โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 27, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 16 - 25


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)
3. Sentence Completion (Items 16 - 25)
Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
16. If we take a bus, the admissions office ___ by the time we get to the university.
(ถ้าเราขึ้นรถเมล์ สำนักงานรับนักศึกษา ___ ก่อนที่เราถึงมหาวิทยาลัย)
1. would close
2. is closing
3. will have closed (จะปิด)
4. has already been closed
5. had already been closed

17. John ___ a hardware shop in a small village for five years before he moved to the city.
(John ___ ร้านขายอุปกรณ์ในหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ 5 ปี ก่อนย้ายไปในเมือง )
1. runs
2. has run
3. has been running
4. had been running (ดำเนินงาน)
5. would have run

18. Have you asked ____ on the last day of the trip?
(คุณได้ถามหรือยังว่า ____ ในวันสุดท้ายของการท่องเที่ยว)
1. the tourists want to do what
2. what do the tourists want to do
3. the tourists what do they want to do
4. do the tourists want to do what
5. what the tourists want to do (อะไรที่นักท่องเที่ยวต้องการทำ)

19. Montri, along with his friends, ___ from Chiangmai to Bangkok at the end of this year.
(มนตรี, พร้อมกับเพื่อน ๆ, ___ จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯปลายปีนี้ )
1. is planning to cycle (กำลังวางแผนปั่นจักรยาน)
2. are planning to cycle
3. have been planning for cycling
4. plans for cycling
5. plan to cycle

20. Wrapped and addressed,____.
(ห่อแล้วเขียนที่อยู่, ___) 1. I handed the parcel to a clerk for weighing
2. the parcel was handed by a clerk for weight
3. a clerk was handed the parcel to weigh
4. the parcel was handed to a clerk to weigh
(พัสดุไปรษณีย์ถูกส่งให้พนักงานเพื่อชั่งน้ำหนัก)
5. I handed a clerk to weigh the parcel

21. The foreman walked back and forth from ____ and was exhausted by the end of the day.
(หัวหน้าคนงานเดินกลับไปมาจาก___และหมดแรงเมื่อสิ้นวัน)
1. one workshop to other ones
2. another workshop to another one
3. another workshop to the other
4. one workshop to another
(ห้องทำงานหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง)
5. one workshop to other

22. Jane was able to finish the___ in only two hours.
(Jane สามารถทำสำเร็จ ___ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง)
1. three hours task
2. three-hour task (งานที่ต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3. task for three hours
4. task of three-hour
5. three-hour's task

23. Ben wishes __ awake to watch the comet last night.
(Ben อยาก ___ ไม่หลับเพื่อดูดาวหางเมื่อคืน)
wish + past perfect tense = แสดงถึงเหตุการร์ในอดีต เกิดขึ้นตรงข้ามกับความจริงที่อยากให้เกิด
1. he had stayed (ให้ตัวเขาได้อยู่)
2. that he stayed
3. that he was staying
4. he must have stayed
5. that he should stay

24. The general manager requested __ overtime to prepare the documents for tomorrow's meeting.
ผู้จัดการทั่วไปขอให้ ___ ทำงานล่วงเวลาเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับประชุมในวันพรุ่งนี้
1. that his secretary working
2. his secretary would work
3. that his secretary works
4. his secretary worked
5. that his secretary work (เลขาของเขา)

25. Mrs. Lim wanted to make cake for tea time, but there was no more milk in the refrigerator, ___ left.
Mrs. Lim ต้องการทำเค้กไว้กินกับน้ำชา แต่ไม่มีนมในตู้เย็น, ___
1. and was there not any sugar
2. or there was not any sugar
3. nor there was not any sugar '
4. nor was there any sugar (และก็ไม่มีน้ำตาลเหลืออยู่เลย)
5. not there was any sugar


No comments:

Post a Comment