โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


Credit : WorkPoint
Credit : ThaiPBS
Credit : WorkPoint
Credit : WorkPoint

สำนักข่าว : ThaiPBSWorld
Dec 1st, the day on which the “Bad Student” movement wants students everywhere not to wear their uniform to school, proclaiming “December 1st, say goodbye to uniforms.”
วันที่ 1 ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ขบวนการ "Bad Student" ต้องการให้นักเรียนทุกที่ไม่สวมเครื่องแบบไปโรงเรียนโดยประกาศว่า "1 ธันวาคมบอกลาเครื่องแบบ"

A number of students, attending several schools, have joined the campaign.
นักเรียนจำนวนหนึ่งจากโรงเรียนหลายแห่งได้เข้าร่วมการรณรงค์นี้

คำศัพท์ข่าว
- attend
- Bad students = นักเรียนเลว (ชื่อกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษา)
- proclaim = ประกาศสำนักข่าว : ThaiEnquirer
The students have “returned” their uniforms to the ministry now.
นักเรียนได้ "คืน" เครื่องแบบของพวกเขาที่กระทรวงแล้ว

They say they won’t be needing them.
เด็กๆ(พวกเขา)บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการของพวกนั้น(ชุดนักเรียน)สำนักข่าว : khaosodenglish
Students’ No-Uniform Revolt Met With Rage From Schools
การประท้วงที่ไม่มีเครื่องแบบของนักเรียนพบกับความโกรธเกรี้ยวจากโรงเรียน

Hundreds of school students in Bangkok on Tuesday ditched their uniforms in favor of casual outfits in solidarity with calls to reform the education system – prompting outrage from some school administrators.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพฯหลายร้อยคนเลิกแต่งเครื่องแบบโดยใส่ชุดลำลองเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการศึกษาซึ่งกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจจากผู้บริหารโรงเรียนบางคน

Videos posted online show teachers and school officials banning students who participated in the uniform boycott from entering classrooms.
วิดีโอที่โพสต์ออนไลน์แสดงให้เห็นครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนห้ามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคว่ำบาตรเครื่องแบบไม่ให้เข้าห้องเรียน

Some were also seen berating the pupils for not complying with the tradition, which started under military autocrats back in the Cold War era.
บางคนถูกมองว่าดูถูกลูกศิษย์ที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิม, ซึ่งเริ่มต้นภายใต้เผด็จการทหารในยุคสงครามเย็น
สำนักข่าว : Thisruptdotco

คำศัพท์ข่าว
- participated = เข้าร่วม
- autocrat = เผด็จการ
- boycott = คว่ำบาตร, ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในบางสิ่ง
- uniform = เครื่องแบบ (ในข่าวหมายถึง ชุดนักเรียน)
- ban = ห้าม, ไม่ให้ใช้, ไม่ให้เข้าร่วมสำนักข่าว : Thisruptdotco
Students at Triam Udom Suksa took up @BadStudent_’s call to dress causal.
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนเลว เรียกร้องให้แต่งกายได้อิสระตามเหตุอันควร

Girl in the white mask: “Clothes shouldn’t be gender-based. Everyone has the right to wear what they want.”
เด็กผู้หญิงสวมหน้ากากสีขาว:“ เสื้อผ้าไม่ควรขึ้นกับเพศ ทุกคนมีสิทธิ์สวมใส่สิ่งที่ต้องการ”

Boy: “We will not submit to school authoritarianism.”
Boy:“ เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจเผด็จการของโรงเรียน”

คำศัพท์ข่าว
- authoritarianism = เผด็จการ, (การบังคับให้เชื่อฟังผู้มีอำนาจอย่างเคร่งครัดโดยเสียเสรีภาพส่วนบุคคล)
- causal = เกี่ยวกับสาเหตุ, ด้วยเหตุอันสมควร, ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
- submit = ยอม,ยอมตาม, ยอมรับ, ยินยอมต่อ

เนื้อหาข่าว
กลุ่มนักเรียน @BadStudent_ เรียกร้องให้มีการแต่งกายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนที่เห็นสมควร เช่น ชุดนักเรียนหญิงไม่ควรใส่ได้แค่กระโปรงเท่านั้น


สำนักข่าว : Bangkok Post
Few students in casual clothes
นักเรียนไม่กี่คนในชุดลำลอง

A few students were seen wearing casual attire for the start of the new school term on Tuesday morning, in response to protesters' calls for freedom of dressing, but most arrived in their usual uniforms.
พบเห็นนักเรียนสองสามคนสวมชุดลำลองสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ในเช้าวันอังคาร, ในการตอบสนองข้อเรียกร้องให้มีเสรีภาพในการแต่งกายของผู้ประท้วง แต่ส่วนใหญ่สวมเครื่องแบบปกติ

Some parents had been warned students would be sent home if they were not in uniform, despite official approval to dress casually for the first day back at school.
ผู้ปกครองบางคนได้รับคำเตือนว่านักเรียนจะถูกส่งกลับบ้าน หากพวกเขาไม่สวมเครื่องแบบแม้จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้แต่งกายสบาย ๆ ในวันแรกที่เปิดเรียน

The suggestion they leave their uniforms at home for the first day of the school term was made by the Bad Students group, which predicted that students at 23 schools would participate.
ข้อเสนอแนะที่ให้พวกเขาทิ้งเครื่องแบบไว้ที่บ้านในวันแรกของการเปิดเทอมเกิดจากกลุ่ม นักเรียนเลว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักเรียนจาก 23 โรงเรียนเข้าร่วม

Two well-known schools, Samsenwittayalai and Triam Udom Suksa, were among them, but most students arrived in their uniforms on Tuesday morning.
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง ได้แก่ สามเสนวิทยาลัย และเตรียมอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่มนี้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่มาในชุดเครื่องแบบในเช้าวันอังคาร

Teachers welcomed students as usual at the gates and those who chose to wear casual clothing were not barred from entering.
ครูต้อนรับนักเรียนตามปกติที่ประตูรั้วและผู้ที่เลือกสวมชุดลำลองไม่ได้ถูกกันไม่ให้เข้า

Students who were out of uniform said it was their body and they had the right to decide the way they dressed it.
นักเรียนที่ไม่สวมเครื่องแบบกล่าวว่ามันเป็นร่างกายของพวกเขาและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาแต่งตัวแบบไหน

They expected the Education Ministry would consider their message.
พวกเขาคาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาข้อความของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- approval = การอนุมัต, ความเห็นชอบด้วย
- attire - clothes เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว
- Bad students = นักเรียนเลว (ชื่อกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษา)
- barred (bar) = ปิดกั้น, ห้าม
- casual = ธรรมดา, ไม่เป็นทางการ
- casual attire = ใส่ชุดลำลอง, การแต่งกายในชุดอิสระ, การแต่งกายในชุดที่ใม่ใช่เครื่องแบบ
- participate (v) = เข้าร่วม, มีส่วนสำนักข่าว : KhaosodEnglish
Happening now: students and protesters gather in front of the education ministry to demand education reforms and an end to compulsory uniform regulations
เหตุเกิดขึ้นในขณะนี้: นักศึกษาและผู้ประท้วงรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาและยุติกฎระเบียบการบังคับใส่เครื่องแบบสำนักข่าว : KhaosodEnglish
Activists hold up a sign that says "student uniforms are unsafe," possibly referring to threats of harassment from creeps obsessed with student uniforms.
นักเคลื่อนไหวถือป้ายที่ระบุว่า "เครื่องแบบนักเรียนนั้นไม่ปลอดภัย" ซึ่งอาจหมายถึงการคุกคามคุกคามจากผู้ที่่แอบหมกมุ่นอยู่กับชุดนักศึกษา
สำนักข่าว : KhaosodEnglish
In a symbolic act to rebuke the strict dress codes, the activists also "return" the school uniforms to the education ministry at the protest.
ในการกระทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อตำหนิการแต่งกายที่เข้มงวด นักเคลื่อนไหวยัง "คืน" ชุดนักเรียนให้กระทรวงการศึกษาในการประท้วง

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น