โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 4, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 73 - 80

 
73. In the extract, the word authority (line 2) means ___.
(ในบทความ, คำว่า "authority" (ในบรรทัดที่ 2) หมายถึง ___)
1. power to give orders to people
2. the power to influence people
3. official permission to run a public service
4. the power or right to administer an organization
5. organization responsible for a particular public service (หน่วยงาน ที่รับผิดชอบการบริการสาธารณะโดยเฉพาะ)

74. According to the European Commission,__.
1. nitrates in water supplies must not be higher than 50 milligrams per liter
2. nitrates must be reduced in 50 water sources all over the country
3. more than 50 milligrams of nitrates in one liter of water is safe for consumption
4. consumers should filter their household supplies before drinking the water
5. despite high levels of nitrates in water supplies, the water is still safe enough for drinking

75. According to the extract, the water table is heavily loaded with nitrates (lines 12-13) means __.
1. nitrates in underground water are heavy
2. underground water has a lot of nitrates
3. underground water is heavy because of nitrates
4. heavy nitrates are loaded into underground water
5. nitrates are removed from underground water sources

76. According to the extract, one cause of East Anglia's nitrate problem is the __.
1. use of underground water for too many agricultural products
2. large quantity of underground water used for agriculture
3. incorrect use of chemical fertilizers for intensive agriculture
4. Common Market limiting the use of fertilizers for agriculture
5. poor quality of fertilizers used in agriculture

77. The word process (line 17) refers to __.
1. regularly filtering household supplies
2. water coming from underground sources
3. fertilizers running off the land to water sources
4. health warnings about the effects of nitrates
5. natural breakdown of roots and vegetation in the soil

78. The phrase intensive use of land (line 18) means __.
1. having a large farming area
2. repeatedly using too much fertilizer
3. planting various kinds of crops in one area
4. using too many farming techniques
5. growing as many crops as possible on the same land

79. It can be inferred from the extract that
1. Anglian Water urgently needs to reduce nitrates to acceptable levels
2. water sources in East Anglia are safe for household uses
3. people in some areas are not afraid to drink water from household supplies
4. Anglian Water is facing the biggest problem about the quality of its agricultural products
5. over the region of East Anglia, the main problem is that there is not enough water

80. The tone of this extract is
1. humorous
2. persuasive
3. positive
4. critical
5. instructive


No comments:

Post a Comment