โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 2, 2015

การเทียบตัวอักษรไทยกับอังกฤษ

การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ
ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด
พยัญชนะไทย
พยัญชนะอังกฤษ
ตัวต้น(Initial)
ตัวสะกด(Final)
K
k
ข, ค, ฆ
Kh
k
Ng
ng
จ, ฉ, ช, ฌ
Ch
t
Y
n
ด, ฎ ฑ(บางคำ)
D
t
ต, ฏ
T
t
ถ, ฐ, ท, ฑ, ธ, ฒ
Th
t
น, ณ
N
n
B
p
P
p
ผ, พ, ภ
Ph
p
ฝ, ฟ
F
p
M
m
Y
-
R
n
ล, ฬ
L
n
W
-
ซ, ทร, ศ, ษ, ส,
S
t
ห, ฮ
H
-
หมายเหตุ ตัวสะกดแม่กด = t , แม่กบ =p , แม่กน=n, แม่กง=ng, แม่กม=m , แม่กก=kการเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด
สระภาษาไทย
สระภาษาอังกฤษ
อะ,  อั,  อา
a
อำ,  อาม
am
อิ,  อี
i
อึ,  อื,  อุ,  อู
u
เอะ,  เอ็,  เอ
e
แอะ,  แอ
ae
โอะ,  โอ,  เอาะ,  ออ
o
เออะ,  เออ
oe
ใอ,  ไอ,  อัย,  ไอย,  อาย
ai
เอียะ,  เอีย
ia
เอือะ,  เอือ,  อัวะ,  อัว
ua
เอา,  อาว
ao
อุย,  อูย
ui
โอย,  ออย
oi
เอย
oei
เอือย,   อวย
uai
อิว
iu
เอว
eo
แอว
aeo
เอียว
ieo
ฤ(รึ),  ฤา(รือ)
Ru
ฤ(ริ)
Ri
ฤ(เรอ)
Roe
ฦ,  ฦา
Luคำค้นหา
การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ

No comments:

Post a Comment