โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 4, 2015

กริยาสามช่อง (IRREGULAR VERBS)

"Irregular Verb" หมายถึงกริยา ที่ไม่สามารถ เติม ed ที่ช่อง 2 และช่อง 3 ได้ กริยาอปกติ (กริยาที่ผิดปกติ)
จึงต้องพยายามท่องจำให้ได้ทุกคำ
ส่วนรายละเอียดการเติม "ed" ของกริยาปกติ (Regular Verb)รอบทความหน้าครับ
IRREGULAR VERBS
Infinitive
Past Simple
Past Participle
แปล
be was/were been เป็น, อยู่, คือ
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่มต้น
break broke broken แตกหัก, หยุด
bring brought brought นำมา
build built built สร้าง
buy bought bought ซื้อ
catch caught caught จับ
choose chose chosen เลือก
come came come มาก
cost cost cost มีราคา
cut cut cut ตัด
do did done ทำ
draw drew drawn วาด
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับ, ขับรถ
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ตก
feel felt felt รู้สึก
find found found หา, พบ
fly flew flown บิน
forget forgot forgotten ลืม
get got got รับ,ได้, เข้าใจ, มาถึง
give gave given มอบให้, เอาให้
go went gone ไป
grow grew grown โต
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hold held held จับยึด, ครอบครอง
keep kept kept เก็บ, รักษาไว้
know knew known รู้
leave left left ออก
lend lent lent ออกจาก, ทิ้งไว้
let let let อนุญาต, ให้เช่า
lose lost lost สูญหาย, พ่ายแพ้
make made made ทำ
mean meant meant หมายความว่า
meet met met พบ
pay paid paid จ่าย
put put put ใส่, วาง
read read read อ่าน, อ่านหนังสือ
ride rode ridden ขี่
ring rang rung ล้อม, ใส่ห่วง
rise rose risen ลุกขึ้น, กำเนิดขึ้น
run ran run วิ่ง
say said said พูด
see saw seen เห็น, พบ
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
show showed shown แสดง
shut shut shut ปิด, หุบ, พับ
sing sang sung ร้องเพลง
sit sat sat นั่ง
sleep slept slept หลับ
speak spoke spoken พูด
spend spent spent ใข้เวลา, ใช้ชีวิต
stand stood stood ยืน, วางอยู่
steal stole stolen ขโมย
swim swam swum ว่ายน้ำ
take took taken พาไป
teach taught taught สอน
tell told told บอก
think thought thought คิด
understand understood understood เข้าใจ
wake woke woken ตื่น
wear wore worn สวมใส่
win won won ชนะ
write wrote written เขียน
คำค้นหา

No comments:

Post a Comment