โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 6, 2015

การเดินทาง


On the road/บนถนน
intersection ทางแยก
traffice lights สัญาณไฟจราจร
left ซ้าย
straight ตรงไป
right ขวา

Places/Around สถานที่ / บริเวณใกล้เคียง
stadium สนามกีฬา
bus stop ป้ายรถเมล์
subway รถไฟใต้ดิน
bank ธนาคาร
park จอด
directions ทิศทาง
Main Street ถนน "Main Street"
Maple Street ถนน "Maple Street"

- Where is the stadium? สนามกีฬาอยู่ที่ไหน?
It's on Maple Street. อยู่ที่ถนน "Maple Street"


ตัวอย่างคำถาม
- How do I get to the stadium? ฉันจะไปที่สนามกีฬาได้อย่างไร?
Go straight and turn right at the intersection. ตรงไป และเลี้ยวขวาที่สี่แยก
After you turn right, walk down Maple Street. หลังจากเลี้ยวขวา ไปทางถนน Maple Street
The stadium is opposite the bus stop. สนามกีฬาอยู่ตรงข้ามป้ายรถเมล์

ตัวอย่างคำถาม
Where is the bank? ธนาคารอยู่ที่ไหน?
It's on Main Street, next to the restaurant. อยู่บน Main Street ถัดจากร้านอาหาร

Prepositions of Place. ตำแหน่งของสถานที่ ตัวอย่างคำถาม
- Where is.../ อยู่ใน ...
1. It's in... / อยู่ใน ...
2. It's on... / อยู่บน ...
3. It's next to... / ถัดจาก ...
4. It's opposite... / อยู่ตรงกันข้าม

Imperatives. ป้ายสัญญาณ
Turn left. เลี้ยวซ้าย
Go straight. (โกสเตรจทฺ) ตรงไป
Turn right. เลี้ยวขวา

ตัวอย่างคำถาม
- How do I get there? ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร
1. Go straight on Main Street. ไปที่ถนน "Main Street"
2. Turn right at the intersection. เลี้ยวขวาที่สี่แยก
3. Turn left at the intersection. เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก


Credit : 3rd grade - Giving Directions words sentences

No comments:

Post a Comment