โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 11, 2015

Part of speech

1. Noun (คำนาม) คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
- คน เช่น boy doctor girl man student woman John Somchai Somying
- สัตว์ เช่น ant bird cat dog tiger elephant
- สิ่งของ เช่น car cap fan glass radio TV
- สถานที่ เช่น bank city house market school temple

2. Pronoun (สรรพนาม) คำที่ใช้แทนการเรียกคำนามโดยตรง เช่น I(แทนผู้พูด) / you แทนผู้ที่เราพูด he, she, it, this, that

3. Adjective (คุณศัพท์) คำที่ใช้บอกลักษณะ รายละเอียดคำนาม เช่น beautiful big handsome short, small, tall

4. Verb (กริยา) คำที่ใช้แสดงการกระทำ เช่น eat, come, go, run, swim, talk, walk

5. Adverb (กริยาวิเศษณ์) คำที่ใช้อธิบาย การกระทำ ว่าทำอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เช่น fast, slowly, here, there, today, yesterday

6. Conjunction (คำสันธาน) คือคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เช่น and, but, for, nor, or, so, yet

7. Preposition (คำบุรพบท) คำที่ใช้บอกพิกัดตำแหน่ง เช่น at by from in of on with

8. Interjection (คำอุทาน) คำที่ใช้แสดงอารมณ์ ตื่นเต้น ดีใจ เสียใจ ตกใจ เช่น Oops!.., Wow.., eh.., um..


หมายเหตุ
ในภาษาอังกฤษ มักจะมีคำขึ้นต้น(Prefix) และคำลงท้าย(Suffix) เพื่อบ่งบอก ประเภทของ part of speech


การดู Prefix and Suffix แบบคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแยกคำ Part of speech

Noun
_age (marraige,percentage)
_al (arrival, denial,refusal, servival, withdrawal)
_ance (appearance, acceptance, resistance)
_cy (emergency, democracy)
_dom (boredom, officialdom)
_ence (dependence, preference)
_er (jumper, runner)
_hood (childhood, brotherhood, manhood, motherhood)
_ing (คำนามที่สร้างจาก กริยาที่เติม ing bying, eating helping)
_ism (alcoholism, barbarianism, nationalism)
_ity (activity, purity)
_ment (agreement, basement, development)
_ness (awareness, darkness, goodness)
_or (abductor, actor, navigator)
_tion (consideration, experimentation gobalization)
_ry (delivery, robbery)


Adjective

_able (acceptable, available, changeable, drinkable)
_al (commercial, chemical, dental, essential, several)
_ed (embarrassed, scared, united, used)
_ful (beautiful, careful, successful,useful)
_ous (dangerous, serious, various)
_tive (active, creative, positive)

Verb
_ate (complicate, dominate, irritate, motivate)
_ed (อาจเป็นกริยา V1 หรือ V2 แต่ถ้าตามหลัง "Verb to have" จะเป็น V3)
_en (อาจเป็นกริยา V1 หรือ V2 แต่ถ้าตามหลัง "Verb to have" จะเป็น V3)
en_ (ทำ / บังคับให้เป็น ... enforce,encircle,encode,enlarge,endear,endanger,enslave,ennoble)
re_ (rewrite, redo, Retell)
_ify (identify, notify, purify)
_ise (rise)
_ize (realize, organize, recognize,economise, realise, industrialize)
(
-ise = British English;
-ize = American English
)


หมายเหตุ คำศัพท์บางคำ มีรูปเดียวกัน แต่เป็นได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น
- rise
rise (Verb = ลุกขึ้น)
rise (Noun = การลุกขึ้น)


- fast
fast (AdVerb = ลุกขึ้น)
fast (Adjective = การลุกขึ้น)


Adverb
_tly (constantly,currently,directly,exactly,frequently,gently,greatly,honestly
mostly,perfectly,recently,significantly,slightly)

_ly calmly, easily, quickly
_ward(s) (downwards, homeward(s), upwards)
_wise (anti-clockwise, clockwise, edgewise)

Preposition ที่ใช้บ่อย
about = เกี่ยวกับ
above = เหนือ (ลอยอยู่เหนือ)
across = ฝั่งตรงข้าม
after = หลังจาก
at = ที่
before = ก่อน
beside = ข้าง ๆ , ถัดไป
by = โดย
for = สำหรับ
from = จาก
in = ใน
into = ภายใน, เกี่ยวข้อง
next to = ข้าง ๆ , ถัดไป
of = ของ
off = ปิด
on = บน (วางอยู่บน)
over = เหนือ (ลอยอยู่เหนือ)
through = ผ่าน (ทรู)
to = ถึง
to wards = ไปยังทิศทางนั้น
under = ใต้
with = ด้วย, กับ

ตำแหน่งที่ใช้ Preposition
- Noun + Preposition (He is in the car. เขาอยู่ในรถ)
หรือ
- Preposition + Noun (the car is in garage. รถอยู่ในโรงรถ)

No comments:

Post a Comment