โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 10, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Science

New poo, new you? Fecal transplants reverse signs of brain aging in mice
อุจจาระใหม่ คุณคนใหม่? การปลูกถ่ายอุจจาระช่วยย้อนสัญญาณแห่งความชราของสมองในหนู

Transplants from young to old mice seem to turn back the clock on learning and memory declines
การถ่ายโอนจากหนูอายุน้อยไปให้หนูสูงวัยดูเหมือนจะย้อนเวลาเรื่องการเรียนรู้และความจำที่ลดลงกลับคืนมา

As you age, your brain slows down.
เมื่อคุณอายุมากขึ้น สมองของคุณจะช้าลง

You may forget where you left your glasses or have trouble picking up a new skill.
คุณอาจลืมว่าคุณลืมแว่นตาไว้ที่ไหนหรือมีปัญหาในการเรียนรู้เข้าใจทักษะใหม่

Now there’s hope from rodent experiments that some of these declines could be reversed—but it takes guts.
ตอนนี้มีความหวังจากการทดลองในสัตว์ฟันแทะที่การลดลงเรื่องเหล่านี้สามารถย้อนกลับได้ แต่ต้องใช้ความกล้าอย่างมาก

New research shows a transplant of gut microbes, in the form of feces, from young mice to old ones can turn back the clock on the aging brain.
งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการปลูกถ่ายจุลินทรีย์ในลำไส้ที่อยู่ในรูปของอุจจาระ จากหนูตัวเล็กไปให้หนูสูงวัย สามารถย้อนเวลาของสมองที่แก่ชรากลับคืนมาได้

The study is “a tour de force” for the scope of data it collected, says Sean Gibbons, a gut microbe researcher at the Institute for Systems Biology.
การศึกษานี้เป็น “งานที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ” สำหรับขอบเขตของข้อมูลที่งานรวบรวมได้, ฌอน กิบบอนส์ นักวิจัยจุลินทรีย์ในลำไส้ที่สถาบันชีววิทยาระบบกล่าว

Still, he says, more work must be done before anyone considers doing anything similar with humans.
ถึงกระนั้น เขากล่าวว่า จะต้องทำงานให้เสร็จมากกว่านี้ก่อนที่จะมีใครคิดจะทำอะไรที่คล้ายกันนี้้กับมนุษย์

The bacteria in our intestines influence everything from our daily moods to our overall health.
แบคทีเรียในลำไส้มีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่อารมณ์ในแต่ละวันไปจนถึงสุขภาพโดยรวม

This “gut microbiome” also changes over the course of our lives.
“ไมโครไบโอมในลำไส้” นี้ยังเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตของเรา

But whereas some studies have shown young blood can have rejuvenating effects on old mice, the microbiome’s impact on age-related declines hasn’t been clear.
แต่ในทางตรงข้ามกัน มีผลการศึกษาบางชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าเลือดของหนูอายุน้อยสามารถมีผลคืนความเยาว์วัยให้หนูสูงวัยได้ โดยที่ผลกระทบของไมโครไบโอมต่อการเสื่อมลงตามอายุยังไม่ได้ถูกทำให้ชัดเจน

To test whether a young microbiome could reverse signs of aging, researchers took fecal samples from 3- to 4-month-old mice, the equivalent of young adults, and transplanted them into 20-month-old animals—ancient by mouse standards.
เพื่อทดสอบว่าไมโครไบโอมรุ่นเยาว์สามารถย้อนคืนสัญญาณของความชราได้หรือไม่ นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างอุจจาระจากหนูอายุ 3 ถึง 4 เดือนซึ่งเทียบอายุเท่ากับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว และถ่ายโอนพวกมันไปให้สัตว์อายุ 20 เดือน ซึ่งชราภาพตามมาตรฐานของหนู

The scientists fed a slurry of feces to the old mice using a feeding tube twice a week for 8 weeks.
นักวิทยาศาสตร์ได้ป้อนอุจจาระที่มีลักษณะกึ่งเหลวให้กับหนูสูงวัยโดยใช้ท่อให้อาหารสัปดาห์ละสองครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์

As controls, old mice received transplants from fellow old mice, and young from young.
ขณะที่กลุ่มควบคุม หนูสูงวัยได้รับการถ่ายโอนจากเพื่อนหนูสูงวัย และหนูวัยเยาว์จากหนูวัยเยาว์

The first thing the team noticed was that the gut microbiomes of the old mice given young mouse microbes began to resemble those of the younger ones.
สิ่งแรกที่ทีมสังเกตเห็นคือไมโครไบโอมในลำไส้ของหนูตัวสูงวัยที่ได้รับจุลินทรีย์หนูตัววัยเยาว์เริ่มมีลักษณะคล้ายกับหนูที่มีอายุน้อยกว่า

The common gut microbe Enterococcus became much more abundant in old mice, just as it is in young mice, for example.
ตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์ปกติในลำไส้ชนิดเอนเทอโรคอคคัส มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในหนูสูงวัยเช่นเดียวกับที่มันเป็นในหนูวัยอ่อน

There were changes in the brain as well.
มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสมองเช่นกัน

The hippocampus of old mice—a region of the brain associated with learning and memory—became more physically and chemically similar to the hippocampus of young mice.
ฮิปโปแคมปัสของหนูแก่ ซึ่งเป็นบริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่คล้ายกับฮิปโปแคมปัสของหนูวัยอ่อนมากขึ้น

The old mice that received young mouse poop also learned to solve mazes faster and were better at remembering the maze layout on subsequent attempts, the team reports today in Nature Aging.
นอกจากนี้ หนูสูงวัยที่ได้รับมูลของหนูวัยเยาว์ยังเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเขาวงกตได้เร็วขึ้นและจำรูปแบบเขาวงกตได้ดีขึ้นในความพยายามครั้งต่อ ๆ ไป ทีมงานรายงานในวันนี้ในหนังสือ Nature Aging

None of these effects was seen in old mice given old mouse feces.
ไม่พบผลกระทบเหล่านี้ในหนูสูงวัยที่ได้รับอุจจาระของหนูสูงวัยด้วยกัน

คำศัพท์ข่าว
- abundant (adj) = อื้อซ่า, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
- associated with = ที่เกี่ยวข้องกับ
- chemically (adv) = ที่เกี่ยวข้องกับเคมี, ทางด้านเคมี
- common (adj) ธรรมดา, เกิดขึ้นเป็นประจำ, สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ
- daily (adj) = รายวัน, ประจำวัน
- decline (n, v) = ถดถอยลง, ถอยหลัง, บ่ายเบี่ยง, ปฏิเสธ
- equivalent (adj) = เทียบเท่า, ซึ่งเท่าเทียมกันกับ
- experiment (n) = การทดลอง (ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการทดสอบสมมติฐาน)
- feces (n) = อุจจาระ
- for example = อย่างเช่น, เป็นต้น
- given (adj) = ที่ซึ่งได้รับ
- gut (n) = ความกล้า(ใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินใจ), พุงหรือลำไส้
- hippocampus = บริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ
- influence (v) = มีอิทธิผลต่อ, ชักพา, ชักจูงใจ
- intestine (n) = ลำไส้
- layout (n) = แผนผัง, สถานที่
- microbe = จุลินทรีย์, เชื้อจุลชีพ, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ( สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อรา )
- microbiome (ไมโครไบโอม) = จุลินทรีย์ที่พบมากในผิวพรรณที่มีสุขภาพดี
- old mice = หนูสูงวัย, แก่ (อายุ 20 เดือน)
- overall (adj) = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- physically (adv) = ซึ่งจับต้องได้, ด้านกายภาพ, ทางร่างกาย
- poo/poop = อุจาระ
- rejuvenate (v) = ฟื้นฟู, ทำให้กระปรี้กระเปร่า
- resemble (v) = มีลักษณะคล้ายกับ
- rodent (n) = สัตว์ประเภทฟันแทะและเลี้ยงลูกด้วยนม(หนู, กระต่าย, กระรอก)
- Sean Gibbons = ฌอน กิ๊บบอนส์ (นักวิจัยด้านจุลชีพในลำไส้)
- similar (n) = สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
- slurry (n) = ของเหลวที่ละลาย
- subsequent (adj) = ซึ่งตามมา, ซึ่งผลที่ตามมา
- transplant (n) การปลูกถ่าย (ย้ายชิ้นส่วนบางสิ่งไปอยู่ในในร่างอื่น/จุดที่อื่น เช่นการผ่าตัดที่ปลูกถ่ายอวัยวะ)
- turn the clock back/put the clock back = กลับไปสู่สถานการณ์ที่เคยเป็นอยู่(เพราะสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ)
- whereas (conj) = ในทางตรงกันข้าม
- young mouse = หนูวัยเยาว์ (อายุ 3 ถึง 4 เดือน)


แหล่งข่าว : CNN

This new material could measure your heart rate through your shirt
วัสดุใหม่นี้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเสื้อของคุณได้

New York(CNN Business) A group of researchers has developed a new material they say is as soft as cotton but as strong as Kevlar and as conductive as many metals. It can be worn and washed like normal clothing and could eventually turn athletic apparel into smart "wearables."
ชนิวยอร์ก (ธุรกิจ CNN) กลุ่มนักวิจัยได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่พวกเขากล่าวว่านุ่มเหมือนฝ้ายแต่แข็งแรงเท่ากับเส้นใยเคฟลาร์ และนำกระแสไฟฟ้าได้พอๆกับโลหะหลายชนิด มันสามารถสวมใส่และซักได้เหมือนเสื้อผ้าทั่วไปและท้ายที่สุดอาจเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดกีฬาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสวมใส่ได้

The so-called "carbon nanotube threads" work similarly to the wires in an electrocardiogram (EKG) monitoring device, which measures heart rhythms to detect heart conditions.
สิ่งที่เรียกว่า "เส้นด้ายนาโนคาร์บอน" นี้ทำงานคล้ายกับสายไฟในอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ซึ่งวัดจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อตรวจหาสภาวะของหัวใจ

But instead of having to be patched onto the skin, they can be sewn into a t-shirt and worn like normal athletic wear, according to a new study from researches at a Rice University Brown School of Engineering lab.
แต่แทนที่จะต้องแปะบนผิวหนัง วัสดุเหล่านี้สามารถเย็บเป็นเสื้อยืดและสวมใส่ได้เหมือนชุดกีฬาทั่วไป โดยอ้างอิงตามการศึกษาใหม่จากการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยไรซ์ บราวน์

And unlike wires, they say the threads can comfortably move with the wearer, and be washed, stretched and worn repeatedly without breaking down.
และไม่เหมือนเส้นไฟ โดยพวกเขาบอกว่าเส้นด้ายนี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายกับผู้สวมใส่ และสามารถซัก ยืด และใส่ซ้ำๆ ได้โดยไม่ขาด

Though likely a ways off from going into production for consumers, the material could eventually help replace bulky EKG Holter monitors in medical settings and heart-rate monitoring watches and chest straps for athletes, in addition to other potential uses.
แม้จะอีกยาวนานจากการผลิตเพื่อผู้บริโภค แต่ในที่สุดวัสดุนี้อาจช่วยแทนที่การติดตั้งเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาทางการแพทย์ซึ่งมีขนาดใหญ่ และนาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจและสายรัดหน้าอกสำหรับนักกีฬา นอกเหนือจากการใช้งานอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้

"Another interesting application of this technology is that we can use them for next-generation military uniforms," Lauren Taylor, a Rice University graduate student and lead author of the study, said in a video about the product.
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถใช้พวกมันสำหรับทำเครื่องแบบทหารรุ่นต่อไปได้”, ลอเรน เทย์เลอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยไรซ์ และผู้เขียนนำการศึกษากล่าวในวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

"Not only are we able to use this material for EKG electrodes, we're also able to use them as antennas so that we can track the location of military personnel."
"ไม่เพียงแต่เราจะสามารถใช้วัสดุนี้สำหรับทำขั้วไฟฟ้าของเครื่องEKGได้เท่านั้น เรายังสามารถใช้พวกมันเป็นเสาอากาศเพื่อให้เราสามารถติดตามตำแหน่งของบุคลากรทางทหารได้อีกด้วย"

คำศัพท์ข่าว
- antenna (n) = สายอากาศ (ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคลื่นความถี่ต่าง ๆ )
- athletic (adj) = เกี่ยวกับกีฬา
- bulky (adj) = ใหญ่เทอะทะ
- comfortably (adv) = อย่างสะดวกสบาย
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- electrocardiogram (n) = ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
- electrode (n) = ขั้วไฟฟ้า, อิเล็กโทรด
- eventually (adv) = ในที่สุด, ท้ายที่สุด
- heart-rate (compound) = อัตราการเต้นของหัวใจ
- material (n) = วัสดุ, ข้อมูล, เนื้อหาสาระ
- monitoring (adj) = ที่ซึ่งเฝ้าดู, ที่ซึ่งเฝ้าตรวจสังเกตการณ์
- patch (v) = ปะติดเป็นหย่อม ๆ, ทำเป็นหย่อมๆ
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้
- similarly (adv) = อย่างเดียวกัน, เหมือนกับ
- so-called (compound) = โซ'คอลคฺ เป็นที่เรียกกัน, ตามที่เรียกกัน
- strap (n) = สายรัด
- thread (n) = เส้นด้าย
- wire (n) = เส้นลวดโลหะที่ยืดหยุ่นได้, สายไฟ

No comments:

Post a Comment