โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ Prefix 1

เราใช้ Prefix เพื่อเติมคำศัพท์บางคำ ซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม แยกเป็น 3 ชนิด
1. เติมแล้วทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
2. เติมแล้วทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยน (ต้องจำเป็นคำ ๆ)
3. เติมแล้วทำให้คำนั้นเปลี่ยนเป็นคำกริยา


Un- ปกใช้เติมหน้า Adjective
  Clean   สะอาด   Unclean   ไม่สะอาด
  Lucky   มีโชค   Unlucky   ไม่มีโชค
  Safe   ปลอดภัย   Unsafe   ไม่ปลอดภัย
  Wise   ฉลาด   Unwise   ไม่ฉลาด
  Kind   ใจดี   Unkind   ใจร้าย


Dis- เติมหน้า Adjective/ Noun/ Verb
  Like   ชอบ   Dislike   ไม่ชอบ
  Agree   เห็นด้วย   Disagree   ไม่เห็นด้วย
  Appear   ปรากฏ   Disappear   ไม่ปรากฏ
  Please   พอใจ   Displease   ไม่พอใจ
  Believe   เชื่อ   Disbelieve   ไม่เชื่อ
  Comfort   ความสะดวกสบาย   Discomfort   ไม่ความสะดวกสบาย
  Belief   มีความเชื่อ   Disbelief   ไม่มีความเชื่อ
  Advantage   ความได้เปรียบ   Disadvantage   ไม่ความได้เปรียบ
  Honest   ซื่อสัตย์   Dishonest   ไม่ซื่อสัตย์
  Similar   เหมือนกัน   Dissimilar   ไม่เหมือนกัน
  Courteous   สุภาพ   Discourteous   ไม่สุภาพNon- (ไม่)
  Finite   แท้   Nonfinite   ไม่แท้
  Stop   หยุด   Nonstop   ไม่หยุด
  Violent   รุนแรง   Nonviolent   ไม่รุนแรง
  Political   แห่งการเมือง   Nonpolitical   ไม่เกี่ยวกับการเมือง
  Essential   สำคัญ, จำเป็น   Nonessential   ไม่สำคัญ, จำเป็น
  Metallic   เหมือนโลหะ   Nonmetallic   ไม่เหมือนโลหะMis- (ผิด/ ไม่ถูกต้อง)
  manage   จัดการ   Mismanage   จัดการผิด
  pronounce   ออกเสียง   Mispronounce   ออกเสียงผิด
  understand   เข้าใจ   Misunderstand   เข้าใจผิด
  read   อ่าน   Misread   อ่านผิด
  spell   สะกด   Misspell   สะกดผิด
  write   เขียน   Miswrite   เขียนผิดขึ้นต้นด้วย I- (Im, Il, Ir, In)
  Im ใช้เมื่อคำคุณศัพท์คำนั้น ขึ้นต้นด้วย b, m, p
  Possible   เป็นไปได้   Impossible   เป็นไปไม่ได้
  Mortal   ต้องตาย   Immortal   ไม่ตาย
  Proper   เหมาะสม   Improper   ไม่เหมาะสมขึ้นต้นด้วย I- (Im, Il, Ir, In)
  Il- ใช้เมื่อคำคุณศัพท์คำนั้น ขึ้นต้นด้วย L
  Literate   อ่านออกเขียนได้   Illiterate   อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  Legal   ถูกกฏหมาย   Illegal   ผิดกฏหมาย
  Legible   อ่านออก   Ilregible   อ่านไม่ออกขึ้นต้นด้วย I- (Im, Il, Ir, In)
  Ir- ใช้เมื่อคำคุณศัพท์คำนั้น ขึ้นต้นด้วย R
  Regular   ปกติ   Irregular   ผิดปกติ
  Rational   มีเหตุผล   Irrational   ไม่มีเหตุผล
  Responsible   รับผิดชอบ   Irresponsible   ไม่รับผิดชอบขึ้นต้นด้วย I- (Im, Il, Ir, In)
  In- ใช้เมื่อคำคุณศัพท์คำนั้น ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
  Definite   จำกัด   Indefinite   ไม่จำกัด
  Visible   สามารถมองเห็นได้   Invisible   ไม่สามารถมองเห็นได้
  Complete   สมบูรณ์   Incomplete   ไม่สมบูรณ์
  Operative   กระทำการ   Inoperative   ไม่กระทำการ


No comments:

Post a Comment