โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, October 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Finland joins Sweden and Denmark in limiting Moderna COVID-19 vaccine
ฟินแลนด์ร่วมกับสวีเดนและเดนมาร์กในการจำกัดการใช้วัคซีนโควิด-19ของโมเดอร์นา

HELSINKI, Oct 7 (Reuters) - Finland on Thursday paused the use of Moderna's (MRNA.O) COVID-19 vaccine for younger males due to reports of a rare cardiovascular side effect, joining Sweden and Denmark in limiting its use.
กรุงเฮลซิงกิ(ประเทศฟินแลนด์), 7 ตุลาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เมื่อวันพฤหัสบดีฟินแลนด์พักหยุดการใช้วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาสำหรับผู้ชายที่อายุน้อยเนื่องจากมีรายงานผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งพบได้ไม่มากนัก โดยร่วมกับสวีเดนและเดนมาร์กในการจำกัดการใช้

Mika Salminen, director of the Finnish health institute, said Finland would instead give Pfizer's vaccine to men born in 1991 and later.
มิกา ซัลมิเนน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพของฟินแลนด์ กล่าวว่าฟินแลนด์จะให้วัคซีนของไฟเซอร์แก่ผู้ชายที่เกิดในปีค.ศ. 1991 และหลังจากนั้นแทน

Finland offers shots to people aged 12 and over.
(ปัจจุบัน)ประเทศฟินแลนด์เสนอการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

"A Nordic study involving Finland, Sweden, Norway and Denmark found that men under the age of 30 who received Moderna Spikevax had a slightly higher risk than others of developing myocarditis," he said.
เขากล่าวว่า "การศึกษาในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือที่รวมฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์และเดนมาร์กพบว่า ผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ได้รับวัคซีน โมเดอร์นาสไปแวกซ์ มีความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสูงกว่าคนอื่นๆเล็กน้อย

Swedish and Danish health officials had announced on Wednesday they would pause the use of the Moderna vaccine for all young adults and children, citing the same unpublished study.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสวีเดนและเดนมาร์กได้ประกาศเมื่อวันพุธว่า พวกเขาจะหยุดการใช้วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทุกคน โดยอ้างผลการศึกษาเดียวกันนี้ซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ

Norwegian health officials reiterated on Wednesday that they recommended men under the age of 30 opt for Pfizer's vaccine.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนอร์เวย์กล่าวย้ำเมื่อวันพุธว่า พวกเขาแนะนำให้ผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปีเลือกใช้วัคซีนของไฟเซอร์

The Finnish institute said the Nordic study would be published within a couple of weeks and preliminary data had been sent to the European Medicines Agency (EMA) for further assessment.
สถาบันของฟินแลนด์กล่าวว่า การวิจัยของภูมิภาคยุโรปเหนือนี้จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะภายในสองสามสัปดาห์ และข้อมูลเบื้องต้นได้ถูกส่งไปยังองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) เพื่อทำการประเมินเพิ่มเติมแล้ว

Regulators in the United States, EU and the World Health Organization have however stressed that the benefits of shots based on the mRNA technology used by Moderna and Pfizer-BioNTech in preventing COVID-19 continue to outweigh the risks.
หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ของโมเดอร์นาและไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคในการป้องกันโควิด-19 นั้นยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = แถลงการณ์, ประกาศ
- benefit (n) = มีประโยชน์, สร้างประโยชน์
- European Medicines Agency = หน่วยงานด้านอาหารและยาของยุโรป
- myocarditis (adj) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- Nordic (adj)= เกี่ยวกลุ่มประเทศนอร์ดิก, ภูมิภาคนอร์ดิก เป็นภูมิภาคในยุโรปเหนือ ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์และสวีเดน รวมถึงดินแดนปกครองตนเอง กรีนแลนด์, หมู่เกาะแฟโรและหมู่เกาะโอลันด์
- offer (v) = เสนอ, เสนอให้, หยิบยื่นให้, ยื่นข้อเสนอให้
- outweigh (v) = เกินกว่า, เกินดุลย์, สำคัญกว่า
- preliminary (adj) = เกี่ยวกับเบื้องต้น
- preventing (adj) = ที่ซึ่งป้องกัน
- pause (v) = ระงับ, หยุดชั่วคราว
- recommendation (n) = คำแนะนำ(แนวทางปฏิบัติที่ดี จากองค์กร/หน่วยงานที่มีอำนาจ)
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล
- reiterate (v) = พูดซ้ำ, เน้นย้ำ
- stress (v) = เน้น, ตอกย้ำ
- study (n) = การวิจัย, การศึกษา


แหล่งข่าว : Reuters
Posthumous victory for S.Korean transgender soldier as court tells army to annul dismissal
ชัยชนะหลังสิ้นชีพของทหารข้ามเพศชาวเกาหลีใต้จากการที่ศาลสั่งให้กองทัพเพิกถอนการไล่ออก

SEOUL, Oct 7 (Reuters) - A South Korean soldier who committed suicide earlier this year after being dismissed by the army following gender reassignment surgery won a posthumous victory on Thursday, as a court told the army to recognise her as a woman and annul her dismissal.
กรุงโซล 7 ตุลาคม (รอยเตอร์) - ทหารเกาหลีใต้ที่ฆ่าตัวตายเมื่อต้นปีนี้หลังจากถูกกองทัพไล่ออกภายหลังการผ่าตัดแปลงเพศ ได้รับชัยชนะหลังเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ศาลสั่งให้กองทัพยอมรับเธอในฐานะผู้หญิงและเพิกถอนคำสั่งไล่เธอออก

Staff Sergeant Byun Hui-su had wanted a transfer to the military’s female corps after undergoing the surgery, but was dismissed in January 2020 on grounds that gender reassignment rendered her "disabled" and unfit for service.
จ่าสิบเอก บยอน ฮีซู ต้องการย้ายไปยังกองทหารหญิงหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด แต่ถูกไล่ออกในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2020 เนื่องจากการกำหนดเพศใหม่ทำให้เธอเป็น "ทุพพลภาพ" และไม่เหมาะที่จะรับราชการ

Byun went to court seeking reinstatement, but she took her own life in March before the case was resolved.
บยอนไปศาลเพื่อขอคืนสถานะ แต่เธอปลิดชีพตัวเองในเดือนมีนาคมก่อนที่คดีจะได้รับการแก้ไข

Regardless of her death, the outcome of the case is expected to hold implications for the military's policy on sexual minorities.
หากไม่คิดเรื่องการเสียชีวิตของเธอ ผลของคดีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อนโยบายของทหารเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทางเพศ

The Daejeon District Court said that as Byun's changed gender was already legally recognised, the army should have used standards applied to women to determine her fitness to serve.
ศาลแขวงแทจอนกล่าวว่าการเปลี่ยนเพศของ บยอน นั้นได้ถูกยอมรับทางกฎหมายแล้ว กองทัพจึงควรใช้มาตรฐานที่บังคับใช้กับผู้หญิงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเธอที่จะรับราชการ

"When based on standards of women, there are no mental or physical disability grounds for dismissal," the court said, ruling in Byun's favour.
“เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของผู้หญิงแล้ว ไม่มีความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่เป็นเหตุสำหรับการไล่ออก” ศาลกล่าว พร้อมตัดสินเห็นชอบสนับสนุนบยอน

The army said in a statement that it respected the court's decision, but has yet to decide whether to appeal, and it would conduct a comprehensive review before deciding a course of action.
กองทัพระบุในแถลงการณ์ว่าเคารพคำตัดสินของศาล แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ และจะพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจดำเนินการ

The Center for Military Human Rights Korea advocacy group, which had supported Byun, welcomed the ruling, but said it took far too long to reach such a "natural and common-sense result".
กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนทางทหารของเกาหลี ซึ่งให้การสนับสนุนบยอน ยินดีกับคำตัดสินดังกล่าว แต่กล่าวว่าใช้เวลานานเกินไปกว่าจะบรรลุ "ผลที่ใช้(แค่)ธรรมชาติและสามัญสำนึก" เช่นนี้

คำศัพท์ข่าว
- advocate (n) = ผู้ให้การสนับสนุน (ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุหรือนโยบาย)
- annul (v) = ยกเลิก, เพิกถอน, ลบล้าง
- appeal (v) = อุทธรณ์, ยื่นอุธรณ์, ร้องขอ(ศัพท์กฏหมาย)
- apply (v) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- based on = พิจารณาจาก
- be resolved = ได้รับการแก้ไข (Passive Voice)
- commit (v) = กระทำบาป
- common-sense (compound) = สามัญสำนึก
- comprehensive (adj) = ครอบคลุม, กว้างขวาง, กินวงกว้าง
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- disability (n) ความพิการ
- disabled (adj) = พิการ, ไร้ความสามารถ
- dismiss (v) = ปลดออก, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ
- dismissal (n) = ถอดถอน, ไล่ออก, เลิกจ้าง
- favour = เห็นชอบ, สนับสนุน, เอื้อประโยชน์(ศัพท์กฏหมาย)
- gender (n) = เพศ, เพศสภาพ, สถานะทางเพศ
- implication (n) = การเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
- mental (adj) = เกี่ยวกับจิตใจ
- outcome (n) = ผลลัพธ์
- physical (adj) = แท้จริง, ทางกายภาพ, สิ่งที่เห็นเป็นตัวเป็นตน
- posthumous (adj) = รางวัล/ชัยชนะหลังสิ้นชีพ (ความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายหลังการตายของผู้ริเริ่ม)
- recognise (v) = รับรู้, ยอมรับ, รับทราบ, ตระหนัก
- regardless = ไม่ว่า, ไม่สนเหตุผล, ไม่คำนึงถึง, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
- reinstatement (n) = การให้กลับมารับตำแหน่งเดิม (ขอคืนสถานะ/ ทวงสิทธิทางกฎหมายคืนมา)
- resolve (v) = แก้ปัญหา, คลี่คลาย
- serve (v) = รับใช้(รับใช้ชาติ, รับราชการ, รับโทษ)
- sexual (adj) = เกี่ยวกับทางเพศ
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- transgender (n) = คนข้ามเพศ, ผู้เปลี่ยนเพศจากเดิม, คนที่แสดงออก หรีอการแต่งกายที่เปลี่ยนจากเพศเดิม
- undergo (v) = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)
- unfit (adj) = ไม่เหมาะสม

แหล่งข่าว : NBC News
South Korean court orders posthumous reinstatement of transgender soldier who died by suicide earlier this year after being dismissed by the army following gender-reassignment surgery.


แหล่งข่าว : BBC
In pictures: The life of Ndakasi, a gorilla who went viral
ในภาพถ่ายต่าง ๆ ของชีวิตของนดาคาซิ กอริลลาที่เป็นกระแสอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์

Ndakasi, a beloved mountain gorilla who went viral after posing for a relaxed selfie with rangers, has died after a long illness aged 14.
นดาคาซิ กอริลลาภูเขาอันเป็นที่รักซึ่งเป็นกระแสอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์จากการโพสท่าเซลฟี่แบบสบายๆกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ได้เสียชีวิตแล้วหลังจากการป่วยที่ยาวนานในวัย 14 ปี

She passed away in the arms of one of the rangers who rescued her as a baby, Andre Bauma, at a gorilla orphanage at Virunga - Africa's oldest national park - in the Democratic Republic of Congo.
เธอเสียชีวิตในอ้อมแขนของอังเดร เบามา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนหนึ่งที่เคยช่วยเธอไว้ตั้งแต่ยังเป็นทารก ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากอริลลาที่วิรุงกา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

Mr Bauma rescued Ndakasi as a two-month-old in 2007 after poachers killed her parents.
คุณบาวมา ช่วยชีวิตนดาคาซิไว้ขณะอายุได้ 2 เดือนในปีค.ศ.2007 หลังจากที่ผู้ลักลอบล่าสัตว์ฆ่าพ่อแม่ของเธอ

Ndakasi was still clinging to her dead mother when they found her.
นดาคาซิ ยังคงเกาะอยู่กับแม่ที่เสียชีวิตของเธอเมื่อพวกเขาพบเธอ

With no relatives, rangers decided it was too unsafe to let Ndakasi back out into the wild.
ด้วยไม่มีญาติเลย เจ้าหน้าที่อุทยานจึงตัดสินใจว่าไม่ปลอดภัยเกินไปที่จะปล่อยให้นดาคาซิ กลับเข้าไปในป่า

She was raised at the orphanage, where Mr Bauma is the manager.
เธอถูกเลี้ยงดูมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่คุณบาวมาเป็นผู้จัดการ

Ndakasi shot to global fame in 2019 when she and another female mountain gorilla, Ndeze, photobombed a selfie taken by another ranger.
นดาคาซิ โด่งดังไปทั่วโลกในปีค.ศ 2019 เมื่อเธอกับณเดซ กอริลลาภูเขาตัวเมียอีกตัว กระโดดร่วมถ่ายรูปเซลฟี่ที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่อุทยานอีกคน

They were trying to imitate the rangers who raised them, a park official said.
พวกเขากำลังพยายามเลียนแบบเจ้าหน้าที่อุทยานที่เลี้ยงพวกเขา เจ้าหน้าที่อุทยานกล่าว

The rangers and gorillas had grown close.
เจ้าหน้าที่อุทยานและกอริลล่าใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ

Speaking to the BBC in 2014, Mr Bauma said he loved Ndakasi as if she were his daughter.
การพูดคุยกับบีบีซี ในปีค.ศ. 2014 นายบาวมา บอกว่าเขารักนดาคาซิ ราวกับว่าเธอเป็นลูกสาวของเขา

"We shared the same bed, I played with her, I fed her… I can say I am her mother."
“เรานอนเตียงเดียวกัน ผมเล่นกับเธอ ผมให้อาหารเธอ… ผมบอกได้เลยว่าผมคือแม่ของเธอ”

Mountain gorillas live mostly in forests in national parks in Uganda, Rwanda and Congo.
กอริลลาภูเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าในอุทยานแห่งชาติในประเทศยูกันดา รวันดาและคองโก

But climate change, poachers and human encroachment pose threats to their survival.
แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลักลอบล่าสัตว์และการบุกรุกของมนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของพวกกอริลล่า

Eastern DR Congo, where Virunga is located, is mired in conflict between the government and various armed groups.
คองโกตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นที่ตั้งของวีรุงกา ถูกฝังอยู่ในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธต่าง ๆ

Some of these armed groups are based in the park, where they often poach animals.
กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้บางส่วนตั้งอยู่ในอุทยาน ซึ่งพวกเขามักจะลักลอบล่าสัตว์

คำศัพท์ข่าว
- as if = ราวกับว่า
- cling (v) = เกาะติด, ยึดแน่น
- conflict (n) = ความขัดแย้ง
- encroachment (n) = การบุกรุก, ล่วงล้ำ
- imitate (v) = เลียนแบบ
- Ndakasi โด่งดังไปทั่วโลกในปี 2019 เมื่อเธอกับกอริลลาภูเขาตัวเมียอีกตัว
- orphanage (n) = สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า
- pass away (phrasal verb) = เสียชีวิต(คำสุภาพ)
- photobomb (v) โฟโต้บอมบ์ (การป่วนทำลายการถ่ายภาพ โดยทั่วไปแล้วเป็นการแกล้งหรือล้อเล่นเพื่อความบันเทิง)
- photobombed a selfie = กระโดดเข้าไปในเฟรมถ่ายเซลฟีของคนอื่
- poach (v) = รุกล้ำ, บุกรุกล่าสัตว์, ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย
- poacher (n) = ผู้ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย, พรานเถื่อน
- raise (v) = เลี้ยงดู
- ranger = เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, เจ้าหน้าที่อุทยาน
- survival (n) = การอยู่รอด
- viral (adj) = ไวรัล, เกี่ยวกับไวรัส, แพร่กระจาย, เป็นกระแสแพร่อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์

No comments:

Post a Comment