โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 16, 2015

รวมประโยคคำเชื่อม

เท่านั้น…แต่อีกด้วย
after หลังจาก...
although แม้ว่า...
and และ (เชื่อมเนื้อหาที่สอดคล้องกัน)
as ขณะที่... / ดังที่... / ตามที่...
as if ราวกับว่า...
as long as ตราบใดที่...
as though ราวกับว่า...
because เพราะว่า...
before ก่อนหน้า...
both … and … ทั้ง … และ …(เชื่อมต่อประธานของประโยคเข้าด้วยกัน)
but แต่ (เชื่อมเนื้อหาที่ขัดแย้งกัน)
either…..or ไม่… หรือ /ก็
even if แม้ว่า... / แม้กระทั่ง... /ต่อให้...
even though แม้ว่า...
for เพราะว่า (for นำหน้าประโยคที่เป็นผล)
if ถ้า...
neither … nor … ทั้ง … และ …ไม่... (ผันคำกริยาตามประธานตัวที่สอง)
nor และ (คล้อยตามกันในเชิงปฏิเสธ ทั้งสองประโยค)
not only…..but also ไม่เพียงเท่านี้แต่ก็ยัง...อีกด้วย
once ทันทีที่...
or หรือ
since เพราะว่า...
so ดังนั้น (so วางไว้ข้างหน้าประโยคที่เป็นผล)
so as to เพื่อที่จะ
so that เพื่อที่...
though แม้ว่า... (วางไว้หน้าประโยค)
till จนกระทั่ง...
unless นอกเสียจากว่า...
until จนกระทั่ง...
what อะไร (อยู่กลางประโยค)
when เมื่อ... (ประโยคบอกเล่า)
whenever ทุก ๆเมื่อ / ทุก ๆที่/ เมื่อใดก็ตาม
whether ใช้เมื่อประธานในประโยคเจอทางเลือก 2 ทาง
while ในขณะที่...
yet แต่ (ต่างกับ but ตรงที่ ประโยคหลัง yet เป็นประโยคที่หักมุม)No comments:

Post a Comment