โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 30, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 30-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : USA TODAY
Rattlesnakes might be spending less time hibernating and more time slithering around because of climate change.
งูหางกระดิ่งอาจใช้เวลาจำศีลน้อยลงและมีเวลาเลื้อยเตร็ดเตร่มากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- hibernate (v) = จำศีล(สัตว์บางชนิดไม่ออกจากรังในฤดูหนาว)
- slither (v) = เลื้อย, คลืบคลาน
- spend (v) = ใช้(ใช้เวลา, ใช้เงิน)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: Strawberry farms threaten Spanish wetlands
วิดีโอ: ฟาร์มสตรอเบอร์รี่คุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำของสเปน

The Donana National Park, home to one of Europe's largest wetlands, is threatened by intensive farming, environmentalists say, with water supplies declining due to climate change and over-extraction by strawberry farms
อุทยานแห่งชาติโดนานา ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ถูกคุกคามจากการทำฟาร์มแบบเข้มข้น นักสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าด้วยปริมาณน้ำที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูบออกออกมามากเกินไปโดยฟาร์มสตรอเบอร์รี่

คำศัพท์ข่าว
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- environmentalist (n) = นักสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- extraction (n) = การเค้น/สกัด/ถอนออก/ดึงออก(ในข่าวหมายถึงนำน้ำในอุทยานมาใช้)
- intensive (adj) = เข้มข้น, หนาแน่น, หนักหน่วง
- over-extraction (compound) = การสกัดออกมามากเกินไป/การสูบออกมาใช้มากเกิดไป
- threatened by = ถูกคุกคามโดย(Passive Voice)
- wetland (n) = พื้นที่ชุ่มน้ำ(หนอง, บึง, ทะเลสาบ)


แหล่งข่าว : DW News
These turtles off the coast of Kenya play a crucial role in cleaning up coral reefs. But marine biologists worry that climate change is destroying their habitat.
เต่าเหล่านี้อยู่นอกชายฝั่งของประเทศเคนยามีบทบาทสำคัญในการทำความสะอาดแนวปะการัง แต่นักชีววิทยาทางทะเลกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมันฃ

คำศัพท์ข่าว
- coral reef (n) = แนวปะการัง, พื้นที่ของปะการังซึ่งบางครั้งด้านบนสามารถมองเห็นได้จากมุมสูงเหนือทะเล
- crucial (adj) = สำคัญ
- marine biologist (n) = นักชีววิทยาทางทะเล
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)

No comments:

Post a Comment