โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 25, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thailand logs 2 deaths, 187 new Covid cases Monday
ในวันจันทร์ ไทยมีผู้เสียชีวิต 2 รายและติดเชื้อโควิดใหม่ 187 ราย

The government recorded 187 new cases of the novel coronavirus on Monday, bringing the total number of confirmed cases since the start of the pandemic a year ago to 13,687.
รัฐบาลบันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 187 รายเมื่อวันจันทร์ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้วเป็น 13,687 ราย

Two additional deaths were reported, raising the accumulated toll to 75.
มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 75 ราย

คำศัพท์ข่าว
- accumulated (adj) = สะสม, สั่งสมรวม
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- raising (raise) = ยก, ชูขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น, ผลักดันขึ้น
- record (v) = บันทึก, บันทึกข้อมูล, เก็บสถิติ
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสียสำนักข่าว : Nationthailand
187 new Covid-19 cases and two deaths reported
รายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 187 รายและผู้เสียชีวิต 2 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported two deaths and 187 new cases, including 10 people who had travelled from abroad, in the past 24 hours
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) เมื่อวันจันทร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายและผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย, รวมถึง 10 รายที่เดินทางจากต่างประเทศในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 99.77 million (increasing by 455,867), 73.9 million have recovered, 25.88 million are active cases (110,510 in severe condition) and 2.14 million have died (up by 9,511).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 99.77 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 455,867ราย), 73.9 ล้านรายได้รับการรักษาหายแล้ว, 25.88 ล้านรายเป็นผู้ป่วยวิกฤติ(110,510 ราย) และ 2.14 ล้านรายเสียชีวิต โดย 9,511)
Thailand ranks 125th on the global list of most cases.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 125 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดทั่วโลก

The US tops the list with 25.7 million, followed by India 10.67 million, Brazil 8.84 million, Russia 3.71 million and the United Kingdom 3.64 million.
สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วย 25.7 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 10.67 ล้านราย, บราซิล 8.84 ล้านราย, รัสเซีย 3.71 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 3.64 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- abroad = ต่างประเทศ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- globally = ทั่วโลก
- increasing by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีในภาวะรุนแรงสำนักข่าว : บีบีซี
How India calculates the value of women's housework
อินเดียคำนวณมูลค่างานบ้านของผู้หญิงอย่างไร

A newly formed political party in India, launched by a film star, has promised salaries to housewives if voted to power.
พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในอินเดีย, ซึ่งเปิดตัวโดยดาราภาพยนตร์, ได้สัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนให้กับแม่บ้านหากได้รับการโหวตให้มีอำนาจเป็นส.ส

A prominent MP welcomed the idea, saying it will "monetise the services of women homemakers, enhance their power and autonomy" and create a near-universal basic income.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรคนคนดังยินดีกับแนวคิดนี้โดยกล่าวว่าจะ "สร้างรายได้จากบริการของแม่บ้านหญิง ปรับปรุงเพิ่มอำนาจและความเป็นอิสระของพวกเขา" และสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับสากล

This is a compelling debate, especially at a time when women are losing ground in paid work.
นี่เป็นการถกเถียงที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้หญิงด้อยกว่าในการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทน

คำศัพท์ข่าว
- autonomy = การปกครองตนเอง, มีอิสระในการตัดสินใจ
- compelling = ที่กระตุ้นความสนใจ
- housewive = แม่บ้าน
- lose ground = ด้อยกว่า, ไล่ตามไม่ทัน, ตามหลังอยู่
- MP = สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- promised (promise) = สัญญา, รับปาก, ให้คำมั่นสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
History made: Renewable energy surpassed fossil fuels for European electricity in 2020
สร้างประวัติศาสตร์: ยุโรปใช้พลังงานทดแทน มากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า

New York (CNN Business) - Europeans got more of their electricity from renewable sources than fossil fuels for the first time last year, according to an annual report from Ember and Agora Energiewende.
นิวยอร์ค(CNN Business) ยุโรปได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมากกว่าที่ได้จากเขื้อเพลิงฟอสซิลเป็นครั้งแรกในปีที่แล้ว, ข้อมูลจากรายงานประจำปีของEmber and Agora Energiewende

The report, which has been tracking EU's power sector since 2015, found that renewables elivered 38% of electricity last year, compared to 37% delivered by fossil fuels.
รายงาน ซึ่งติดตามภาคพลังงานของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปีค.ศ.2015 พบว่าพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าได้38%เมื่อปีก่อน เปรียบเทียบกับไฟฟ้า 37%ที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

The shift comes as other sources, such as wind and solar power, have risen in the European Union.
การเปลี่ยนแปลงมาจากการที่แหล่งพลังงานอื่นๆเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีมากขึ้นในสหภาพยุโรป

Both sources have nearly doubled since 2015, and as of last year accounted for one-fifth of electricity generation in EU countries, the report found.
แหล่งพลังงานทั้งสองเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2015 และในปีที่แล้วคิดเป็นหนึ่งในห้าของแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสหภาพยุโรป

It's also the reason why coal power declined 20% last year, making up only 13% of electricity generated in Europe.
นอกจากนี้มันยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การผลิตพลังงานจากถ่านหินลดลง20%ในปีก่อน

"Rapid growth in wind and solar has forced coal into decline, but this is just the beginning," said Dave Jones, senior electricity analyst for Ember and lead author on the report, in a statement.
"การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของพลังงานลมและแสงทำให้การใช้ถ่านหินลดลง แต่นี่เป็นแค่การเริ่มต้น" เดฟ โจนส์, หัวหน้านักวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าของEmber และ หัวหน้าทีมเขียนรายงานกล่าวในคำแถลง

"Europe is relying on wind and solar to ensure not only coal is phased out by 2030, but also to phase out gas generation, replace closing nuclear power plants, and to meet rising electricity demand from electric cars, heat pumps and electrolysers."
ยุโรปกำลังพึ่งพาพลังงานจากลมและแสงทำให้มั่นใจว่าไม่ใช่แค่ถ่านหินที่จะถูกทำให้หมดไปแต่รวมถึงการยุติผลิตพลังงานจากแก๊สด้วย แทนที่การปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และได้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้รถไฟฟ้า, เทคโนโลยีฮีทปั๊มและอุปกรณ์แยกน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

Last year's Covid-19 lockdown measures resulted in less demand for electricity across the globe.

ในปีที่แล้วมาตรการล๊อคดาวน์โควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกลดลง

European demand decreased by 4% in 2020, according to the report, which said Covid trends had no effect on the growth of renewable energy sources.
ความต้องการในยุโรปลดลงประมาณ4%, จากข้อมูลซึ่งกล่าวว่าทิศทางของโควิดไม่มีผลต่อการเติบโตของแหล่งพลังงานทดแทน

Since 2015, Europe's electricity emissions recorded a historic decline, becoming 29% cleaner, the report noted.
ตั้งแต่ปี 2015 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของยุโรปลดลงเป็นประวัติการณ์ มีความสะอาดขึ้น 29% , บันทึกจากรายงาน

The milestone follows commitments from EU leaders last month to cut greenhouse gas emissions by 55% from 1990 levels by 2030. In the United States, renewable energy overtook coal consumption in recent years.
ใจความสำคัญข้อตกลงจากแกนนำของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้วต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง55%จากปี1990 ในปี2030 สำหรับอเมริกาพลังงานทดแทนได้ตามทันการใช้พลังงานจากถ่านหินเมื่อไม่กี่ปีมานี้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- account (v) = คิดคำนวณ, คำนวณได้, คิดเป็นจำนวน
- accounted for = คิดเป็น - also (adv) = นอกจากนี้, ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- coal = ถ่านหิน
- commitment = การให้คำมั่น, การให้คำมั่นสัญญา, การมอบความไว้วางใจ
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- double (v) = สองเท่า, เท่าตัว
- electricity = กระแสไฟฟ้า
- emission = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- energy sector = ภาคพลังงาน
- ensure ทำให้มั่นใจ
- Fossil fuel = ชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงสารอินทรีย์เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์หลายพันล้านปี ในรูปของแข็งคือถ่านหิน, ของเหลวเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกมาในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- generation = ยุค, รุ่น, สมัย
- greenhouse-gas emissions = ก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )
- growth = การเติบโต
- heat pumps = เทคโนโลยีใช้หลักการดึงความร้อนจากแหล่งอากาศหรือน้ำมาทำให้น้ำที่ต้องการอุณภูมิสูงขึ้นมีผลพลอยได้เป็นความเย็น
- nuclear power plants(n) = โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
- phase out (v) ยกเลิก
- reason (n) = ความมีเหตุผล, การใช้เหตุผล
- rely (v) = พึ่งพาอาศีย, วางใจ
- renewable (adj) = ซึ่งทำใหม่ได้, เริ่มใหม่ได้, ที่ไม่มีวันหมด (พลังงาน)
- Renewable energy(n) = พลังงานทดแทน เป็น พลังงานจากแหล่งธรรมชาติใช้ไม่หมดไป เช่น แสงอาทิตย์ ลม กระแสน้ำา มวลชีวภาพ
- result (v) = บังเกิดผล, เป็นผล, ก่อผล, เกิดผลลัพธ์ทำให้...
- solar = แสงอาทิตย์, เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
- surpass(v) = มากกว่า , ดีกว่า , เกิน

No comments:

Post a Comment