โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 27, 2015

education


เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

education = การศึกษา, การอบรม, การสั่งสอน, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

♥ education = การศึกษา
แหล่งข่าว : Reuters
Malala pleads with world to protect Afghan girls' education
มาลาลาวิงวอนคนทั่วโลกปกป้องการศึกษาของเด็กหญิงชาวอัฟกัน
- plead (v) = ขอร้อง, วิงวอน
- world (n) = โลกงานการศึกษา
Education
กระทรวงศึกษาธิการMinistry of Education
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาsecondary school cluster
การตรวจสุขภาพhealth examination
การทดสอบความสามารถในการเรียนต่อระดับสูงGraduate Record Examination (GRE)
การฝึกงานinternship
การรับรองวิทยฐานะaccrediation
การลงทะเบียนenrollment
การวัดผลการศึกษาeducational measurement
การศึกษาeducation
การศึกษาก่อนวัยเรียนpreschool education
การศึกษาขั้นพื้นฐานfundamental education
การศึกษาเชิงสหวัฒธรรมintercultural education
การศึกษาด้านการจัดการmanagement education
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนnursery education
การศึกษาทั่วไปgeneral education
การศึกษาทางไกลdistance learning
การศึกษาทางไปรษณีย์correspondence education
การศึกษาที่รัฐจัดให้public education
การศึกษานอกระบบnon-formal education
การศึกษานานาชาติinternational education
การศึกษาในระบบformal education
การศึกษาปฐมวัยearly childhood education
การศึกษาภาคบังคับcompulsory education
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาgraduate study
การศึกษาระหว่างประจำการin-service education
การสอบexamination
การสอบเข้าเรียนentrance examination
การสอบเบื้องต้น (ระดับปริญญาเอก)preliminary examination
การสอบปลายภาคfinal examination
การสอบไล่final examination
การสอบวัดคุณสมบัติเบื้องต้น (ก่อนรับเป็นนักศึกษาปริญญาเอก)qualifying examination
การสำเร็จการศึกษาgraduation
การโอนหน่วยกิตtransfer of credits
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีscouting
เกียรตินิยมอันดับสองsecond class honors
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งfirst class honors
คณบดีdean
คณะfaculty
คณิตศาสตร์mathematics
ครุศาสตรบัณฑิตbachelor of education
ครูที่ปรึกษาteacher adviser
ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมhigh school principal
ความถนัดaptitude
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศinternational relations
คะแนนความถนัดaptitude score
คะแนนจิตพิสัยaffective score
คะแนนเจตคติattitude score
คะแนนเฉลี่ยaverage score
คะแนนผลสัมฤทธิ์achievement score
ค่าธรรมเนียมfee
ค่าสัมประสิทธิ์ทางอารมณ์emotional quotient
ค่าสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลaccomplishment quotient
จริยธรรมethics
จริยศึกษาmoral education
จิตพิสัย (ด้านความรู้สึก)affective domain
ดนตรีศึกษาmusic education
ดุษฎีนิพนธ์dissertation
ดุษฎีนิพนธ์doctoral thesis
ตัวชี้วัดindicator
ตำแหน่งทางวิชาการfaculty rank
ทักษะพิสัย (ด้านการเคลื่อนไหว)psychomotor domain
ทุนการศึกษาscholarship/ fund
ทุนรัฐบาลกลางfederal grant
ทุนหรือตำแหน่งที่ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นfellowship
เทคนิคศึกษาtechnical education
ธรณีวิทยาgeology
ธุรกิจศึกษาbusiness education
นักเรียนstudent
นักเรียนทุนscholar
นักเรียนประถมศึกษาelementary pupil
นักศึกษาพิเศษ (ไม่รับปริญญา)unclassified student
นิสิต/ นักศึกษาstudent
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 1freshman
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 2sophomore
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3junior
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4senior
นิสิต/ นักศึกษาต่างชาติforeign student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาตรีundergraduate
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโทgraduate student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโทmaster student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาเอกdoctoral student
บริหารรัฐกิจpublic administration
บัณฑิตวิทยาลัยgraduate school
แบบทดสอบเจตคติattitude test
แบบทดสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายgeneral education development test
แบบทดสอบความถนัดaptitude test
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์achievement test
แบบทดสอบอัตนัยsubjective test
ใบปะหน้าface sheet
ใบรับรองผลการศึกษาtranscript
ประกาศนียบัตรcertificate/ diploma
ประกาศนียบัตรบัณฑิตgraduate diploma
ประถมศึกษาelementary education
ประถมศึกษาprimary education
โปรแกรมเร่งรัดaccelerated program
โปรแกรมภาษาlanguage program
ปริญญากิตติมศักดิ์honorary degree
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตdoctor of philosophy degree in education
ปริญญาตรี/ ปริญญาบัณฑิตbachelor's degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิตgraduate degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิตmaster's degree
ปริญญาเอก/ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตdoctor's degree
ปีการศึกษาacademic year
ปีงบประมาณfiscal year
ผลการเรียนเฉลี่ยgrade point average (GPA)
ผู้ช่วยครูใหญ่assistant principal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์assistant professor
ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตdistrict principal
ผู้ฝึกงานintern
ผู้สอนinstructor
แผนการสอนlesson plan
พื้นฐานการศึกษาeducational foundation
พุทธิพิสัย (ด้านการรู้คิด)cognitive domain
เพศศึกษาsex education
ภาควิชาdepartment
ภาษาต่างประเทศforeign language
ภูมิศาสตร์geography
มหาวิทยาลัยuniversity
มหาวิทยาลัยเปิดopen university
มหาวิทยาลัยของรัฐstate university
มัธยมศึกษาsecondary education
มาตรวัดผลสัมฤทธิ์achievement scale
รองศาสตราจารย์associate professor
ระเบียนผลการศึกษาacademic record
ระเบียนสะสมcumulative record
ระดับคะแนนเฉลี่ยgrade point average (GPA)
ระดับสติปัญญาทางสัมฤทธิผลaccomplishment quotient
ระบบการให้คะแนนเป็นเกรดgrade point system
ระบบวิชาเอก-วิชาโทmajor-minor system
ระบบหน่วยกิตcredit system
รัฐประศาสนศาสตร์public administration
รัฐศาสตร์political science
รายวิชา/หลักสูตรcourse
รายวิชาsubject
รายวิชาเร่งรัดaccelerated course
เรขาคณิตgeometry
โรงเรียนการบินflight school
โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำopportunity school
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทางsegregated special school
โรงเรียนของรัฐstate school
โรงเรียนเด็กพิเศษopportunity school
โรงเรียนเทคนิคtechnical school
โรงเรียนในเขตregional school
โรงเรียนเอกชนprivate school
โรงเรียนประจำboarding school
โรงเรียนประถมศึกษาelementary school
โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายintermediate school
โรงเรียนผู้ใหญ่adult school
โรงเรียนมัธยมศึกษาhigh school
โรงเรียนมัธยมศึกษาsecondary school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นjunior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายsenior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะaccredited high school
โรงเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัยuniversity high school
โรงเรียนรัฐบาลpublic school
โรงเรียนราษฎร์private school
โรงเรียนสอนผู้ใช้แรงงานlabor school
โรงเรียนสาธิตdemonstration school
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยuniversity elementary school
โรงเรียนอนุบาลkindergarten
โรงเรียนอาชีวศึกษาvocational school
ลงทะเบียนenroll
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่senior scout
วิชาsubject
วิชาแกนcore subject
วิชาเคมีchemistry
วิชาชีววิทยาbiology
วิชาโทminor
วิชาบังคับเลือกrestricted elective
วิชาฟิสิกส์physics
วิชาเลือกelective/ elective subject
วิชาเลือกเสรีfree elective
วิชาสามัญgeneral subject
วิชาเอกmajor
วิทยานิพนธ์dissertation
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกdoctoral thesis
วิทยาลัยcollege
วิทยาลัยครูteachers college
วิทยาลัยชุมชนcommunity college
วิทยาศาสตรบัณฑิตbachelor of science
วิทยาศาสตรศึกษาscience education
วิทยาศาสตร์science
วิทยาศาสตร์กายภาพphysical science
วิทยาศาสตร์การกีฬาsports science
วิศวกรรมศาสตร์engineering
วุฒิบัตรcertificate
ศาสตราจารย์professor
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ)emeritus professor
ศาสตราจารย์พิเศษadjunct professor
ศิลปศาสตร์liberal arts
ศิลปศาสตรบัณฑิตbachelor of arts
ศิลปศาสตรศึกษาliberal education
ศิลปศึกษาart education
ศึกษาศาสตรบัณฑิตbachelor of education
สโมสรนิสิต/ นักศึกษาstudent union
สถาบันวิชาการacademy
สภานิสิต/ นักศึกษาstudent council
สภามหาวิทยาลัยUniversity Council
สหพันธ์นักศึกษาstudent federation
สังคมศาสตร์social science
สังคมศึกษาsocial studies
สาขาวิชาdiscipline
สาขาวิชาsubject field
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาCommission on Higher Education
สุขศึกษาhealth education
หน่วยการเรียนการสอนunit of instruction
หน่วยกิตcredit
หนังสือประจำปีyearbook
หลักสูตรcurriculum
หลักสูตรภาคค่ำevening course
หลักสูตรรายวิชาsubject curriculum
หลักสูตรวิชาชีพvocational curriculum
หลักสูตรอาชีวศึกษาvocational curriculum
องค์การนิสิต/ นักศึกษาstudent government
อธิการบดีrector
อาจารย์instructor
อาจารย์ประจำคณะfaculty staff
อาชีวศึกษาvocational education
อุดมศึกษาhigher education

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ: ศัพท์บัญญัติการศึกษา (13 มี.ค.51)
[http://www.moe.go.th/new_site/home]

ระดับการศึกษาต่างๆ
- อนุบาล kindergarten
- ประถม primary / elementary school
- มัธยมต้น junior high school
- มัธยมปลาย senior high school
- ปริญญาตรี Bachelor's degree
- ปริญญาโท Master's degree
- ปริญญาเอก Ph.D. (Doctor of Philosophy)


- Is the British education system failing some children?
ระบบการศึกษาของอังกฤษล้มเหลวบ้างไหม

- It's a country that places great importance on education.
มันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก

- His lack of education prevented him from getting a good job.
การไร้การศึกษาทำให้เขาไม่สามารถได้งานดีๆ

- They had a difference of opinion about their child's education.
พวกเขามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก

- It's a disgrace that the government spends so much on guns and so little on education.
มันน่าอับอายที่รัฐบาลใช้จ่ายมากในปืนและน้อยมากในการศึกษา

- Most children in the UK remain in full-time education until they are at least 16 years old.
เด็กส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรยังคงได้รับการศึกษาเต็มเวลาจนกว่าจะมีอายุอย่างน้อย 16 ปี

♥ a good education = การศึกษาที่ดี
- I'm very fortunate to have had such a good education.
ฉันโชคดีมากที่ได้รับการศึกษาที่ดี

- She also hopes her children will get a good education.
เธอยังหวังว่าลูก ๆ ของเธอจะได้รับการศึกษาที่ดี

- It's important for children to get a good education.
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กที่จะได้รับการศึกษาที่ดี

♥ an all-round education = ความหลายวิชาที่แตกต่างกัน
- The school offers a good all-round education.
โรงเรียนให้การศึกษาที่ดีรอบด้าน

♥ secondary education (UK) = มัธยมศึกษา
- She hopes to start a teaching career in secondary education.
เธอหวังที่จะเริ่มต้นอาชีพการสอนในระดับมัธยมศึกษา

♥ a poor education = การศึกษาที่ไม่ดีมาก
- She had a poor education, and left school without qualifications.
เธอมีการศึกษาที่ไม่ดี เพราะว่าออกจากโรงเรียนโดยไม่มีวุฒิการศึกษา

♥ private education = การศึกษาเอกชน(ประชาชนต้องจ่ายเงินเรียนเอง)
- He was educated at a private education.
เขาเรียนที่โรงเรียนเอกชน

- I don't agree with the principle of private education.
ฉันไม่เห็นด้วยกับหลักการของการศึกษาเอกชน

formal education = การศึกษาอย่างเป็นทางการ จากสถานศึกษา
- She had no formal education and was brought up by her grandmother.
เธอไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการและถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณยายของเธอ

♥ high school (US) = มัธยมศึกษา
- High school enrollment and graduation numbers and rates increased markedly.
การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม จำนวนที่สำเร็จการศึกษา และอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

♥ state education (UK) / public education (US) =การศึกษาที่รัฐบาลของประเทศจัดหาให้
- The state of California guarantees free public education to all children.
รัฐแคลิฟอร์เนียให้การศึกษ กับเด็กๆทุกคนฟรี


♥ คำที่เกี่ยวข้อง ♥
♥ college = วิทยาลัย, วิทยาลัยการอาชีพ (สถานศึกษาที่สอนไม่เกินปริญญาตรี)
- She's at art college.
เธออยู่ที่วิทยาลัยศิลปะ

- They want their kids to go to college.
พวกเขาต้องการให้ลูก ๆ ไปเรียนที่วิทยาลัย

- I met my husband when we were in college.
ฉันได้พบสามีของฉันเมื่อเราอยู่ในวิทยาลัย

♥ college = อาคารวิทยาลัย (ส่วนหนึ่งของวิทยาลัย)
- Cambridge has some very fine old colleges.
เคมบริดจ์มีวิทยาลัยเก่าที่ดีมากหลายแห่ง

♥ educational = การให้ความรู้
- Our visit to the zoo was educational as well as enjoyable.
การเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเราเป็นการให้ความรู้ที่สนุกสนาน

♥ credit = หน่วยกิต
Usually, only three math credits are required for graduation.
โดยปกติแล้วจะต้องมีหน่วยกิตคณิตศาสตร์เพียงสามหน่วยเท่านั้นสำหรับการสำเร็จการศึกษา

♥ educated guess = คาดเดาอย่างมีหลักการ
- We’ll have to make an educated guess as to how many people are likely to turn up for the meeting.
เราจะต้องคาดเดาอย่างมีหลักการว่ามีกี่คนที่จะเข้าร่วมการประชุม

♥ graduated = จบการศึกษา
- He graduated in 2008 and began to study for his doctorate in chemistry which he obtained in 2011.
เขาจบการศึกษาในปีค. ศ. 2008 และเริ่มศึกษาปริญญาเอกด้านเคมีซึ่งเขาได้รับเมื่อปีค. ศ. 2011

No comments:

Post a Comment