โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 25, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 26 - 35


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

26.
1. giving to us information
2. to be giving us information
3. to give to us information
4. giving us information
5. give us information (ให้ข้อมูลแก่เรา)

27.
1. work
2. will work
3. worked
4. to work
5. working

28.
1. They have been
2. They have had
3. There has been
4. They have
5. There are

29.
1. much differently
2. many different
3. much more different
4. much more differently
5. many more differently

30.
1. Although
2. Instead,
3. Thus,
4. However,
5. Because

31.
1. commonly
2. with common
3. in common (ที่เหมือนกัน)
4. in commonly
5. with commonly

32.
1. that
2. which
3. on that
4. with which
5. on which (ที่ซึ่ง)

33.
1. written
2. are written(ผู้เขียน)
3. is writing
4. is written
5. are writing

34.
1. a book having
2. a book has had
3. the book has
4. the book has had
5. books having

35.
1. together
2. anyway
3. in all
4. as well (อีกด้วย)
5. otherwise


แปลเฉลย
4. Error Correction (Item 26 - 35) 4. แก้ที่ผิด (ข้อ 26 - 35) Directions :
คำสั่ง

In the passage below, TEN mistakes are underlined.
ในบทความข้างล่าง มีข้อความที่ผิด 10 จุด ซึ่งขีดเส้นใต้ไว้

Following the passage you will find the correction of each underlined mistake. Choose the BEST correction.
อ่านบทความแล้วคุณจะพบคำตอบของแต่ละจุดที่ขีดเส้นใต้ไว้ ให้เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
Books are wonderful friends. They tell us stories, give us information and make our imaginations works.
หนังสือเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยม หนังสือบอกเรื่องราวต่างๆแก่เรา ให้ข้อมูลแก่เรา และทำให้เราจินตนาการของเราสำเร็จด้วยดี

There are all kinds of shapes and sizes of books on many different subjects.
มีหนังสือทุกรูปร่างและทุกขนาดในวิชาที่แตกต่างกันมากมาย

However, books have one thing in common.
อย่างไรก็ดี, หนังสือมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

They all have a cover on which the title and the author are written.
หนังสือทุกเล่มมีปกซึ่งแสดงชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง

If the book has pictures, there may be the name of the illustrator as well.
ถ้าหนังสือมีรูปภาพ, ก็อาจมีชื่อผู้วาดภาพประกอบในหนังสือด้วย

No comments:

Post a Comment