โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประเภทของรถ (พระราชบัญญัติรถยนต์)

บทความนี้ ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ เกี่ยวกับการแยกชื่อประเภทรถต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
โดยคัดลอกบางส่วนจาก "พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒" มาตรา ๔รถประเภทต่าง ๆ

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

รถแทรกเตอร์(รถไถฟอร์ด รุ่น 6600)

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ รถ ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

“ รถยนต์ ” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วน บุคคล

“ รถยนต์สาธารณะ ” หมายความว่า
(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่ เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกําหนด

(๒) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือ รถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจําทาง “ รถยนต์บริการ ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุก คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้

(๑) รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่า อากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทําการของ ผู้โดยสาร หรือที่ทําการของผู้บริการธุรกิจนั้น

(๒) รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว

(๓) รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อ นําไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ

“ รถยนต์ส่วนบุคคล ” ๒ หมายความว่า
(๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

(๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

“ รถจักรยานยนต์ ” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้า และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึง รถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย

“ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่มิได้ใช้รับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร

“ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุก คนโดยสารแต่ไม่หมายรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์

“ รถพ่วง ” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง

“ รถบดถนน ” หมายความว่า รถที่ใช้ในการบดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น และมี เครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลากจูง

“ รถแทรกเตอร์ ” หมายความว่า รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก เป็น ต้น หรือรถยนต์สําหรับลากจูงซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบก

คำค้นหา
กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์,การจำแนกประเภทรถยนต์,การแบ่งประเภทรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น