โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, July 1, 2022

ศาลฎีกาจำกัดอำนาจของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
The implications of the Supreme Court's ruling could extend well beyond environmental policy, and further signal that the court's conservative majority is skeptical of the power of government agencies to address major issues facing the U.S. and the planet.
ความนัยของคำตัดสินของศาลฎีกาอาจขยายไปไกลกว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และส่งสัญญาณยิ่งขึ้นว่าเสียงข้างมากที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมของศาลมีความเคลือบแคลงต่ออำนาจของหน่วยงานรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญที่สหรัฐฯ และโลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = แก้ปัญา, จัดการปัญหา
- beyond (adv) = นอกเหนือ, นอกจากนี้
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม
- further (adj) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- implication (n) = ความหมายที่เกี่ยวข้องอย่างอ้อม, ความนัย
- majority (n) = ส่วนใหญ่, ส่วนสำคัญ, จำนวนที่มากกว่า, เกินครึ่ง
- skeptical (adj) = มีความระแวง/คลางแคลง/ไม่เชื่อมั่น
- supreme Court (n) = ในศาลฎีกา, ศาลสูงสุด

แหล่งข่าว : CNN
The Supreme Court curbs the federal government’s ability to fight climate change. The decision is one of the most consequential cases for climate change and clean air in decades.
ศาลฎีกาจำกัดความสามารถของรัฐบาลกลางในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกรณีที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอากาศบริสุทธิ์ในรอบหลายทศวรรษ

คำศัพท์ข่าว
- clean air (n) = อากาศบริสุทธิ์
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- fight (v) = สู้, ต่อสู้
- consequential (adj) = ผลลัพธ์ที่ตามมา, ที่สืบเนื่องมาจาก, สำคัญ, นัยสำคัญ
- curb (v) = จำกัด, ยับยั้ง, ควบคุม, จำกัดขอบเขต


แหล่งข่าว : Reuters
The Supreme Court imposed limits on the federal government's authority to issue sweeping regulations to reduce carbon emissions from power plants in a ruling that will undermine Biden's plans to tackle climate change
ศาลฎีกากำหนดขอบเขตอำนาจของรัฐบาลกลางในการออกกฎระเบียบที่กว้างขวางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าในการพิจารณาคดีที่จะบ่อนทำลายแผนการของไบเดนที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- authority (n) = อำนาจ, อำนาจในการสั่งการ, เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
- impose (v) = (1)ประกาศบังคับใช้ (2)กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- issue (v) = ออกหนังสือ(คำสั่ง/ประกาศ/แถลงการณ์)
- regulation (n) = กฎระเบียบ, ระเบียบข้อบังคับ
- sweeping (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง, กว้างขวาง (มีผลกระทบสำคัญ)
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย

No comments:

Post a Comment