โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 18, 2015

Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์)
โครงสร้างประโยค Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์)
โครงสร้างประโยค
ประโยคบอกเล่า
S + had + V3

ประโยคปฏิเสธ
S + had + not + V3

ประโยคคำถาม
Had + S + V3♥ Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์)
โครงสร้างประโยค : S + had + V3
พูดถึง 2 เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต
- เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Past Perfect Tense (S + had + V3)
- เหตุการณ์เกิดทีหลังใช้ Past Simple Tense (S + V2)
หมายเหตุ
Verb Forms : V1 | V2 | V3 | : has , have | had | had


ตัวอย่าง รูปย่อประโยคบอกเล่า (Affirmative)
Past Perfect Tense (S + had + V3)
 I had walked I'd walked
 You had walked You'd walked
 We had walked We'd walked
 He had walked He'd walked
 She had walked She'd walked
 It had walked It'd walked
 They had walked They'd walked

ตัวอย่าง รูปย่อประโยคปฏิเสธ (Negative)
Past Perfect Tense (S + had not + V3)
 I had not walked I hadn't walked
 You had not walked You hadn't walked
 We had not walked We hadn't walked
 He had not walked He hadn't walked
 She had not walked She hadn't walked
 It had not walked It hadn't walked
 They had not walked They hadn't walked

ตัวอย่าง รูปย่อประโยคคำถาม (Question form)
Past Perfect Tense (Had + S + V3?)
 Had  + I  + walked?
 Had  + You  + walked?
 Had  + We  + walked?
 Had  + He  + walked?
 Had  + She  + walked?
 Had  + It  + walked?
 Had  + They  + walked?♥ ประโยคบอกเล่า
- I had already gone when John arrived.
ฉันออกไปแล้ว เมื่อจอห์นมาถึง

- When I had taken a bath. I went to bed.
เมื่อฉันอาบน้ำ แล้วก็เขานอนเลย

- I was so ashamed of what had happened to me.
ฉันอายมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน

- He passed the exam because he had studied hard.
เขาสอบผ่าน เพราะเขาเรียนอย่างหนัก

- He had told her that he planned to buy a new house.
เขาเคยบอกกับเธอว่า เขาได้วางแผนที่จะซื้อบ้านสักหลังนึง

- When he arrived at the station, the train had already left.
เมื่อฉันมาถึงสถานี รถไฟก็ออกไปแล้ว

- After I had finished my homework, I went out for a walk.
หลังจากทำการบ้านเสร็จ ฉันก็ออกไปเดินเล่น

- If he had listened to me, we would have been home earlier.
ถ้าเขาฟังผม พวกเราก็จะกลับถึงบ้านเร็วกว่านี้

- I woke up late because I'd forgotten to set my alarm clock.
ฉันตื่นสายเพราะฉันลืมตั้งนาฬิกาปลุก

- It had occurred to me that I forgot something at the grocery.
ฉันจำได้ว่า ฉันลืมของไว้ที่ร้านขายของชำ
It had occurred to me = ฉันจำได้ / ฉันนึกขึ้นได้
occur = เกิดขึ้น (กริยาช่องที่ 1)

- When I arrived home, my son had baked an enormous carrot cake.
เมื่อฉันกลับถึงบ้าน ลูกชายของฉันได้อบเค้กแครอทขนาดมหึมา

- By the time we contacted the media, the story had already broken.
ก่อนที่เราจะติดต่อสื่อ ข่าวก็รั่วออกไปแล้ว

- I never knew exactly what had transpired between John and Linda.
ฉันไม่รู้เลยว่าจริง ๆแล้วเกิดอะไรขึ้น ระหว่าจอห์นกับลินดา

- By the time I arrived at work, the staff meeting had already started.
เมื่อฉันมาถึงที่ทำงาน การประชุมเจ้าหน้าที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว

- In those last months, he seemed more peaceful than I'd ever seen him.
ในช่วงเดือนสุดท้ายนั้น เขาดูเหมือนจะสงบ มากกว่าที่ฉันเคยเห็นเขามาเลย

- Mary rang john's doorbell at 8.15, but he had already gone to work.
แมรี่กดกริ่งประตูบ้านของจอห์นตอน 8.15 แต่เขาออกจากบ้านไปทำงานเรียบร้อยแล้ว

- A: I kept off the main roads, until I saw a train stopped at a crossing and I jumped in.
- B: Why didn't you tell anyone what had happened?
- A: ผมหลบออกไปจากถนนใหญ่ จนกระทั่งเจอรถไฟจอดตรงทางข้าม เลยโดดขึ้นไป
- B: แล้วทำไมเธอไม่บอกใครถึงสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะ

- Listen. Your mother sent me out to buy hand cream, when she already had ten jars.
คุณฟังนะ แม่คุณให้ชั้นไปซื้อครีมทามือ ทั้ง ๆที่เธอมีอยู่แล้วเป็นสิบกระปุก

- We got to talking mostly, mostly about my daughter. I was just so angry with what had happened.
เราได้คุยกัน ส่วนใหญ่ก็เรื่องของลูกสาวฉัน ฉันโกรธมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น♥ ประโยค เงื่อนไข สมมุติฐาน และความปรารถนา
- I would have helped him if he had asked.
ฉันจะช่วยเขา ถ้าเขาร้องขอ♥ ประโยคปฏิเสธ
  - Because I was late, I ran to the train station but when I got there I realised I hadn't brought my season ticket. I missed my train.
  เพราะฉันมาสาย ฉันวิ่งไปที่สถานีรถไฟ แต่เมื่อฉันไปถึงที่นั่นฉันตระหนักว่าฉันไม่ได้นำตั๋วรถไฟมาด้วย ฉันพลาดรถไฟ♥ ประโยคคำถาม
(How/ What/ Who/ Why/ where + S + V3)
- Where had they gone?
พวกเขาไปไหนกัน

- Why had John been at Linda's house?
ทำไมจอห์นถึงไปอยู่ที่บ้านของลินดา

- It was familiar. Where had I heard that before?
มันคุ้น ๆ ฉันเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะ

- I get it if you're not comfortable. Wait, what had just happened?
ฉันเข้าใจนะที่เธอไม่สบายใจ เดี่ยวนะ แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น♥ ประโยคที่คนไทยอาจสับสนในความคิดของเจ้าของภาษา
- I hadn't noticed. I hadn't realized you and Blair had returned from Europe already.
 ฝรั่งคิดว่า : ฉันไม่ทันสังเกต ฉันไม่คิดว่าคุณกับแบลร์ กลับจากยุโรปแล้ว
 คนไทยคิดว่า : ฉันไม่ทันสังเกต ฉันคิดว่าคุณกับแบลร์ ยังไม่กลับจากยุโรปซะอีกการใช้ had แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk : Past perfect tense: Meaning and use
www.britishcouncil.org : Past perfect tense
การใช้ had สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : had
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : had

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : had
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : had
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : had
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : had
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : had
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : had
8. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : had
9. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : had
10. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : had
11. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : had
12. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : had
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : had
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : had

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment