โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 11, 2015

คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล


สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
ดิกชันนารี ในแต่ละคำ ผมลิงค์ตัวอย่าง คำละ 5 ค่าย คือ
1. Cambridge Dictionary
2. Collins Dictionary
3. Longman Dictionary
4. Oxford Dictionary
5. Webster Dictionary

1 abandon ละทิ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

2 abate บรรเทา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

3 abbreviation ตัวย่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

4 abduct ลักพาตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

5 abhor เกลียดชัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

6 abject น่าสังเวช Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

7 able สามารถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

8 abolish ยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

9 abominate รังเกียจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

10 abort ทำแท้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

11 abrupt ทันทีทันใด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

12 absolve ให้อภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

13 abstain ละเว้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

14 abstruse ลึกซึ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

15 absurd บ้าบอคอแตก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

16 abundant อุดมสมบูรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

17 abyss เหว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

18 accessible สามารถเข้าถึงได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

19 acclaim เสียงไชโยโห่ร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

20 accomplice ผู้สมคบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

21 accurate ถูกต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

22 accuse กล่าวโทษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

23 acid กรด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

24 acquaint รู้จัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

25 acquiesce โอนอ่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

26 acrid ฉุน, เฝื่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

27 actuate ปลุกเร้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

28 acute รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

29 adamant ยืนกราน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

30 adapt ปรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

31 adept เก่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

32 adequate เพียงพอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

33 adhere ยึดมั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

34 adjacent ติดกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

35 adjourn เลื่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

36 admonish ตักเตือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

37 adorn ประดับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

38 advent การกำเนิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

39 adverse ตรงข้าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

40 advocate สนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

41 affable น่ารัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

42 affect มีผลต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

43 affiliate เข้าร่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

44 affinity ความเป็นพี่น้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

45 affliction ความทุกข์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

46 affluent ร่ำรวย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

47 aggravate ซ้ำเติม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

48 aggregate สรุป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

49 agile เปรียว, คล่องแคล่ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

50 agitate ปั่นหัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

51 agrarian เกี่ยวกับที่ดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

52 ailment โรค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

53 akin คล้ายกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

54 allegiance ความจงรักภักดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

55 alleviate บรรเทา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

56 allocate จัดสรร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

57 allot เจียด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

58 allude พาดพิงถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

59 aloft สูงขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

60 aloof ห่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

61 alternative ทางเลือก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

62 amateurish ไม่ชำนาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

63 amazing น่าอัศจรรย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

64 ambient ล้อมรอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

65 ambiguous คลุมเครือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

66 ambivalence ความสับสน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

67 ambivalent สับสน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

68 amelioration การเยียวยา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

69 amenable รับผิดชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

70 amiable มีอัธยาศัยดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

71 amicable เป็นมิตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

72 amnesia ความจำเสื่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

73 amnesty นิรโทษกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

74 amphitheater อัฒจันทร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

75 analogous คล้ายคลึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

76 anecdote เกร็ดพงศาวดาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

77 annex ภาคผนวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

78 annual ประจำปี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

79 anonymous ไม่ระบุชื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

80 antagonism การเป็นปรปักษ์กัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

81 antagonist ศัตรู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

82 antebellum กลางเมือง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

83 antedate เกิดก่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

84 anticipate คาดหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

85 antique โบราณ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

86 anxious กระวนกระวาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

87 apathy ความไม่แยแส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

88 apollonian สุขุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

89 apparent เห็นได้ชัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

90 appealing อุทธรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

91 appease เอาใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

92 applaud ปรบมือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

93 appraise ประเมินค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

94 apprise บอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

95 approbation การอนุมัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

96 apt ฉลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

97 aqueous ที่มีน้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

98 arable การเพาะปลูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

99 arduous ลำบาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

100 arid แห้งแล้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

101 armistice การพักรบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

102 aroma กลิ่นหอม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

103 arrogant หยิ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

104 articulate เป็นปล้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

105 artificial เทียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

106 ascertain สืบหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

107 assail ทำร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

108 assault โจมตี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

109 assert ยืนยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

110 assiduous ขยันหมั่นเพียร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

111 assimilate ดูดซึม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

112 astonishing น่าอัศจรรย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

113 astute ชาญฉลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

114 atone ชดเชย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

115 atrocious เลวร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

116 atrocity ความโหดร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

117 attain บรรลุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

118 attribute คุณลักษณะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

119 audacious หาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

120 auditory ห้องประชุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

121 augment ขยาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

122 august สิงหาคม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

123 austere เคร่งครัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

124 authentic แท้จริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

125 authorize อนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

126 autocracy ระบอบเผด็จการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

127 automaton หุ่นยนต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

128 autonomy เอกราช Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

129 avalanche หิมะถล่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

130 avarice ความโลภ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

131 aver ยืนยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

132 aversion ความเกลียดชัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

133 avert หลีกเลี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

134 aviator นักบิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

135 avid มักมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

136 avoid หลีกเลี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

137 avouch รับประกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

138 awkward อึดอัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

139 bacchanalian เสเพล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

140 bachelor ปริญญาตรี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

141 backbreaking เหนื่อยยากจนหลังแทบหัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

142 baffle ทำให้ยุ่งเหยิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

143 bald เหม่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

144 balmy ชื่นใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

145 ban ห้าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

146 bankrupt ล้มละลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

147 bar บาร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

148 bare เปลือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

149 barren เป็นหมัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

150 barter แลกเปลี่ยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

151 bashful อาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

152 bead ลูกปัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

153 beam คาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

154 bear หมี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

155 beckon กวักมือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

156 becoming การกลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

157 befall เกิดขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

158 bellicose ก้าวร้าว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

159 belligerence สงคราม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

160 belligerent ที่ทะเลาะกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

161 beneficial เป็นประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

162 beneficiary ผู้รับประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

163 benefit ประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

164 benevolent มีเมตตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

165 bequeath ยกมรดกให้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

166 besiege ล้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

167 bestow ประทาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

168 betray ทรยศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

169 beverage เครื่องดื่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

170 bias อคติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

171 bicker การทะเลาะวิวาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

172 bilateral ทวิภาคี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

173 biography ชีวประวัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

174 bland อ่อนโยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

175 blatant ดัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

176 blend การผสมผสาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

177 blizzard พายุหิมะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

178 bloom เบ่งบาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

179 bluff ป้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

180 blunder ความผิดพลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

181 blunt ทื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

182 blurry ตาพร่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

183 bold กล้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

184 bolster หนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

185 bond พันธบัตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

186 boom ความเจริญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

187 bothersome น่ารำคาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

188 bough กิ่งก้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

189 brace ทาบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

190 breakthrough ความก้าวหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

191 breathtaking น่าทึ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

192 breed สายพันธุ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

193 breeze ลมโชย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

194 brilliant สุกใส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

195 brisk คล่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

196 brittle เปราะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

197 broach เจาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

198 brochure โบรชัวร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

199 brutal โหดร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

200 bulky ใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

201 burrow โพรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

202 buttress เครื่องค้ำจุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

203 cajole หว่านล้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

204 calamity ภัยพิบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

205 calisthenics การเพาะกาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

206 calm เงียบสงบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

207 camouflage อำพราง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

208 canvass ถามสารทุกข์สุขดิบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

209 capable สามารถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

210 captivate จับใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

211 captor ผู้จับกุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

212 carefree ที่ไร้กังวล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

213 caricature การ์ตูนล้อเลียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

214 carnage การสังหาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

215 carve แกะสลัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

216 cast โยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

217 casual ไม่เป็นทางการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

218 cataclysm น้ำท่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

219 catastrophe ภัยพิบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

220 caustic กัดกร่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

221 cautious ระมัดระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

222 cavity โพรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

223 celebrated โด่งดัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

224 censor ตรวจข่าว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

225 censure การตำหนิ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

226 census การสำรวจสำมะโนประชากร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

227 centennial ครบร้อยปี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

228 chaffer ต่อรองราคา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

229 chaos ความสับสนวุ่นวาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

230 charming สวยงาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

231 chasm เหว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

232 cherish หวงแหน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

233 chicanery หาเรื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

234 chide ตะเพิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

235 chilly เย็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

236 choice ทางเลือก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

237 chop สับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

238 chubby อ้วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

239 cicerone คนรับจ้างพานักท่องเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

240 cite อ้างอิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

241 clandestine ลับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

242 clash ปะทะกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

243 classify แยกประเภท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

244 clever ฉลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

245 cliche ถ้อยคำที่เบื่อหู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

246 cling ยึด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

247 clumsy ซุ่มซ่าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

248 coalescence การเชื่อมต่อกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

249 coalition รัฐบาลผสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

250 coax เกลี้ยกล่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

251 coherent เชื่อมโยงกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

252 coin เหรียญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

253 collaborate ร่วมมือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

254 colossal ใหญ่โต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

255 commence เริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

256 commerce พาณิชย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

257 commitment ความมุ่งมั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

258 commodity สินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

259 compact กะทัดรัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

260 compel บังคับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

261 competent มีอำนาจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

262 compile รวบรวม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

263 complement ส่วนประกอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

264 compliment คำชมเชย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

265 comply ปฏิบัติตาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

266 component ส่วนประกอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

267 comprehensible ซึ่งสามารถเข้าใจได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

268 comprehensive ครอบคลุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

269 comprise ประกอบด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

270 compulsory ภาคบังคับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

271 concede ยอมรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

272 concerted ร่วมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

273 concise กระชับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

274 concoct กุเรื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

275 concord ความสงบเรียบร้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

276 concrete คอนกรีต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

277 concurrent พร้อมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

278 condemn กล่าวโทษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

279 condone ไม่เอาผิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

280 conducive เอื้อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

281 confer หารือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

282 confidential ลับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

283 configuration องค์ประกอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

284 confiscate ริบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

285 conflict ขัดกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

286 conform สอดคล้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

287 congenial ถูกใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

288 congestion ความแออัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

289 conglomerate กลุ่ม บริษัท ในเครือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

290 congregate ชุมนุมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

291 conjecture การคาดคะเน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

292 consecutive ติดต่อกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

293 consequential ที่สืบเนื่องมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

294 consistent คงเส้นคงวา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

295 conspicuous เด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

296 construe ตีความ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

297 contaminate ปนเปื้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

298 contemplate คิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

299 contempt ดูถูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

300 contention การต่อสู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

301 contrive ประดิษฐ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

302 controversial ที่เถียงกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

303 controversy การทะเลาะวิวาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

304 convenient สะดวกสบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

305 convey สื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

306 conviction ความเชื่อมั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

307 conviviality ความสนุกสนาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

308 copewith รับมือกับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

309 copious มากมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

310 cordial จริงใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

311 corporeal ซึ่งมีตัวตน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

312 corpulent ตุ้ยนุ้ย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

313 corroborate ยืนยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

314 courteous สุภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

315 covert แอบแฝง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

316 cozy บรรยากาศสบาย ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

317 crave กระหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

318 crease รอยพับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

319 criminology อาชญาวิทยา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

320 crooked หลังค่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

321 crouch หมอบคลาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

322 crucial สำคัญมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

323 crude หยาบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

324 cruel โหดร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

325 cryptic คลุมเครือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

326 cultivate ปลูกฝัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

327 cumbersome ยุ่งยาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

328 cumulative สะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

329 curb ขอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

330 curious อยากรู้อยากเห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

331 curt สั้น ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

332 curtail กำจัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

333 damp ชื้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

334 dangle ห้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

335 daring ความกล้าหาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

336 daunt ทำให้กลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

337 dazzling พราว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

338 decadent เสื่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

339 decay ผุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

340 deceit ความหลอกลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

341 deception การหลอกลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

342 decipher แปลรหัส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

343 declare ประกาศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

344 declivity ที่ลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

345 decompose เปื่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

346 decorate ตกแต่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

347 decorous มีมารยาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

348 decrement การพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

349 decriminalize นิรโทษกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

350 dedicate อุทิศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

351 deduction การหัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

352 deem ถือว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

353 defacto defacto Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

354 defame หมิ่นประมาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

355 defect ข้อบกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

356 defective บกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

357 defer คล้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

358 defiant ที่ท้าทาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

359 deficient บกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

360 definitive แตกหัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

361 defraud โกง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

362 degenerate คนเลว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

363 dehydrate คายน้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

364 deity เทพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

365 dejected สลดใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

366 deliberate โดยเจตนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

367 delicate ละเอียดอ่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

368 delightful น่ารื่นรมย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

369 delphic Delphic Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

370 deluge น้ำท่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

371 delusion ความเข้าใจผิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

372 demise มรณกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

373 demolish ทำลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

374 denote แสดงว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

375 denounce ปรักปรำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

376 dense หนาแน่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

377 deprave ทำให้เสื่อมทราม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

378 depress กด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

379 deprive กีดกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

380 derelict ที่ถูกทอดทิ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

381 deride เย้ยหยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

382 descry มองเห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

383 desecrate ทำลายศาสนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

384 deserted วิเวกวังเวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

385 desiccate ผึ่งให้แห้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

386 desist เลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

387 desolate อ้างว้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

388 desultory ไม่ปะติดปะต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

389 detect ตรวจจับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

390 deteriorate เสื่อมลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

391 detract เอาออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

392 detrimental เป็นอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

393 deviate เบี่ยงเบน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

394 device เครื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

395 devise ประดิษฐ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

396 devoid ไร้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

397 dexterous กระฉับกระเฉง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

398 didactic เกี่ยวกับการสอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

399 digress เชือนแช Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

400 diligence ความขยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

401 diligent ขยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

402 dilute เบาบาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

403 dim สลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

404 dimension มิติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

405 dingy สกปรก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

406 dionysian Dionysian Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

407 dip จุ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

408 dire หายนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

409 directory ไดเรกทอรี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

410 discard ทิ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

411 discern มองเห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

412 discipline วินัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

413 disclose เปิดเผย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

414 discord ความบาดหมางกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

415 discrepancy ความคลาดเคลื่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

416 disdain ดูถูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

417 dismal กลุ้มใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

418 dismay ความกลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

419 dismissive ไม่ไยดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

420 disparity ความต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

421 disperse กระจายไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

422 disposition อารมณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

423 disprove พิสูจน์หักล้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

424 dispute พิพาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

425 disrobe เปลื้องเสื้อผ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

426 dissect ผ่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

427 disseminate เผยแพร่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

428 dissolve ละลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

429 distinct แตกต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

430 distinguished เด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

431 distract กวนใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

432 diverge แตกต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

433 divulge เป็นที่เปิดเผย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

434 docile ว่านอนสอนง่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

435 dodge หลบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

436 dogged พากเพียร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

437 doleful ละห้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

438 dominate ครอบงำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

439 donate บริจาค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

440 dot จุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

441 downfall ความหายนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

442 doze เคลิ้ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

443 drain ท่อระบายน้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

444 drastic รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

445 drawback ข้อเสียเปรียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

446 dreary น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

447 drench เปียกโชก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

448 drip หยด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

449 drought ภัยแล้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

450 drowsy ง่วงนอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

451 dubious พิรุธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

452 dull น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

453 dumbfound ทำให้ตะลึงจนพูดไม่ออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

454 dunce คนโง่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

455 dungeon กรุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

456 durable คงทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

457 dwell อาศัยอยู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

458 dwelling ที่อยู่อาศัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

459 dwindle ด้อยลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

460 dynamic พลวัต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

461 eclipse คราส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

462 ecology นิเวศวิทยา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

463 ecumenical ทั่วโลก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

464 edible กินได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

465 edifice สิ่งปลูกสร้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

466 eerie น่าขนลุก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

467 efface ขจัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

468 effuse effuse Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

469 effusion ไหล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

470 elaborate ทำอย่างละเอียด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

471 elasticity ความยืดหยุ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

472 elderly สูงอายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

473 elegant สง่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

474 elevate ยกขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

475 elicit ล้วงเอา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

476 eligible เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

477 elucidate อธิบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

478 elude หลบหลีก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

479 emanate ไหลออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

480 emancipate ปลดปล่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

481 embed ฝัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

482 embitter ทำให้เคืองแค้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

483 emblem สัญลักษณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

484 emboss ทำให้มีผิวนูน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

485 eminent เด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

486 emit ปล่อยออกมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

487 emulate เลียนแบบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

488 enamored ติดใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

489 enchant ร่ายมนต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

490 enchanting เจ้าเสน่ห์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

491 encomium คำสรรเสริญเยินยอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

492 encounter พบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

493 endeavor พยายาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

494 endorse รับรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

495 engender ทำให้เกิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

496 enhance เสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

497 enigma ปริศนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

498 enlist เกณฑ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

499 enmity ความเป็นปฏิปักษ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

500 ennui ความน่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

501 ensue ตามมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

502 enthrall ทำให้ติดใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

503 entice ล่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

504 enumerate แจกแจง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

505 enunciate แถลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

506 envelope ซองจดหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

507 environ สภาพแวดล้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

508 envisage มองเห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

509 ephemeral ชั่วคราว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

510 epiphyte พืชอาศัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

511 epitaph คำจารึกบนหลุมฝังศพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

512 epithet คำคุณศัพท์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

513 equitable เป็นธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

514 equivocal สองแง่สองง่าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

515 era ยุค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

516 eradicate กำจัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

517 erect ชะลูด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

518 escalate บานปลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

519 eschew หลบหนี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

520 espouse รับหลักการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

521 essay เรียงความ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

522 essential สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

523 estate ที่ดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

524 esteem นับถือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

525 estrange ทำให้บาดหมาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

526 eulogy คำสรรเสริญเยินยอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

527 evacuate อพยพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

528 evade หลบเลี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

529 evanescent ซึ่งเลือนหายไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

530 even แม้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

531 evenhanded เสมอภาค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

532 evolve คาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

533 exacerbate ทำให้รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

534 exacting เข้มงวด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

535 exalt ยกย่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

536 excavate ขุดค้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

537 exceed เกินกว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

538 excerpt สิ่งที่สกัดมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

539 excrete ขับถ่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

540 excursion การเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

541 execute ปฏิบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

542 exhaustive หมดจด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

543 exhilarating ที่ทำให้ดีอกดีใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

544 exhortation การแนะนำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

545 expendable พอที่จะใช้ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

546 expire หมดอายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

547 explicit ชัดเจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

548 exploit เอาเปรียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

549 explore สำรวจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

550 expose เปิดเผย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

551 expunge ลบล้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

552 extensive กว้างขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

553 extol เฉลิม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

554 extract สารสกัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

555 extraneous ภายนอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

556 extravagant ฟุ่มเฟือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

557 fable นิทาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

558 fabled โกหก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

559 facet ด้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

560 facile สะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

561 facilitate อำนวยความสะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

562 facility สิ่งอำนวยความสะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

563 fade จางหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

564 faint เป็นลม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

565 fake เทียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

566 fallout ออกมาเสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

567 falter อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

568 famine ความอดอยาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

569 fancy แฟนซี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

570 fare ค่าโดยสาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

571 fasten ยึด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

572 fatal ร้ายแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

573 fatigue ความเมื่อยล้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

574 faulty ความผิดพลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

575 feasible เป็นไปได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

576 feat ความสำเร็จ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

577 fee ค่าธรรมเนียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

578 feeble อ่อนแอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

579 feign ประดิษฐ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

580 felicity ความสุข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

581 ferocious ดุร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

582 fertile อุดม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

583 fervent แรงกล้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

584 fickle ไม่แน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

585 fidelity ความจงรักภักดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

586 fiery คะนอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

587 finance การเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

588 finite จำกัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

589 fire ไฟ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

590 fitting เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

591 flagrant ชัด ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

592 flatten เรียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

593 flaw ข้อบกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

594 flee หนี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

595 flexible คล่องตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

596 flimsy บอบบาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

597 flip ดีด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

598 florid แดงก่ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

599 fluctuate ขึ้น ๆ ลง ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

600 foggy เต็มไปด้วยหมอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

601 fold พับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

602 fool คนโง่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

603 forego นำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

604 foremost สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

605 forestall ขัดขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

606 forlorn สิ้นหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

607 formative ก่อเป็นรูป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

608 foul เหม็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

609 fragile บอบบาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

610 fragment ส่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

611 fragrant หอม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

612 frail อ่อนแอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

613 framework กรอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

614 fraud การหลอกลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

615 fraudulent หลอกลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

616 frenetic แรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

617 frustrate อึดอัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

618 fugitive ผู้ลี้ภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

619 fundamental พื้นฐาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

620 fuse ฟิวส์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

621 fusion การผสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

622 futile ไม่ได้ผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

623 gain ได้รับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

624 gainsay คัดค้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

625 gala รื่นเริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

626 gale พายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

627 gap ช่องว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

628 garrulous ปากจัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

629 gaudy ฉูดฉาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

630 genial ใจดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

631 gentle อ่อนโยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

632 genuine แท้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

633 germane ซึ่งเกี่ยวดองกันอย่างใกล้ชิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

634 germinate งอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

635 ghastly น่ากลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

636 glisten ส่องแสงแวววาว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

637 glitter แวว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

638 glorify เชิดชู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

639 glory ความรุ่งโรจน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

640 glossy มันเงา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

641 goad กระตุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

642 gorgeous งดงาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

643 grab คว้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

644 grace ความสง่างาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

645 graphic กราฟิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

646 grasp เข้าใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

647 grassroots ในระดับรากหญ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

648 gratuitous ให้เปล่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

649 grave หลุมฝังศพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

650 gravid ตั้งครรภ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

651 gravitas gravitas Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

652 gravitate ไหล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

653 gravity แรงดึงดูด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

654 graze กินหญ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

655 gregarious ชอบอยู่เป็นกลุ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

656 grim น่ากลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

657 grip ด้ามจับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

658 gross ทั้งหมด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

659 grueling ทรหด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

660 grumble บ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

661 guile มารยา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

662 gullible ใจง่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

663 gusto ความเอร็ดอร่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

664 haggle ต่อรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

665 hamper ขัดขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

666 handpick เลือกกำหนด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

667 handy มีประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

668 haphazard จับจด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

669 harangue ด่าว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

670 harass ราวี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

671 hardship ความยากลำบาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

672 harm อันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

673 harmony ความสามัคคี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

674 harness เทียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

675 harsh รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

676 hasty รีบร้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

677 haul ลาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

678 havoc ความเสียหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

679 hazardous เสี่ยงอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

680 hector ระราน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

681 hedonism สุขนิยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

682 hedonist เจ้าสำราญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

683 heed ระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

684 heighten เพิ่มความสูง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

685 helical เป็นลาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

686 herald ประกาศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

687 heretic คนนอกรีต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

688 heterogeneous ต่างกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

689 heyday,-dey ความมั่งคั่ง, -dey Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

690 hilarious เฮฮา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

691 hinder ขัดขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

692 hoax หลอกลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

693 hoist ชัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

694 holocaust ความหายนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

695 homogeneous เหมือนกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

696 homonym คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

697 hospice บ้านพักรับรองพระธุดงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

698 hospitable ใจดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

699 hospitality การต้อนรับขับสู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

700 hostage ตัวประกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

701 hostel ที่พัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

702 hostile ไม่เป็นมิตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

703 hub ดุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

704 hue สี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

705 huge ใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

706 humiliate ฉีกหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

707 hurl ขว้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

708 hyperbole อติพจน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

709 hypocrite มายาวี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

710 idea ความคิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

711 ideal ในอุดมคติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

712 idiosyncrasy นิสัยแปลก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

713 idle ว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

714 illiterate ไม่รู้หนังสือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

715 illusion ภาพมายา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

716 illustrate แสดง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

717 imaginary สมมุติขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

718 imbibe ดูดซึม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

719 immense เวิ้งว้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

720 imminent ใกล้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

721 immortal เป็นอมตะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

722 immune ภูมิคุ้มกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

723 immutable ไม่เปลี่ยนรูป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

724 impair ทำให้เสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

725 impartial เป็นธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

726 impecunious ยากจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

727 impediment มาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

728 impel ผลักดัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

729 impending ที่ใกล้เข้ามา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

730 imperceptible มองไม่เห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

731 implement การดำเนินการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

732 impose กำหนด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

733 impromptu ทันควัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

734 improvise กระทำอย่างไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

735 impute ใส่ร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

736 incalculable ไม่แน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

737 incandescent ร้อนระอุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

738 incense ธูป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

739 incentive แรงจูงใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

740 incessant ไม่หยุดหย่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

741 incipient เริ่มแรก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

742 incise ตัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

743 incognito ไม่ระบุนาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

744 incompatible เข้ากันไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

745 incongruous ไม่ลงรอยกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

746 inconsonant inconsonant Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

747 increment การเพิ่มขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

748 incriminate ใส่ร้ายป้ายสี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

749 incumbent เป็นหน้าที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

750 indemnify ป้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

751 indict ฟ้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

752 indifferent ไม่แยแส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

753 indigenous ชนพื้นเมือง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

754 indigent ยากจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

755 indignant ไม่พอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

756 indiscriminate ตามอำเภอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

757 indispensable ขาดไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

758 indistinct ไม่ชัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

759 induce ชักจูง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

760 inept ไม่สมควร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

761 inevitable แน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

762 infamous น่าอับอาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

763 infinite อนันต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

764 infinitesimal เล็ก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

765 infringe ละเมิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

766 infuriate ทำให้โกรธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

767 ingenious แยบยล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

768 ingenuous ตรงไปตรงมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

769 ingredient ส่วนผสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

770 inhabit อาศัยอยู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

771 inherent โดยธรรมชาติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

772 inhibit ยับยั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

773 inhospitable ไม่ต้อนรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

774 inimical ทารุณ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

775 initial แรกเริ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

776 injurious เสียหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

777 innate โดยธรรมชาติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

778 innocuous ไม่มีอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

779 innovative นวัตกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

780 inopportune ไม่เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

781 inordinate มากมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

782 inroad การรุกราน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

783 insatiate ไม่อิ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

784 insinuate สอดแทรก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

785 insipid ไม่น่าสนใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

786 insolent อวดดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

787 insolvent ล้มละลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

788 inspire บันดาลใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

789 instantaneous ทันทีทันใด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

790 instigate กระตุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

791 insult ดูถูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

792 insurrection การจลาจล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

793 intact ครบถ้วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

794 integral สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

795 intelligible เข้าใจได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

796 intense เข้มข้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

797 interim ระหว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

798 interminable ไม่มีที่สิ้นสุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

799 intervene แทรกแซง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

800 intimate ใกล้ชิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

801 intimidate ข่มขู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

802 intractable ดื้อดึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

803 intrepid กล้าหาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

804 intricate สลับซับซ้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

805 intrigue วางอุบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

806 intrude บุกรุก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

807 invaluable ล้ำค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

808 inventory สินค้าคงคลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

809 inveterate เก่าแก่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

810 invincible อยู่ยงคงกระพัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

811 inviting ดึงดูดใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

812 involuntary ไม่ได้ตั้งใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

813 irate โกรธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

814 irreversible กลับไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

815 irrevocable เอาคืนไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

816 irritable ระคายเคือง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

817 itinerant ธุดงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

818 jagged ขรุขระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

819 jeopardy อันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

820 jolly ครึกครื้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

821 jolt เขย่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

822 jovial ร่าเริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

823 judicious ฉลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

824 juncture จุดเชื่อมต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

825 juvenile เยาวชน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

826 keen กระตือรือร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

827 key สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

828 knack ความสามารถพิเศษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

829 lack ไม่มี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

830 lag ความล่าช้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

831 laggard สิ่งที่ล้าหลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

832 landscape ภูมิประเทศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

833 landslide แผ่นดินถล่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

834 languid เนือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

835 lapse ล่วงเลย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

836 lassitude ความอ่อนเพลีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

837 last สุดท้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

838 latent ที่ซ่อนเร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

839 laud ชม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

840 lavish ฟุ่มเฟือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

841 lax หละหลวม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

842 leaflet ใบปลิว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

843 leash การข่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

844 leavening หัวเชื้อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

845 leeward ใต้ลม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

846 legendary ปรัมปรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

847 legitimate ถูกกฎหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

848 lenient ผ่อนผัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

849 lessen ลดลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

850 lethal ร้ายแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

851 lethargic เซื่องซึม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

852 levity ความคะนอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

853 lewd ลามก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

854 liable รับผิดชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

855 liaison การประสานงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

856 licentious มักมากในกาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

857 likely น่าจะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

858 linger อู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

859 link ลิงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

860 litigate ฟ้องร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

861 loafer คนขี้เกียจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

862 loathsome น่าขยะแขยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

863 locate ตั้งอยู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

864 locomotion การเคลื่อนที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

865 lodestar ดาวหาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

866 lofty สูงส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

867 long ยาว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

868 loom กี่ทอผ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

869 loophole ทางหนี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

870 lucid สุวิมล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

871 lucrative ร่ำรวย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

872 lugubrious เศร้าโศก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

873 lukewarm อุ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

874 lull ขับกล่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

875 lullaby เพลงกล่อมเด็ก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

876 lumber ไม้แปรรูป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

877 luminous เรืองแสง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

878 lunatic คนบ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

879 lure เย้ายวนใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

880 lurid แดงฉาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

881 lurk แฝงตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

882 luster ความเป็นเงา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

883 lustrous มันเงา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

884 luxurious หรูหรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

885 magnificent งดงาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

886 magnify ขยายความ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

887 magnitude ขนาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

888 maiden หญิงสาว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

889 makeshift ความมักง่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

890 makeup แต่งหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

891 malady โรคภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

892 malediction การสาปแช่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

893 malice การปองร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

894 malign กล่าวหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

895 malignant ร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

896 mandatory จำเป็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

897 manifest ประจักษ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

898 mar ทำลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

899 maritime เกี่ยวกับการเดินเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

900 marked โดดเด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

901 massacre การสังหารหมู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

902 masterpiece ผลงานชิ้นเอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

903 matriculation การบวช Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

904 mature เป็นผู้ใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

905 maxim คติพจน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

906 meager ขาดแคลน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

907 meddle เข้าไปยุ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

908 mediate ไกล่เกลี่ย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

909 meek อ่อนโยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

910 memorable ที่น่าจดจำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

911 menace การคุกคาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

912 mend ซ่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

913 mercurial หลายใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

914 merge ผสาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

915 meritorious น่าสรรเสริญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

916 mesmerize สะกดจิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

917 meteor ดาวตก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

918 meticulous พิถีพิถัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

919 mild อ่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

920 millennia นับพันปี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

921 mingle คละเคล้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

922 minuscule เอียด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

923 minute นาที Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

924 mirth ความสนุกสนาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

925 misanthropic ซึ่งเกลียดมนุษย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

926 misappropriate เบียดบัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

927 misdemeanor ความผิดทางอาญา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

928 misrepresent บิดเบือนความจริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

929 mock เยาะเย้ย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

930 moderate ปานกลาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

931 molest ลวนลาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

932 monitor หน้าจอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

933 monotonous น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

934 monumental ถาวร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

935 moral คุณธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

936 morale คติธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

937 morbid น่ากลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

938 mortify ระงับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

939 mournful โศกเศร้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

940 mundane โลกีย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

941 murky มืด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

942 mute ใบ้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

943 mutiny กบฏ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

944 mysterious ลึกลับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

945 mythical ที่เป็นตำนาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

946 naughty ซน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

947 nausea ความเกลียดชัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

948 neglect ละเลย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

949 negligible เล็กน้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

950 negotiate ต่อรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

951 nestor Nestor Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

952 nibble ตอด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

953 nimble ว่องไว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

954 nocturnal ออกหากินเวลากลางคืน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

955 nonchalant ไม่ไยดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

956 notable เด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

957 notify แจ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

958 notion ความคิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

959 notorious ฉาวโฉ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

960 novel นวนิยาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

961 novice สามเณร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

962 noxious มีพิษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

963 obese อ้วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

964 obituary ข่าวร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

965 objective วัตถุประสงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

966 oblique เอียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

967 oblivious ลบเลือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

968 oblong เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

969 obscene ลามก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

970 obscure ปิดบัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

971 obsequious ประจบสอพลอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

972 obsolete ล้าสมัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

973 obstinate ดื้อรั้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

974 obtrude โผล่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

975 obvious ชัดเจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

976 odd แปลก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

977 odor กลิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

978 offhand เฉพาะหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

979 offspring บุตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

980 olympian โอลิมเปีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

981 omen ลาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

982 ominous เป็นลางไม่ดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

983 ooze โคลนตม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

984 opportune เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

985 opulent มั่งคั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

986 orbit โคจร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

987 ordeal ความเจ็บปวด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

988 ornamental ไม้ประดับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

989 orotund orotund Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

990 ostracize ริดรอนสิทธิ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

991 outgoing ขาออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

992 outlet ทางออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

993 outlook ภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

994 outrage ข่มขืน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

995 outskirt ชานเมืองเขตภาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

996 outspread กาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

997 outstanding โดดเด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

998 outworn ขาดวิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

999 overall ทั้งหมด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1000 overcast มืดครึ้ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1001 overcome เอาชนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1002 overdue ค้างชำระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1003 overlook มองข้าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1004 override แทนที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1005 overrun บุกรุก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1006 oversee กำกับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1007 oversight การควบคุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1008 overstate คุยโว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1009 overt โจ่งแจ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1010 overtake ตามทัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1011 overwhelm ประเด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1012 pace ก้าว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1013 pacesetter ม้านำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1014 pacifist ผู้รักความสงบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1015 pacify ปลอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1016 pact ข้อตกลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1017 painstaking อุตสาหะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1018 pale ซีด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1019 paltry เล็ก ๆ น้อย ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1020 panacea ยาครอบจักรวาล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1021 panic ความหวาดกลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1022 paramour ชู้รัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1023 particle อนุภาค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1024 path เส้นทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1025 patronage พระบรมราชูปถัมภ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1026 peculiar แปลก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1027 pedantic อวดความรู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1028 penetrate เจาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1029 penurious กระดูกขัดมัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1030 percapita percapita Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1031 perceive เข้าใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1032 perceptible สังเกตเห็นได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1033 perch คอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1034 perennial ตลอดกาล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1035 perforate ปรุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1036 peril พิษภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1037 perilous เต็มไปด้วยอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1038 periodic เป็นระยะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1039 permeate ซึม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1040 pernicious เป็นอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1041 perpetual ตลอดกาล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1042 perplexing น่างง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1043 persecute กลั่นแกล้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1044 perspicuous ชัดแจ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1045 pertain ในเรื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1046 pertinent ตรงประเด็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1047 pervade ฟุ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1048 petulant ขี้งอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1049 phenomenal มหัศจรรย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1050 pierce เจาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1051 pillage ปล้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1052 placate ปิดปาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1053 placid เงียบสงบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1054 plague ภัยพิบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1055 plausible น่าเชื่อถือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1056 plead ขอร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1057 plethora มากมายเหลือเฟือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1058 plush ผ้าพลัฌ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1059 poise ชั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1060 poky คับแคบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1061 ponder ไตร่ตรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1062 portion ส่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1063 portray วาดภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1064 posthumous มรณกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1065 postpone เลื่อนเวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1066 potent มีพลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1067 pounce ตะครุบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1068 powerful มีอำนาจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1069 preach สั่งสอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1070 precarious ล่อแหลม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1071 precept ธรรมะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1072 precious ล้ำค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1073 precipitation การเร่งรัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1074 precise แม่นยำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1075 predicament สถานการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1076 preface คำนำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1077 premier นายกรัฐมนตรี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1078 prerogative อภิสิทธิ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1079 presage ลางบอกเหตุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1080 prescribe กำหนด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1081 pressing การกด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1082 presumptuous ไม่เกรงใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1083 pretense ข้ออ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1084 pretext ข้ออ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1085 prevail เหนือกว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1086 prevalent เป็นที่แพร่หลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1087 prior ก่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1088 probe การสอบสวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1089 probity ความซื่อสัตย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1090 proclaim ประกาศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1091 procure จัดหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1092 prodigal ฟุ่มเฟือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1093 prodigious มหัศจรรย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1094 profane ดูหมิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1095 profound ลึกซึ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1096 profuse มากมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1097 proliferate แพร่หลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1098 prolific อุดมสมบูรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1099 prolong ยืด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1100 prominent โดดเด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1101 promiscuous สำส่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1102 prompt รวดเร็ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1103 pronounced เด่นชัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1104 prophesy ทำนาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1105 proportional สัดส่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1106 propriety ความถูกต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1107 proscribe ห้าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1108 prosper เจริญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1109 protagonist ตัวเอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1110 protracted ยืดเยื้อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1111 provenance ราก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1112 provisional ชั่วคราว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1113 provoke กระตุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1114 prow หัวเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1115 prudent รอบคอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1116 pseudonym นามแฝง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1117 pugnacious เป็นนักเลงโต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1118 pulverize ขยี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1119 pungent ฉุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1120 pursue ไล่ตาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1121 puzzling ทำให้งง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1122 quaint แปลกตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1123 quake สั่นสะเทือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1124 quandary ความไม่แน่ใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1125 quarrel ทะเลาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1126 quashed วุฒิสมาชิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1127 quench ดับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1128 query สอบถาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1129 quest การแสวงหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1130 quicksilver ปรอท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1131 quote อ้างอิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1132 radiant เปล่งปลั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1133 radical รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1134 ragged มอมแมม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1135 raid โจมตี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1136 random สุ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1137 range พิสัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1138 rash ผื่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1139 ration ปันส่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1140 raw ดิบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1141 raze ทำลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1142 rebellion กบฏ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1143 recede ถอยห่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1144 reception แผนกต้อนรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1145 recess ย่อมุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1146 reciprocal ซึ่งกันและกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1147 reckless บ้าบิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1148 reclaim เรียกคืน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1149 recollect จำได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1150 reconcile คืนดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1151 recount เล่าขาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1152 recrimination การกล่าวหากัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1153 recruit รับสมัคร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1154 recurring การคืน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1155 redeem ไถ่ถอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1156 redoubtable น่าเกรงขาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1157 refine ปรับแต่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1158 refuge ที่หลบภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1159 refurbished ได้รับการตกแต่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1160 refute หักล้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1161 rehabilitate พักฟื้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1162 rehearse ซ้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1163 reign รัชกาล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1164 reimburse ชำระเงินคืน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1165 reiterate ย้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1166 rejoice ชื่นชมยินดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1167 rejoicing ซึ่งดีใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1168 release ปล่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1169 relegate ผลักไส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1170 reliable น่าเชื่อถือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1171 relinquish สละ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1172 relish เพลิดเพลิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1173 remedy วิธีการรักษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1174 reminisce ระลึกถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1175 remit ค่อยยังชั่ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1176 remnant เศษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1177 remote ห่างไกล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1178 remunerate ตอบแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1179 render ทำให้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1180 renounce สละ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1181 renowned มีชื่อเสียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1182 repeal ยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1183 repel ขับไล่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1184 repercussion สิ่งที่สะท้อนกลับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1185 replenish เสริมกำลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1186 reproach ตำหนิ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1187 reprobate คนเลว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1188 reproduce สืบพันธุ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1189 reprove ตำหนิติเตียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1190 repugnance ความเกลียดชัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1191 repute ชื่อเสียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1192 rescind ยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1193 resent ไม่พอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1194 reserved ที่สงวนไว้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1195 residual เหลือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1196 resolute เด็ดเดี่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1197 resound ดังก้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1198 restless กระสับกระส่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1199 resume ประวัติย่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1200 resurrection การคืนชีพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1201 retaliate ตอบโต้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1202 reticent มีเงื่อนงำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1203 retract ถอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1204 retraction การเพิกถอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1205 retreat ล่าถอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1206 retrieve กู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1207 retroact ย้อนหลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1208 revamp ปะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1209 reveal เปิดเผย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1210 reverberate ก้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1211 revere นบนอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1212 revoke ถอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1213 riddle ปริศนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1214 rigid เข้มงวด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1215 rigor ความรุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1216 rip ฉีก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1217 ripe สุก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1218 risky เสี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1219 roam เตร่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1220 rotundity rotundity Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1221 rough ขรุขระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1222 route เส้นทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1223 rudiment ขั้นต้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1224 rudimentary เป็นพื้นฐาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1225 rugged ขรุขระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1226 rummage คุ้ย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1227 rumor เล่าลือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1228 rural ชนบท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1229 ruthless เหี้ยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1230 salvage กอบกู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1231 sanction อนุมัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1232 sanctuary สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1233 sanguine ร่าเริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1234 saturate เปียกโชก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1235 saucy ทะลึ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1236 scale ขนาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1237 scan การสแกน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1238 scant ขาดแคลน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1239 scarce ขาดแคลน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1240 scatter กระจัดกระจาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1241 scattered มีฝนฟ้าคะนองกระจาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1242 scent กลิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1243 scholarly เป็นนักวิชาการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1244 scope ขอบเขต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1245 scorch การเผาไหม้เกรียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1246 scorn ดูถูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1247 scrap เศษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1248 scribble เขียนลวก ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1249 scrupulous ระมัดระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1250 scrutinize กลั่นกรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1251 seasoned ช่ำชอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1252 secluded สันโดษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1253 secondhand มือสอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1254 sedition การปลุกระดม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1255 seduction สิ่งยั่วยวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1256 seemly น่ารัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1257 self-reliant ไว้ใจตัวเอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1258 sensational โลดโผน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1259 sentinel แมวมอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1260 sequential ลำดับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1261 sequester ยึดทรัพย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1262 serene สงบเงียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1263 serpent งู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1264 sever ตัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1265 severe รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1266 shabby โทรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1267 shatter ป่นปี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1268 sheer เลี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1269 shimmer ระยับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1270 shiver สั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1271 shortcoming ข้อบกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1272 shred ฉีก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1273 shrewd หัวแหลม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1274 shrill โหยหวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1275 shrink หด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1276 shun หน่ายหนี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1277 shunned รังเกียจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1278 shy อาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1279 significant สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1280 signify มีความหมายว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1281 simulate แกล้งทำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1282 simultaneous พร้อมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1283 singular เอกพจน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1284 sip จิบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1285 skeptical ไม่เชื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1286 sketch ร่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1287 sketchy ไม่สมบูรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1288 skew ลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1289 skid ลื่นไถล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1290 skinny ผอม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1291 slack หย่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1292 slander ใส่ร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1293 slender ผอมบาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1294 slim บาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1295 sluggish อืด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1296 sly เขี้ยวลากดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1297 smolder อัดอั้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1298 snare บ่วง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1299 snub ดูแคลน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1300 soak แช่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1301 sojourn การพักแรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1302 solace การปลอบใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1303 solicit เรียกร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1304 somber เศร้าหมอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1305 sophisticated ซับซ้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1306 sophistry การตบตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1307 sort ประเภท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1308 sound เสียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1309 sovereign กษัตริย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1310 span ระยะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1311 spartan สปาร์ตัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1312 spawn วางไข่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1313 specific โดยเฉพาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1314 specimen ตัวอย่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1315 spectacular น่าตื่นเต้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1316 spell สะกด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1317 spin ปั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1318 spirited มีชีวิตชีวา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1319 splash สาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1320 splendid โอ่โถง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1321 splice ประกบกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1322 spoil เสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1323 sporadic ประปราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1324 spot จุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1325 spouse คู่สมรส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1326 sprout ต้นกล้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1327 spur เดือย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1328 spurious ปลอม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1329 squamous squamous Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1330 squander ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1331 stable มีเสถียรภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1332 stagnant ซบเซา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1333 stain คราบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1334 stale ค้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1335 stall แผงลอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1336 stately โอฬาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1337 stationary เครื่องเขียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1338 statusquo statusquo Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1339 staunch แข็งขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1340 stealthy หลบ ๆ ซ่อน ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1341 steep สูงชัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1342 stentorian อึงอล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1343 stern ท้ายเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1344 stifled กลั้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1345 stifling ที่ยับยั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1346 still ยังคง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1347 stoic อดทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1348 stout อ้วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1349 strenuous มีพลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1350 stretch ยืด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1351 strife การปะทะกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1352 strive มุ่งมั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1353 struggle การต่อสู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1354 stubborn ปากแข็ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1355 stumble สะดุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1356 stun งัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1357 stupendous น่าทึ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1358 sturdy แข็งแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1359 sublime ประเสริฐ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1360 submerge จมลงใต้น้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1361 subsequent ภายหลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1362 subside ทรุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1363 subsidiary บริษัท สาขา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1364 substantial รูปธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1365 subterranean ใต้ดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1366 subtle บอบบาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1367 succumb ยอม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1368 sullen บูดบึ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1369 summit ประชุมสุดยอด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1370 sundry จิปาถะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1371 superb ดีเยี่ยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1372 superficial เพียงผิวเผิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1373 supplant เข้าแทนที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1374 supple อ่อนนุ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1375 supplicate อุทธรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1376 surfeit ปรนเปรอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1377 surge พรั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1378 surly บูดบึ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1379 surmise คาดการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1380 surpass เกิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1381 susceptible อ่อนแอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1382 suspend แขวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1383 sway พลิ้วไหว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1384 sweeping การกวาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1385 swift รวดเร็ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1386 swivel หมุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1387 sybaritic sybaritic Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1388 synagogue โบสถ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1389 synopsis สรุป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1390 synthesize สังเคราะห์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1391 taciturn ขรึม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1392 tact การรู้จักกาลเทศะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1393 tactic ชั้นเชิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1394 taint มลทิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1395 tale นิทาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1396 tame เชื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1397 tamper สาระแน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1398 tangle ยุ่งเหยิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1399 tantalize ล่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1400 tantamount พอ ๆ กัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1401 tardy อืด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1402 tarnish ทำให้เสื่อมเสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1403 tart ทาร์ต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1404 taunt ยั่วยุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1405 tautology การพูดซ้ำซาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1406 tawdry พื้นๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1407 taxonomy อนุกรมวิธาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1408 tease แซว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1409 tedious น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1410 telling บอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1411 temperate ปานกลาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1412 tempting ล่อใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1413 tender ประกวดราคา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1414 tenor แนวโน้ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1415 tentative ชั่วคราว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1416 tepid อุ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1417 ternary ประกอบไปด้วย 3 อย่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1418 tether โยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1419 thaw การละลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1420 thermal ร้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1421 thorough ทั่วถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1422 thoroughfare ทางสัญจร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1423 thrifty ประหยัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1424 thrilling น่าตื่นเต้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1425 thrive เจริญเติบโต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1426 thwart ขัดขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1427 tidings ข่าว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1428 tilt การเอียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1429 timid ขี้อาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1430 tint สี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1431 tiresome น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1432 toil ความเหน็ดเหนื่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1433 tolerant ใจกว้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1434 torpid งง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1435 torrent ฝนตกหนัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1436 torture การทรมาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1437 toupee ผมปลอมสำหรับเฉพาะส่วนที่ล้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1438 tow พ่วง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1439 towering สูงตระหง่าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1440 toxic เป็นพิษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1441 trailblazer บุกเบิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1442 trait ลักษณะนิสัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1443 trajectory เส้นโคจร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1444 tranquility ความเงียบสงบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1445 transmute แปลงร่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1446 transparent โปร่งใส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1447 transpose ไขว้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1448 traverse สำรวจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1449 treacherous ขายชาติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1450 tremendous มหึมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1451 tremor การสั่นสะเทือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1452 trepidation ความกังวลใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1453 tribunal ศาล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1454 trickle หยด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1455 trigger ไก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1456 triumph ชัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1457 trivial จิ๊บจ๊อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1458 trying พยายาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1459 tug เรือโยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1460 tumble เกลือกกลิ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1461 tumultuous สับสนวุ่นวาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1462 turbulent เชี่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1463 turmoil ความสับสนอลหม่าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1464 twinkle กระพริบตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1465 tyro มือใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1466 ultimate ที่สุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1467 unalienable unalienable Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1468 unattended ไม่มีใครช่วยเหลือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1469 unbearable เหลือทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1470 uncanny ประหลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1471 uncouth แปลก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1472 undercover สายลับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1473 undergo ได้รับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1474 underlying พื้นฐาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1475 underscore ขีดเส้นใต้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1476 undertake รับปาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1477 undulate กระเพื่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1478 unerring ไม่มีพลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1479 unexpendable unexpendable Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1480 ungainly เทอะทะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1481 uniform เหมือนกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1482 unilateral มีข้างเดียว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1483 unique เป็นเอกลักษณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1484 universal สากล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1485 unquenchable โดยไม่มีเงื่อนไข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1486 unruly ดื้อด้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1487 unscathed ปราศจากอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1488 unsound ไว้ใจไม่ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1489 upheaval กลียุค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1490 uphold ส่งเสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1491 upkeep ค่าบำรุงรักษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1492 uproar ความโกลาหล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1493 uptight ตกใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1494 urge กระตุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1495 urgent ด่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1496 urinary เกี่ยวกับปัสสาวะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1497 usurp แย่งชิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1498 utensil ภาชนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1499 utter ที่สุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1500 vacant ว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1501 vacuous ว่างเปล่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1502 vague คลุมเครือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1503 vain ไร้สาระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1504 valedictory อำลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1505 valiant กล้าหาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1506 valid ถูกต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1507 vanguard แนวหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1508 vanish หายไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1509 vanity โต๊ะเครื่องแป้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1510 variable ตัวแปร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1511 variation การเปลี่ยนแปลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1512 vast กว้างใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1513 vaunt คุยโว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1514 vehemence ความรุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1515 vein หลอดเลือดดำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1516 venerate เคารพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1517 venereal เกี่ยวกับกามโรค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1518 venomous มีพิษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1519 venturesome กล้าเสี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1520 venue แห่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1521 verbose อย่างละเอียด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1522 verge ปาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1523 verify ตรวจสอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1524 versatile อเนกประสงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1525 vessel เรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1526 vex ก่อกวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1527 viable ทำงานได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1528 vicinity บริเวณใกล้เคียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1529 vie แข่งขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1530 vigilance ความระมัดระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1531 vigorous แข็งแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1532 villanious villanious Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1533 vindicate แก้ตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1534 visceral เกี่ยวกับอวัยวะภายใน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1535 vital จำเป็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1536 vivid สดใส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1537 vogue สมัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1538 volatile ระเหย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1539 voluptuous ยั่วยวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1540 vomit อาเจียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1541 vouch รับรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1542 vow สาบาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1543 vulnerable อ่อนแอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1544 wade ลุย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1545 wag กระดิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1546 wage ค่าจ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1547 wail ครวญคราง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1548 walkout เดินออกไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1549 wan ขาวซีด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1550 wander ระเหเร่ร่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1551 wane เสื่อมโทรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1552 ward ท้องที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1553 ware เครื่องปั้นดินเผา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1554 warp วิปริต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1555 wary ระมัดระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1556 waxy คล้ายขี้ผึ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1557 weary เบื่อหน่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1558 well-to-do มีอันจะกิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1559 wholesome บริสุทธ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1560 wicked ชั่วร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1561 widen เบิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1562 widespread แพร่หลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1563 wile เพทุบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1564 wily เขี้ยวลากดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1565 winsome น่ารัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1566 wise ฉลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1567 withdraw ถอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1568 wither เหี่ยวเฉา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1569 withhold ระงับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1570 withstand ต้านทาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1571 witty มีไหวพริบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1572 woe ความฉิบหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1573 wonder น่าแปลกใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1574 wound บาดแผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1575 wrinkle ริ้วรอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1576 yearn หื่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1577 yield ผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1578 zealous กระตือรือร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1579 zenith สุดยอด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1580 zone โซน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment