โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 8, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 56 - 60

 
56. Mrs. Thomapple is calling ACME TV Repair to __.
(Mrs. Thornapple โทรไปหาช่างซ่อมโทรทัศน์ ACME เพื่อ__)
1. inform them that she has got a new TV
2. tell the repair service not to come
(จะบอกว่าไม่ต้องมา)
3. say that her TV has been repaired
4. cancel her visit to the shop
5. come and check her TV

57. When Mrs. Thornapple says, "That's right.", she means __.
(เมื่อ Mrs. Thornapple พูดว่า "ใช่คะ" หมายว่า__)
1. her TV does not have a picture
2. she really wants her TV repaired
3. her TV actually had a blurred picture
4. her TV does not have any problem
( โทรทัศน์ของเธอไม่มีปัญหา)
5. she never had any problem seeing the TV picture

58. When Mrs. Thornapple says, "Isn't that a laugh?'', she means __.
1. she thinks her mistake is funny
2. she wants to laugh at herself for cancelling her appointment
3. the repairman can laugh at her for not wearing glasses
4. her husband laughs at her for wearing his glasses to watch TV
5. wearing her husband's glasses made her look funny

59. When Mrs. Thornapple says, "Hello?" at the end of the conversation, it means __
(เมื่อ Mrs. Thornapple พูดว่า "ฮัลโล?" ในตอนท้ายของการสนทนา ความหมายว่า__)
1. the telephone line is busy
2. she has finished her conversation
3. the person on the other end has hung up
(คู่สนทนาปลายทางวางสายแล้ว)
4. she is greeting the person on the other end
5. the person on the other end could not hear her

60. It can be inferred that Mrs. Thornapple first called the TV repairman because ___
(สรุปว่า Mrs. Thornapple โทรหาช่างซ่อมโทรทัศน์ครั้งแรกเพราะว่า )
1. her TV was not working
2. she could not see the TV screen clearly
(เธอเห็นภาพในโทรทัศน์ไม่ชัด)
3. she wanted to play a trick on the repairman
4. she had an accident while turning on the TV
5. her husband could not turn on the TV

No comments:

Post a Comment