โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 20, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 56 - 62


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

56. The word tossing (line 2) means __ .
1. throwing
2. putting
3. keeping
4. sweepmg
5. placing

57. "How can your efforts make any difference, Sir?" (lines 8 - 9).
The young man probably means that ___ .
1. the beach is too long for the old man to walk along
2. the sun would be too hot for the old man to pick up all the starfish
3. the old man should not bother because he cannot save all the starfish
4. the old man's efforts to help the starfish will be useful
5. there are too many starfish on the beach for the old man to count

58. The old man is trying to ___.
1. collect all the starfish on the beach
2. walk as far as possible along the beach
3. save as many starfish as possible
4. reach the end of the beach before the sun rises
5. let the waves sweep all the starfish into the water

59. The old man says, "At least it makes a difference to this one."
(line 11). He probably means that ___ .
1. the young man should help a little starfish before dawn
2. even only one little starfish should not be allowed to die
3. his effort can keep all the starfish alive
4. the little starfish cannot live alone on the beach
5. everyone should save at least one starfish

60. As a World Vision Child Sponsor, one ___ .
1. can improve the living conditions ·ofthe entire world
2. should understand that children are different
3. should provide children with precious gifts
4. can give a child a better life
5. must help educate children

61. The writer uses the starfish as a symbol of___ .
1. a guiding light
2. an impossible task
3. World Vision
4. a helpful person
5. a poor child

62. It can be inferred from the extract that starfish ___.
1. must be gathered before the sun rises
2. cannot be exposed to the sunlight
3. cannot breathe in the water
4. are deep sea water creatures
5. are too small to live on the beach
แปลเฉลย
A young man was walking along the beach at dawn.
ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไปตามชายหาดในยามรุ่งอรุณ

Ahead of him, he saw an old man picking up starfish and tossing them into the water.
เบื้องหน้า เขาเห็นชายชรากำลังเก็บปลาดาวแล้วโยนมันลงไปในน้ำ

The young man caught up with the old man and asked him, 'Why are you doing that ?'
ชายหนุ่มเข้าไปใกล้ชายชราแล้วถามว่า 'คุณทำอย่างนั้นทำไม'

The old man explained that when the sun came up, the starfish abandoned on the sand would die.
ชายชราอธิบายว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ปลาดาวที่ถูกทิ้งไว้บนทรายจะตาย

But the beach goes on for thousands of miles and there are millions of starfish on the beach.
แต่ชาดหาดยาวเป็นพันไมล์และมีปลาดาวเป็นล้านตัวบนชายหาด

'How can your efforts make any difference, Sir ?'
ความพยายามของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไรครับ

The old man looked at the little starfish in his hand and, as he tossed it into the waves, he replied :
ชายชรามองปลาดาวตัวน้อยที่อยู่ในมือเขาแล้วโยนมันลงไปในคลื่นน้ำและเขาก็ตอบว่า :

'At least it makes a difference to this one.'
อย่างน้อยมันสร้างความแตกต่างให้ปลาดาวตัวนี้

Every child is precious.
เด็กทุกคนมีคุณค่า

He/She has the right to live, to grow, to be educated, and to be loved.
เด็กเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ เติบโต ได้รับการศึกษา และได้รับความรัก

Become a World Vision Child Sponsor, and you will make a difference to a child's life.
ถ้าคุณเป็นผู้อุปการะเด็ก คุณจะสร้างความแตกต่างในชีวิตเด็กNo comments:

Post a Comment