โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 03-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNBC
How HIV research paved the way for the Covid mRNA vaccines
การวิจัยเอชไอวีปูทางสำหรับวัคซีนโควิด mRNA ได้อย่างไร

Every Dec. 1, the world commemorates those who have died from an AIDS-related illness.
ทุก ๆ วันที่ 1 ธันวาคม โลกจะรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์

Known as World AIDS Day, it serves as a reminder that there has been an ongoing pandemic for the past 40 years, pre-dating Covid.
หรือที่เรียกว่าวันเอดส์โลก มันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามีการระบาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีโควิด

The Covid vaccines were sequenced, developed and approved in the U.S. in record time, but that would not have been possible without decades of work by HIV researchers.
วัคซีนโควิดได้รับการลำดับงานต่อเนื่อง, พัฒนาและอนุมัติในสหรัฐอเมริกาโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด แต่นั่นคงเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทำงานนานหลายทศวรรษของนักวิจัยด้านเอชไอวี

“Almost everybody working on Covid vaccines comes from the HIV world,” said Mitchell Warren, executive director of AVAC, a global advocacy group for HIV prevention.
“เกือบทุกคนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับวัคซีนโควิด มาจากโลกของเอชไอวี”, มิทเชลล์ วอร์เรน กรรมการบริหารของกลุ่ม AVAC ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการป้องกันเอชไอวีระดับโลก กล่าว

“Moderna had been working on mRNA-based HIV vaccine before SARS-CoV-2 was even known to exist.”
“บริษัทโมเดอร์นา ได้ทำงานเกี่ยวกับวัคซีนเอชไอวีที่ใช้เอ็มอาร์เอ็นเอมาก่อนที่จะรู้ว่ามี ซาร์-โควี-ทูอยู่ด้วยซ้ำ”

An HIV vaccine has eluded scientists for decades.
วัคซีนเอชไอวี หลบเลี่ยงนักวิทยาศาสตร์มาได้นานหลายทศวรรษ

The traditional thinking around vaccines is to mimic the body’s natural immune response to a virus.
แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับวัคซีนคือ ทำการเลียนแบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายต่อไวรัส

The problem with HIV is the body’s natural immune response isn’t strong enough to fight the virus.
ปัญหาเกี่ยวกับเอชไอวีคือ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับไวรัส

This means a vaccine has to come at the problem in a different way. Scientists are hopeful that mRNA technology — the same technology used in the Covid vaccines from Moderna and Pfizer-BioNTech — could be a turning point.
ซึ่งหมายความว่าวัคซีนจะต้องจัดการกับปัญหาในลักษณะที่ต่างไปจากเดิม บรรดานักวิทยาศาสตร์มีความหวังว่าเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในวัคซีนโควิดจากโมเดอร์นา และไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็คจะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนได้

คำศัพท์ข่าว
- advocacy (n) = การสนับสนุน
- immune (adj ) = เกี่ยวกับภูมิค้มกัน, ทนต่อการติดเชื้อ
- in record time = ใช้เวลาน้อยที่สุด, รวดเร็วมาก
- mimic (v) = เลียนแบบ
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- pre-dating (compound) = มีอยู่หรือเกิดขึ้นในวันที่เร็วกว่า (บางสิ่ง)
- sequence (v) = จัดลำดับ, เรียงลำดับ, จัดอนุกรม
- serve (v) = ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
- World AIDS Day = วันเอดส์โลก


แหล่งข่าว : NBC
Covid is rampant among deer, research shows
งานศึกษาแสดงให้เห็นว่า โควิดอาละวาดในหมู่กวาง

Humans have infected wild deer with Covid-19 in a handful of states, and there’s evidence that the coronavirus has been spreading among deer, according to recent studies, which outline findings that could complicate the path out of the pandemic.
จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่า มนุษย์ได้ทำให้กวางป่าติดเชื้อโควิด-19 ในบางรัฐ และมีหลักฐานว่าโคโรนาไวรัสได้มีการแพร่กระจายระหว่างกวางด้วยกัน ซึ่งสรุปการค้นพบคร่าว ๆ ได้ว่าอาจทำให้การผ่านพ้นการระบาดใหญ่นี้ยุ่งยากมากขึ้น

Scientists swabbed the nostrils of white-tailed deer in Ohio and found evidence of at least six separate times that humans had spread the coronavirus to deer, according to a study published last month in Nature.
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกของกวางหางขาวในรัฐโอไฮโอ และพบหลักฐานซึ่งแยกปฏิบัติอย่างน้อยหกครั้งว่า มนุษย์ได้แพร่เชื้อไวรัสโคโรนาไปสู่กวางแล้ว โดยอ้างอิงตามงานศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์เมื่อเดือนที่แล้ว

About one-third of the deer sampled had active or recent infections, the study says. Similar research in Iowa of tissue from roadkill and hunted deer found widespread evidence of the virus.
ประมาณหนึ่งในสามของตัวอย่างกวางมีการติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อเมื่อเร็ว ๆ นี้, งานศึกษาระบุ และมีงานวิจัยคล้ายกันในรัฐไอโอวาที่ศึกษาจากเนื้อเยื่อของกวางที่ตายจากอุบัตเหตุบนท้องถนนและที่ถูกล่า ก็พบหลักฐานการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางของไวรัส

The research suggests that the coronavirus could be taking hold in a free-ranging species that numbers about 30 million in the U.S. No cases of Covid spread from deer to human have been reported, but it’s possible, scientists say.
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าไวรัสโคโรนาอาจมีผลได้ในสัตว์ทุกชนิด ซึ่งจำนวนราว 30 ล้านคนในสหรัฐฯ นั้นไม่มีรายงานกรณีของโควิดแพร่จากกวางสู่มนุษย์ แต่มันก็เป็นไปได้, นักวิทยาศาสตร์กล่าว

It’s a reminder that human health is intertwined with that of animals and that inattention to other species could prolong the pandemic and complicate the quest to control Covid.
มันเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกว่าสุขภาพของมนุษย์นั้นเกี่ยวพันกับสุขภาพของสัตว์ และความไม่ใส่ใจสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาจทำให้การระบาดใหญ่ยาวนานออกไปและการแสวงหาหนทางที่จะควบคุมโควิดซับซ้อนยิ่งขึ้น

Widespread, sustained circulation of the virus in deer could represent a risk to people if mutations in deer create a new variant. A population of wild animals harboring the virus could also retain variants that are no longer circulating among humans now and allow them to return later.
การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางที่ทำให้การหมุนเวียนของไวรัสในกวางคงอยู่อย่างยาวนาน อาจแสดงถึงความเสี่ยงต่อผู้คนหากการกลายพันธุ์สร้างไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ประชากรของสัตว์ป่าซึ่งเป็นที่อาศัยของไวรัสก็อาจกักเก็บไวรัสสายพันธุ์ที่ตอนนี้ไม่ได้ส่งต่อกันในหมู่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว และปล่อยให้มันกลับมาอีกครั้งในภายหลังได้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- circulate (v) = หมุนเวียน
- evidence (n) = หลักฐาน
- handful (n) = จำนวนพอใส่ได้ในมือเดียว, จำนวนไม่มาก, คนที่ควบคุมได้ยาก
- handful (n) = จำนวนพอใส่ได้ในมือเดียว, จำนวนไม่มาก
- harbor (v) = ให้ที่ซ่อน ที่อาศัยพักพิง
- inattention (n) = การขาดความเอาใจใส่
- mutation (n) = การกลายพันธุ์
- nostril (n) = รูจมูก
- represent (v) = แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทน, เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
- separate (v) = แยกส่วน, แบ่งแยก
- swab (v) = เก็บตัวอย่างเชื้อโดยใช้สำลีพันปลายไม้
- take hold = จับแน่น, มีอิทธิพลสามารถควบคุม, เริ่มมีผล
- white-tailed (compound) = หางสีขาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น