โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 27, 2015

Extra English_Part_5


ตอนที่ 5 - A Star is born (Part 1)


ตอนที่ 5 - A Star is born (Part 2)
มีทั้งหมด 30 ตอน คลิีกดูได้เลย
Extra English_MENU (ดูรีวิวของเรื่อง และตัวละคร)
1 Episode 01: Hector’s Arrival (Part_1) (Part_2)
การมาถึงของ Hector’ (พระเอกในเรือ่ง)
16 Episode 16: Uncle Nick
2 Episode 02: Hector Goes Shopping 17 Episode 17: Cyber Stress
3 Episode 03: Hector Has A Date 18 Episode 18: Just The Ticket
4 Episode 04: Hector looks for a job 19 Episode 19: Kung Fu Fighting
5 Episode 05: A star is born 20 Episode 20: Every Dog Has Its Day
6 Episode 06: Bridget wins the lottery 21 Episode 21: The Entertainers
7 Episode 07: The Twin 22 Episode 22: Haunting At Halloween
8 Episode 08: The Landlady’s Cousin 23 Episode 23: Truth Or Dare
9 Episode 09: Jobs For The Boys 24 Episode 24: Pilot Nick
10 Episode 10: Annie’s Protest 25 Episode 25: Art
11 Episode 11: Holiday Time 26 Episode 26: Alibi
12 Episode 12: Football Crazy 27 Episode 27: Can You Live Without
13 Episode 13: A Wedding In The Air 28 Episode 28: Christmas
14 Episode 14: Changes 29 Episode 29: Camping
15 Episode 15: The Bouncer 30 Episode 30: Love Hurts

Episode 5 (คำสนทนา ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง)

VOICES ON TELEVISION I can't live without you. I love you. I love you too, but it's for the best. It's finished. Oh, but darling, no. I'll die without you.

ANNIE
[Blows nose]
No, she can't!

BRIDGET
No, she can’t! He’s too good looking!

ANNIE
And her husband’s so awful!

VOICE ON TELEVISION
I'm sorry, I'm more sorry than...

Sound of telephone

BRIDGET
It’s your turn.

ANNIE
Hello? A message for who? Rock Thrust? I'm sorry, but I think you have the wrong number. That's OK. Bye.

BRIDGET
Well, who was that?

ANNIE
Someone wanted Rock Thrust.

BRIDGET
Rock Thrust? What a stupid name.

ANNIE
I know. Who would have a silly name like that?

NICK
Go, go, go, go, go! It's a raid!

HECTOR
Don't move. Legs in the air.

NICK
Hands. Not legs, hands in the air.


HECTOR
Oh, sorry.
Hands in the air.

BRIDGET
Hello Nick.

ANNIE
Hello Hector.

NICK
How did you know it was us?

ANNIE
Oh, lucky guess.

BRIDGET
Great. It's like Piccadilly Circus here on a Friday night. This apartment is very busy. Crazy phone calls, crazy names and now the FBI!

NICK
So Bridget, darling, any messages for me?

BRIDGET
What do you mean, messages?
Who do you think I am? Your secretary?
This is not your apartment. You do not live here. I never have any privacy.

NICK
But they cut off my telephone.

BRIDGET
That's not my problem. You should pay your bills.

HECTOR
Sorry, Bridget.

BRIDGET
And Hector, you live with Nick now. Please knock on the door.
Now I want to be alone!

Sound of door slamming

NICK
Well, that went well. What's wrong with her?

ANNIE
Nick, what day is it?

NICK
Wednesday.

ANNIE
And what time is it?

HECTOR
I know. Half past six.

ANNIE
So...
NICK and HECTOR
So...

ANNIE
So what's on television?

NICK
Oh, Love's True Dream.

HECTOR
Love's True Dream. What is that?

NICK
Oh, Alberto, Alberto! I love you, I love you, "And I love you too, Penelope". Bridget's favourite programme.

ANNIE
Yeah, and mine.

HECTOR
Oh, really, Annie? Why?

ANNIE
Because it's about the simple love of a boy from Argentina and a girl from England.

HECTOR
Huh?

ANNIE
The simple love of a boy from Argentina and a girl from England.

HECTOR
Nice.

ANNIE
Oh, Hector! I love this advert.

HECTOR
What is it?

ANNIE
It's for chocolate mousse - shhh! "Chocolate so smooth it will melt a beautiful lady's heart. Chocolate mousse, the chocolate dessert for lov-ers". Hmmm, I love chocolate mousse.
Hey! This advert's good too. "Oooh, popcorn in the microwave, popcorn in just seconds, popcorn in your tummy, they're pop-tastic!"

HECTOR
And do you like popcorn, Annie?

ANNIE
Oh yeah, especially pop-tastic popcorn.

HECTOR
Well, we don't have pop-tastic popcorn in Argentina, but we make great popcorn.


ANNIE
Yeah?

HECTOR
Yes, I'll make it in the frying pan.
NICK
Oh yes! Yes, great! I've got the part, I've got the part!

HECTOR
Wow, man! That is great!

ANNIE
What is it?

NICK
Let's just say that my face will be on your television every night at 6 o'clock in front of a huge audience.

HECTOR
O-ho! "Ladies and gentleman, a star is born!".

ANNIE
Oh, Nick, that's fantastic!

HECTOR
Ha-ha! This is it, Nick.
Today, London, tomorrow, Hollywood.

Sound of cameras clicking

NICK
I'd just like to thank my parents, my brothers and sisters, my dog, ...... and of course my adorable girlfriend, Bridget.

BRIDGET
Huh! I don't think so. Anyway, what's going on?

ANNIE
Oh, it's wonderful news, Bridget.

HECTOR
Nick is going to be on television.

BRIDGET
Well, tell us, Nick, what is it?

NICK
Well, it's on every night. It'll be hot. Sometimes it'll be stormy, so will you still love me when I'm a superstar?

BRIDGET
Yes, Nick, and I'm going to help you to be a great superstar.

NICK
Yes!BRIDGET
Lesson number one: This is how all superstars make a big exit.
Goodbye, Nick. See you at the Oscars.
Annie?

ANNIE
Uh-huh?

BRIDGET
I really think you're watching too many adverts.

ANNIE
What do you mean, too many adverts?

BRIDGET
Well, remember Chunky Chunks?

ANNIE
Oh, Chunky Chunks. "Hello and welcome to the Chunky Chunks challenge! Nick, in front of you are two plates and all you have to do is tell me which plate is Chunky Chunks - A or B.
Ready? OK.
This is Plate A."

NICK
Hmm.

ANNIE
Good. And this is Plate B.

NICK
Huh.

ANNIE
OK, Nick. Which plate do you think was Chunky Chunks? A or B?

NICK
Well, they both smelled great.

ANNIE
"Correct! Well done! Both plates were Chunky Chunks! "

NICK
By the way, Annie.

ANNIE
Uh-huh?

NICK
What are Chunky Chunks?

ANNIE
Dog food, of course.

BRIDGET
Do you see what I mean?


ANNIE
I think so. What's that noise?

HECTOR
Oh, Annie's popcorn.

ANNIE
My popcorn?

HECTOR
Yes, I wanted to make popcorn just for you.

ANNIE
Oh Hector, thank you. Oh, you are sweet.

BRIDGET
I like popcorn too, Hector.

BRIDGET [composing email]
‘This apartment is very busy!
Crazy phone calls for a stranger called Rock Thrust.’

BRIDGET
‘Rock Thrust? What a stupid name!’

ANNIE
I know!

BRIDGET [composing email]
‘Hector and Nick come in without knocking!’

NICK
Go, go, go, go, go!

BRIDGET
And Annie is crazy about adverts!

ANNIE
Popcorn in your tummy, they're pop-tastic!

NICK
... ... guess what? I've got the part.

HECTOR
Man, that is great!

NICK
I'm gonna be a star!
[composing email] ‘My own show, every night at 6 o'clock in front of a huge audience!’

HECTOR
Today, London, tomorrow, Hollywood.

NICK
Ah, I co-starred with Russell Crowe in this one.

HECTOR
You, in Gladiator? Wow, Nick, I didn't realise. What were you?
NICK
The centurion.

HECTOR
Which centurion?

NICK
Ah! Here it is. There, that's me, on the ground.

HECTOR
Huh! A dead centurion.

NICK
Yeah, good, eh? I had some words, but they were cut.

HECTOR
What did you say?

NICK
Nwrraaahhh!
Hey, but now I've got the whole script just for me on television every night.

HECTOR
Nick, tell me, what is it?

NICK
It's my show. When I'm a star, I will not forget you, my friend.

VOICE ON TELEVISION
...Join me at 5.30 PM today when I'll show you how to make a delicious chocolate mousse, a dessert for lovers. You'll need chocolate, eggs and butter.
And don't forget the way to a heart is through the stomach.

HECTOR
The way to the heart is through the stomach. What does that mean?

NICK
It means if you want a girlfriend, cook for her.

HECTOR
I want to learn how to cook.

ANNIE
Anyway, what do you mean by I watch too many adverts?

BRIDGET
Well, remember when you wanted us to change our washing powder?

ANNIE
Oh, ho! "Hello there. As a mother, I must fight different stains every day. Tomato ketchup. Chocolate - huh! Gravy. And egg.
But help is here! I will wash one shirt in ordinary washing powder and the other in new Zap! So, the shirt washed in normal washing powder is - oh! - still dirty, but the shirt washed in new Zap is …” Oh!

BRIDGET
Annie, have you seen my red T-shirt anywhere?

ANNIE
Oops!

BRIDGET
See what I mean?

HECTOR
Oh, hello, Bridget.

BRIDGET
Hello, Hector.

HECTOR
Oh, hi, Annie.

NICK
Oh, thank you. Yes, I know.

HECTOR
Do you know where Nick is?

BRIDGET
No, we've just arrived.

NICK
I'm a great actor.

ANNIE
I think I know where Nick is.

NICK
.....Would love to do the part, but I'm too busy.
No, it's not the money, but I don't need 15 million quid. Look, talk to my agent, Bridget, huh?

BRIDGET
I have an idea.

NICK
Oh, so Robert de Niro said yes already.
Hmm, well... hello?

Telephone rings

BRIDGET [pretending to be a Hollywood agent's secretary]
Hello? Nick Jessop?

NICK
Yeah.

BRIDGET [pretending to be a Hollywood agent's secretary]
I have an executive from Warner Brothers on the line for you.

NICK
Right.

HECTOR [pretending to be a Hollywood executive]
Hello Nick. You are very big in England. What are you working on now?

NICK
Hi. Well, it's something that all of England watches. It's the... You can laugh, but tomorrow night at 6 o'clock, you will see that Nick from next door has star quality and then Spielberg will call. Now excuse me, I must learn my line.

ANNIE [composing email]
‘You know how much l love adverts. Do you remember my Chunky Chunks?’
Hello and welcome to the Chunky Chunks challenge! ‘And Zap!’
New Zap!
My favourite advert right now is for chocolate mousse. "Chocolate mousse, the chocolate dessert for lovers".

CHARLOTTE [TV VOICE]
Hello all you gorgeous chefs. And welcome to Charlotte's Kitchen.
Today - hmmm! - chocolate mousse, a dessert for lovers. First, take some chocolate.

HECTOR
Chocolate.

CHARLOTTE [TV VOICE]
And melt it over hot water.

HECTOR
Melt?
Oh! Over hot water.

CHARLOTTE [TV VOICE]
Now, my darlings, you must separate the eggs into two bowls.

HECTOR
Separate the eggs?

CHARLOTTE [TV VOICE]
Separate the yolk from the white.

HECTOR
Oh, the, the...

ANNIE
Hector?

HECTOR
Ah, hello, Annie.

CHARLOTTE [TV VOICE]
Mix the yolk and the chocolate. Add the butter. And now for the fun - whisking! I love whisking, don't you?

HECTOR
Oh, whisking?

ANNIE
Ah! You need Annie's magic whisk.

HECTOR
Yes, please.


CHARLOTTE
Nearly finished, my darlings. Finally, add the whites to the chocolate and put it in the fridge.
And in 30 minutes, this delicious chocolate mousse will be ready for your lover to taste - hmm!

HECTOR
And put it in the fridge - mwahh!

BRIDGET
Why Hector, who's the lucky lady? I think I know! Hmm! Chocolate mousse, my favourite dessert.

ANNIE
Nick!!
What time is it?!

HECTOR
Six o'clock.

ANNIE
Quick! Change channels!

VOICE ON TELEVISION
It's 6 o'clock and time for the weather with Rock Thrust!
With Rock Thrust.

NICK [Rock Thrust]
Oh, me. Oh, I’m ready.

ANNIE
The weather? Rock Thrust?

HECTOR
Nick!

NICK
Hi! I'm Rock Thrust. And here is the weather - big smile. And here is the weather. In the south, it will be hot. (Sun, sun.)
Oh, sorry. Hot. So put on your beach clothes.
And in the west, it'll be windy.
And in the east, it will rain, so don't forget your umbrella - ha! And there could be some...,
Oh, no, not lightning. Ha!
And that's the weather with me, Rock Thrust.

HECTOR
Ah, come in and sit down. Close your eyes. Now, are you ready for a taste of paradise?
Chocolate so smooth it will melt a beautiful lady's heart. Ready?

ANNIE
Hmmm!
Chocolate mousse, the chocolate dessert for lovers. Oh, Hector, that was so much fun! I love doing adverts, especially with your delicious chocolate mousse.

HECTOR
Oh, I'm glad you like it.

BRIDGET
Well, hello! It's Rock Thrust. Would you like your messages, Mr Thrust? As your agent, I take 10 per cent.
ANNIE
Oh, poor Nick. You must be very tired now.

NICK
Yeah, I am.

ANNIE
Working in television must be exhausting.

NICK
Yes, because I had to run all the way from the studio.

HECTOR
Run?
Why?

NICK
Because I was chased.

COMMENTARY [v.o.]
Next time in EXTRA, Bridget wins the Lottery, Nick finds love at the traffic lights and why does Hector become a dustman?
EXTRA, don't miss it.

คำค้นหา
ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเต้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษาอังกฤษ, รายการทีวีสอนภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษา อังกฤษ, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย

No comments:

Post a Comment