โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 8, 2015

PHP Fatal error


ข้อความผิดพลาดที่ขึ้นเตือน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ PHP ในการเขียนโปรแกรม
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\AppServ\www
Fatal error maximum execution time of 30 seconds exceeded in php mysql


วิธีแก้ไข
เปิดไฟล์ php.ini จาก สตาร์ทเมนู Start >> All Programs >> Appserve>> Configuration Server >> PHP Edit the php.ini Configulation file
ค้นหาข้อความ
แก้ไขบรรทัดข้อความ max_execution_time = 30
แก้ไขตัวเลข เป็นจำนวนที่ต้องการ (หน่วยเป็นวินาที)
ก่อนแก้ไข
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 24M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)หลังแก้ไข
max_execution_time = 300 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 24M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
fatal error maximum execution time of 30 seconds exceeded in php mysql

No comments:

Post a Comment