โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Japanese man only new Covid case Monday
ชายชาวญี่ปุ่นเพียงหนึ่งคนที่ป่วยโควิดรายใหม่เมื่อวันจันทร์

The government recorded a single new imported case of the novel coronavirus on Monday, bringing the accumulated total in Thailand to 3,875.
รัฐบาลบันทึกกรณีที่นำเข้าใหม่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในวันจันทร์, ทำให้ยอดสะสมในประเทศไทยอยู่ที่ 3,875 ราย

The death toll remained at 60.
ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 60

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the new patient was a Japanese man who flew into the country on Friday and tested positive on arrival.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นชายชาวญี่ปุ่นที่บินเข้ามาในประเทศเมื่อวันศุกร์และได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง


คำศัพท์ข่าว
- accumulated (adj) = สะสม, สั่งสมรวม
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- flew = บิน, เดินทางโดยเครื่องบิน
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- novel coronavirus = ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
- patient = ผู้ป่วย
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand allows thousands of migrants to extend work permits
ประเทศไทยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติหลายพันคนสามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้

Tens of thousands of migrant workers in Thailand whose work permits are expiring have been granted permission to stay in the country for another two years, yet campaigners said the cost of the extension could fuel debt bondage and worker exploitation.
แรงงานข้ามชาติหลายหมื่นคนในประเทศไทยที่ใบอนุญาตทำงานกำลังจะหมดอายุได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศต่อไปอีกสองปี แต่นักรณรงค์กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเรื่องร้ายในการสร้างทาสหนี้ และการแสวงหาประโยชน์จากคนงาน

The Thai labour ministry this week said a total of about 130,000 migrants from Myanmar, Cambodia and Laos who had entered the country under bilateral labour agreements and whose permits expired from this month through December 2021 would be eligible.
กระทรวงแรงงานไทยกล่าวในสัปดาห์นี้ว่ามีผู้อพยพจากเมียนมาร์กัมพูชาและลาวประมาณ 130,000 คนที่เดินทางเข้าประเทศภายใต้ข้อตกลงแรงงานทวิภาคีและใบอนุญาตที่หมดอายุตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ 2564 จะมีสิทธิ์

“This is in order to lower the spread of coronavirus, solve the labour shortage and also protect the rights of migrant workers who come to Thailand legally,” the country’s labour minister Suchat Chomklin said in a statement.
“นี่คือเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา, แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน, และปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย” สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศกล่าว

Migrants who wish to extend their permits will have to undergo health checks and pay a fee of 1,900 baht ($63), causing concern among campaigners who said the cost could be inflated by employers and labour brokers and drive workers deeper into debt.
ผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการต่อใบอนุญาตจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพและจ่ายค่าธรรมเนียม 1,900 บาท (63 ดอลลาร์) ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักรณรงค์ที่กล่าวว่านายจ้าง และนายหน้าแรงงานอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงและผลักดันให้คนงานมีหนี้สินมากขึ้น

Across Southeast Asia, migrants must pay a variety of fees to recruiters and bosses to secure jobs abroad, trapping many in exploitative workplaces as they struggle to clear their debts.
ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียง, แรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลายอย่างให้กับนายหน้าและเจ้านายเพื่อหางานในต่างประเทศ, ทำให้มีคนจำนวนมากกำลังติดกับดักในสถานที่ทำงานที่เอารัดเอาเปรียบขณะที่พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อล้างหนี้

คำศัพท์ข่าว
- campaigner = นักรณรงค์
- cost = ราคา, ค่าใช้จ่าย
- debt bondage = ลูกหนี้ทาส, ลูกหนี้ที่ต้องทำตามเจ้าของเงิน (ลูกหนี้ที่ได้รับเงินค่าจ้างต่ำ หรือค่าตอบแทนที่อาจไม่เป็นธรรม)
- expiring = หมดอายุ
- extend = ขยาย, เพิ่ม
- extension การขาย, การเพิ่ม
- fuel = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- grant = ให้
- inflated = สูงเกินจริง
- labour broker = นายหน้าแรงงาน
- labour shortage = การขาดแคลนแรงงาน
- migrant = ผู้อพยพ, คนงานต่างถิ่น
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ
- permission = การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม
- recruiter = นายหน้าหางาน
- trapping = ถูกกับดัก, ติดกับ
- work permit = ใบอนุญาตทำงาน
- worker exploitation = และการแสวงหาประโยชน์จากคนงาน
- yet = แต่ว่า
- undergo = ได้รับ, ประสบ, ผ่านสำนักข่าว : Eturbonews
Thailand announces new entry rules for foreign tourists
ประเทศไทยประกาศกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Thai authorities have announced that foreign tourists will again be allowed to visit Thailand.
เจ้าหน้าที่ของประเทศไทยได้ประกาศว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกครั้งแล้ว

However, getting into the “Land of Smiles” will now be quite difficult, due to the COVID-19 pandemic.
อย่างไรก็ตามการเข้ามาใน "ดินแดนแห่งรอยยิ้ม"ในขณะนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยาก, เนื่องจากการระบาดของโควิด19

Foreign visitors who want to relax on Thai sandy beaches and enjoy exotic Thai dishes will need to obtain a visa at the Thai embassy.
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการจะผ่อนคลายบนหาดแสนสวย และเพลิดเพลินไปกับอาหารไทยแสนอร่อยจะต้องมีวีซ่าที่ได้รับจากสถานทูตไทยก่อน

Candidates will have to confirm their financial wellbeing – namely, the possession of at least 500 thousand baht (about $16,580) on their bank account.
ผู้ที่ประสงค์เข้ามาในประเทศไทยจะต้องมีการยืนยันสถานะทางการเงินที่ดี กล่าวคือ ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารของตนเองอย่างน้อย5,000,000บาท

In addition, it is necessary to take out extended medical insurance for at least 3 million baht (about $99,500).
นอกจากนี้ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการทำประกันชีวิตครอบคลุมด้านการรักษาอย่างน้อย3ล้านบาท

But that’s not all. All foreign nationals arriving in Thailand will need to be quarantined for 14 days and visitors from most countries would be able to obtain a visa for 60 days only.
แต่นั่นก็ยังไม่หมด ชาวต่างชาติทุกคนที่มาถึงประเทศไทยต้องถูกกักตัว14วัน และผู้มาเยือนจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับวีซ่าแค่60วันเท่านั้น

คำศัพท์ข่าว
- announce = ประกาศ
- due to = เนื่องจาก
- entry = การเข้า
- exotic = มาจากต่างประเทศ, มาจากดินแดนอื่น, มาจากภูมิภาคอื่น
- extended = ยืด, ขยาย
- financial wellbeing = สภาพทางการเงินที่มั่นคง
- foreign tourist = นักท่องเที่ยวต่างชาติ
- medical insurance = การประกันสุขภาพ (ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหากคุณป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ)
- namely = กล่าวคือ
- obtain = ได้รับ
- possession = ทรัพย์สมบัติ, การครอบครอง
- quite difficult = ค่อนข้างยาก
- take out = ควักออกมา, นำออกมา
- Thai embassy = สถานทูตไทย
- wellbeing = ภาวะที่มั่นคง, ภาวะที่ปราศจากโรคภัยสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Coronavirus: South Australia goes on high alert after first outbreak in months
โคโรนาไวรัส: ทางใต้ของออสเตรเลียมีการแจ้งเตือนระดับสูงหลังจากมีการระบาดครั้งแรกในรอบหลายเดือน

South Australian authorities say they are facing a "dangerous situation" after reporting 17 coronavirus cases in the state's first outbreak since April.
ทางการออสเตรเลียใต้กล่าวว่าพวกเขากำลังเผชิญกับ "สถานการณ์อันตราย" หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 17 ราย ซึ่งเป็นการระบาดครั้งแรกของรัฐตั้ง แต่เดือนเมษายน

The cluster is thought to have spread from a worker at a hotel quarantine site in Adelaide to infect a large local family, officials said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคลัสเตอร์ดังกล่าวแพร่กระจายมาจากคนงานที่สถานกักตัวโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองแอดิเลด แล้วแพร่เชื้อสู่ครอบครัวใหญ่ในท้องถิ่น

The state has closed schools and shops and ramped up contact tracing.
รัฐได้ปิดโรงเรียนและร้านค้าและเพิ่มการติดตามผู้ติดต่อใกล้ชิด

Australia had seen cases drop to near zero after beating its second wave in Victoria.
ออสเตรเลียเคยเห็นผู้ติดเชื้อลดลงจนใกล้ศูนย์หลังจากเอาชนะคลื่นลูกที่สองในวิกตอเรีย

That state's capital city, Melbourne, had been the centre of a massive outbreak which caused more than 20,300 cases and 800 deaths.
เมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐนั้นเป็นศูนย์กลางของการระบาดครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า 20,300 รายและเสียชีวิต 800 ราย

The city spent almost four months in a stringent lockdown before re-opening last month.
เมืองนี้ใช้เวลาเกือบสี่เดือนในการล๊อคดาวน์อย่างเข้มงวดก่อนที่จะเปิดใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว

Victoria's outbreak also originated from a hotel quarantine site.
การระบาดของวิกตอเรียยังมาจากพื้นที่กักตัวของโรงแรม

"It's obvious that the highest risk in Australia right now is this risk of [virus] importation in our quarantine hotels," South Australia's chief health officer Nicola Spurrier said on Monday.
"เห็นได้ชัดว่าความเสี่ยงสูงสุดในออสเตรเลียในขณะนี้คือความเสี่ยงของการนำเข้า [ไวรัส] ในโรงแรมกักกันของเรา" Nicola Spurrier หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเซาท์ออสเตรเลียกล่าวเมื่อวันจันทร์

She confirmed one infected person had been working at a quarantine hotel and "this is where we are considering the source to be".
เธอยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งทำงานในโรงแรมกักกันและ "นี่คือที่ที่เรากำลังพิจารณาแหล่งที่มา"

Australia closed its borders to international travellers in March but has allowed citizens and permanent residents to return home if they undergo a mandatory 14-day quarantine in a hotel.
ออสเตรเลียปิดพรมแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเดือนมีนาคม แต่ได้อนุญาตให้พลเมือง และผู้อยู่อาศัยถาวรกลับบ้านได้หากพวกเขาได้รับการกักตัว 14 วันในโรงแรม

คำศัพท์ข่าว
- caused = ทำให้เกิดเหตุ, เป็นสาเหตุ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- facing = เผชิญหน้า
- importation = การนำสิ่งของหรือสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ (ในข่าวหมายถึงไวรัส)
- international = ระหว่างประเทศ
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- massive = ใหญ่, มาก, หนักหน่วง
- massive outbreak = การระบาดใหญ่, การระบาดรุนแรง
- outbreak = การระบาด, การแพร่เชื้อ
- permanent = ถาวร
- quarantine = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- ramp up = เพิ่ม
- second wave = คลื่นลูกที่สอง, เหตุวิกฤติครั้งที่สอง
- site = พื้นที่, สถานที่, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่มีกิจกรรม
- source = แหล่งที่มา, ต้นทาง
- stringent = เข้มงวด
- the highest risk = ความเสี่ยงสูงสุด
- tracing = ติดตาม, แกะรอยSource: NEW ATLAS
Hydrogen-powered VTOL drone flies for 3.5 hours
โดรน VTOL ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนบินได้นาน 3.5 ชั่วโมง

VTOL (vertical take-off and landing) drones are quite versatile, as they combine the vertical flight of a helicopter with the fast and efficient forward flight of a fixed-wing airplane.
โดรนVTOL (การบินขึ้น - ลงจอดตามแนวดิ่ง) ค่อนข้างอเนกประสงค์, จากการผสมผสานการบินในแนวดิ่งของเฮลิคอปเตอร์เข้ากับความเร็วและการบินเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องบินปีกตรึง

This one features an extended range, thanks to a fuel cell power system.
รุ่นนี้มีจุดเด่นที่ช่วงเวลาการบินนานขึ้นด้วยระบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง

The experimental aircraft was developed by a team at the Netherlands' Delft University of Technology (TU Delft), working with colleagues from the Royal Netherlands Navy and the Netherlands Coastguard.
เครื่องบินทดลองได้รับการพัฒนาโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Delft ของเนเธอร์แลนด์ (TU Delft) โดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากกองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ และหน่วยยามฝั่งเนเธอร์แลนด์

It has a 3-meter (9.8 ft) wingspan, weighs 13 kg (29 lb), and features 12 motor/propeller units distributed on its two wings.
มีระยะปีกกว้าง 3 เมตร (9.8 ฟุต) น้ำหนัก 13 กก. (29 ปอนด์) และมีมอเตอร์ / ใบพัด 12 ตัวกระจายอยู่บนปีกทั้งสองข้าง

Even if several of the motors fail, it can reportedly still fly and land successfully.
แม้ว่ามอเตอร์หลายตัวจะไม่ทำงาน, แต่ก็มีรายงานว่ายังบินและลงจอดได้สำเร็จ

The drone is also a "tail-sitter"-type VTOL. This means that when taking off and landing, its body is angled upwards, allowing the propellers to work more like a helicopter's rotor blades.
โดรนยังเป็น VTOL ประเภท "ใช้หางเป็นฐาน" ซึ่งหมายความว่า เมื่อบินขึ้นและลงจอด ลำตัวของมันจะทำมุมขึ้น, ทำให้ใบพัดทำงานได้เหมือนใบพัดของเฮลิคอปเตอร์

For going into forward flight, the thrust is electronically redistributed between the 12 motors, causing the aircraft to level out into a horizontal orientation.
สำหรับการบินไปข้างหน้า, แรงขับจะถูกกระจายกำลังขับแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมอเตอร์ 12 ตัว, ทำให้เครื่องบินปรับระดับการเคลื่อนที่เป็นแนวนอน

คำศัพท์ข่าว
- a fuel cell power system = ระบบพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
- blade = ใบมีด, ใบพัด
- combine = รวม
- drone = โดรน, อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมด้วยคลื่นความถี่ระยะจากไกล
- efficient = มีประสิทธิภาพ
- extended range (ER) = การปรับเปลี่ยนเพื่อขยายระยะการบิน (การดัดแปลงที่สำคัญที่สุดคือระบบเชื้อเพลิง)
- fail = ล้มเหลว, ทำงานผิดพลาด
- feature = จุดเด่น, คุณสมบัติเด่น
- Fixed-Wing = อากาศยานที่มีปีกยึดติดกับลำตัว (หมุนไม่ได้เหมือน เฮลิคอปเตอร์)
- fixed-wing airplane = เครื่องบินปีกตรึง
- flight = การบิน
- Fuel cell = อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าโดยเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนให้เป็นไฟฟ้า
- Helicopter = เฮลิคอปเตอร์, อากาศยานปีกหมุน คืออากาศยานที่มีปีกหมุนรอบ
- landing (land) = ลงจอด, ลงสู่พื้นดิน, เข้าหาแผ่นดิน/ ชายฝั่ง
- level out = เคลื่อนที่่ในแนวเดียว/ แนวระนาบ (ไม่สูงขึ้น และไม่ลงต่ำ)
- orientation = การปรับตัว, การโน้มเอียง
- propeller = ชุดอุปกรณ์ใบพัด
- redistribute = การปันส่วนหรือจัดสรรอย่างเป็นธรรม (ในข่าวหมายถึง กระจายกำลังเท่า ๆกันของมอเตอร์)
- rotor = หมุน
- taking off (take off) = บินขึ้น
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วย
- thrust = แรงผลักดัน, แรงขับเคลื่อน
- upward = ยกระดับ, ไต่ระดับ, ขึ้นไประดับที่สูงกว่า
- versatile = ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว
- vertical flight = การบินแนวดิ่ง, การบินแนวตั้ง
- wingspan = ระยะห่างของปีกนกเมื่อกางสุด, ระยะระหว่างปลายปีก2ข้างของเครื่องบิน

คำศัพท์ข่าว
Aeroplane (UK)
Airplane (US)

เครื่องยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน นิยมใช้น้ำมัน/ ก๊าซต่างๆ เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ (การสันดาป) เพื่อให้เกิดพลังงาน จึงทำให้เกิดควันซึ่งเป็นมลพิษ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนไม่ใช้การเผาไหม้ จึงทำให้ช่วยลดการมลภาวะในปัจจุบันได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น