โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 18, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNBC
Methane from cows is a big contributor to climate change — feeding them seaweed may help
ก๊าซมีเทนจากวัวมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้สาหร่ายทะเลกับพวกมันอาจช่วยได้

About 25% of all methane is produced directly from fermentation by cows.
ประมาณ 25% ของมีเทนทั้งหมดถูกผลิตขึ้นโดยตรงจากการหมักโดยวัว

Seaweed feed is reducing the amount of methane cows produce, according to research being conducted at the University of New Hampshire.
อาหารสาหร่ายทะเลช่วยลดปริมาณการผลิตก๊าซมีเทนของวัวตามการวิจัยที่จัดทำขึ้นที่มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์

Methane is a far more destructive greenhouse gas than carbon.
มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สร้างความเสียหายได้มากกว่าคาร์บอนอย่างมาก

Methane is a major contributor to global heating, and cows produce a lot of it.
ก๊าซมีเทนเป็นตัวหลักสำคัญที่ทำให้โลกร้อน และวัวก็ผลิตก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมาก

There may, however, be a way to reduce all that gas: seaweed.
อย่างไรก็ตาม อาจมีวิธีลดก๊าซทั้งหมดนั่นคือ สาหร่ายทะเล

On a research farm at the University of New Hampshire, scientists are feeding cows seaweed in an attempt to reduce the amount of methane they produce.
ในฟาร์มวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ นักวิทยาศาสตร์กำลังให้สาหร่ายทะเลเป็นอาหารกับวัว ในความพยายามที่จะลดปริมาณก๊าซมีเทนที่วัวผลิต

“We observed a reduction in methane up to 20%,” said Andre Brito, associate professor of dairy cattle nutrition and management at UNH.
“เราสังเกตการลดมีเทนได้ถึง 20%” อังเดร บริโต รองศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและการจัดการโคนมของมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ กล่าว

“And 20% is a start. We are exploring different types of seaweeds, and the goal is to use locally produced seaweeds.”
“และ 20% เป็นจุดเริ่มต้น เรากำลังสำรวจสาหร่ายทะเลประเภทต่างๆ และเป้าหมายคือการใช้สาหร่ายทะเลที่ผลิตในท้องถิ่น”

Methane is more than 80 times as potent as carbon dioxide in warming the atmosphere, according to the United Nations Economic Commission for Europe, although it breaks down more quickly.
มีเทนมีศักยภาพมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่าในการทำให้บรรยากาศร้อนขึ้น ตามรายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปแห่งสหประชาชาติ แม้ว่ามันจะสลายตัวเร็วกว่าก็ตาม

And about 25% of all methane is produced directly from fermentation by cows.
และประมาณ 25% ของก๊าซมีเทนทั้งหมดถูกผลิตขึ้นโดยตรงจากการหมักโดยวัว

The burps are actually worse than the farts.
จริง ๆแล้วการเรอนั้นแย่กว่าผายลม

คำศัพท์ข่าว
- burp (n) = เสียงที่เกิดจากอากาศที่ปล่อยออกมาจากกระเพาะอาหารทางปาก เรอ
- climate change = สภาพทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง(ในทางลบ ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง)
- contributor (n) = ผู้ช่วย, สิ่งที่สนับสนุน (คนหรือสิ่งที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้เกิดบางสิ่งบาง)
- destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)
- feed (v) = ป้อน, ให้อาหาร
- fermentation (n) = หมัก (กระบวนการเปลี่ยนผักโดยผ่านการกระทำของสิ่งมีชีวิต เช่น ยีสต์หรือแบคทีเรีย)
- seaweed (n) = สาหร่ายทะเล, พืชที่เติบโตในทะเล
- UNH/ University of New Hampshire = มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์

- แหล่งข่าว : ITV
Is farming the villain or the hero? How North West farmers are reacting to the climate crisis

- แหล่งข่าว : Inquirer
Fighting climate change down on the farm in Pennsylvania

- แหล่งข่าว : Indiatimes
New diet plan!


แหล่งข่าว : CNN
After filming a trailblazing movie in space, three Russians -- an actress, the director and a cosmonaut -- have safely returned to Earth.
หลังจากทำการถ่ายภาพยนตร์บุกเบิกในอวกาศ ชาวรัสเซียสามคนซึ่งเป็นนักแสดง ผู้กำกับและนักบินอวกาศ ได้กลับมายังโลกอย่างปลอดภัยแล้ว

Russian crew wraps trailblazing movie in space, safely returns to Earth
ลูกเรือชาวรัสเซียห่อหนังที่ถ่ายทำในอวกาศเป็นครั้งแรก กลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัย

(CNN)After filming the first movie in space, Russian actress Yulia Peresild, producer-director Klim Shipenko and cosmonaut Oleg Novitskiy have safely returned home.
(CNN) หลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรกในอวกาศแล้ว นักแสดงหญิงชาวรัสเซีย ยูเลีย เพเรซิลด์ ผู้อำนวยการสร้าง คลิม ชิปเพนโกะ และนักบินอวกาศ โอเลก โนวิทสกี้ ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว

After saying farewell to the rest of the astronauts and cosmonauts on the International Space Station and closing the hatch at 4:41 p.m. ET on October 16, their Soyuz MS-18 spacecraft undocked from the station at 9:14 p.m.
หลังจากกล่าวอำลามนุษย์อวกาศและนักบินอวกาศคนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติและทำการปิดประตูของยานอวกาศเมื่อเวลา 16.41 น. ตามเวลามาตราฐานตะวันออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมแล้ว ยานอวกาศโซยุซ MS-18 ของพวกเขาก็ถูกปลดออกจากสถานีเมื่อเวลา 21:14 น.

The spacecraft experienced deorbit burn at 11:42 p.m., and they made a parachute-assisted landing on the steppe of Kazakhstan at 12:35 a.m. ET (10:35 a.m. Kazakhstan time) on October 17.
ยานอวกาศออกจากวงโคจรเพื่อเข้าสู่โลกเมื่อเวลา 23:42 น.และพวกเขาได้ทำการลงสู่พื้นดินด้วยร่มชูชีพบนที่ราบกว้างใหญ่ของคาซัคสถาน ณ.เวลา 12:35 น.ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (10:35 น. ตามเวลาของประเทศคาซัคสถาน) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม

Head of Roscosmos Dmitry Rogozin was there to greet the crew as they were removed from the capsule.
ดิมิทรี โรโกซิน หัวหน้าของสถานีรอสคอสมอสอยู่ที่นั่นเพื่อทักทายลูกเรือขณะที่พวกเขาได้รับการนำตัวออกจากแคปซูล

Film crews were rolling to shoot additional scenes for the movie at the landing site.
ทีมงานภาพยนตร์กำลังเปิดถ่ายทำฉากเพิ่มเติมสำหรับภาพยนตร์ที่จุดลงจอด

After a medical evacuation, helicopters retrieved the crew to deliver them to Karaganda, Kazakhstan.
หลังจากการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ เฮลิคอปเตอร์ได้นำลูกเรือไปส่งที่เมืองคารากันดา ประเทศคาซัคสถาน

Then they'll head to the training base in Star City, Russia, via an aircraft.
จากนั้นพวกเขาจะมุ่งหน้าไปที่ฐานฝึกในสตาร์ซิตี้ รัสเซียด้วยเครื่องบิน

Peresild and Shipenko will undergo a 10-day rehab program to help them readjust to their return to Earth after spending 12 days in space.
เพเรซิลด์และชิเพนโก จะเข้าโปรแกรมปรับสภาพร่างกาย 10 วัน เพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวสำหรับการกลับสู่โลกของพวกเขาหลังจากการใช้เวลา 12 วันในอวกาศ


คำศัพท์ข่าว
- actress (n) = นักแสดงหญิง
- aircraft (n) = อากาศยาน, เครื่องบิน
- alongside = ควบคู่, พร้อม ๆกับ
- astronaut(n) = นักบินอวกาศ
- attitude (n) = ทัศนคติ, แนวคิด, ลักษณะท่าที
- configuration (n) = รูปทรง, ตำแหน่ง, ลักษณะการจัดเรียง
- cosmonaut (n) = นักบินอวกาศชาวรัสเซีย
- deorbit = ออกจากวงโคจร
- dock (v) = จอดเทียบท่า(เรือ, ยานอวกาศ, ยานพาหนะ)
- ET = เป็นเขตเวลาที่ใช้ในประเทศบริเวณในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ซึ่งช้ากว่าเวลามาตรฐานสากลเชิงพิกัดอยู่ 5 ชั่วโมง (UTC-05.00)
- farewell (n) = การเอ่ยคำลา, การกล่าวลา
- filming (n) = การถ่ายหนัง, การถ่ายวิดีโอ, การถ่ายคลิป
- flight controller = ผู้ควบคุมการบิน
- hatch (n) = ประตูของยานอวกาศ (มักทำเป็นช่องเล็กขนาดใกล้เคียงให้ลำตัวตัวของนักบินลอดได้)
- head to = มุ่งหน้าไปทาง
- orientation (n) = การปรับตัว, การโน้มเอียง, การทรงตัว
- parachute-assisted (compound) = ที่ซึ่งใช้ร่มชูชีพช่วย
- producer-director (compound) = ที่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้าง
- readjust (v) = ปรับแต่งใหม่, แก้ไขใหม่, ปรับสภาพใหม่
- regain (n) = ได้กลับมา, พลิกฟื้นสถานการณ์
- rehab (n) = คอร์ส/หลักสูตร/โปรแกรมการรักษา
- roll (v) = ทำงาน (อุปกรณ์/เตรื่องจักรกล)
- safely (adv) = อย่างปลอดภัย
- scheduled (adj) = ที่ซึ่งกำหนดไว้แล้ว(กำหนดเวลาเหตุการณ์)
- space (n) = อวกาศ, พื้นที่โล่ง
- spacecraft (n) = ยานอวกาศ
- thruster (n) = ทรัสเตอร์ , เครื่องยนต์ที่ใช้สร้างแรงขับเคลื่อน เช่น บนยานอวกาศ
- trailblazing (adj) = ผู้ซึ่งบุกเบิก
- training base = ฐานฝึก
- undergo (v) = เผชิญความยากลำบาก (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)
- veteran = ผ่านศึก, ผ่านงาน, มีประสบการณ์ในสายงาน
- wrap (v) = ห่อ, หุ้ม, คลุม

หมายเหตุ ภาพยนต์เรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของศัลยแพทย์ที่รับบทโดยเพเรซิลด์ ซึ่งต้องผ่าตัดนักบินอวกาศที่ป่วยในอวกาศ เพราะอาการป่วยของนักบินอวกาศทำให้เขาไม่สามารถกลับมายังโลกเพื่อรับการรักษาได้
- แหล่งข่าว : BBC
Russian team back on Earth after filming first movie in space

- แหล่งข่าว : Reuters
Russian actor and director making first movie in space return to Earth after 12-day mission

No comments:

Post a Comment