โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : MailOnline (Twitter)
สำนักข่าว : MailOnline (Website)
Now that’s a jumbo gallstone! Thai vets remove 3.7lbs stone from 50-year-old elephant's gallbladder after she collapsed with severe stomach-ache
ตอนนี้เป็นนิ่วขนาดใหญ่แล้ว! สัตว์แพทย์ไทยนำก้อนหิน 3.7 ปอนด์ออกจากถุงน้ำดีช้างวัย 50 ปีหลังทรุดลงด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง

Sai Thong collapsed with severe stomach-ache prompting vets to investigate
ช้างสายทองล้มทรุดลงจากการปวดท้องอย่างรุนแรง จนทำให้สัตวแพทย์ต้องค้นหาสาเหตุ

Vets initially thought the 50-year-old elephant's condition was a result of old age
ในตอนแรกนักสัตวแพทย์คิดว่าอาการของช้างอายุ 50 ปีเป็นผลมาจากวัยชรา

An endoscopy on March 30 revealed a 20cm by 15cm gallstone weighing 1.7kg
การส่องกล้องเมื่อวันที่ 30 มีนาคมเผยให้เห็นนิ่วขนาด 20 ซม. x 15 ซม. น้ำหนัก 1.7 กก

The heavy gallstone was removed after six hours of surgery in Pattaya, Thailand
นิ่วในถุงน้ำดีถูกนำออกหลังจากการผ่าตัด 6 ชั่วโมงในพัทยาประเทศไทย

WARNING GRAPHIC CONTENT
คำเตือนภาพเนื้อหารุนแรง

Vets realised there was something wrong with Sai Thong when she lost her appetite and was struggling to go to the toilet.
สัตวแพทย์ตระหนักได้ว่าช้างสายทองมีบางอย่างผิดปกติเมื่อเธอเบื่ออาหารและมีปัญหาในการเข้าห้องน้ำ

They took action when the 50-year-old elephant collapsed with severe stomach-ache at an elephant camp in Pattaya, eastern Thailand.
พวกเขาลงมือเมื่อช้างอายุ 50 ปีล้มลงด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงที่ปางช้างในพัทยาทางตะวันออกของประเทศไทย

Vets from Bangkok's Kasetsart University visited the three-tonne jumbo to check on her health.
สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯไปเยี่ยมเจ้าจัมโบ้ 3 ตันเพื่อตรวจสุขภาพ

At first, they thought the condition was due to old age.
ตอนแรกพวกเขาคิดว่าสภาพอาการเป็นเพราะวัยชรา

However, the medics were shocked when they performed an endoscopy on March 30 and found a 20cm by 15cm stone inside her gallbladder.
อย่างไรก็ตามแพทย์รู้สึกตกใจเมื่อทำการส่องกล้องในวันที่ 30 มีนาคมและพบก้อนหินขนาด 20 ซม. x 15 ซม. ภายในถุงน้ำดีของเธอ

The vets operated on the jumbo the same day by tying her on a harness attached to a crane used on building sites to keep her upright and prevent her from falling over during the procedure, when general anaesthetics were given.
สัตวแพทย์ทำการผ่าตัดช้างจัมโบ้ในวันเดียวกัน โดยมัดเธอไว้กับสายรัดติดไว้กับเครนที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้เธออยู่ในท่ายืนและป้องกันไม่ให้เธอล้มลงในระหว่างขั้นตอนเมื่อให้ยาสลบ

After six hours, the team of more than 20 vets were able to extract the huge 3.7lbs (1.7kg) stone from her gallbladder.
หลังจากผ่านไป 6 ชั่วโมงทีมสัตวแพทย์กว่า 20 คนก็สามารถดึงก้อนหินขนาดใหญ่ 3.7 ปอนด์ (1.7 กก.) ออกจากถุงน้ำดีของเธอได้

Associate Professor Dr Nikorn Thongthip, part of the veterinary team that operated on Sai Thong, said it was only the second time in the world that a gallstone had been removed from an elephant.
รองศาสตราจารย์ดร. นิกร ทองทิพย์ ส่วนหนึ่งของทีมสัตวแพทย์ที่ทำการผ่าตัดช้างสายทองกล่าวว่านี่เป็นเพียงครั้งที่สองของโลกที่มีการนำนิ่วออกจากช้าง

Medics said that Sai Thong almost had an acute kidney failure due to the massive blockage in her bladder and needed blood transfusions following the operation.
แพทย์กล่าวว่าช้างสายทองเกือบจะเป็นไตวายเฉียบพลันเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะอุดตันมาก และจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดหลังการผ่าตัด

Vet Thongthip said: 'I am relieved that we were able to treat her before the infection became acute.
นายแพทย์ทองทิพย์กล่าวว่า 'รู้สึกโล่งใจที่เราสามารถรักษาเธอได้ก่อนที่การจะติดเชื้อจะรุนแรง

The operation was successful thanks to everyone's efforts.'
การดำเนินการประสบความสำเร็จด้วยเพราะความพยายามของทุกคน '

Elephants are the national animal of Thailand.
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

An estimated 2,000 elephants are living in the wild and a similar number in captivity where they live in sanctuaries, zoos or work privately for hire at weddings and festivals.
ช้างประมาณ 2,000 เชือกอาศัยอยู่ในป่า และมีจำนวนที่ใกล้เคียงกันอยู่ในสถานที่ควบคุม ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, สวนสัตว์หรือที่ทำงานส่วนตัวเพื่อรับจ้างในงานแต่งงานและงานเทศกาลต่างๆ

คำศัพท์ข่าว
- 50-year-old (adj) = วัย50ปี
- acute = หนัก, รุนแรง, เฉียบพลันและรุนแรง
- anaesthetic = ยาชา, ยาสลบ
- bladder = กระเพาะปัสสาวะ
- blockage (n) = การกีดขวาง
- by = คูณ (วางตรงกลางระหว่างตัวเลขจำนวน2ชุด)
- captivity (n) = การถูกกักขัง, การถูกจองจำ
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- endoscopy = การส่องกล้อง (สอดกล้องเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ดูชิ้นส่วนภายใน)
- gallbladder = ถุงน้ำดี
- gallstone = นิ่ว, ก้อนนิ่ว
- harness = สายรัด
- jumbo = จัมโบ้, ช้าง, ขนาดใหญ่
- kidney = ไตย
- lost appetite = เบื่ออาหาร
- operate (v) = ผ่าตัด, ทำศัลยกรรม, ปฏิบัติการ
- performe = ปฏิบัติการ
- sanctuary = ที่หลบภัย, เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า
- stomach-ache = ปวดท้อง
- surgery = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วย
- treat (v.) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- veterinary (adj) = เกี่ยวกับโรคของสัตว์
- veterinary team = ทีมสัตวแพทย์

เนื้อหาข่าว ช้างตัวเมีย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ช้างพัง ช้างพังตัวนี้มีชื่อว่าสายทอง อายุ 50 ปี มีอาการป่วยขั้นวิกฤติ ได้รับการผ่าตัดนำก้อนนิ่ว น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมออกมาได้ปลอดภัยออก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นับเป็นความสำเร็จครั้งที่สองของโลกสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
UK unveils $59M fund to support Hong Kongers as protest leader Nathan Law granted asylum
สหราชอาณาจักรเปิดตัวกองทุน 59 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือชาวฮ่องกง ขณะที่นาธานลอว์ผู้นำผู้ประท้วงได้รับอนุญาตให้ลี้ภัย

The United Kingdom has unveiled a £43 million ($59 million) fund to support Hong Kongers emigrating to the country under a new scheme for holders of British National (Overseas) passports.
สหราชอาณาจักรได้เปิดตัวกองทุนมูลค่า 43 ล้านปอนด์ (59 ล้านดอลลาร์) เพื่อช่วยเหลือชาวฮ่องกงที่อพยพเข้าประเทศภายใต้โครงการใหม่สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษ (ต่างประเทศ)

Hundreds of thousands of Hong Kongers are expected to move to the UK under the scheme, which provides a path to citizenship for 3 million people eligible for BN(O) status -- and their estimated 2.3 million eligible dependants.
คาดการณ์ว่าชาวฮ่องกงหลายแสนคนจะย้ายไปอยู่ในสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการนี้ ซึ่งเปิดทางสู่การเป็นพลเมืองสำหรับ 3 ล้านคนที่มีสิทธิ์ได้รับสถานะ BN (O) - และผู้อยู่ในอุปการะของผู้มีสิทธิ์อีกประมาณ 2.3 ล้านคน

"Backed by over £43 million, the Hong Kong British Nationals (Overseas) Integration Programme will help status holders access housing, work and educational support to ensure they are able to quickly integrate and contribute to their newfound communities," the UK Home Office said in a statement.
"โครงการรวมชาวฮ่องกงสัญชาติบริติชบริติช (ที่อยู่ต่างประเทศ) ที่ได้รับการสนับสนุนกว่า 43 ล้านปอนด์ จะช่วยให้ผู้มีสถานะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย, ที่ทำงาน และการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันสร้างชุมชนใหม่", โฮมออฟฟิศของสหราชอาณาจักรกล่าวในแถลงการณ์

"The move delivers on the UK's historic and moral commitment to the people of Hong Kong who chose to retain their ties to the UK by taking up BN(O) status in 1997.
"ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมอบให้จากการมีข้อตกลงร่วมกันในประวัติศาสตร์และศีลธรรมของสหราชอาณาจักรที่มีต่อชาวฮ่องกงที่เลือกรักษาความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรโดยรับสถานะ BN(O) ในปีค.ศ. 1997

It provides them with a pathway to live in the UK should they choose to do so."
ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีเส้นทางที่จะใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้หากพวกเขา เลือกที่จะทำ "

UK BN(O) scheme angers Beijing
โครงการ BN(O) ของสหราชอาณาจักรทำให้ปักกิ่งไม่พอใจอย่างมาก

BN(O) holders were granted a special status in the 1980s, but for decades the document did not give them the right to work or live in the UK.
ผู้ถือ BN(O) ได้รับสถานะพิเศษในช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่หลายสิบปีที่ผ่านมาเอกสารดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิ์ในการทำงานหรืออาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

That changed last year, after Beijing's imposition of a national security law on Hong Kong, which banned secession, subversion and collusion with foreign forces.
สิ่งนี้เปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้ว หลังจากปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกงซึ่งห้ามการแบ่งแยกประเทศ, การโค่นล้มและการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติ

The law has already had a major effect on the city's political life, with almost every prominent opposition politician currently facing subversion charges, and widespread self-censorship.
กฎหมายดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อชีวิตทางการเมืองของเมืองโดยนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงเกือบทุกคนขณะนี้ต้องเผชิญกับข้อหาโค่นล้ม และมีความระมัดระวังตนเองอย่างมาก

Last month, Beijing passed a new election law for Hong Kong, further limiting the right of people in the city to choose their leaders.
เมื่อเดือนที่แล้วปักกิ่งได้ผ่านกฎหมายการเลือกตั้งใหม่สำหรับฮ่องกง ซึ่งมีการจำกัดสิทธิของคนในเมืองที่จะเลือกผู้นำของพวกเขาเองมากขึ้น

Both moves were met with widespread international criticism, particularly from the UK, which argued the laws breached an agreement governing Hong Kong's 1997 handover.
ความเคลื่อนไหวทั้งสองได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากสหราชอาณาจักรที่โต้แย้งว่ากฎหมายนี้ละเมิดข้อตกลงการส่งมอบการปกครองฮ่องกงในปี 1997

In turn, Beijing has accused London of acting illegally by providing a pathway to citizenship for Hong Kongers under the BN(O) scheme.
ในทางกลับกันปักกิ่งได้กล่าหาว่าลอนดอนกระทำการผิดกฎหมายโดยจัดเตรียมเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองให้กับชาวฮ่องกงภายใต้โครงการ BN (O)

คำศัทพ์ข่าว
- asylum = การลี้ภัย
- backed by over = ได้รับช่วยเหลือมากกว่า
- breach (n) = การฝ่าฝืน, การละเมิดกฎหมาย, การละเมิดกฎข้อบังคับ
- citizenship (n) = สัญชาติ, ความเป็นพลเมือง, สิทธิความเป็นพลเมือง
- commitment (n) = ความมุ่งมั่น, การให้คำมั่นสัญญา, การมอบความไว้วางใจ
- eligible (adj) = มีสิทธิ์, มีสิทธิตามกฎหมาย
- emigrate (v) = ย้ายถิ่น, อพยพ, อพยพโยกย้าย
- fund (n) = เงิน, กองทุน, เงินทุน
- further = เพิ่มเติม, เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- handover = การมอบ (ให้ผู้อื่นควบคุม/ รับผิดชอบบางสิ่งอย่างเป็นทางการ )
- holder (n) = ผู้ถือ, ผู้ถือ, ผู้จับ
- Hong Kong British Nationals (Overseas) Integration Programme = โครงการรวมชาวฮ่องกงสัญชาติบริติชบริติช (ที่อยู่ต่างประเทศ)
- NB(O) = British National (Overseas) บุคคลที่มีสถานะเป็นชาวอังกฤษ (ในต่างประเทศ)
- newfound (adj) = เพิ่งค้นพบหรือก่อตั้งขึ้น
- overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- particularly = โดยเฉพาะ
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- retain (v) = เก็บไว้, รักษารักษา, สงวนไว้
- right (n) = สิทธิ์, อำนาจที่มีตามกฏหมาย
- scheme = ระบบ, แผนการ, โครงการ
- secession = การแบ่งแยกดินแดน, การแยกประเทศ
- subversion = การล้มล้าง, การโค่นล้ม

สำนักข่าว : NHK (Twitter)สำนักข่าว : MailOnline (Twitter)
สำนักข่าว : Independent (Website)
Man dies after police ordered him to do squats as punishment for breaking Covid curfew rules
ชายเสียชีวิตหลังจากที่ตำรวจสั่งให้ทำสควอตเพื่อเป็นการลงโทษที่ฝ่าฝืนกฎเคอร์ฟิวของโควิด

The violators were told to repeat the exercise if there weren’t in sync and ended up doing it 300 times
บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับคำสั่งให้ทำสควอตซ้ำ ๆ หากไม่พร้อมเพรียงกันก็จะต้องจบลงด้วยการทำ 300 ครั้ง

A 28-year-old Philippines man has died after being forced to do 300 squat-like exercises by police as punishment for violating Covid-19 quarantine rules, his family said.
ชายชาวฟิลิปปินส์วัย 28 ปีเสียชีวิตหลังจากถูกตำรวจบังคับให้ทำสควอตเป็นการออกกำลังกาย 300 ครั้งเพื่อเป็นการลงโทษที่ฝ่าฝืนกฎการกักกันโควิด -19 ครอบครัวของเขากล่าว

Darren Manaog Penaredondo was allegedly caught on 1 April when he was out buying drinking water during curfew hours in the city of General Trias, Cavite province.
Darren Manaog Penaredondo ถูกจับตามข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 1 เมษายนขณะที่เขาออกไปซื้อน้ำดื่มในช่วงเวลาเคอร์ฟิวในเมือง General Trias จังหวัด Cavite

Cavite province has currently imposed strict curfew hours to slow down the spread of the coronavirus.
ปัจจุบันจังหวัด Cavite ได้กำหนดเวลาเคอร์ฟิวอย่างเข้มงวดเพื่อชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

Adrian Lucena, the victim’s relative, said in a Facebook post that Mr Penaredondo and others found violating the curfew were told to do 100 squat-like exercises.
Adrian Lucena ญาติของผู้เคราะห์ร้ายกล่าวในโพสต์ Facebook ว่านาย Penaredondo และคนอื่น ๆ ที่พบว่าละเมิดเคอร์ฟิวได้รับคำสั่งให้ทำสควอต 100 ครั้ง

Authorities allegedly told them they would have to repeat the exercises if they were not in sync and the group ended up doing the exercise 300 times.
เจ้าหน้าที่บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติซ้ำอีกถ้าพวกเขาไม่พร้อมเพรียงกัน และกลุ่มนี้ลงเอยด้วยการปฏิบัติ 300 ครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- allegedly (adv) = นัยว่า, ตามข้อกล่าวหา, ตั้งข้อสงสัย
- curfew = เคอร์ฟิว, กฎอัยการศึก, การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง
- end up (phrasal verb) = ลงท้าย, ลงเอย, ในที่สุด
- exercise = ซักซ้อม, ฝึกปฏิบัติ, ออกกำลังกาย
- impose (v) = ประกาศใช้, นำมาตรการมาใช้ (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- in sync = พร้อมเพรียงกัน, คล้องจองกัน, เป็นจังหวะเดียวกัน
- relative = ญาติพี่น้อง
- repeat (v) = ทำซ้ำ
- slow down = ทำให้ชะลอ
- squat = ทำสควอต, นั่งยองๆ
- strict (adj) = ที่เข้มงวด, รุนแรง
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น