นบางส่วนโดยใช้การบำบัดด้วยแสงและแว่นตาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นกรณีแรกที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดในมนุษย์

Researchers treated a 58-year-old man who for 40 years had been suffering from retinitis pigmentosa -- a neurodegenerative eye disease where loss of photoreceptors can lead to complete blindness.
นักวิจัยให้การรักษาชายอายุ 58 ปีที่ทุกข์ทนเป็นเวลา 40 ปีด้วยโรคเรติไนติส พิกเมนโตซา(retinitis pigmentosa) ซึ่งเป็นโรคประสาทตาเสื่อมที่สูญเสียตัวรับแสงอาจทำให้ตาบอดสนิทได้

Retinitis pigmentosa changes how the retina responds to light, making it hard to see, and people with the condition lose their vision slowly over time, according to the American Academy of Ophthalmology.
เรติไนติส พิกเมนโตซา เปลี่ยนการตอบสนองของเรตินาต่อแสงทำให้มันมองเห็นได้ยาก และผู้ที่มีสภาวะนี้จะสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป, จากข้อมูลของสมาคมจักษุแพทย์อเมริกา

Scientists used a form of gene therapy to reprogram cells in the eye's retina, injecting it with a viral vector and making it light sensitive. "In optogenetic therapy... we create an artificial photosensitive layer in this blind retina," researcher Botond Roska, professor in the faculty of science at the University of Basel, explained at a press briefing.
นักวิทยาศาสตร์ใช้รูปแบบของยีนบำบัดเพื่อสร้างโปรแกรมเซลล์ในเรตินาของดวงตาขึ้นใหม่ โดยฉีดมันด้วยไวรัสตัวนำและทำให้มันไวต่อแสง" ในการรักษาดวงตาระดับยีนเราสร้างชั้นไวต่อแสงเทียมในเรตินาที่บอดนี้" นักวิจัย Botond Roska ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบาเซิลอธิบายในงานแถลงข่าว

Months after the injection, researchers equipped the patient with engineered goggles which detected changes in light intensity, and would project corresponding light pulses onto the eye's retina to activate the treated cells.
หลายเดือนหลังจากการฉีด นักวิจัยได้ให้แว่นตาที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยซึ่งจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มของแสง และจะฉายระลอกคลื่นแสงที่สอดคล้องกันไปยังเรตินาของดวงตาเพื่อกระตุ้นเซลล์ที่ได้รับการรักษา

Although the patient couldn't recognize faces or read following the treatment, he was able to perceive, locate, count and touch objects using his treated eye alone while wearing the goggles, researchers said in a study published Monday in the journal Nature Medicine.
แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำใบหน้าหรืออ่านหนังสือหลังการรักษา แต่เขาก็สามารถรับรู้ได้, สามารถบอกตำแหน่ง, นับ และสัมผัสสิ่งของโดยใช้ดวงตาที่ได้รับการรักษาเพียงอย่างเดียวได้ในขณะที่สวมแว่นตา, นักวิจัยกล่าวในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ในวารสาร Nature Medicine

Before the treatment, the patient couldn't see anything using the goggles.
ก่อนการรักษาผู้ป่วยมองไม่เห็นอะไรเลยโดยใช้แว่นตา

But months after the injection, the man could see the white stripes on a pedestrian crossing, detect objects including a plate, mug or phone and identify furniture in a room or a door in a corridor when using the goggles.
แต่หลายเดือนหลังจากการฉีด ชายคนนี้สามารถมองเห็นแถบสีขาวบนทางม้าลาย ระบุวัตถุต่างๆรวมทั้งจาน, แก้วหรือโทรศัพท์ และระบุตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องหรือประตูในทางเดินเมื่อใช้แว่นตา

คำศัพท์ข่าว
- stripe = ริ้ว, แถบ, แถบสี
- blindness = สูญเสียการมองเห็น
- engineered (adj) ออกแบบ, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
- equip (v) = จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้ (จัดหาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ)
- optogenetic = วออปโตเจเนติกส์ การใช้แสงในการเปิดหรือปิดกลุ่มเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงในสมองเพื่อช่วยในการมองเห็น
- optogenetic therapy = พันธุศาสตร์เชิงแสงเป็นเทคนิคทางชีววิทยาซึ่งใช้แสงเพื่อควบคุมเซลล์ในเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะนิวรอน
- pedestrian = คนเดินถนน, คนเดินเท้า
- perceive (v) = รับรู้, สัมผัสรู้, สังเกต, มองเห็น
- retina = จอประสาทตาเป็นชั้นเนื้อเยื่อของเซลล์อยู่ด้านหลังดวงตาเป็นที่รับแสงและส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อแปลผลสิ่งที่มองเห็น(แสง/ ภาพ)
- therapy = การบำบัด, การฟื้นฟู (การรักษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเจ็บป่วย )
- treatment (n) = การบำบัดรักษา, ดูแลปฏิบัติต่อ..
- vision = การมองเห็น, วิสัยทัศน์
- white stripes = แถบสีขาวบนทางม้าลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น