โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Thailand logs 2 new Covid imports Monday
รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2 รายเมื่อวันจันทร์

The government reported two new imported cases of the novel coronavirus on Monday.
รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ใหม่ เพิ่ม2 ราย ในวันจันทร์

The Centre for Covid Situation Administration said the first case was a Thai student, 35, who returned from India on Aug 6 and was quarantined in Bangkok.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกล่าวว่า รายแรกเป็นนักศึกษาไทยอายุ 35 ปี ซึ่งเดินทางกลับจากอินเดียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม และถูกกักตัวในกรุงเทพฯ

He was diagnosed with Covid-19 after his third test on Friday.
เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 หลังจากการทดสอบครั้งที่สามเมื่อวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- log = บันทึก, บันทึกสถิติ
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- The Centre for Covid Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด

- was diagnosed = ได้รับการวินิจฉัย (Passive Voice)
- were quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)สำนักข่าว : Khaosod English
Rajini Students, Alumni Defy Ban on Political Expression
นักเรียนราชินี, ศิษย์เก่าต่อต้านการห้ามแสดงออกทางการเมือง

Students at a conservative girls’ school have continued to wear white ribbons to school on Monday, even after the administration banned all forms of political expression on campus.
นักเรียนในโรงเรียนหญิงอนุรักษ์นิยมยังคงสวมริบบิ้นสีขาวไปโรงเรียนในวันจันทร์ แม้ว่าฝ่ายบริหารจะสั่งห้ามการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบในสถานศึกษาก็ตาม

A group of former students also submitted an open letter, signed by 999 alumnae, to protest the ban.
ศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกซึ่งลงนามโดยศิษย์เก่า 999 คนเพื่อประท้วงคำสั่งห้าม

คำศัพท์ข่าว
- an open letter = จดหมายเปิดผนึก
- alumnae = ศิษย์เก่า
- ban = ห้าม
- conservative = อนุรักษนิยม
- former = อดีต
- submitted (submit) = ส่ง, เสนอ, ยื่นสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
US FDA announces emergency authorization for convalescent plasma to treat Covid-19
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ประกาศการอนุญาตฉุกเฉินสำหรับพลาสมาของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เพื่อใช้รักษาโควิด -19

The US Food and Drug Administration on Sunday issued an emergency use authorization for convalescent plasma to treat Covid-19, saying the "known and potential benefits of the product outweigh the known and potential risks of the product."
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเลือดของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เพื่อรักษาโรคโควิด -19 โดยระบุว่า "ประโยชน์ที่ทราบและเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์มีมากกว่าความเสี่ยงที่ทราบและอาจเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์"

The FDA said more than 70,000 patients had been treated with convalescent plasma,which is made using the blood of people who have recovered from coronavirus infections.
องค์การอาหารและยากล่าวว่าผู้ป่วยมากกว่า 70,000 คนได้รับการรักษาด้วยพลาสมาพักฟื้นซึ่งทำโดยใช้เลือดของผู้ที่หายจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

คำศัพท์ข่าว
- authorization = การให้สิทธิ์, การอนุญาต
- benefit = ประโยชน์, ผลดี
- convalescent plasma = เลือดของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว (มีแอนติบอดีสามารถต้าน COVID-19)
- emergency = เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
- infection = การติดเชื้อ
- issued (issue) = ออก (หนังสือ, เอกสาร)
- patient = ผู้ป่วย, คนไข้
- potential (adj) = สามารถเป็นได้, อาจเป็นไปได้

- authorization = การให้สิทธิ์, การอนุญาต
- US FDA announces emergency authorization = องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศการอนุญาตฉุกเฉินสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Teens are having unprotected sex, driving drunk and vaping among other risky behaviors, CDC says
วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน, การเมาแล้วขับ, และสูบบุหรี่ไฟฟ้า ท่ามกลางพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ CDC กล่าว

Kids are still taking pretty big risks, according to several new studies of youthful behavior from the US Centers for Disease Control and Prevention.
เด็กๆ ยังคงรับความเสี่ยงอย่างมาก, อ้างจากหลายการศึกษาใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นของศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

Teenagers are only using condoms about half the time when they have sex, they're not always wearing seat belts when they drive, more than a third admit to texting while driving and a third are vaping, the CDC's annual survey of teens found.
วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัยเพียงครึ่งเดียวของเวลาที่พวกเขามีเพศสัมพันธ์ พวกเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาที่ขับรถ มากกว่าหนึ่งในสามยอมรับว่าส่งข้อความขณะขับรถ และหนึ่งในสามกำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า, จากการสำรวจประจำปีของ CDC : Centers for Disease Control and Prevention ที่พบในวัยรุ่น

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- CDC : Centers for Disease Control and Prevention = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- condom = ถุงยางอนามัย
- pretty = ค่อนข้างจะ
- vaping = สูบบุหรี่ไฟฟ้า, สูดไอจากอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า
- seat belt = เข็มขัดนิรภัย
- teenager = วัยรุ่น
- unprotected (adj) = ไม่ได้ป้องกัน
- youthful = หนุ่มสาว

- a third are vaping = หนึ่งในสามกำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า
- more than a third admit to texting while driving = มากกว่าหนึ่งในสามยอมรับว่าส่งข้อความขณะขับรถสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Facebook wants to help build AI that can remember everything for you
Facebook ต้องการช่วยสร้าง AI ที่จดจำทุกสิ่งแทนคุณได้

On Friday, Facebook announced new AI research that could help pave the way for a significant change in how artificial intelligence — and some devices that incorporate this technology — functions in our daily lives.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศการวิจัย AI ใหม่ที่สามารถช่วยปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์บางอย่างที่รวมเทคโนโลยีนี้เข้าไว้ในชีวิตประจำวันของเรา

The company announced a real-world sound simulator that will let researchers train AI systems in virtual three-dimensional spaces with sounds that mimic those that occur indoors, opening up the possibility that an AI assistant may one day help you track down a smartphone ringing in a distant room.
บริษัท ได้แถลงถึงโปรแกรมจำลองเสียงในโลกแห่งความเป็นจริง ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถฝึกระบบ AI ในพื้นที่สามมิติเสมือนจริงพร้อมเสียงที่เลียนแบบเสียงที่เกิดขึ้นภายในอาคาร, ซึ่งเปิดโอกาสความเป็นไปได้ที่สักวันหนึ่งผู้ช่วย AI อาจช่วยคุณติดตามสมาร์ทโฟนที่กำลังส่งเสียงดัง ในห้องที่อยู่ไกล

คำศัพท์ข่าว
- AI = Artificial intelligence = ปัญญาประดิษฐ์ (ส่วนมากมักเป็นสมองกล, หุ่นยนต์)
- AI assistant = ผู้ช่วยที่เป็น AI
- device = อุปกรณ์
- mimic = เลียนแบบเสียง
- pave = ปูทาง, กรุยทาง
- possibility = ความเป็นไปได้
- researcher = นักวิจัย
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย
- significant change = การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
- train = ฝึก, สอน
- track down = ติดตาม
- virtual = เสมือนจริง
- space = พื้นที่โล่ง

Phrasal verb
opening up (open up) = เปิดใจ, เปิดโอกาส


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
PH records over 16,000 new COVID-19 recoveries, as total cases near 190,000
ฟิลิปปินส์ บันทึกผู้หายป่วยจากโรค COVID-19 ใหม่มากกว่า 16,000 ราย, ขณะที่ยอดรวมผู้ป่วยเกือบ 190,000 ราย

COVID-19 cases in the country climbed closer to 190,000 on Sunday, with 2,378 new cases confirmed by the Department of Health.
ผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นแตะ 190,000 รายในวันอาทิตย์ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 2,378 ราย ที่ได้รับการยืนยันจากกรมอนามัย

The latest report showed 189,601 people in the country have been infected with the viral illness, with 55,236 active cases, or currently ill patients.
รายงานล่าสุด พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสจำนวน 189,601 คนในประเทศ โดยมีอาการ 55,236 รายหรือผู้ป่วยในปัจจุบัน

คำศัพท์ข่าว
- active cases = ผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่หายจากอาการป่วย
- climbed (climb) = ไต่ขึ้น, ปีนขึ้น (ในข่าวหมายถึงตัวเลขเพิ่มขึ้น)
- viral (adj) = เกี่ยวกับเชื้อไวรัส
- viral illness = ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น