โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 2, 2015

Extra English_Part_30
มีทั้งหมด 30 ตอน คลิีกดูได้เลย
1 Episode 01: Hector’s Arrival (Part_1) (Part_2)
การมาถึงของ Hector’ (พระเอกในเรือ่ง)
16 Episode 16: Uncle Nick
2 Episode 02: Hector Goes Shopping 17 Episode 17: Cyber Stress
3 Episode 03: Hector Has A Date 18 Episode 18: Just The Ticket
4 Episode 04: Hector looks for a job 19 Episode 19: Kung Fu Fighting
5 Episode 05: A star is born 20 Episode 20: Every Dog Has Its Day
6 Episode 06: Bridget wins the lottery 21 Episode 21: The Entertainers
7 Episode 07: The Twin 22 Episode 22: Haunting At Halloween
8 Episode 08: The Landlady’s Cousin 23 Episode 23: Truth Or Dare
9 Episode 09: Jobs For The Boys 24 Episode 24: Pilot Nick
10 Episode 10: Annie’s Protest 25 Episode 25: Art
11 Episode 11: Holiday Time 26 Episode 26: Alibi
12 Episode 12: Football Crazy 27 Episode 27: Can You Live Without
13 Episode 13: A Wedding In The Air 28 Episode 28: Christmas
14 Episode 14: Changes 29 Episode 29: Camping
15 Episode 15: The Bouncer 30 Episode 30: Love Hurts

Episode 30 (คำสนทนา ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง)

ANNIE
HECTOR. [Yes?}. Please could you pass the salt?

HECTOR
Yes.

ANNIE
HECTOR. [Yes?]. Please could you pass the pepper?

HECTOR
Of course.

ANNIE
HECTOR.

HECTOR
Let me guess. Can I pass the sugar, coffee, tea.

ANNIE
Actually I was going to say we should talk.

HECTOR
So now you want to talk to me! It’s only been a week!

ANNIE
I was hurt!

HECTOR
Well you hurt me too.

ANNIE
I didn’t go out with Eunice!

HECTOR
I didn’t go out with Eunice!

ANNIE
Yes you did! And you stayed out ‘till three o'clock in the morning!

HECTOR
There were other people there too.

ANNIE
Who?

HECTOR
People who work on the programme.

ANNIE
You mean other women who work on the programme.

HECTOR
Yes and men, why not? Eh?

ANNIE
I knew it! So, who is she?

HECTOR
Who?

ANNIE
The other woman.

HECTOR
There is no other woman!

ANNIE
Huh!

HECTOR
ANNIE, listen. [Sound of mobile phone ringing]. Oh, excuse me. Hello. Ha, ha-ha, hi Debbie. And how are you? Ha-ha. Good. Erm, OK, that’ll be OK, perfect, see you then. Bye.

ANNIE
So was that her?

HECTOR
Who?

ANNIE
Debbie. The other woman.

HECTOR
That was Debbie from the make-up department, confirming my call time for tomorrow.

ANNIE
Oh! Some excuse!

ANNIE
HECTOR.

HECTOR
Yes.

ANNIE
Please could you pass me your fork?
Here, I’m going. You can have my dinner!!

Sound of door slamming

Sound of laughter

BRIDGET
You should have seen Eunice’s face! Ha-ha-ha! She was furious!

HECTOR
When Eunice gets angry, she is a very scary lady!

Sound of laughter/sound of mobile phone

HECTOR
Oh, hello. Yes. Excuse me. No, no. Erm, bye, BRIDGET.

BRIDGET
Oh. All right HECTOR. Bye.

HECTOR
Hola, Lola! Ah!

Sound of door opening/closing

BRIDGET
Guess what?

ANNIE
Prince William wants to marry you?

BRIDGET
I know that! No! I’ve got a promotion!

ANNIE
That’s nice.

BRIDGET
Nice? Nice? It’s fantastic! I am editor of Channel 9 Live! Eunice is no longer my boss!
Is that Hugh Grant? It’s BRIDGET Evans here. Call me Gigi, editor of Channel 9 Live. Are we still on for lunch at Claridge’s today? Oh, fab! Ciao! [Sound of laughter]. Eunice is so jealous!

ANNIE
Now that is good news.

BRIDGET
ANNIE, what are you doing?

ANNIE
I’m doing my own editing.

BRIDGET
Why are you cutting out photos of you and HECTOR?

ANNIE
Because HECTOR is no longer my boyfriend.

BRIDGET
Really? Why?

ANNIE
Because he is having an affair!

BRIDGET
Really?!! Who with?

ANNIE
Well, I thought it was Eunice, but now I think it’s Debbie.

BRIDGET
Well I just heard him on the phone to Lola.

ANNIE
Lola? Who’s she? Hah! Eunice, Debbie, Lola, ha, he’s women mad!! Aah!

BRIDGET
Ooh!

BRIDGET [Composing email]
Guess what?! I’ve got a new job! I am editor of Channel 9 Live.

BRIDGET
It’s fantastic! I am editor of Channel 9 Live!

BRIDGET [Composing email]
Eunice is no longer my boss.
Oh – and I overheard HECTOR talking to ‘Lola’ on the phone …

HECTOR
Hola, Lola!

BRIDGET [Composing email]
Very suspicious!

ANNIE [Composing email]
HECTOR is no longer my boyfriend! I’m sure he is seeing someone else.
First, I thought it was Eunice.

HECTOR
I didn’t go out with Eunice!

ANNIE
Yes you did and you stayed out ‘till three o'clock in the morning!

ANNIE [Composing email]
But now I think it’s Debbie.

ANNIE
So was that her?

HECTOR
Who?

ANNIE
Debbie. The other woman.

HECTOR
Hi Nick.
What are you doing?

NICK
I am not doing, I am being.

HECTOR
Oh. What are you being?

NICK
Can’t you guess?

HECTOR
A man on the toilet? A Sumo wrestler?

NICK
Can’t you see? I am an egg.

HECTOR
Oh, of course, you are an egg.

NICK
Now, what sort of egg am I?

HECTOR
Hard-boiled.

NICK
Hah!

HECTOR
Scrambled.

NICK
Scrambled?!

HECTOR
Fried.

NICK
Nearly! [Hmm?]
Poached!

HECTOR
Oh yeah. Of course, you are a poached egg.

NICK
Yeah.

HECTOR
Well you’re making a mess on your bed! Ha-ha-ha!
Anyway, why are you being a poached egg?

NICK
It’s my new acting class.
Total Being.

HECTOR
Oh, what are you next week? A piece of wood?

NICK
A piece of wood?

HECTOR
Yeah, then it would be wooden acting!
Anyway, can poached eggs talk?

NICK
Don’t be silly! Of course poached eggs can’t talk.

HECTOR
No, no, I mean, when you are ‘being’ a poached egg, can you talk?

NICK
Oh yes, anyway, I want to stop now, my arms are hurting. Ah! Agh!
So, what do you want to talk about?

HECTOR
It is ANNIE.

NICK
Eh?

HECTOR
She thinks I am having an affair.

NICK
Who with?

HECTOR
Eunice.

Sound of whistling

HECTOR
And Debbie.

NICK
What? Two women, HECTOR! Ha! You cheeky thing!

HECTOR
But I am not!

NICK
Oh, so tell ANNIE then.

HECTOR
I have, but she doesn’t believe me.
NICK
Why not?

HECTOR
I don’t know.

Sound of mobile phone ringing

HECTOR
Oh, Excuse me. Hola, Lola. Ha!
I’ll take this outside. How are you, Lola?

NICK
So, it’s not Eunice, it’s not Debbie, could it be – Lola?

Traffic noise

ZEUS
Hey, hey, stop, please!

ANNIE
I knew it! It had to be a selfish man driver!

ZEUS
Please, I have a voucher.

ANNIE
I, I’m sorry, I’ve started, so I’ll finish.

ZEUS
Look I am Zeus, why are you so angry?

ANNIE
I’m not. I am just doing my job – Zeus.

Sound of door slamming

ANNIE
People park on yellow lines and then are surprised when they get a parking ticket! Ha! There was this one guy today – ‘please, I have a voucher.’ Ha! No excuse! Mind you, he was quite cute.
Nick, Nick, are you OK?

Sound of door slamming/laughter

ANNIE
BRIDGET. Oh, it’s you, HECTOR. Well, there’s something wrong with Nick.

BRIDGET
Well I could have told you that!

ANNIE
No, he won’t speak, he won’t move.

HECTOR
Oh, I know. He is being a poached egg.

ANNIE
A what?

HECTOR
For his new acting class.
Hi Nick. Let me guess. You are being – a potato.
NICK
Do I look like a potato?

BRIDGET
Yes. A couch potato!

Sound of laughter

ANNIE
What about a fish?

BRIDGET
Yes, a frozen fish!

Sound of laughter

NICK
I am not a fish. I am pain.

HECTOR
You are a pain.

BRIDGET
Yes, Nick is a pain!

Sound of laughter

NICK
No, I am pain. Hurt, agony.

ANNIE
So, how was your first day as editor, BRIDGET?

BRIDGET
What a day! I had a very important meeting. Big decisions to make.

ANNIE
Oh, like which celebrities, new programme ideas?

BRIDGET
No, like which pen to use at my meeting. Blue, black …

HECTOR
Oh, which one did you choose?

BRIDGET
Blue.

HECTOR
Oh … [Makes tutting noise] …

ANNIE & HECTOR
Bad choice.

BRIDGET
You think so? Oh no!

HECTOR
Eunice is so jealous of BRIDGET’s new job, she won’t talk to anyone!

ANNIE
Not even you?

HECTOR
Not even me! It is great!

ANNIE
You don’t want her to talk to you? Really?

HECTOR
Really! Oh, ANNIE, I hate it when we argue.

ANNIE
So do I. I miss you.

HECTOR
I miss … [Sound of mobile phone ringing]
Oh, hola Lola. Ha-ha. …

ANNIE
Right. Two can play that game.

NICK [Composing email]
I started my ‘Totally Being’ acting classes. It is fantastic! I am not doing, I am being ...

HECTOR
… A man on the toilet?

NICK [Composing email]
Yesterday I was a ‘Poached Egg’.

NICK
Yeah!

NICK [Composing email]
And today I was ‘Pain!’

NICK
I am not a fish! I am ‘Pain.’

NICK [Composing email]
Oh, and I think HECTOR is seeing someone called Lola.

NICK
It’s not Eunice, it’s not Debbie, could it be Lola?

NICK [Composing email]
But I don’t think ANNIE knows.

ANNIE [Composing email]
HECTOR is definitely no longer my boyfriend! It’s not Debbie! It’s Lola!

HECTOR
Hola, Lola, ha-ha …

ANNIE [Composing email]
Anyway - I’ve met a really cute guy called Zeus.

ZEUS
Look, I am Zeus. Why are you so angry?

ANNIE
I am just doing my job – Zeus!

ZEUS
Hello again.

ANNIE
Hello. We meet again.

ZEUS
You’re happier today.

ANNIE
Yes, I am now! But, I’m sorry.

ZEUS
I parked here, so you would come back.

ANNIE
Oh. You wanted to see me again?

ZEUS
You are so beautiful!

ANNIE
[Sound of giggling]
Oh, well, I’m sorry, but I am going to have to give you [No!] – this, my phone number.

ZEUS
Oh.

ANNIE
Call me. Who needs HECTOR?

Sound of door opening/closing

NICK
Hi BRIDGET.

BRIDGET
Oh!

NICK
What ‘oh’?

BRIDGET
I know, Superman.

NICK
What?

BRIDGET
Erm, I mean Clark Kent.
You are being Clark Kent for your acting class.

NICK
No. I’m not. I’m long sighted.

BRIDGET
Oh. You’re being long sighted?

NICK
No. I am long sighted. I need to wear glasses for reading.

BRIDGET
They suit you.

NICK
Oh, ah, thank you. So why are you not at Channel 9 today.

BRIDGET
Oh, I’m working from home today.
There’s so much to do!

NICK
BRIDGET, what’s the matter?

BRIDGET
I can’t do it! Eunice hates me!

NICK
Oh, Eunice hates everybody!

BRIDGET
They all hate me!

NICK
No they don’t!

BRIDGET
They all look at me!

NICK
BRIDGET, you are their boss.

BRIDGET
I have to use the executive loo!

NICK
What’s the matter with that?

BRIDGET
I want to chat to all the girls!

NICK
Oh, BRIDGET, you are one of the cleverest, most beautiful women I know.

BRIDGET
Really? Well who are the others?

NICK
What do you mean?

BRIDGET
You said I was only one of the cleverest most beautiful girls you know.

NICK
BRIDGET! You can do this job.
Channel 9 needs you.

BRIDGET
Thank you, Nick.

NICK
Hey, it was nothing.

BRIDGET
You really look handsome in those glasses.

NICK
Ha-ha-ha.

HECTOR
Oh, hi ANNIE.

ANNIE
Oh, hi HECTOR. You look smart.

HECTOR
Yes, I am going to meet someone. Oh, ANNIE, I have something to tell you.
[Sound of mobile phone ringing]. Oh, sorry.
¡Lola! Vale. Si, si, ya voy. Hasta luego.

Sound of door slamming

ANNIE
[Mimicking HECTOR]
ANNIE, I have something to tell you.’ Yes, that he is going on a date with Lola! That’s what!

BRIDGET
Nick, stop it! You’re tickling me! Oh hi ANNIE, I didn’t hear you come in!

NICK
[Sound of laughing]

BRIDGET
Oh Nick! [Sound of laughing] … Stop it!

ANNIE
Is everybody happy, apart from me?! [Sound of mobile phone ringing]. Hello.
Zeus! Hi! Well of course I remember you! A drink? Tonight? Ah, I’d love to. Aah!

Sound of giggling

NICK
[Sound of laughter]. Stop it! You’re tickling me!

Sound of door opening & closing

ANNIE
Zeus, meet my friends, BRIDGET and Nick.

NICK
Hi – HI!

BRIDGET
Well hello Zeus! ANNIE, where did you find him?!

NICK
Yeah, but he doesn’t wear glasses though, does he?
Eh?

ANNIE
We’ve had a lovely evening, haven’t we, Zeus.

ZEUS
Wonderful, H-ANNIE. Now I must say goodnight. Please, first may I use your bathroom?

ANNIE
Certainly.

ZEUS
Thank you.

ANNIE
Zeus is such a gentle man.

BRIDGET
He certainly is a man.

Sound of door shutting

HECTOR
Hi.
ANNIE, I must talk to you.

ANNIE
What about? Your date with Lola?

HECTOR
My date with Lola?!! ANNIE, Lola is a sixty year old chief executive for ATV.

ANNIE
What’s ATV?

HECTOR
Argentinian Television. And [clears throat] she wants me to return to Argentina to present their number one show. But I don’t want to go.
I want to stay here – with you.

Sound of toilet flushing/sound of door opening

ZEUS
That’s better.

ANNIE
Erm, HECTOR, this is …

BRIDGET
… Erm, Zeus, my new boyfriend. We’ve had a lovely evening, haven’t we! Come on, I’ll say goodbye to you downstairs!

Sound of door opening/closing

ANNIE
So HECTOR, will you take the job?

HECTOR
What do you think I should do, ANNIE?

COMMENTARY [v.o.]
So we must say goodbye to our friends for now? Will HECTOR stay or go back to Argentina? Will ANNIE go with him? And will Nick ever give up on BRIDGET?

EXTRA – will the story continue?!

Sound of laughter

NICK
Well, there you go!

คำค้นหา
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ youtube, ฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากหนัง, ฝึกฟังภาษาอังกฤษ bbc, ฝึกฟังภาษาอังกฤษ toeic, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเต้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษาอังกฤษ, รายการทีวีสอนภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษา อังกฤษ, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย

No comments:

Post a Comment