โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 28, 2022

เรียกร้องให้ศาลหยุดใช้กำไลคุมประพฤติกับผู้เห็นต่างทางการเมืองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Prachatai
A protest march is currently taking place to demand that the courts stop requiring political activists released on bail to wear an electronic monitoring bracelet, starting from the South Bangkok Criminal Court.
ขณะนี้มีการเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ศาลหยุดกำหนดให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้รับการประกันตัวต้องสวมกำไลคุมประพฤติโดยเริ่มจากศาลอาญากรุงเทพใต้

คำศัพท์ข่าว
- electronic monitoring bracelet = กำไลอีเอ็ม/กำไลคุมประพฤติ(ใช้ตรวจสอบพิกัดของผู้ใส่)
- require (v) = กำหนด, ร้องขอ(เชิงบังคับว่าต้องมี/ ต้องปฏิบัติย่างเป็นทางการ)
- take place (phrasal verb) = เกิดขึ้น, เกิดเหตุการณ์

#ม็อบ28สิงหา65


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
ASEAN will establishment a secretariat in Bangkok to improve preparedness for public health emergencies.
อาเซียนจะจัดตั้งสำนักเลขาธิการในกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

คำศัพท์ข่าว
- establishment (v) = ก่อตั้ง/จัดตั้ง(สร้างศูนย์/สำนักงาน/สถาบัน/อาคารขององค์กร)
- preparedness (n) = ความพร้อมรับสถานการณ์, การเตรียมพร้อม
- secretariat (n) = สำนักเลขาธิการ(สำนักงานหรือแผนกธุรการของรัฐหรือองค์กร)

หมายเหตุ ACPHEED = ศูนย์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ของอาเซียน(ไทยอาสาตั้งเป็นศูนย์ที่ไทย)

No comments:

Post a Comment