โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 23, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 36 - 45


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

36.
1. to send a riot and to start from
2. for sending and starting a riot at
3. for starting a riot and was sent to (เนื่องจากข้อหาก่อจลาจล และถูกส่งตัวไป)
4. for starting and sending a riot to
5. to start a riot and sending it into

37.
1. Many fellow prisoners alike
2. As his many fellow prisoners
3. Unlikely, many fellow prisoners also
4. Many of his fellow prisoners too
5. Unlike many of his fellow prisoners(เขาไม่เหมือนกับเพื่อนๆนักโทษหลายคนของเขา)

38.
1. he wanted to put to use (เขาต้องการนำไปใช้เมื่อพ้นโทษ)
2. could be put to use as he wanted it
3. he put it as he wanted to use
4. he wanted to put to be using
5. was put to use as he wanted it

39.
1. usually had the way in cleaning his teeth
2. in the usual way his teeth were cleaned
3. was cleaning his teeth in the usual way (กำลังทำความสะอาดฟันตามวิธีปกติ)
4. was in the way he usually cleaned his teeth
5. in the way he was usually cleaning his teeth

40.
1. wiping teeth as if brushing
2. to brush teeth as if to wipe
3. wiping teeth instead of brushing
4. to brush teeth instead of wiping (แปรงแทนการใช้ถู)
5. to brush teeth in the same way as to wipe

41.
1. Lastly
2. The next day (วันต่อมา)
3. Some day
4. The day before
5. For the time being
42.
1. from the meat for a piece
2. as a piece from the meat
3. with meat in a piece
4. from a piece of meat (จากเนื้อชิ้นนึง)
5. for a piece of the meat

43
1. back to his cell (กลับไปที่ห้องขังของเขา)
2. from his cell back
3. in his cell at the back
4. at the back of his cell
5. to the back in his cell

44.
1. supplying some bristles to him
2. supplied some bristles with him
3. with some bristles supplied to him
4. supplied him with some bristles (จัดหาสนับสนุนให้ขนแปรงกับเขา)
5. was supplying him for some bristles

45.
1. That's why he made the first toothbrush
2. That's how the first toothbrush was made (นั่นเป็นวิธีทำแปรงสีฟันด้ามแรก)
3. In the end it was the first toothbrush making
4. Therefore, that was the first toothbrush to make
5. Also, that's how to make the first toothbrushแปลเฉลย
If you find brushing your teeth a tiring chore, you can blame it on an English prisoner, William Addis.
ถ้าคุณพบว่าการแปรงฟันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ, คุณสามารถบ่นได้กับนักโทษอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อ William Addis

William Addis was arrested in 1770 for starting a riot and was sent to the notorious Newgate Prison.
William Addis ถูกจับกุมในปี 1770 เนื่อจากข้อหาก่อจลาจล และถูกส่งตัวไปเรือนจำ Newgate

Unlike many of his fellow prisoners, Addis had a lively and questioning mind, one that he wanted to put to use once he was released.
เขาไม่เหมือนกับเพื่อนๆนักโทษหลายคนของเขา, Addis เป็นคนร่าเริงและช่างซักถาม ถามสิ่งที่เขาต้องการนำไปใช้เมื่อพ้นโทษ

For example, one morning, Addis was cleaning his teeth in the usual way, with a rag, when an idea came to him.
ตัวอย่าง, เช้าวันหนึ่ง, ขณะที่ Addis กำลังทำความสะอาดฟันตามวิธีปกติโดยใช้เศษผ้า เขาได้ความคิดใหม่

Wouldn't it be easier and more effective to brush teeth instead of wiping them?
มันจะไม่ง่ายกว่าและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือ ถ้าใช้วิธีแปรงฟันแทนการเช็ดฟัน

The next day , he picked a small bone from a piece of meat he had for dinner and took it back to his cell
วันต่อมา, เขาเนำกระดูกชิ้นเล็กมาชิ้นหนึ่ง จากชิ้นเนื้อที่เขากินในอาหารมื้อค่ำ แล้วนำกลับไปที่ห้องขัง

A guard supplied him with some bristles
ผู้คุมนักโทษคนหนึ่งให้ขนแปรงแก่เขา

After boring holes into the bone, Addis tied the bristles into tufts and wedged them into the holes.
หลังจากเจาะรูลงไปในกระดูก Addis มัดเส้นขนแปรงเป็นกระจุกแล้วอัดลงไปในรู

- put to use = เพื่อนำไปใช้, ใช้ประโยชน์
No comments:

Post a Comment