โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 3, 2023

maternal (adj) = เกี่ยวกับแม่เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

- maternal (adj) = เกี่ยวกับความเป็นแม่, เกี่ยวกับฝ่ายแม่


สำนักข่าว : ABC
Maternal mortality rates have increased by 75% over the past 20 years in U.S., according to new World Health Organization report.
อัตราการตายของหญิงตั้งครรภ์หรือหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่นาน เพิ่มขึ้น 75% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกฉบับใหม่

คำศัพท์ข่าว
- according to (prep) = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- mortality (n) = การเสียชีวิต


สำนักข่าว : DW News
An estimated 287,000 women globally died from a maternal cause.
มีประมาณการว่า ผู้หญิงจำนวน 287,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับข้องกับการตั้งครรภ์

That's equivalent to almost 800 maternal deaths every day, the World Health Organization says.
นั่นเทียบเท่ากับว่ามีการเสียชีวิตของมารดาเกือบ 800 รายทุกวัน องค์การอนามัยโลกกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- death (n) = การเสียชีวิต
- estimated (adj) = เกี่ยวกับสิ่งที่ประมาณไว้
- equivalent (n) = เทียบเท่า(มูลค่า/สถานะ)


สำนักข่าว : NBC News
A woman died every two minutes because of pregnancy or childbirth in 2020, a new WHO report shows — evidence that progress in confronting maternal mortality has stalled.
มีผู้หญิงหนึ่งคนเสียชีวิตทุกๆ 2 นาทีเนื่องจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรในปี 2020 จากรายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็น นั่นเป็นหลักฐานว่าความคืบหน้าการในการรับมือกับปัญหาการเสียชีวิตของมารดาได้หยุดชะงักลงแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- childbirth (n) = การคลอดบุตร
- confront (v) = เผชิญปัญหา/สถานการณ์ที่ยุ่งยาก
- pregnancy (n) = การตั้งครรภ์
- progress (n) = ก้าวหน้า, คืบหน้า, เติบโต
- stall (v) = หยุดชะงัก (เครื่องยนต์หยุดหรือดับอย่างกระทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจ)

No comments:

Post a Comment