โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 15, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-January-2021(ม112)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
The lese majeste law threatens the future of Thailand and should be scrapped, the Progressive Movement said on Thursday.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุกคามอนาคตของประเทศไทย และควรจะถูกยกเลิกไป, คณะก้าวหน้ากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
Piyabutr Saengkanokkul, secretary-general of the movement, said Article 112 of the Criminal Code covering lese majeste was problematic in all aspects, including the severity of punishment, and its interpretation and enforcement by authorities.
ปิยบุตร แสงกนกกุล, เลขาธิการคณะก้าวหน้า, กล่าวว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีปัญหาในทุกด้านทั้งความรุนแรงของบทลงโทษการตีความและการบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่

Writing on Facebook, he added that authorities were intensifying their enforcement of Article 112.
จากการเขียนบน Facebook, เขาเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรา 112

He urged members of Parliament, as representatives of the people, to use this opportunity to cancel the criminal offence of defamation, whether it covered royalty, foreign leaders, ambassadors, shrines, or ordinary people.
เขาเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา, ในฐานะตัวแทนของประชาชน, ใช้โอกาสนี้ในการยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทไม่ว่าจะครอบคลุมถึงราชวงศ์, ผู้นำต่างประเทศ, ทูต, ศาลเจ้า หรือคนธรรมดา
Defamation should be made a civil offence rather than a criminal offence, said Piyabutr.

การหมิ่นประมาทควรเป็นความผิดทางแพ่งมากกว่าความผิดทางอาญา, ปิยบุตรกล่าว

Downgrading the offence of defamation would be in line with international standards, which dictate that no one should be jailed for exercising their freedom of expression, he said.
การลดระดับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล, ซึ่งกำหนดว่าไม่ควรมีใครถูกจำคุกเนื่องจากใช้เสรีภาพในการแสดงออก, เขากล่าว

“We cannot leave the ‘future of our nation’ to be charged with violating Article 112,” said Piyabutr, in a reference to ongoing youth-led protests for national reform.
“เราไม่สามารถทิ้งอนาคตของชาติเราไปด้วยข้อหาละเมิดมาตรา 112 ได้” ปิยบุตรพูด, ในการกล่าวถึงการประท้วงอย่างต่อเนื่องที่นำโดยเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- ambassador = ทูต, เอกอัครราชทูต
- Article 112 = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, กฏหมายมาตรา 112 (ม.112)
- aspect = ด้าน, มุมม, หัวข้อ, สถานการณ์
- defamation = การหมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้าย
- dictate = สั่งการ, ควบคุม, บงการ, กำหนด
- downgrading = ลดระดับ
- enforcement = การใช้บังคับ, การบังคับใช้กฎหมาย
- charge (v) = ตั้งข้อกล่วหา
- Criminal Code = ประมวลกฎหมายอาญา
- intensify (adj) = เข้มข้นขึ้น, รุนแรงขึ้น
- interpretation = การตีความ, การแปล
- lese majeste = การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- line (n) = แนวทาง
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย
- opportunity = โอกาส
- ordinary people = สามัญชน, บุคคลธรรมดา
- problematic (adj) = ก่อปัญหา, สร้างปัญหา
- representative) = ตัวแทน, ผู้มอบอำนาจ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- scrap (v) = เลิก, ทิ้ง, ยกเลิก
- severity = อาการสาหัส, ความรุนแรง
- shrine = ศาลเจ้า, สถานที่บูชา
- violating = การละเมิด
- urge = กระตุ้นเตือน, กำชับ, เร่งเร้า, ชักนำ, เรียกร้อง, ผลักดัน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment