โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 1, 2015

ตัวเลขในภาษาอังกฤษ

เลขจำนวน
ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
เลข 0zero ซีโร่ , โอ
เลข 1 one วัน
เลข 2 two ทู
เลข 3 three ธรี
เลข 4 four โฟร์
เลข 5 five ไฟว์
เลข 6 six ซิกซ
เลข 7 seven เซ-เฟ่น
เลข 8 eight เอจท
เลข 9 nine ไนน
เลข 10 ten เท็นธ
เลข 11 eleven อิ-เล-เฟ่น
เลข 12 twelve ทเวลฟ์
เลข 13 thirteen เธ๊อ-เท็นธ
เลข 14 fourteen โฟร์-เท็นธ
เลข 15 fifteen ฟิฟ-เท็นธ
เลข 16 sixteen ซิกซ-เท็นธ
เลข 17 seventeen เซ-เฟ่น-เท็นธ
เลข 18 eighteen เอจท-เท็นธ
เลข 19 nineteen ไนน-เท็นธ
เลข 20 twenty เทว็นทิ
เลข 21 twenty-one เทว็นทิ-วัน
เลข 22 twenty-two เทว็นทิ-ทู
เลข 23 twenty-three เทว็นทิ-ธรี
เลข 24 twenty-four เทว็นทิ-โฟร์
เลข 25 twenty-five เทว็นทิ-ไฟฟ์
เลข 26 twenty-six เทว็นทิ-ซิกซ
เลข 27 twenty-seven เทว็นทิ-เซ-เฟ่น
เลข 28 twenty-eight เทว็นทิ-เอจท
เลข 29 twenty-nine เทว็นทิ-ไนน
เลข 30 thirty เธ๊อทิ
เลข 31 thirty-one เธ๊อทิ-วัน
เลข 32 thirty-two เธ๊อทิ-ทู
เลข 33 thirty-three เธ๊อทิ-ธรี
เลข 34 thirty-four เธ๊อทิ-โฟร์
เลข 35 thirty-five เธ๊อทิ-ไฟฟ์
เลข 36 thirty-six เธ๊อทิ-ซิกซ
เลข 37 thirty-seven เธ๊อทิ-เซ-เฟ่น
เลข 38 thirty-eight เธ๊อทิ-เอจท
เลข 39 thirty-nine เธ๊อทิ-ไนน
เลข 40 forty (ห้ามเขียนว่า fourty) โฟร์ทิ
เลข 41 forty-one โฟร์ทิ-วัน
เลข 42 forty-two โฟร์ทิ-ทู
เลข 43 forty-three โฟร์ทิ-ธรี
เลข 44 forty-four โฟร์ทิ-โฟร์
เลข 45 forty-five โฟร์ทิ-ไฟฟ์
เลข 46 forty-six โฟร์ทิ-ซิกซ
เลข 47 forty-seven โฟร์ทิ-เซ-เฟ่น
เลข 48 forty-eight โฟร์ทิ-เอจท
เลข 49 forty-nine โฟร์ทิ-ไนน
เลข 50 fifty ฟิฟทิ
เลข 51 fifty-one ฟิฟทิ-วัน
เลข 52 fifty-two ฟิฟทิ-ทู
เลข 53 fifty-three ฟิฟทิ-ธรี
เลข 54 fifty-four ฟิฟทิ-โฟร์
เลข 55 fifty-five ฟิฟทิ-ไฟฟ์
เลข 56 fifty-six ฟิฟทิ-ซิกซ
เลข 57 fifty-seven ฟิฟทิ-เซ-เฟ่น
เลข 58 fifty-eight ฟิฟทิ-เอจท
เลข 59 fifty-nine ฟิฟทิ-ไนน
เลข 60 sixty ซิกซทิ
เลข 61 sixty-one ซิกซทิ-วัน
เลข 62 sixty-two ซิกซทิ-ทู
เลข 63 sixty-three ซิกซทิ-ธรี
เลข 64 sixty-four ซิกซทิ-โฟร์
เลข 65 sixty-five ซิกซทิ-ไฟฟ์
เลข 66 sixty-six ซิกซทิ-ซิกซ
เลข 67 sixty-seven ซิกซทิ-เซ-เฟ่น
เลข 68 sixty-eight ซิกซทิ-เอจท
เลข 69 sixty-nine ซิกซทิ-ไนน
เลข 70 seventy เซเฟ่นทิ
เลข 71 seventy-one เซเฟ่นทิ-วัน
เลข 72 seventy-two เซเฟ่นทิ-ทู
เลข 73 seventy-three เซเฟ่นทิ-ธรี
เลข 74 seventy-four เซเฟ่นทิ-โฟร์
เลข 75 seventy-five เซเฟ่นทิ-ไฟฟ์
เลข 76 seventy-six เซเฟ่นทิ-ซิกซ
เลข 77 seventy-seven เซเฟ่นทิ-เซ-เฟ่น
เลข 78 seventy-eight เซเฟ่นทิ-เอจท
เลข 79 seventy-nine เซเฟ่นทิ-ไนน
เลข 80 eighty เอจทิ
เลข 81 eighty-one เอจทิ-วัน
เลข 82 eighty-two เอจทิ-ทู
เลข 83 eighty-three เอจทิ-ธรี
เลข 84 eighty-four เอจทิ-โฟร์
เลข 85 eighty-five เอจทิ-ไฟฟ์
เลข 86 eighty-six เอจทิ-ซิกซ
เลข 87 eighty-seven เอจทิ-เซ-เฟ่น
เลข 88 eighty-eight เอจทิ-เอจท
เลข 89 eighty-nine เอจทิ-ไนน
เลข 90 ninety ไนนทิ
เลข 91 ninety-one ไนนทิ-วัน
เลข 92 ninety-two ไนนทิ-ทู
เลข 93 ninety-three ไนนทิ-ธรี
เลข 94 ninety-four ไนนทิ-โฟร์
เลข 95 ninety-five ไนนทิ-ไฟฟ์
เลข 96 ninety-six ไนนทิ-ซิกซ
เลข 97 ninety-seven ไนนทิ-เซ-เฟ่น
เลข 98 ninety-eight ไนนทิ-เอจท
เลข 99 ninety-nine ไนนทิ-ไนน
เลข 100 one hundred วัน-ฮันเดรด

คำที่มีความหมายว่า ศูนย์
Zero ศูนย์ ใช้ในภาษาพูด
O ศูนย์ ใช้ในภาษาพูด เช่น หมายเลขโทรศัพท์
Nil ศูนย์ เกี่ยวกับคะแนนกีฬา
Nought ศูนย์ ตัวเลข
Nullใข้ในการเขียนโปรแกรม เมื่่อไม่มีการส่งค่าตัวแปร จะหมายถึง ว่าง ไม่มีค่าใด ๆ
Noneไม่มี, ไม่ได้ใช้งาน
Nixไม่มี ความหมายคลัายกับ "์Nothing"


100 one hundred วัน-ฮันเดรด หนึ่งร้อย
1,000 one thousandวัน-เธาซั่นหนึ่งพัน
2,000 two thousand ทู-เธาซั่นสองพัน
10,000 ten thousand เท็น-เธาซั่นหนึ่งหมื่น (สิบพัน)
20,000 twenty thousand ทเว็นทิ่-เธาซั่นสองหมื่น (ยี่สิบพัน)
100,000 one hundred thousandวัน-ฮันเดรด-เธาซั่นหนึ่งแสน(ร้อยพัน)
200,000 two hundred thousandทู-ฮันเดรด-เธาซั่นสองแสน
1,000,000 one millionวัน-มิลเลี่ยน หนึ่งล้าน
1,000,000,000 one billionวัน-บิลเลี่ยนหนึ่งพันล้าน

การอ่านตัวเลขบอกจำนวน
- ภาษาอังกฤษ UK : จะเติม "and" หลัง "hundred"
- ภาษาอังกฤษ US : จะตัดออก
ตัวอย่าง

หลักร้อย
100 one hundred
500 five hundred
UK : 767 seven hundred and sixty-seven
US : 767 seven hundred sixty-seven

UK : 995 nine hundred and ninety-five
US : 995 nine hundred ninety-five
หลักพัน
1,000 (one thousand)
UK : 3,619 three thousand, six hundred and nineteen
US : 3,619 three thousand, six hundred nineteen

หลักหมื่น
10,000 = ten thousand
UK : 12,340 twelve thousand, tree hundred and forty
US : 12,340 twelve thousand, tree hundred forty

UK : 34,51616 thirty-four thousand, five hundred and sixteen
US : 34,51616 thirty-four thousand, five hundred sixteen

UK : 96,018 ninety-six thousand and eighteen
US : 96,018 ninety-six thousand eighteen

หลักแสน
100,000 one hundred thousand
UK : 340,000 tree hundred and forty thousand
US : 340,000 tree hundred forty thousand

UK : 578,000 five hundred and seventy-eight thousand
US : 578,000 five hundred seventy-eight thousand

UK 969,132 Nine hundred and sixty-nine thousand, one hundred and thirty-two
US 969,132 Nine hundred sixty-nine thousand, one hundred thirty-two

หลักล้าน
1,000,000 one million
1,000,000,000 one billion

คำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง
forty years = สี่สิบปี
once = หนึ่งครั้ง
twice = สองครั้ง
three times = สามครั้ง
four times = สี่ครั้ง
five times = ห้าครั้ง
about = ประมาณ
approximately = ประมาณ
over = มากกว่า
more than = มากกว่า
under = น้อยกว่า
less than = น้อยกว่า

เลขห้อง
ภาษาอังกฤษ UK
ภาษาอังกฤษ US
การอ่านหมายเลขห้อง
120"One-twenty.""One-two-oh", "One-two-zero."
234"Two-thirty-four.""Three-ninety-four." or "Two-thirty-four.ลำดับเลข และลำดับวันที่
ลำดับ
เลข-อักษรกำกับ
ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
ความหมาย
1 1st first เฟิสท ที่ หนึ่ง
2 2nd second เซ็คคั่น ที่ สอง
3 3rd third เธิด ที่ สาม
4 4th fourth ฟอร์ธ ที่ สี่
5 5th fifth ฟิฟธ ที่ ห้า
6 6th sixth ซิกซธ ที่ หก
7 7th seventh เซ็ฝเวินธ ที่ เจ็ด
8 8th eighth เอทธ ที่ แปด
9 9th ninth ไนนธ ที่ เก้า
10 10th tenth เท็นธ ที่ สิบ
11 11th eleventh อิเล็ฝเวินธ ที่ สิบเอ็ด
12 12th twelfth เทว็ลฟธ ที่ สิบสอง
13 13th thirteenth เธอที๊นธ ที่ สิบสาม
14 14th fourteenth ฟอที๊นธ ที่ สิบสี่
15 15th fifteenth ฟิฟที๊นธ ที่ สิบห้า
16 16th sixteenth ซิกซที๊นธ ที่ สิบหก
17 17th seventeenth เซ็ฝเวินที๊นธ ที่ สิบเจ็ด
18 18th eighteenth เอทที๊นธ ที่ สิบแปด
19 19th nineteenth ไนนที๊นธ ที่ สิบเก้า
20 20th twentieth เทว็นทิเอ็ธ ที่ ยี่สิบ
21 21st twenty-first ทเว็นทิเฟิสท ที่ ยี่สิบเอ็ด
22 22nd twenty-second เทว็นทิเซ๊เคินด ที่ ยี่สิบสอง
23 23rd twenty-third เทว็นทิเธิด ที่ ยี่สิบสาม
24 24th twenty-fourth เทว็นทิฟอธ ที่ ยี่สิบสี่
25 25th twenty-fifth เทว็นทิฟิฟธ ที่ ยี่สิบห้า
26 26th twenty-sixth เทว็นทิซิกซธ ที่ ยี่สิบหก
27 27th twenty-seventh เทว็นทิเซ็ฝเวินธ ที่ ยี่สิบเจ็ด
28 28th twenty-eighth เทว็นทิเอทธ ที่ ยี่สิบแปด
29 29th twenty-ninth เทว็นทิไนนธ ที่ ยี่สิบเก้า
30 30th thirtieth เธ๊อทิเอ็ธ ที่ สามสิบ
31 31st thirty-first เธ๊อทิเฟิสท ที่ สามสิบเอ็ด


No comments:

Post a Comment