โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 2, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับไข้หวัดนกรวมศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 antiviral (adj) = เกี่ยวกับการต้านไวรัส
2 antiviral drug (n) = ยาต้านไวรัส
3 avian flu health emergency (n) = ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพไข้หวัดนก
4 avian flu outbreak (n) = การระบาดของไข้หวัดนก
5 avian flu/bird flu (n) = ไข้หวัดนก
6 bird flu (n) = ไข้หวัดนก
7 bird flu outbreak (n) = การระบาดของไข้หวัดนก
8 bird flu victim (n) = เหยื่อที่ติดเชื้อไข้หวัดนก/ผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก
9 bird flu virus (n) = ไวรัสไข้หวัดนก
10 combat (v) = ต่อสู้
11 country (n) = ประเทศ
12 cull (v) = ฆ่าสัตว์เพื่อลดจำนวน(โดยมักคัดแยกที่อ่อนแอ, มีลักษณะด้อย, เสี่ยงการเกิดโรค)
13 disease (n) = โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
14 emerge (v) = ปรากฏตัว, โผล่ออกมา
15 endemic (n) = โรคประจำท้องถิ่น(โรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในพื้นที่เฉพาะ)
16 H10N3 = ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 (มีรายงานติดเชื้อในมนุษย์ครั้งแรกที่จีน)
17 H5N1 = ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1(เอชไฟเอ็นวัน) ซึ่งทำให้สัตว์ปีกที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและตายอย่างรวดเร็ว
18 H5N1 outbreak = การระบาดของไข้หวัดนก
19 H5N1 virus = ไวรัส H5N1/ไวรัสไข้หวัดนก
20 infect (v) = ทำให้ติดเชื้อ, ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค
21 infectious (adj) = ซึ่งติดเชื้อ, เกี่ยวกับการติดเชื้อ
22 mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
23 migratory bird (n) = นกอพยพ, นกซึ่งย้ายถิ่น
24 mutate (v) = กลายพันธุ์
25 mutation (n) = การกลายพันธุ์
26 pandemic (n) = การระบาดใหญ่(โรคที่มีอยู่ในพื้นที่เกือบทั้งหมดหรือในกลุ่มคนสัตว์หรือพืชเกือบทั้งหมด)
27 poultry (n) = สัตว์ปีก
28 poultry vaccine (n) = วัคซีนสัตว์ปีก
29 spread (n, v) = กระจาย, แพร่กระจาย, แพร่ระบาด
30 spread by humans (n) = แพร่เชื้อโดยพวกมนุษย์/คน
31 to die from bird flu = เสียชีวิตเนื่องจากไข้หวัดนก
32 to infect humans (v) = แพร่เชื้อสู่มนุษย์
33 US health official (n) = เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐฯ
34 variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์ (แวเรียนต์ คำทับศัพท์)
35 worsen (v) = แย่ลง, ทรุดลง

วลีที่เกี่ยวข้อง
- first human case of H5N1 bird flu = ผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายแรก
- H5N1 strain of avian influenza = เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
- H5N1 strain spreads in mammals = เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 แพร่กระจายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- highly infectious avian influenza (n) = ไข้หวัดนกที่ติดเชื้อรุนแรง/ติดเชื้อได้ง่าย
- human-to-human transmission (n) = การติดเชื้อจากคนสู่คน/การแพร่เชื้อจากคนสู่คน
- low risk of human spread of H10N3 bird flu = ความเสี่ยงต่ำต่อการแพร่กระจายของไข้หวัดนก H10N3 ในมนุษย์
- mass vaccination campaign (n) = การรณรงค์ฉีดวัคซีนจำนวนมาก
- new bird flu variant = ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่
- second death from bird flu = ผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายที่สอง
- severe outbreaks of bird flu = การระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้หวัดนก
- worst-ever crisis (n) = วิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุด
#คำศัพท์เกี่ยวกับไข้หวัดนก

No comments:

Post a Comment