โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 7, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 61 - 66

 
61. The extract is about __
เนื้่อหาบทความนี้เกี่ยวกับ__
1. a theory on how early birds were able to fly(ทฤษฏี วิธีการบินได้ของนกในยุคโบราณ)
2. a study on how birds were related to dinosaurs
3. a solution on the flying ability of the dinosaurs
4. evidence on how winged dinosaurs evaded enemies
5. the way aerodynamic calculations were applied to flying

62. It has been recently discovered that the early birds __.
(เมื่อเร็วๆนี้มีการค้นพบว่า นกในยุคโบราณ __ )
1. jumped from tall trees and flapped their wings to fly
2. flapped their wings to lift off and moved forward
3. ran fast, flapped their wings and took off(วิ่งเร็ว, กระพือปีก และก็ลอยตัวขึ้นไปจากพื้นดิน )
4. lifted off, pushed themselves forward and flew
5. ran faster than winged dinosaurs to get enough speed to fly

63. Critics of the running theory rejected the idea that the early birds __.
(นักวิจารณ์ทฤษฏีการวิ่งปฏิเสธแนวคิดที่ว่านกในยุคโบราณนั้น __)
1. could have run fast enough to lift off and fly(สามารถวิ่งได้เร็วพอที่จะทะยานขึ้นบินได้ )
2. were related to winged dinosaurs
3. were able to flap their wings
4. would remain in the air only with strong wings
5. started their flight by jumping from trees and lifting off

64. The word these (line 14) refers to __.
คำว่า 'these' (ในบรรทัดที่ 14) ใช้อ้างถึง __
1. researchers
2. paleontologists
3. fossil records
4. issues (ประเด็นปัญหา)
5. birds

65. The phrase sustained flight (line 20) means__.
(คำว่า "sustained flight" (บรรทัดที่ 20) มีความหมายถึง __)
1. residual lift
2. flying speed
3. staying airborne( = sustained flight การบินลอยตัวอย่างมั่นคง , ลอยตัวอยู่ในอากาศ )
4. primordial force
5. aerodynamic calculation

66. The best title for this extract is "__",
(ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้คือ __ )
1. I low early birds achieved lift-off (นกในยุคโบราณบินได้อย่างไร)
2. Winged dinosaurs, plant-eating creatures
3. Why only winged dinosaurs became extinct
4. Important evidence shown by critics
5. How dinosaurs flew before Archaeopteryx


No comments:

Post a Comment