โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 11, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 26-35

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.


26.
1. one of a first man
2. one of the first men (หนึ่งในบรรดาคนกลุ่มแรก)
3. first one of the men
4. the first man was the one
5. the first one man

27.
1. the one end of
2. the end of
3. an end in
4. one end of (สถานที่นึงไปยังอีกสถานที่นึง)
5. one of the ends in

28.
1. a lot of courage (ความกล้าหาญอย่างมาก)
2. lots of courages
3. many courages
4. much of courage
5. many of courages

29.
1. which
2. when
3. where
4. what
5. why

30.
1. can
2. may
3. should
4. might
5. must

31.
1. have flown
2. have been flying
3. were flying
4. were flown
5. have been flown

32.
1. where your plane is landing
2. where your plane had landed
3. you where your plane landed
4. where you are landing your plane
5. you where your plane should land

33.
1. As
2. Like
3. Alike
4. Even though
5. Even if

34.
1. her
2. his
3. my
4. our
5. your

35.
1. risking
2. to risk
3. risked
4. have risked
5. have been risking
No comments:

Post a Comment