โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 3, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Science
‘Unquestionably a game changer!’ Antiviral pill cuts COVID-19 hospitalization risk
'ตัวเปลี่ยนเกมอย่างไม่ต้องสงสัย!' ยาเม็ดต้านไวรัสช่วยลดความเสี่ยงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19

Researchers excited about Merck drug, but caution data are preliminary and price is high
นักวิจัยตื่นเต้นกับยาของเมอร์ค แต่ข้อมูลเตือนคือยังเป็นเบื้องต้นและมีราคาสูง

A pill given early after infection with SARS-CoV-2 cuts in half a person’s risk of hospitalization and death from COVID-19, according to results announced today by the pharmaceutical giant Merck & Co. ยาเม็ดที่ให้ตั้งแต่ระยะแรกหลังจากติดเชื้อ SARS-CoV-2 ลดความเสี่ยงของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากโควิด-19 ของบุคคลได้ครึ่งหนึ่ง โดยอ้างอิงข้อมูลของประกาศในวันนี้จากบริษัท Merck & Co. ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม

The treatment marks the first oral antiviral that has proved to be effective against SARS-CoV-2, though several others remain in development.
การรักษานี้ถือเป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทานครั้งแรกที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถต้าน SARS-CoV-2 ได้ แม้ว่าอีกหลายตัวยายังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

In a statement, Merck said it plans to apply soon for emergency use authorization from the U.S. Food and Drug Administration.
ในการแถลง เมอร์คกล่าวว่ามีแผนจะยื่นขออนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้

“As a researcher deeply involved on outpatient studies to treat mild Covid-19 to reduce progression and hospitalization, the Merck announcement is to me one of the Top Biggest News Stories of the year 2021,” Oriol Mitjà, of the Germans Trias i Pujol University Hospital, wrote to ScienceInsider in a direct message. “Molnupiravir is unquestionably a game changer!
“ในฐานะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการศึกษาผู้ป่วยนอกเพื่อรักษาโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง เพื่อลดการลุกลามและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล การประกาศของเมอร์คถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวข่าวใหญ่ที่สุดแห่งปี 2021 สำหรับผม” Oriol Mitjà จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Trias i Pujol ของเยอรมนีเขียนข้อความโดยตรงถึง ScienceInsider ว่า “โมลนูพิราเวียร์ เป็นตัวพลิกเกมอย่างไม่ต้องสงสัย!

The large effect size, and the ease of administration change the paradigm of mild COVID-19 treatment with a potential to reduce COVID-19 death rates.”
มีผลกระทบขนาดใหญ่ และความสะดวกในการบริหารจัดการทำให้เปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดของการรักษาโควิด-19 แบบมีอาการน้อย โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19”

Two other antiviral options are already available: remdesivir, which has been shown to reduce hospital stays in some patients, and monoclonal antibodies. Unlike molnupiravir, both of these options must be given intravenously.
ยาต้านไวรัสอีก 2 ตัวที่มีจำหน่ายอยู่แล้วได้แก่ เรมเดซิเวียร์ ซึ่งได้แสดงผลช่วยลดการอยู่โรงพยาบาลในผู้ป่วยบางราย และโมโนโคลนัลแอนติบอดี ซึ่งต่างจากโมลนูพิราเวียร์โดยยาทางเลือกทั้งสองนี้ต้องให้ทางหลอดเลือดดำ

The new results stem from data from 775 nonhospitalized patients who joined the study within 5 days of symptoms starting and had at least one risk factor for developing severe disease.
ผลลัพธ์ใหม่ได้ข้อมูลจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 775 รายที่เข้าร่วมในศึกษานี้ภายใน 5 วันนับจากเริ่มมีอาการและมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่างที่จะทำให้ป่วยหนักจากโรคได้

The patients received a 5-day course of the medication, which lab studies have shown disrupts the ability of the SARS-CoV-2 virus to replicate its genome.
ผู้ป่วยได้รับยาตามสูตร 5 วัน ซึ่งการศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แสดงให้เห็นว่าขัดขวางความสามารถของไวรัสซาร์ โควี ทู ในการจำลองจีโนมของมัน

Merck had planned to include 1550 patients, but an independent data monitoring committee halted the study when it became clear the medicine was effective.
เมอร์คได้วางแผนที่จะศึกษาผู้ป่วยรวม 1550 ราย แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลอิสระหยุดการศึกษาเมื่อเห็นได้ชัดเจนว่ายามีประสิทธิภาพ

A previous study showed the antiviral had little effect when given to patients already hospitalized with severe disease.
การศึกษาครั้งก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่า ยาต้านไวรัสนี้มีผลเพียงเล็กน้อยเมื่อให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีอาการโรคร้ายแรงอยู่แล้ว

Some researchers caution that side effects could be a concern and that the new results have yet to be peer reviewed.
นักวิจัยบางคนเตือนว่า ผลข้างเคียงควรเป็นสิ่งต้องคำนึงถึงและผลลัพธ์ใหม่นี้ยังไม่ได้รับการทบทวนตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- antiviral (n) = ยาต้านไวรัส
- authorization (n) = การอนุญาต
- caution (n) = ความระมัดระวัง
- clear (adj) = ชัดเจน, โล่ง
- committee (n) = คณะกรรมการ
- deeply (adv) = ละเอียด, ลึกซึ้ง, ตราตรึง
- disrupt (v) = ทำลาย, ขัดจังหวะ, ทำให้กระจาย, ทำให้กระทบกระเทือน
- effective (adj) = มีประสิทธิผล, ได้ผล, ตามที่เป็นจริง
- halt (v) = หยุดนิ่ง, หยุดกระทำ
- hospitalization (n) = การรักษาในโรงพยาบาล
- intravenously (adv) = เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง
- mild (adj) = เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- molnupiravir = โมลนูพิราเวียร์(ยาต้านไวรัส ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่)
- outpatient (n) = คนไข้นอก(ผู้ที่มารับการรักษาและแต่ไม่นอนที่โรงพยาบาล)
- paradigm = ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ชัดเจน, ชุดทฤษฎีแนวคิดที่ใช้อธิบาย
- peer review = คณะผู้เชี่ยวชาญของสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- pharmaceutical (adj) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- preliminary (adj) = เบื้องต้น, ขั้นต้น, ขั้นแรก
- progression (n) = การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า, การก้าวหน้าขึ้น, พัฒนาการ
- replicate (v) = ทำซ้ำ, ทำสำเนา
- severe disease = โรคร้ายแรง
- though = ถึงแม้ว่า
- unquestionably (adv) = ไม่น่าสงสัย

แหล่งข่าว : CNN
Covid-19 antiviral pill could be a game changer, but vaccines are still America's way out of the pandemic, experts say

No comments:

Post a Comment