โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 5, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 67 - 72

 
67. According to the news report, firefighters were called to __.
(ตามรายงานข่าว, พนักงานดับเพลิงถูกเรียกมาเพื่อ __ )
1. extinguish a fire in the building
2. clean the rotten food in an office
3. take people in the office to hospital
4. remove the refrigerator from the building
5. help deal with the odor in the building (ช่วยจัดการเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัวอาคาร)

68. According to the news report, the smell was caused by the __.
ตามรายงานข่าว, กลิ่นนั้นเกิดจาก __ )
1. mess in a refrigerator
2. spoiled lunches in the conference room
3. rotten food and the cleaning chemicals (อาหารบู ดและน้ำยาเคมีทำความสะอาด)
4. chemicals used in cleaning the refrigerator
5. spoiled food in an unplugged refrigerator

69. The word noxious (line 2) could best be replaced by __.
คำว่า "noxious" สามรถถูกแทนที่ได้ด้วยคำ
1. rotten
2. messy
3. fragrant
4. harmful (เป็นอันตราย)
5. urgent

70. The pronoun it (line 2) refers to the__.
สรรพนามคำว่า it (ในบรรทัดที่ี่2 ) อ้างถึงคำใด ___
1. food
2. smell (กลิ่น)
3. hospital
4. building
5. refrigerator

71. From the news report, it can be inferred that the __.
(จากรายงานข่าวก็สามารถสรุปได้ว่า __)
1. refrigerator must have been used recently
2. firefighters took 28 people out of the building
3. office workers cleaned the food in the conference room
4. worker who cleaned the refrigerator was not ill
5. refrigerator must have broken (ตู้เย็นเสียแน่นอน)

72. The best headline for this news report is"__"·.
(พาดหัวข่าวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรายงานข่าวนี้คือ __ )
1. Stink sends workers to hospital (กลิ่นเหม็นทำให้คนงานถูกส่งเข้าโรงพยาบาล)
2. Leftovers in fridge causing illness
3. Rotten food creates noxious smell
4. Rotten food causing stink in fridge
5. Workers cleaning fridge get ill

No comments:

Post a Comment