โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 2, 2015

My sql update

ไวยากรณ์คำสั่ง
Update ชื่อตาราง Set ชื่อฟิลด์='ค่าที่ต้องการ' Where ชื่อฟิลด์เงื่อนไข ='ค่าฟิลด์เงื่อนไข'
คำสั่งอัพเดทแบบ ล๊อกเงื่อนไข ใช้เครื่องหมาย =

Update ชื่อตาราง Set ชื่อฟิลด์='ค่าที่ต้องการ' Where ชื่อฟิลด์เงื่อนไข like'%ค่าฟิลด์เงื่อนไข%'
คำสั่งอัพเดทแบบ ล๊อกเงื่อนไข ใช้คำสั่ง like


Update ST_Table Set ST_Name='Linda' Where id='1';
อัพเดทที่ละ 1 ฟิลด์ 1 เรคคอร์ด

Update ST_Table Set ST_Name='Linda',ST_LName='Bearg' Where id='1';
อัพเดทที่ละ 2 ฟิลด์ 1 เรคคอร์ด

Update ST_Table Set ST_Name='Linda',ST_LName='Bearg',Cred1='OK' Where id='1';
อัพเดทที่ละ 3 ฟิลด์ 1 เรคคอร์ด

Update ST_Table Set ST_Level='5' Where Y_Detail like '%2017%';
อัพเดทที่ละ 1 ฟิลด์ ทุก เรคคอร์ด ที่มีข้อความ "2017" อยู่ด้วย

Update ST_Table Set ST_Level='5' Where Y_Detail like '2017%';
อัพเดทที่ละ 1 ฟิลด์ ทุก เรคคอร์ด ที่มีข้อความเริ่มต้น "2017" ต่อท้ายด้วยข้อความใด ๆก็ได้


No comments:

Post a Comment