โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 19, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 63 - 69


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

63. The author says that an aardvark ___ .
(ผู้เขียนกล่าวว่า aardvark ___)
1. is commonly eaten by man
2. is considered a lucky animal
3. feeds on all kinds of insects
4. lives and feeds itself only in a hole
5. appears above the ground after the sun sets (ขึ้นมาบนดินหลังพระอาทิตย์ตก )

64. The writer implies that___.
(ผู้เขียนหมายความว่า ___)
1. after two weeks, a young aardvark can come above the ground (หลังจาก 2 สัปดาห์, ลูก aardvark ก็สามารถขึ้นมาบนพื้นดินได้)
2. a baby aardvark must live underground for a long time
3. a female aardvark can have more than one baby
4. an aardvark cannot live longer than ten years
5. aardvarks can be found anywhere

65. According to the extract, an aardvark___ .
(ตามที่เนื้อหาบทความบางส่วนที่นำมานั้น) ตัว aardvark ____
1. protects its baby against termite bites by its tough skin
2. uses its claws to help insects to the ground surface
3. gives birth to a baby and feeds it for a week
4. uses its tongue to destroy termite mounds
5. will go underground when in danger (จะลงไปใต้ดินเมื่ออยู่ในอันตราย)

66. The aardvark "seems to have no close relatives in the animal kingdom" (lines 1- 2) probably means that___.
ตัว "aardvark" ดูเหมือนว่าจะไม่มีญาติใกล้ชิดในอาณาจักรสัตว์ (ในบรรทัดที่ 1-2) น่าจะหมายความว่า ___
1. the aardvark likes to live alone
2. the aardvark is a strange-looking animal
3. young aardvarks do not stay with their mothers
4. the aardvark is very different from other animals (เจ้าตัว "aardvark" นั้นแตกต่างจากสัตว์อื่นมาก)
5. the aardvark cannot live on the ground like other animals

67. The word which (line 5) refers to ___ .
คำว่า "which" (ในบรรทัดที่ 5) หมายถึง, อ้างถึง ___.
1. limbs and claws
2. burrows
3. aardvarks
4. relatives 5. ants and termites (มดและปลวก)

68. It can be inferred from the extract that a newborn aardvark feeds on ___.
สามารถสรุปจากบทความได้ว่า ลูก aardvark ที่เกิดใหม่กิน___
1. insects
2. milk (นม)
3. meat
4. ants
5. termites

69. An aardvark is called an earth pig because it ___ .
ตัว "aardvark" ถูกเรียกว่าหมูดินเพราะมัน___
1. eats everything
2. likes to live in the ground (ชอบใช้ชีวิตในดิน)
3. is not a very strong animal
4. is closely related to the pig
5. is a slow-moving animal
แปลเฉลย
Aardvark means 'earth pig', but this strange African mammal seems to have no close relatives in the animal kingdom.
Aardvark หมายถึง 'หมูดิน' สัตว์อาฟริกาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแสนประหลาดตัวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีญาติใกล้ชิดในอาณาจักรสัตว์

'Earth pig' is an appropriate name as it conceals itself below ground in burrows.
หมูดินเป็นชื่อที่เหมาะสมเพราะมันซ่อนตัวอยู่ในโพรงใตัดิน

Its powerful limbs and sharp claws enable it to dig repidly if threatened.
แขนขาที่ทรงพลังและกรงเล็บที่แหลมคมทำให้มันสามารถขุดดินได้อย่างรวดเร็วเมื่อมันถูกคุกคาม

The aardvark emerges only at night to search for the ants and termites on whick it feeds.
aardvark โผล่ออกมาเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อหามดและปลวกซึ่งมันกินเป็นอาหาร

Its claws can rip open the toughest termite mound, bringing the insects to the surface.
กรงเล็บของมันสามารถฉีกดินที่เหนียวแน่นของจอมปลวก นำแมลงขึ้นมาบนพื้นผิว

Its sticky, narrow tongue - 45-cm-long - then probes through the opening as the aardvark's tough skin protects it against the termite bites.
ลิ้นของมันเหนียวเหนอะ แคบ ยาว 45 เซนติเมตร สามารถใช้แยงผ่านเข้าในรูของรังปลวก เนื่องจากผิวหนังของ aardvark เหนียวจึงสามารถป้องกันการกัดของปลวก

The female gives birth to a youngster.For the first fortnight, it remains below ground nursing.
ตัวเมียคลอดลูก ในช่วงสองสัปดาห์แรกมันจะเลี้ยงลูกอยู่ใต้ดิน

Aardvarks may live for 10 years or more although they are hunted for their meat and their teeth, which are considered lucky by some African tribes.
Aardvarks อาจมีอายุยืนถึง 10 ปี หรือมากกว่านั้น แม้ว่ามันถูกล่าเพื่อเอาเนื้อและฟันซึ่งใช้เป็นเครื่องรางนำโชคของชาวอาฟริกาบางเผ่า No comments:

Post a Comment