โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 15, 2016

ข้อสอบo-net 58 ม.6 ข้อ 1 - 90

ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2558
สอบวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. (90 ข้อ 100 คะแนน)


1.
1. What!
2. Where is it?
3. Is that true?
4. No kidding!
5. How would you see it?

2.
1. When did you see that?
2. Where did you watch it?
3. Could you describe him?
4. Can you be more specific?(คุณช่วยให้รายละเอียดชัดเจนอีกหน่อยได้ไหม)
5. What's your neighborhood?

3.
1. What's the address?
2. Do you live in this area?
3. Did you say Fifth Street?
4. Can you repeat that please?
5. Have you lived on Fifth Street long?

4.
1. is that the right house number?
2. what's the house number?
3. where' s the scene?
4. where did they live?
5. do you live there?

5.
1. See you later.
2. Until we meet again.
3. We'll visit you soon.
4. We'll call you again then.
5. We'll be there right away. (ผมจะไปที่นั่่นเดี่ยวนี่้แหละ)

คำแปลเฉลย (ข้อ 1-5)
Police Officer : Princeton. Police Station
สถานีตำรวจ พรินซ์ตัน.
Kim: I…I..er.. want to report a burglary
เอ่อ....ฉันต้องการแจ้งเหตุเรื่องการลักขโมย.
Police Officer : Yes. Where is it?
ได้สิ. เหตุเกิดที่ไหนครับ
Kim: It’s happening at my next-door neighbor’s house.
เหตุเกิดที่ข้างบ้านของฉัน
Police Officer : Yes. Can you be more specific?
อ่อครับ. คุณช่วยให้รายละเอียดชัดเจนอีกหน่อยได้ไหม
Kim: Oh..oh.. yes. It’s on Sixth Street in Princeton.
โอ้..โอ้..ถนนสายหก อยู่ในเขต พรินซ์ตัน
Police Officer : Did you say Fifth Street?
คุณบอกว่าถนนสายห้าใช่มั๊ย
Kim: No, no. Sixth Street.
ไม่ใช่..ไม่ใช่. มันอยู่ที่ถนนสายหก
Police Officer : And what’s the house number?
บ้านเลขที่เท่าไหรครับ
Kim: It’s 22. The house is one block away from your station.
เลขที่ยี่สิบสอง ห่างจากสถานี่ หนึ่งช่วงตึก
Police Officer : I see. We’ll be there right away. Don’t let the burglar see you watching him.
ผมจะไปที่นั่่นเดี่ยวนี่้แหละ. คุณต้องระวังอย่างให้หัวโขมยรู้ว่าคุณกำลังดูเขาอยู่
Kim: No, I won’t.
ไม่หรอก ฉันจะไม่ให้เขาเห็นฉัน


6.
1. How is it?
2. How come?
3. What's wrong?
4. What about that?
5. Why did you say so?

7.
1. Did you lose your data?
2. Do you know how to use it?
3. Did you use the right printer?
4. Have you seen the new printer?
5. Have you connected it to the printer?

8.
1. How old is it?
2. How was the printer?
3. How long have you got it?
4. What about the printer?
5. Where was your printer?
9.
1. Let's look after it.
2. What if I look after it?
3. Must I look at it?
4. Let me have a look at it.
5. Perhaps I may take a look.

10.
1. What should I buy?
2. Can we get rid of it?
3. I wanfto get rid of it.
4. Shall we buy another one?
5. May I buy a new one?


คำแปลเฉลย (ข้อ 6 -10)
Situation:
สถานการณ์
Rose is complaining to Mike, her colleague, that her
โรสกำลังบ่นกับไมค์เพื่อนร่วมงานของเธอว่าเครื่องโน๊ตบู๊กของเธอไม่ทำงาน
Rose : Oh, no. Not again.
โอ้ไม่,.. อย่าเป็นอีกเลยนะ
Mike : What’s wrong?
เกิดอะไรขึ้นเหรอ
Rose : My notebook is not working properly. I can’t print out my data.
โน๊ตบู๊กของฉันทำงานไม่ถูกต้อง ฉันไม่สามารถปริ๊นข้อมูลของฉันได้
Mike : Have you connected it to the printer?
คุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้วใช่ไหม
Rose : Of course I have.
แน่นอนฉันเชื่อมต่อแล้ว
Mike : What about the printer? Have you switched the printer on?
แล้วเครื่องพิมพ์ล่ะ? คุณเปิดสวิทช์เครื่องพิมพ์แล้วใช่มั๊ย
Rose : Yes, I have. I always have problems with my notebook.
ใช่ฉันเปิดแล้ว ฉันมีปัญหากับโน๊ตบู๊กของฉันเสมอ
Mike : Let me have a look at it.
ขอฉันดูหน่อยสิ
Rose : Please. I’m really fed up with this machine. I want to get rid of it.
ช่วยดูหน่อย, ฉันเบื่อหน่ายกับเครื่องนี้จริงๆ ฉันอยากจะทิ้ง
Mike : Hang on. Your notebook is okay. The problem is with the printer.
รอแป๊ปนึง โน๊ตบู๊กของคุณไม่เป็นไรนะ ปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ
- “fed up” หมายถึง เบื่อหน่าย, เอือมระอา
- “get rid” หมายถึง กำจัด, โละทิ้ง11. Situation: Pete has a financial problem and Mr. Thompson has approved a loan for him. Pete says:
สถานการณ์: Pete ประสบปัญหาด้านการเงินและมิสเตอร์ Thompson ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเขา Pete พูดว่า:
1. How nice of you to approve it!
2. I really appreciate your help. ผมซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณ
3. What a kind man you are!
4. I think you're a generous man. Thanks.
5. I want to thank you for that. Please accept it.

12. Situation: Lisa is visiting a sick colleague at the hospital. She says:
สถานการณ์: ลิซ่ากำลังเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาล เธอพูดว่า: 1. Don't worry. Make yourself at home.
2. Take it easy. Time flies.
3. Calm down. Take a rest for a while.
4. Get well soon. We miss you at the office. หายป่วยเร็ว ๆน้าาา พวกเราที่สำนักงานคิดถึงเธอ
5. Don't be upset. It's a short break.

13. Situation: Mrs. Green asks her daughter what her new roommate at the university dormitory is like. Her daughter says:
สถานการณ์: นางกรีนถามลูกสาวของเธอว่าเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเธอที่หอพักมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ลูกสาวของเธอพูดว่า:
1. She's tall and slim.
2. She's got long dark hair.
3. She's friendly and cheerful. (หล่อนเป็นมิตรและร่าเริง )
4. She likes swimming and skiing.
5. She loves eating chocolate.

14. Situation: After dinner, Anna asks her friend if he enjoyed the food she prepared. Her friend says:
1. It was wonderful. You're a great cook.
2. Well, it looked good. But I'm on diet.
3. That's well done. I do have a great time.
4. It appears delicious. I should be invited again.
5. It seems great. You should try it yourself.

15. Situation: Karl invites Jenny to go to a concert. Jenny has to finish an assignment, so she says:
1. I like that idea. I'll make a decision.
2. That's marvelous. I don't want to go.
3. That's fine. But sorry, it's not possible for me.
4. That sounds great. But I don't think I can make it.
5. How amazing! I won't go.16. The boy claimed that the pencil box belonged to him, but soon everybody found out that he ___.
เด็กชายอ้างว่ากล่องดินสอเป็นของเขา แต่ไม่นานทุกคนก็พบว่าเขา___.
1. is lying
2. tells a lie
3. has told a lie
4. had told a lie (เคยพูดโกหก)
5. has been lying

17. The little girl held her mother' s hand firmly___ the other side of the street.
เด็กหญิงตัวเล็กจับมือแม่ของเธอแน่น ___ข้ามถึงอีกฟากหนึ่งของถนน
1. if they walk along
2. until they walked to (จนกระทั่งเดิน)
3. when they walk down
4. as they walked over
5. before they walked through

18. Why didn't you give something to the taxi driver ___ ?
ทำไมคุณไม่ให้อะไรกับคนขับรถแท็กซี่ ___.
1. who has brought your briefcase to you
2. whom your briefcase you brought to
3. that he brought you your briefcase
4. that to you he brought your briefcase
5. who brought you your briefcase (ผู้ซึ่งนำกระเป๋าเอกสารมาให้)

19. The Boy Scouts had to take ___ to the camp, each carrying a heavy backpack..
ลูกเสือต้อง ___ ไปที่แคมป์, ซึ่งแต่ละคนถือกระเป๋าสัมภาระที่หนักมาก
1. a two-mile hike (เดินทางไกล 2 ไมล์)
2. a two miles hike
3. a two-miles' hike
4. a hike in two miles
5. two miles on a hike

20. It is required that the new Japanese student ___ in an extra English conversation course.
มันถูกกำหนดแล้วว่านักศึกษาใหม่ญี่ปุ่นจำเป็นต้อง ___ ในหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
( is required = ถูกกำหนด)
1. enroll (ลงทะเบียน)
2. enrolled
3. will enroll
4. would enroll
5. is enrolling

21. The customer wanted to know ___.
ลูกค้าต้องการรู้ว่า ___.
1. she could find a can of baked beans where
2. where could she find a can of baked beans
3. a can ofbaked beans was where she could find
4. where she could find a can of baked beans (เธอสามารถหาถั่วอบแบบกระป๋องได้ที่ไหน)
5. she could find where was a can of baked beans

22. The author wishes that ___ in an international journal the year before.
ผู้เขียนหวังว่า ___ ในวารสารต่างประเทศเมื่อปีก่อน
1. he publishes his article
2. he published his article
3. his article was published
4. his article will be published
5. his article had been published (บทความของเขาได้รับการตีพิมพ์)
หมายเหตุ : Wish + past perfect
โครงสร้างแบบนี้ เป็นการนึกเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีต ที่ไม่สมหวัง
เมื่อปีก่อน, ผู้เขียนหวังที่จะให้บทความของเขานั้นได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารต่างประเทศ (แต่ก็ไม่ได้การตีพิมพ์)

23. Each kind of pet should be fed and ___ according to its individual requirements.
สัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทควรให้อาหารและ ___ ตามความต้องการของสัตว์แต่ละประเภท
1. treat
2. treated (เลี้ยงดูปฏิบัติ)
3. is to treat
4. has treated
5. would be treated

24. Dr. Jackson,___, displayed his scientific genius when he was still a boy of five.
ดร. แจ็คสัน, ___ แสดงอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ของเขา, เมื่อเขายังเป็นเด็กห้าขวบ
1. university's prominent scientist
2. universities' prominent scientist
3. the prominent scientist of university
4. prominent scientist of universities
5. a prominent scientist of the university

25. Anybody who wants to lose weight must avoid diets ___ carbohydrates. (นักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)
1. which contains
2. that contain
3. which contained
4. that are containing
5. which have contained

26. The guide reminded the tourists what to take along with them, what to wear and ___.
ไกด์เตือนให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าควรนำอะไรติดตัวไปด้วย, สิ่งที่ต้องสวมใส่และ ___
1. where to meet the next morning(สถานที่นัดพบในเช้าวันรุ่งขึ้น)
2. the next morning where to be met
3. where they will meet the next morning
4. where should they meet the next morning
5. the next morning where they must be met

27. I understand that_ earlier, but I could not find your address.
1. I have sent you the letter
2. I might send the letter to you
3. the letter will be sent to you
4. the letter had been sent to you
5. I should have sent you the letter

28. According to the forecast, the people in this region will face a lot of rainstorms ___ May ___ August.
1. between ... to
2. from ... and
3. during ... to 4. from ... until
5. since ... to

29. The children looked ___ after playing in the garden the whole afternoon.
1. completely exhausted
2. exhausting completely
3. completely exhausting
4. complete exhausting
5. complete exhausted

30. The teacher instructed the students to stop work on the exam, ___ on their desks before leaving the room.
1. to lay down their pencils, leave their paper
2. and lay down their pencils, leave their paper
3. lay down their pencils and leave their paper
4. lay down their pencils and to leave their paper
5. and lay down their pencils and leave their paper31.
1. On his birthday
2. His birthday was
3. It was his birthday
4. It was on his birthday
5. On his birthday it was

32.
1. for
2. when
3. up until
4. as long as
5. no sooner than
33.
1. were able to do
2. have the ability to make
3. are capable of making
4. had been able to do
5. would be able to make

34.
1. To protect for
2. Protecting for
3. To protect against
4. Being protected by
5. Having protected from

35.
1. while they are getting
2. after they got
3. who can get
4. that are getting
5. before they could get

36.
1. Presents are important equally
2. Equally presents are important
3. Presents equally are important
4. Presents were equally important
5. Important presents were equally

37.
1. to the birthday of the person
2. for the birthday of the person
3. to the person having the birthday
4. to the person to have the birthday
5. for the person to have the birthday

38.
1. Birthday cakes also evolved
2. Birthday cakes evolve also
3. For birthday, cakes also evolve
4. Cakes also evolve for birthday
5. Cakes for birthday evolved also

39.
1. to be baking with
2. to be baked in
3. are baked with
4. were baking with
5. are to be baking in

40.
1. predicted poverty
2. predicted the poor
3. predicting poverty
4. predicting the poor
5. predicting a poor life41.
1. pressed
2. chewed
3. stirred
4. consumed
5. swallowed

42.
1. cool
2. safe
3. fresh
4. warm
5. clean

43.
1. matters
2. minerals
3. qualities
4. materials
5. compounds

44.
1. totally
2. solely
3. mostly
4. hardly
5. exactly
45.
1. costly
2. priceless
3. worthy
4. invaluable
5. mexpenstve

46.
1. fact
2. case
3. theme
4. subject
5. opmton

47.
1. chose
2. praised
3. revealed
4. mentioned
5. considered
48.
1. store
2. settle
3. serve
4. spare
5. survive
49.
1. touch
2. sense
3. taste
4. drink
5. meal

50.
1. certain
2. normal
3. possible
4. surpnsmg
5. interesting51. ___ has been designed especially for pre-intermediate and intermediate students.
1. What's Up?
2. English for Business Communication
3. Essential Telephoning in English
4. The Chartbooks
5. Words You Need

52. ___ has a different title in American English.
1. What's Up?
2. English for Business Communication
3. Essential Telephoning in English
4. The Chartbooks
5. Words You Need

53. What's Up? was written by___.
1. B. Rudzka & J. Channell
2. Simon Sweeney
3. Pamela McPartland
4. Y. Putseys & P. Ostyn
5. Tony Garside and Barbara Garside

54. ___ can be used for self-study.
1. One book
2. Two books
3. Three books
4. Four books
5. Five books

55. ___ books also provide a handbook for teachers.
1. Two
2. Three
3. Four
4. Five
5. Six56. The headHne of this news story is likely to be___.
1. Digging operations in Mexico
2. 9 caught tunneling drugs to US
3. 9 digging tunnel in US
4. Tunneling drugs in California
5. Mexicans caught underground

57. All of the following statements are true EXCEPT___.
1. The purpose of the tunnel digging is illegal
2. The entrance to the tunnel was a closet
3. The truck used for removing soil was seized
4. Tijuana is a border town in California
5. The crime was committed by people in Mexico

58. In the end, the detainees ___.
1. failed in their digging operations
2. ·could escape by climbing down a ladder
3. were caught in a house in California
4. seized a truck to run away
5. succeeded in digging a tunnel

59. The word that (line 9) refers to the ___ .
1. tunnel
2. ladder
3. closet
4. truck
5. house

60. The word sneak (line 3) can best be replaced by ___.
1. hijack
2. ransack
3. smuggle
4. trade
5. remove

61. The phrase caught red-handed (lines 1- 2) means" ___ ".
1. captured while doing something wrong
2. seen with blood-stained hands
3. observed using red paint
4. noticed wearing red gloves
5. arrested while spraying their hands

62. It can be inferred that the nine Mexicans ___.
1. could flee from arrest
2. would finally end up in jail
3. were imprisoned in California
4. were seized by army troops
5. earned a lot of money from selling soil63. This letter ___.
1. describes a trip to Holland
2. reflects people's unkindness
3. informs about a boy's adventure
4. tells us how a boy enjoyed his holiday
5. warns us about the hotel security in England

64. The word mean (line 1) can best be replaced by___.
1. cruel
2. stingy
3. strange
4. difficult
5. common

65. The word presents (line 9) refers to___.
1. toys in the hotel
2. a dog and paper
3. tricks in the case
4. a clown and tricks
5. a dog and a clown

66. The boy was unhappy with the trip because___.
1. he spent too much money on the presents
2. he did not have much time to enjoy himself
3. he had to travel alone and carry a lot ofluggage
4. the gifts for his brother and sister were stolen
5. the gifts he bought were left in the hotel lobby

67. It can be inferred that ___.
1. the boy's mother is not rich
2. the boy comes from a well-to-do family
3. the boy's grandmother paid for his trip
4. the boy carried a lot of money to Holland
5. the boy saved up money for the trip himself

68. The title of this letter is likely to be___.
1. Holiday in Holland
2. Travelling Alone
3. Frightening Experience
4. Gifts for Loved Ones
5. Robbed ofKindness

69. The letter was written by ___ .
1. the unlucky boy
2. Mrs. L. Slater
3. the boy's brother
4. the boy's sister
5. Mirror Woman

70. The purpose of this letter is to ___ .
1. complain about the hotel services
2. admire the boy's generosity
3. describe a boy's unpleasant experience
4. warn people not to buy souvenirs
5. comment on the irresponsibility of the hotel staff71. The mother is surprised because the child ___.
1. wakes up late
2. forgets it is a holiday
3. wants to go to school
4. refuses to go to sleep
5. gets up early

72. It can be inferred that the ___.
1. child loves to go to school to play
2. child does not enjoy going to school
3. mother always gets up late
4. child usually wakes up early on schooldays
5. mother wants the child to go to bed early on weekends

73. From the comic strip, we learn that the child ___.
1. is eager to go to school
2. is happy to stay home to play
3. does not have friends at school
4. usually stays in bed late on holidays
5. is very forgetful74. The word rogues (line 5) means "men who are ___".
1. friendly
2. humorous
3. Improper
4. unpopular
5. dishonest

75. The phrase on the spot (line 13) could best be replaced by___.
1. at the same time
2. without delay
3. in a proper manner
4. in a restricted area
5. at a particular place

76. The word they (line 9) refers to ___.
1. repairs
2. types
3. salesmen
4. researchers
5. consultants

77. Before entering your house, a doorstep salesman must ___.
1. express his sincerity
2. identify himself
3. sign a contract
4. reveal his appearance
5. declare h.is qualifications

78. The purpose of this extract is to ___.
1. criticize
2. describe
3. persuade
4. warn
5. evaluate

79. It can be concluded that when improving their houses, homeowners should ___.
1. do thorough research
2. make a careful consultation
3. ask for a discount
4. only buy things from the contractors
5. estimate written details from other firms

80. The best title for this extract is ___ .
1. Beware of doorstep salesmen
2. Home improvement being expensive
3. Problems in home repairs
4. Negotiating with salesmen
5. Various types of doorstep salesmen1.
A. carefully hides
B. hides carefully
C. has carefully hidden
D. was carefully hidden

2.
A. at
B. by a
C. under
D. above the

3.
A. so
B. but
C. because
D. whereas

4.
A. will steal
B. was stolen
C. would sftal
D. will be stolen1.
A. did not move
B. had not moved
C. do not move
D. were not moving

2.
A. almost for an hour
B. for an almost hour
C. for an hour almost
D. an hour for almost

3.
A. in
B. at
c. for
D. from

4.
A. certainly left
B. certainly leaves
C. will leave certainly
D. will certainly have left1.
A. If Jane listened
B. Jane had listened
C. Had Jane listened
D. If Jane has listened

2.
A. a weather forecast
B. a forecast weather
C. the forecast weather
D. the forecast of weather

3.
A. by
B. after
C. until
D. Ill

4.
A. with herself
B. by herself
C. by her own
D. on her own1.
A. supervise
B. supervises
C. supervised
D. to supervise

2.
A. no one
B. anybody
c. everyone
D. somebody

3.
A. take
B. took
c. takes
D. taking

4.
A. an absent leave
B. a leaving absence
c. a leave for absence
D. an absence of leave1.
A. e:tsks the visitors walking
B. asked the visitors to walk
C. is asking the visitors who walked
D. has asked the visitors to be walking

2.
A. a quiet room
B. a room quietly
C. the quiet room
D. · quietly the room

3.
A. so
B. and
C. before
D. although

4.
A. just had
B. was just
C. to have just
D. just to have1.
A. There are
B. They will be
C. They have been
D. There could be

2.
A. several shoes beautiful
B. beautiful shoes several
C. beautiful several shoes
D. shoes beautiful several
3.
A. as
B. or
C. though

D. smce

4.
A. you
B. yours
c. them
D. theirs1.
A. Sightseers are
B. The sightseer was
c. A sightseer is
D. Sightseers were

2.
A. as fascinated
B. so fascinated
C. such fascinating
D. very fascinating
3.
A. the wall's temple
B. the temple of the wall
C. the temples walls
D. the walls for the temples

4.
A. staying long
B. staying longer
c. to stay long
D. to be staying longer1.
A. Despite
B. Due to
C. Regardless of
D. In addition to

2.
A. take jobs extra
B. extra jobs taken
C. be taking extra jobs
D. be extra jobs taken

3.
A. time enough
B. no time
c. time more
D. enough of time

4.
A. be with
B. be around
C. to be about
D. being around1.
A. By giving
B. Until giving .
C. As long as given
D. After being given

2.
A. makes
B. is making
C. has made
D. will be making

3.
A. very impressed speech
B. speech very impressive
C. very impressing speech
D. speech very impressing
4.
A. by which
B. in which
C. whatever
D. whichever


1.
A. will be holding
B. will hold
C. holds
D. would be held

2.
A. has focused
B. will have focused
C. focused
D. would be focusing

3.
A. concernmg
B. concerned
c. is concernmg
D. to be concerned

4.
A. budget department
B. department by budget
c. budget of department
D. department for budgetNo comments:

Post a Comment