โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 3, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Science
‘Unquestionably a game changer!’ Antiviral pill cuts COVID-19 hospitalization risk
'ตัวเปลี่ยนเกมอย่างไม่ต้องสงสัย!' ยาเม็ดต้านไวรัสช่วยลดความเสี่ยงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19

Researchers excited about Merck drug, but caution data are preliminary and price is high
นักวิจัยตื่นเต้นกับยาของเมอร์ค แต่ข้อมูลเตือนคือยังเป็นเบื้องต้นและมีราคาสูง

A pill given early after infection with SARS-CoV-2 cuts in half a person’s risk of hospitalization and death from COVID-19, according to results announced today by the pharmaceutical giant Merck & Co. ยาเม็ดที่ให้ตั้งแต่ระยะแรกหลังจากติดเชื้อ SARS-CoV-2 ลดความเสี่ยงของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากโควิด-19 ของบุคคลได้ครึ่งหนึ่ง โดยอ้างอิงข้อมูลของประกาศในวันนี้จากบริษัท Merck & Co. ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม

The treatment marks the first oral antiviral that has proved to be effective against SARS-CoV-2, though several others remain in development.
การรักษานี้ถือเป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทานครั้งแรกที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถต้าน SARS-CoV-2 ได้ แม้ว่าอีกหลายตัวยายังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

In a statement, Merck said it plans to apply soon for emergency use authorization from the U.S. Food and Drug Administration.
ในการแถลง เมอร์คกล่าวว่ามีแผนจะยื่นขออนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้

“As a researcher deeply involved on outpatient studies to treat mild Covid-19 to reduce progression and hospitalization, the Merck announcement is to me one of the Top Biggest News Stories of the year 2021,” Oriol Mitjà, of the Germans Trias i Pujol University Hospital, wrote to ScienceInsider in a direct message. “Molnupiravir is unquestionably a game changer!
“ในฐานะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการศึกษาผู้ป่วยนอกเพื่อรักษาโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง เพื่อลดการลุกลามและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล การประกาศของเมอร์คถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวข่าวใหญ่ที่สุดแห่งปี 2021 สำหรับผม” Oriol Mitjà จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Trias i Pujol ของเยอรมนีเขียนข้อความโดยตรงถึง ScienceInsider ว่า “โมลนูพิราเวียร์ เป็นตัวพลิกเกมอย่างไม่ต้องสงสัย!

The large effect size, and the ease of administration change the paradigm of mild COVID-19 treatment with a potential to reduce COVID-19 death rates.”
มีผลกระทบขนาดใหญ่ และความสะดวกในการบริหารจัดการทำให้เปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดของการรักษาโควิด-19 แบบมีอาการน้อย โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19”

Two other antiviral options are already available: remdesivir, which has been shown to reduce hospital stays in some patients, and monoclonal antibodies. Unlike molnupiravir, both of these options must be given intravenously.
ยาต้านไวรัสอีก 2 ตัวที่มีจำหน่ายอยู่แล้วได้แก่ เรมเดซิเวียร์ ซึ่งได้แสดงผลช่วยลดการอยู่โรงพยาบาลในผู้ป่วยบางราย และโมโนโคลนัลแอนติบอดี ซึ่งต่างจากโมลนูพิราเวียร์โดยยาทางเลือกทั้งสองนี้ต้องให้ทางหลอดเลือดดำ

The new results stem from data from 775 nonhospitalized patients who joined the study within 5 days of symptoms starting and had at least one risk factor for developing severe disease.
ผลลัพธ์ใหม่ได้ข้อมูลจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 775 รายที่เข้าร่วมในศึกษานี้ภายใน 5 วันนับจากเริ่มมีอาการและมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่างที่จะทำให้ป่วยหนักจากโรคได้

The patients received a 5-day course of the medication, which lab studies have shown disrupts the ability of the SARS-CoV-2 virus to replicate its genome.
ผู้ป่วยได้รับยาตามสูตร 5 วัน ซึ่งการศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แสดงให้เห็นว่าขัดขวางความสามารถของไวรัสซาร์ โควี ทู ในการจำลองจีโนมของมัน

Merck had planned to include 1550 patients, but an independent data monitoring committee halted the study when it became clear the medicine was effective.
เมอร์คได้วางแผนที่จะศึกษาผู้ป่วยรวม 1550 ราย แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลอิสระหยุดการศึกษาเมื่อเห็นได้ชัดเจนว่ายามีประสิทธิภาพ

A previous study showed the antiviral had little effect when given to patients already hospitalized with severe disease.
การศึกษาครั้งก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่า ยาต้านไวรัสนี้มีผลเพียงเล็กน้อยเมื่อให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีอาการโรคร้ายแรงอยู่แล้ว

Some researchers caution that side effects could be a concern and that the new results have yet to be peer reviewed.
นักวิจัยบางคนเตือนว่า ผลข้างเคียงควรเป็นสิ่งต้องคำนึงถึงและผลลัพธ์ใหม่นี้ยังไม่ได้รับการทบทวนตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- antiviral (n) = ยาต้านไวรัส
- authorization (n) = การอนุญาต
- caution (n) = ความระมัดระวัง
- clear (adj) = ชัดเจน, โล่ง
- committee (n) = คณะกรรมการ
- deeply (adv) = ละเอียด, ลึกซึ้ง, ตราตรึง
- disrupt (v) = ทำลาย, ขัดจังหวะ, ทำให้กระจาย, ทำให้กระทบกระเทือน
- effective (adj) = มีประสิทธิผล, ได้ผล, ตามที่เป็นจริง
- halt (v) = หยุดนิ่ง, หยุดกระทำ
- hospitalization (n) = การรักษาในโรงพยาบาล
- intravenously (adv) = เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง
- mild (adj) = เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- molnupiravir = โมลนูพิราเวียร์(ยาต้านไวรัส ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่)
- outpatient (n) = คนไข้นอก(ผู้ที่มารับการรักษาและแต่ไม่นอนที่โรงพยาบาล)
- paradigm = ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ชัดเจน, ชุดทฤษฎีแนวคิดที่ใช้อธิบาย
- peer review = คณะผู้เชี่ยวชาญของสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- pharmaceutical (adj) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- preliminary (adv) = เบื้องต้น, ขั้นต้น, ขั้นแรก
- progression (n) = การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า, การก้าวหน้าขึ้น, พัฒนาการ
- replicate (v) = ทำซ้ำ, ทำสำเนา
- severe disease = โรคร้ายแรง
- though = ถึงแม้ว่า
- unquestionably (adv) = ไม่น่าสงสัย

แหล่งข่าว : CNN
Covid-19 antiviral pill could be a game changer, but vaccines are still America's way out of the pandemic, experts say


แหล่งข่าว : CNN
Correction: A previous version of this story and headline incorrectly attributed remarks to a Twitter account purporting to be the chancellor of Kabul University.
การแก้ไข: เรื่องราวและพาดหัวข่าวครั้งก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะการให้ความเห็นในบัญชีทวิตเตอร์ที่น่าเชื่อว่าเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยคาบูลนั้นไม่ถูกต้อง

CNN has subsequently learned that this account was not affiliated with the chancellor or the university. This story has been updated.
ซีเอ็นเอ็น ได้ทราบในเวลาต่อมาว่าบัญชีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอธิการบดีหรือมหาวิทยาลัย เรื่องนี้ได้รับการปรับปรุงแล้ว

(CNN) -- The Taliban said a Twitter account purporting to be the militant group's new chancellor for Kabul University is fake, and rejected the claims made from the account.
(ซีเอ็นเอ็น) -- กลุ่มตาลีบันกล่าวว่า บัญชีทวิตเตอร์ที่อ้างว่าเป็นอธิการบดีคนใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยคาบูลจากกลุ่มติดอาวุธนั้นเป็นของปลอม และปฏิเสธคำกล่าวอ้างจากบัญชีดังกล่าว

CNN and several other media outlets reported earlier this week on a tweet from the account claiming to be chancellor Mohammad Ashraf Ghairat, which stated that women would be indefinitely banned from the university, either as instructors or students.
ซีเอ็นเอ็นและสื่ออื่นๆ อีกหลายแห่งได้รายงานไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เรื่องข้อความที่ลงในทวิตเตอร์จากบัญชีที่อ้างว่าเป็นอธิการบดี มูฮัมหมัด อัชราฟ ไกรัต ซึ่งระบุว่าผู้หญิงจะถูกแบนจากมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีกำหนด ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักเรียน

"I give you my words as chancellor of Kabul University. As long as a real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first," the tweet read.
ข้อความที่อ่านจากทวีต “ผมขอฝากคำพูดในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยคาบูล ตราบใดที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของอิสลามสำหรับทุกคน ผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้มามหาวิทยาลัยหรือทำงาน อิสลามต้องมาก่อน"

But the account does not belong to the chancellor -- it appears to belong to a student.
แต่บัญชีนี้ไม่ใช่ของอธิการบดี มันดูเหมือนว่าจะเป็นของนักศึกษาคนหนึ่ง

CNN spoke to the person in control of the account on Thursday.
ซีเอ็นเอ็นพูดคุยกับบุคคลที่ควบคุมบัญชีเมื่อวันพฤหัสบดี

He said he was a 20-year-old Kabul University student and sent CNN a copy of his student ID.
เขาบอกว่าเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคาบูลอายุ 20 ปี และส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของเขาให้ซีเอ็นเอ็น

He asked CNN to call him Mahmoud, rather than his real name, due to safety concerns.
เขาขอให้ซีเอ็นเอ็น เรียกเขาว่ามาห์มูด แทนที่จะเรียกชื่อจริงของเขา เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย

Mahmoud said he created the Twitter account on September 21 after learning that Ghairat had been appointed as chancellor.
มาห์มูด กล่าวว่าเขาสร้างบัญชีทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน หลังจากทราบว่านายไกรัตได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

He said he was angry about Ghairat's appointment and the Taliban's wider impact on education in Afghanistan, and decided to air his frustrations by creating the account.
เขาบอกว่าเขาโกรธเรื่องการแต่งตั้งของนายไกรัต และผลกระทบของตาลีบันต่อการศึกษาเป็นวงกว้างในอัฟกานิสถาน และตัดสินใจที่จะแสดงความไม่พอใจจากความผิดหวังด้วยการสร้างบัญชีนี้ขึ้นมา

"I decided to create this account because I was angry and disappointed, since Afghanistan's takeover by Taliban -- not only me, all Afghans, all my classmates and friends, they are desperate because they see no future under the Taliban," Mahmoud said. "It was a parody account. I didn't expect it would grab a lot of attention."
“ผมตัดสินใจสร้างบัญชีนี้เพราะผมโกรธและผิดหวัง เนื่องจากอัฟกานิสถานถูกยึดครองโดยกลุ่มตาลีบัน ไม่ใช่แค่ผม ชาวอัฟกันทุกคน เพื่อนร่วมชั้นและเพื่อน ๆ ของผมทั้งหมด พวกเขาหมดหวังเพราะพวกเขามองไม่เห็นอนาคตภายใต้ตาลีบัน” มาห์มูดกล่าว “มันเป็นบัญชีล้อเลียน ผมไม่นึกเลยว่ามันจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้”

But the account did ultimately grab the attention of the Taliban.
แต่ในที่สุดบัญชีก็ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มตาลีบัน

Kabul University and the Taliban's Ministry of Higher Education released statements on Facebook on Tuesday, denying that Mohammad Ashraf Ghairat had any social media accounts and stating that any pages under his name were intended to spread fake news.
มหาวิทยาลัยคาบูลและกระทรวงอุดมศึกษาของกลุ่มตาลีบันออกแถลงการณ์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันอังคาร โดยปฏิเสธว่าโมฮัมหมัด อัชราฟ ไกรัตไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆ และระบุว่าเพจใดๆ ภายใต้ชื่อของเขามีเจตนาที่จะเผยแพร่ข่าวปลอม

Bilal Karimi, a Taliban spokesman, told CNN on Thursday that the account was fake and he rejected its content.
บิลัล คาริมิ โฆษกกลุ่มตาลีบันบอกกับซีเอ็นเอ็นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมและเขาปฏิเสธเนื้อหาดังกล่าว

But Mahmoud, and other university students interviewed by CNN, say that his claims on the account were not far from the reality.
แต่มาห์มูดและนักศึกษามหาวิทยาลัยคนอื่นๆ ที่สัมภาษณ์โดยซีเอ็นเอ็น กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของเขาในบัญชีนั้นอยู่ไม่ไกลจากความเป็นจริง

คำศัพท์ข่าว
- affiliate (v) = เกี่ยวข้อง, สังกัด, เชื่อมต่ออย่างเป็นทางการ (กลุ่มย่อยหรือบุคคล) กับองค์กร
- air (v) = แสดง (ความคิดเห็นหรือข้อข้องใจ) ต่อสาธารณะ
- be angry about + n = ไม่พอใจn
- classmate (n) = เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- either as ... or ... = ไม่ว่าจะในฐานะ...หรือว่า...(ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง)
- frustration (n) = ความรู้สึกของอารมณ์ผิดหวังหรือรำคาญ
- instructor (noun) = อาจารย์, ครูผู้สอน, ผู้สอน
- purport (v) = อ้างว่าเป็นหรือทำอะไรบางอย่าง, [อาชี]พปลอม/เก๊
- state (v) = ระบุ, แถลง, ให้รายละเอียด(แสดงออกอย่างชัดเจนหรือชัดเจนด้วยคำพูดหรือการเขียน)
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- ultimately (adv) = ในที่สุด, ท้ายที่สุด, ตอนสุดท้าย (หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมากมาย )


แหล่งข่าว : NDTV
Taliban-Appointed Chancellor Bars Women From Teaching, Attending Kabul University: Report
มีรายงานว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีโดยตาลีบัน สั่งห้ามผู้หญิงจากการสอนและการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคาบูล

The new university policy echoes the Taliban's first time in power when women were only allowed in public if accompanied by a male relative
นโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยสะท้อนถึงตอนอยู่ในอำนาจครั้งแรกของตาลีบัน เมื่อครั้งที่ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่สาธารณะก็ต่อเมื่อมีญาติที่เป็นชายมาด้วยเท่านั้น

Kabul:
กรุงคาบูล:

Women will no longer be allowed to attend classes or work at Kabul University "until an Islamic environment is created," the school's new Taliban-appointed chancellor has announced.
ผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนหรือทำงานในมหาวิทยาลัยคาบูลอีกต่อไป "จนกว่าจะมีการสร้างสภาพแวดล้อมแบบอิสลาม" อธิการบดีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตาลีบันได้ประกาศไว้

"As long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first," Mohammad Ashraf Ghairat said in a tweet on Monday, reported CNN.
"ตราบใดที่สภาพแวดล้อมแบบอิสลามที่แท้จริงไม่ได้ถูกจัดไว้สำหรับทุกคน ผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้มามหาวิทยาลัยหรือทำงาน อิสลามต้องมาก่อน” โมฮัมหมัด อัชราฟ ไกรัต กล่าวในทวีตเมื่อวันจันทร์, CNN รายงาน

The new university policy echoes the Taliban's first time in power, in the 1990s, when women were only allowed in public if accompanied by a male relative and would be beaten for disobeying, and were kept from school entirely.
นโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยสะท้อนถึงการเข้ามีอำนาจครั้งแรกของตาลีบันในทศวรรษ 1990 ตอนที่ผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ออกมาในที่สาธารณะก็ต่อเมื่อมีญาติเพศชายมาด้วยเท่านั้น และจะถูกเฆี่ยนตีหากไม่เชื่อฟัง และถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนโดยสิ้นเชิง

According to New York Times, some female staff members, who have worked in relative freedom over the past two decades, pushed back against the new decree, questioning the idea that the Taliban had a monopoly on defining the Islamic faith.
ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ มีทีมงานผู้หญิงบางคนที่ทำงานในด้านเสรีภาพความสัมพันธ์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลักดันต่อต้านกฏหมายฉบับใหม่ โดยการตั้งคำถามจากแนวคิดที่ว่ากลุ่มตาลีบันได้ผูกขาดการนิยามความเชื่อของศาสนาอิสลามแต่เพียงผู้เดียว

"In this holy place, there was nothing un-Islamic," one female lecturer said. "Presidents, teachers, engineers and even mullahs are trained here and gifted to society," she said. "Kabul University is the home to the nation of Afghanistan." New York Times reported quoting her.
“ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอิสลาม” อาจารย์หญิงคนหนึ่งกล่าว “ประธานาธิบดี ครู วิศวกร และแม้แต่ผู้นำทางศาสนามล้วนได้รับการฝึกจากที่นี่และมอบให้กับสังคม” เธอกล่าว "มหาวิทยาลัยคาบูลเป็นบ้านของประเทศอัฟกานิสถาน" นิวยอร์กไทม์สรายงานโดยการอ้างคำพูดของเธอ

Around 70 teaching staff of the Kabul University, including assistant professors and professors have resigned after the Taliban sacked PhD holder Vice-Chancellor Muhammad Osman Baburi and replaced him with Muhammad Ashraf Ghairat, a BA degree holder.
คณาจารย์ประมาณ 70 คนของมหาวิทยาลัยคาบูล รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราอาจารย์ได้ลาออกแล้ว หลังจากที่กลุ่มตาลีบันปลดรองอธิการบดี มูฮัมหมัด ออสมัน บาบูรี ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกออกและแทนที่เขาด้วยนายมูฮัมหมัด อัชราฟ ไกรัต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

The appointment of Ghairat as VC in the biggest university based in Kabul has led to protests on social media.
การแต่งตั้งนายไกรัต เป็นรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงคาบูลได้นำไปสู่การประท้วงบนโซเชียลมีเดีย

Critics have highlighted a tweet by Ghairat last year in which he justified the killing of journalists.
นักวิจารณ์ได้เน้นถึงข้อความที่ลงในทวิตเตอร์โดยนายไกรัต เมื่อปีที่แล้วที่เขาแสดงเหตุผลเหตุด้วยกับการสังหารนักข่าว


คำศัพท์ข่าว
- accompanied by = ถูกติดตามโดย/ได้รับการติดสอยห้อยตามโดย(Passive Voice)
- accompany (v) = ติดสอยห้อยตาม, เดินทางไปเป็นเพื่อน
- appointment (n) = การนัดหมาย, การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (ในข่าวหมายถึงแต่งตั้ง)
- as long as = ตราบเท่าที่, ตราบใดก็ตาม
- assistant (n) = ผู้ช่วย
- assistant professor = ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- be allowed = ได้รับอนุญาต (Passive Voice)
- be beaten = ถูกเฆี่ยน, ถูกทุบตี
- be created = ถูกสร้าง(Passive Voice)
- be provided = ถูกจัดให้/ได้รับการจัดหาให้ (Passive Voice)
- decree (n) = กฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา (คำสั่งอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมาย)
- echo (v) = สะท้อน, ส่งเสียงก้องกังวาล, สะท้อนถึงสถานการณ์
- entirely (adv) = โดยทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง
- faith = ศรัทธา
- highlight (v) = เน้นให้เห็น, ทำให้เป็นจุดสังเกตุ
- in power = อยู่ในอำนาจ(มีอำนาจทางการเมืองในระดับหนึ่ง เช่น จากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง)
- justify (v) = แสดงเหตุผลที่เห็นว่าดี, ให้เหตุอันสมควร
- keep from/keep...from (phrasal verb) = กีดกันออกจาก
- lecturer (n) = อาจารย์ผู้บรรยาย, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
- monopoly (n) = การผูกขาด
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป (ไม่มี/ ไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว)
- professor (n) = ศาสตราจารย์
- push back against (phrasal verb) = ต่อต้าน, พยายามไม่รับ, ปฏิเสธที่จะยอมรับ
- quote (adj) = ที่่ซึ่งระบุถึงคำที่เคยกล่าวไว้
- sack (v) = ไล่ออกจากตำแหน่ง
- Taliban-appointed (compound) = ตาลีบันแต่งตั้งไว้, ที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากตาลีบัน
- tweet (n) = การส่งข้อมูลขึ้นสู่โปรแกรมทวิตเตอร์
- PhD/Doctor of Philosophy holder = ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ปริญญาเอก
- PhD holder Vice-Chancellor = อธิการบดี
หมายเหตุ ผู้หญิงต้องเป็นพลเมืองชั้นสอง เป็นเหยื่อรุนแรง ถูกบังคับแต่งงาน และห้ามปรากฏตัวในสังคม หากใครฝ่าฝืนอาจถูกสังหาร สิ่งที่ทำได้คือเป็นแรงงานชั้นต่ำ และคลอดลูกให้กับตาลีบันเท่านั้น
- แหล่งข่าว : News fromScience
At least 70 lecturers and professors at Kabul University in #Afghanistan have resigned over the appointment of a Taliban fighter as chancellor of the nation’s oldest university.

- แหล่งข่าว : NDTV
Taliban-Appointed Chancellor Bars Women From Teaching, Attending Kabul University: Report


No comments:

Post a Comment