โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, July 16, 2015

การใช้ Conjunctions

after หลังจาก...
although แม้ว่า...
and และ (เชื่อมเนื้อหาที่สอดคล้องกัน)
as ขณะที่... / ดังที่... / ตามที่...
as if ราวกับว่า...
as long as ตราบใดที่...
as though ราวกับว่า...
because เพราะว่า...
before ก่อนหน้า...
both … and … ทั้ง … และ …(เชื่อมต่อประธานของประโยคเข้าด้วยกัน)
but แต่ (เชื่อมเนื้อหาที่ขัดแย้งกัน)
either…..or ไม่… หรือ /ก็
even if แม้ว่า... / แม้กระทั่ง... /ต่อให้...
even though แม้ว่า...
for เพราะว่า (for นำหน้าประโยคที่เป็นผล)
if ถ้า...
neither … nor … ทั้ง … และ …ไม่... (ผันคำกริยาตามประธานตัวที่สอง)
nor และ (คล้อยตามกันในเชิงปฏิเสธ ทั้งสองประโยค)
not only…..but also ไม่เพียงเท่านี้แต่ก็ยัง...อีกด้วย
once ทันทีที่...
or หรือ
since เพราะว่า...
so ดังนั้น (so วางไว้ข้างหน้าประโยคที่เป็นผล)
so as to เพื่อที่จะ
so that เพื่อที่...
though แม้ว่า... (วางไว้หน้าประโยค)
till จนกระทั่ง...
unless นอกเสียจากว่า...
until จนกระทั่ง...
what อะไร (อยู่กลางประโยค)
when เมื่อ... (ประโยคบอกเล่า)
whenever ทุก ๆเมื่อ / ทุก ๆที่/ เมื่อใดก็ตาม
whether ใช้เมื่อประธานในประโยคเจอทางเลือก 2 ทาง
while ในขณะที่...
yet แต่ (ต่างกับ but ตรงที่ ประโยคหลัง yet เป็นประโยคที่หักมุม)After = หลังจาก...
ตัวอย่างประโยค
- You should wash their hands after going to the bathroom.
คุณควรล้างมือหลังจากการเข้าห้องน้ำ

- Three months after they moved out, the house was still empty.
สามเดือนหลังจากที่พวกเขาย้ายออกไป บ้านก็ยังว่างอยู่

- Shortly after we set off, the car started to make a strange noise.
ไม่นานหลังจากที่เราออกเดินทาง รถเริ่มมีเสียงแปลก ๆ (set off = เริ่มต้นการเดินทาง)
Although = แม้ว่า...
ตัวอย่างประโยค
- He decided to go, although I begged him not to.
เขาตัดสินใจที่จะไป แม้ว่าฉันขอร้องไม่ให้เขาไป

- She walked home by herself, although she knew that it was dangerous.
เธอเดินกลับบ้านด้วยตัวเองแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันอันตราย

Although = แต่ว่า... - She'll be coming tonight, although I don't know exactly when.
เธอจะมาคืนนี้ แต่ว่าฉันไม่รู้เวลาแน่นอน ว่าเมื่อไร
And = และ
ตัวอย่างประโยค
- Don't drink and drive!
เมาไม่ขับ!

- I’ll treat you to dinner and a movie.
ฉันจะพาคุณไปเลี้ยงข้าว และก็เลี้ยงหนัง

- Snakes and lizards are cold-blooded animals.
งูและจิ้งจกเป็นสัตว์เลือดเย็น

- It costs a lot to feed and clothe five children.
มีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากในการให้อาหาร และเสื้อผ้าเด็ก ๆ 5 คน

- Your shoes will be repaired and ready for you to collect on Thursday.
รองเท้าของคุณจะได้รับการซ่อมแซม และพร้อมให้คุณมารับได้ในวันพฤหัสบดี

ใช้ and เพื่อเน้น
- We laughed and laughed (= laughed a lot).
เราหัวเราะ และก็หัวเราะ (= หัวเราะมาก)

- The sound grew louder and louder (= very loud).
เสียงดังขึ้น และดังขึ้น (= ดังมาก)

- She spends hours and hours on the phone.
เธอใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆในการโทรศัพท์


As = ขณะที่... / เหมือนดังที่... / ตามที่...
ตัวอย่างประโยค
- The play started as I got there.
การแสดงเริ่มขึ้น เมื่อฉันไปที่นั่น

- I saw him as I was coming into the building.
ฉันเห็นเขาขณะที่ฉันกำลังเข้ามาในตึก

- He gets more attractive as he gets older.
เขาได้รับความสนใจมากขึ้น ขณะที่เขาอายุมากขึ้น

- This year, as in previous years, tickets sold very quickly.
ปีนี้เช่นเดียวกับในปีก่อนหน้า ตั๋วขายได้อย่างรวดเร็ว

- He got divorced, (just) as his parents had done years before.
เขาได้หย่าร้างกัน, เหมือนดั่งพ่อแม่ของเขาที่่เคยทำเมื่อหลายปีก่อน.

- All the jury's eyes were on him as he continued.
ดวงตาของคณะลูกขุนทั้งหมด มองที่เขา ขณะที่เขายังคงเดินต่อไป(พูด)

- The book was banned in the U.S., as were two subsequent books.
หนังสือเล่มนี้ถูกสั่งห้ามในสหรัฐฯเช่นเดียวกับหนังสือสองเล่มถัดไป

- Another policeman has been injured as fighting continued this morning.
ตำรวจคนอื่นได้รับบาดเจ็บ ขณะที่การต่อสู้คงดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเช้านี้
As … As = เท่ากัน, พอๆ กัน
ตัวอย่างประโยค
- I’m not as young as I used to be.
ฉันไม่เด็กเหมือนดังแต่ก่อน

- The results were not as bad as I had expected.
ผลลัพธ์ไม่ได้แย่ อย่างที่ฉันคิด

- You’ll never find someone who loves you as much as I do.
เธอจะไม่มีวันเจอใครที่รักเธอ เท่าฉันอีกแล้ว
As if / As though = ราวกับว่า...
ตัวอย่างประโยค
- He looks as if he hasn’t slept.
- He looks as though he hasn’t slept.
เขาดูราวกับว่า เขานอนไม่หลับ(อดนอน)

- They were shouting as if in panic.
- They were shouting as though in panic.
พวกเขาตะโกนราวกับว่าตกใจ

- You look as if you have seen a ghost!
- You look as though you have seen a ghost!
คุณดูราวกับว่า คุณได้เห็นผี!

- You look as if you've been running a marathon!
- You look as though you've been running a marathon!
คุณดูราวกับว่าคุณกำลังวิ่งมาราธอน!

- I look up to you as if you are one of my family.
- I look up to you as though you are one of my family.
ฉันเคารพ นับถือคุณเหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวคนหนึ่ง
As long as = ตราบใดที่...
ตัวอย่างประโยค
- You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.
คุณสามารถออกไปได้ ตราบเท่าที่คุณสัญญาว่า จะกลับมา ไม่เกินเวลา 11 นาฬิกา
Because = เพราะว่า...
ตัวอย่างประโยค
- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียก เพราะว่าฉันเดินตากฝน

- I will go with you wherever you go because I love you!
ฉันจะไปกับคุณทุกที่ ที่คุณไปเพราะฉันรักคุณ!

- Let's call off our appointment this afternoon, because it's raining.
เรายกเลิกนัดของเราในช่วงบ่ายนี้กันดีกว่า เพราะว่าฝนตก
Before = ก่อนหน้า...
ตัวอย่างประโยค
- We should brush our teeth before going to bed.
เราควรแปรงฟันก่อนเข้านอน

- Do what you’ve got to do before it’s too late.
จงทำสิ่งที่คุณจะต้องทำ ก่อนที่มันจะสายเกินไป
Both … and = ทั้ง … และ
ตัวอย่างประโยค
- Both Mike and Jim have red hair.
สามารถสลับกันได้
- Mike and Jim both have red hair.
ทั้งไมค์และจิมมีผมสีแดง

- Both men and women have complained about the advertisement.
ทั้งบรรดาชายและหญิงจำนวนมาก ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา
But = แต่
ตัวอย่างประโยค
- I know him to some extent but not to that extent.
ฉันรู้จักเขาประมาณหนึ่ง แต่ไม่มากขนาดนั้น

- The children tried to pick up all the fish, but it was a difficult task.
พนักงานต้องพยายามจับปลา แต่มันป็นไปด้วยความยากลำบาก
Either … or = ไม่….ก็… / ไม่ว่าจะ … หรือ..
ตัวอย่างประโยค
ประโยคบอกเล่า มีความหมายว่า ทั้งสอง
- Either she goes or I go.
ไม่เธอก็ฉันที่จะต้องไป (คนใด คนหนึ่ง)

ประโยคบอกเล่าเชิงปฏิเสธ มีความหมายว่า ทั้งสอง
- They found no sign of either him or his son.
พวกเขาไม่พบร่องรอยของทั้งตัวเขาและลูกชาย
Even if = ต่อให้...ก็...
ตัวอย่างประโยค
อ่านเพิ่มเติมการใช้ even
- Even if I had two hours to spare for shopping, I wouldn't go out and buy a suit.
ต่อให้มีเวลาว่างสองชั่วโมงในการช็อปปิ้ง ฉันก็จะไม่ออกไปซื้อชุดสูท
Even though = แม้ว่า...แต่...
ตัวอย่างประโยค
อ่านเพิ่มเติมการใช้ even
- Even though I had two hours to spare for shopping, I couldn't find the suit I wanted.
แม้ว่าฉันจะมีเวลาว่างสองชั่วโมงในการช็อปปิ้ง แต่ฉันไม่พบชุดสูทที่ฉันต้องการ
If = ถ้า...
ตัวอย่างประโยค
- If he hadn't called, I wouldn't have known.
ถ้าเขาไม่ได้โทรมา ฉันคงไม่ได้รู้

- I'll pay you double if you get the work finished by Friday.
ฉันจะจ่ายเงินให้คุณสองเท่า ถ้าคุณทำงานเสร็จในวันศุกร์

- If anyone calls, just say I'll be back in the office at four o'clock.
ถ้าใครโทรมา ก็บอกว่าฉันจะกลับมาที่ออฟฟิศตอนสี่โมง
Neither … nor = ไม่ … ไม่... /ไม่ทั้ง...ไม่ทั้ง…
ตัวอย่างประโยค
- Neither Michael nor his wife was injured in the crash.
ทั้งไมเคิลและภรรยาของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ

- We can neither change nor improve it.
เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

- I neither know nor care what happened to him.
ฉัน(ทั้ง)ไม่รู้ และก็ไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา

- Neither my mother nor my father went to university.
ทั้งแม่และพ่อของฉัน ไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
Nor = ไม่...(ด้วยเหมือนกัน)
ตัวอย่างประโยค
- I can't be at the meeting and nor can Andrew.
ฉันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และ จอห์นก็ไม่สามารถไปได้(ด้วยเหมือนกัน)
Not only … but (also) = ไม่เพียง … แต่ยัง /ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง….(อีกด้วย)
ตัวอย่างประโยค
- We were not only tired, but also homesick. I miss my own bed.
เราไม่เพียงเหนื่อย แต่ฉันยังคิดถึงบ้าน คิดถึงเตียงนอนของตัวเอง
Once = ทันทีที่...
ตัวอย่างประโยค
- Once I’ve picked John up, I’ll call you.
ทันทีที่ผมรับจอห์นมาแล้ว ผมจะโทรหาคุณ

- Once I pass all my exams, I’ll be fully qualified.
ทันทีที่ฉันผ่านการสอบทั้งหมด ฉันจะมีคุณสมบัติครบถ้วน
Or = หรือ
ตัวอย่างประโยค
- Would you like iced or hot coffee?
คุณอยากได้กาแฟเย็นหรือร้อนคะ
Provided = ถ้า
ตัวอย่างประโยค
- We can buy it provided we have enough money.
เราสามารถซื้อได้หากมีเงินเพียงพอ
Since = ตั้งแต่... / เพราะว่า
ตัวอย่างประโยค
Since = ตั้งแต่
- It’s so long since I saw them.
มันนานตั้งแต่ฉันเห็นพวกเขา

- She had slept most of the way since leaving Texas.
เธอนอนเกือบตลอดทาง ตั้งแต่ออกจากเท็กซัส

- He’s been back to the office a few times since he retired.
เขากลับมาที่ออฟฟิศสองสามครั้ง ตั้งแต่เกษียณ

Since = เพราะว่า
- Since we've got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee.
เพราะว่าเรามีเวลารอรถไฟสองสามนาที มาดื่มกาแฟกันเถอะ
So that = เพื่อที่...
ตัวอย่างประโยค
- He is I’ll go by car so that I can take more luggage.
ฉันจะไปโดยรถยนต์ เพื่อให้ฉันสามารถใช้กระเป๋าได้มากขึ้น

- We left a message with his neighbour so that he would know we’d called.
เราฝากข้อความไว้กับเพื่อนบ้านของเขา เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราจะโทรหา
The…The = ยิ่ง…..ยิ่ง….
ตัวอย่างประโยค
- The more you eat, the fatter you get.
ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วน

- The more you say that, the more I love you.
คุณยิ่งพูดอย่างนั้น ฉันก็ยิ่งรักคุณ

- The more you spend, the less money you have.
ยิ่งใช้จ่ายมากขึ้น ก็ยิ่งมีเงินน้อยลง
Though = แม้ว่า...
ตัวอย่างประโยค
- Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk.
ถึงแม้ฝนจะตก เราก็ใส่แจ็คเก็ตของเราและเดินเล่น
Till = จนกระทั่ง, จนกว่า
ตัวอย่างประโยค
- I hadn't left home till I was nineteen.
ฉันไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน จนกระทั่งฉันอายุสิบเก้า

- They slept till the alarm bleeper woke them at four.
พวกเขานอนหลับไป จนกระทั่งเสียงปลุก พวกเขาตื่นตอนตีสี่

- Tell him to take it easy till we get there.
บอกเขาให้ใจเย็น ๆ จนกว่าเราจะไปถึงที่นั่น (take it easy = ใจเย็น ๆ)
Unless = ถ้าไม่... / นอกจากว่า... / เว้นแต่ว่า
ตัวอย่างประโยค
- ถ้าไม่... = วางต้นประโยค
- นอกจากว่า... / เว้นแต่ว่า... = วางกลางประโยค
- She won’t go unless you go.
เธอจะไม่ไป เว้นแต่ว่า คุณจะไป

- I won't do it, unless you do it first.
ฉันจะไม่ทำ เว้นแต่ว่า คุณทำก่อน

- Unless you come with me, I won’t go.
ถ้าคุณไม่มาด้วย ฉันจะไม่ไป

- The car won’t start unless it has fuel.
รถยนต์จะสตาร์ทไม่ติด นอกจากว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง

- I won't jump from here, unless you jump first.
ฉันจะไม่กระโดดจากที่นี่ เว้นแต่ว่า คุณกระโดดก่อน

- Unless you eat good food, you will get skinny.
- Unless you eat healthy food, you will get skinny.
ถ้าคุณไม่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คุณจะไม่มีวันผอม

- I can't let you in unless you give the password.
ฉันไม่สามารถให้คุณเข้าไปข้างในได้ เว้นแต่ว่า คุณจะให้รหัสผ่าน

- Unless it's a date, I'm not going to pay that much to watch a movie.
ถ้าไม่ใช่เดทกับแฟน ฉันจะไม่จ่ายเงินมากเพื่อดูหนังหรอก

- You shouldn't have a guilty conscience unless you did something bad!
ไม่ต้องร้อนตัว เว้นแต่ว่าคุณได้ทำอะไรที่ไม่ดี

- It’s late. I should go home, unless you want me to sleep here tonight.
ดึกแล้ว ผมควรกลับบ้าน นอกจากว่า คุณจะให้ผมนอนที่นีคืนนี้
Until = จนกระทั่ง, จนกว่า (ค่อนข้างเป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค
- Don’t worry about a problem until you need to worry about it.
อย่าไปกังวลกับปัญหาอะไร จนกว่าจะจำเป็นจริง ๆ

- The final season of Game of Thrones won't air until 2019!
ภาพยนต์ซีซั่นสุดท้ายของ "Game of Thrones" จะไม่ฉายจนปี 2019 !
What = อะไร, สิ่งที่
ตัวอย่างประโยค
- I want to know what happened to Norman.
ฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนอร์แมน

- She turned scarlet from embarrassment, once she realized what she had done.
เธอหน้าแดงจากความละอายใจ เมื่อเธอตระหนักว่าเธอทำอะไรลงไป

- It first explains who the person is, what they are doing, and what they need.
ก่อนอื่นจะอธิบายว่าใครเป็นใคร สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ และสิ่งที่พวกเขาต้องการ
When = เมื่อ...
ตัวอย่างประโยค
- How can you say you don't like something when you've never even tried it!
คุณพูดได้อย่างไรว่าคุณไม่ชอบอะไรบางอย่าง เมื่อคุณไม่เคยลองทำเลย!

- You can't complain about being lonely when you don't make any effort to meet people.
คุณไม่สามารถบ่นเกี่ยวกับการโดดเดี่ยว เมื่อคุณไม่พยายามที่จะพบปะผู้อื่น
Whenever = ทุก ๆ เมื่อ / เมื่อใดก็ตาม /เมื่อไหร่ก็ได้
ตัวอย่างประโยค
- I blush whenever I think about it.
ฉันรู้สึกอับอายทุกครั้ง ที่ฉันคิดถึงเรื่องนั้น

- Whenever I go there they seem to be asleep.
ฉันไปที่นั่นทีไร พวกเขาดูเหมือนจะหลับทุกที

- I try to let the kids out to play whenever possible.
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาส ฉันพยายามที่จะปล่อยให้เด็ก ๆ ได้ออกไปเล่นข้างนอก
Wherever = ทุก ๆที่ / ที่ใดก็ตาม
ตัวอย่างประโยค
- You can sit wherever you like.
คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้ ที่คุณชอบ

- I will go with you wherever you go because I love you!
ฉันจะไปกับคุณทุกที่ ที่คุณไปเพราะฉันรักคุณ!

- She was followed by press photographers wherever she went.
เธอถูกตามโดยช่างภาพสื่อมวลชนทุกที่ที่เธอไป
Whether = ใช้เมื่อประธานในประโยคเจอทางเลือก 2 ทาง
ตัวอย่างประโยค
- I don’t know whether it’s possible.
ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่

- Decide whether you’re going or staying.
ตัดสินใจหรือยัง ว่าคุณจะไปหรืออยู่

- I don't care whether he agrees or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่

- I don't care whether he has the gun or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขามีปืนหรือไม่

- Whether this is true or not, I am not sure.
นี่เป็นความจริงหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจ

- Whether I believe it or not is immaterial.
ไม่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ครับ

- Father told him, Whether I can or not, I must.
พ่อบอกเขาว่า ไหวไม่ไหวก็ต้องทำ

- He isn’t sure whether the children get up or not yet.
เขาไม่แน่ใจว่าลูก ๆ ตื่นหรือยัง

- I couldn’t figure out whether he was drunk or not.
ผมดูไม่ออกว่าเขาเมาหรือเปล่า

- Whether you like the idea or not, I’m going ahead with it.
ไม่ว่าคุณจะชอบความคิดหรือไม่ก็ตามผมจะดำเนินการต่อไปWhile = ในขณะที่...
ตัวอย่างประโยค
- I didn't drink at all while I was pregnant.
ฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลย ขณะที่ฉันกำลังตั้งครรภ์

- I'm acting as deputy while the boss is away.
ฉันทำหน้าที่รักษาการ ในขณะที่เจ้านายไม่อยู่

- I thought I heard him come in while we were having dinner.
ฉันคิดว่าฉันได้ยินเขามาในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารค่ำ

- I found these photos while I was cleaning out my cupboards.
ฉันพบรูปถ่ายเหล่านี้ ขณะที่กำลังทำความสะอาดตู้ของฉัน

- I thought I heard him come in while we were having dinner.
ฉันคิดว่าฉันได้ยินเขามาในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารค่ำ
การใช้ conjunction แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์อดัม : Unless ใช้อย่างไร

การใช้ conjunction สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : conjunction
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : conjunction

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : conjunction
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : conjunction
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : conjunction
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : conjunction
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : conjunction
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : conjunction
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : conjunction
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : conjunction
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : conjunction

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : conjunction
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : conjunction
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : conjunction

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment