โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 11, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 36 - 45

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.


36.
1. Therefore, the number is great for
2. However, there are a great number of
3. Yet, they are great in the number of
4. Moreover, it is a great number for
5. Hence, there is a great number of

37.
1. why not occupy yourself
2. when do you not occupy
3. why you do not occupy
4. how not to occupy you
5. how do you not occupy yourself

38.
1. as you will perform one
2. as having to perform one
3. when having to perform it
4. while you are performing it
5. when you have to perform them

39.
1. is assigned for you to be performed by
2. is assigning for you to perform by
3. you are assigned to perform in
4. has assigned for you to perform in
5. you have been performing as assigning by

40.
1. because you are interested in it
2. although it interests you
3. so as it is your interest
4. as if it is of your interest
5. in spite of your interest in it

41.
1. not give only you pleasure but also peace of mind
2. not give only you pleasure and peace of mind, however, it
3. do not give only you pleasure and peace of mind but as well
4. give you not pleasure and peace of mind only, but they also
5. do not only give you pleasure and peace of mind but also

42.
1. may later on
2. must later on
3. which may later
4. that must later on
5. later which they

43.
1. They are a variety
2. There are various kinds
3. These are various kinds
4. They are various kinds
5. It is the variety

44.
1. have to have engagement with outdoor
2. have to get engaged with the outdoors
3. may have an engagement for outdoors
4. have to engage them for outdoors
5. may get engaged in outdoor

45.
1. which means people are
2. so the people who are
3. while people who are
4. for the time being people are
5. at that time people who are being


1 comment: