โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Five more imported Covid-19 cases
โควิด -19 ที่เข้ามาจากต่างประเทศอีกห้าราย

Five new cases of coronavirus infection were reported on Thursday, all quarantined arrivals from Germany, Sweden, Iran, Kenya and Switzerland, raising the total to 3,852.
มีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ 5 ราย ในวันพฤหัสบดี, ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางเข้ามาที่ถูกกักตัว จากเยอรมนี, สวีเดน, อิหร่าน, เคนยา และสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,852 ราย
Of the new patients, four were Thais and the other was a German national, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA).
ในบรรดาผู้ป่วยรายใหม่, 4คนเป็นชาวไทย และอีกคนเป็นคนสัญชาติเยอรมัน, ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA)
The German retiree, 70, arrived on Starurday and was quarantined at an alternative state facility in Bangkok.
ผู้เกษียณอายุชาวเยอรมัน, วัย 70 ปี, เดินทางมาถึงวันเสาร์ และถูกกักบริเวณในสถานที่ทางเลือกของรัฐในกรุงเทพฯ

He tested positive on Thursday and is being treated at a private hospital.
เขาตรวจพบเชื้อเมื่อวันพฤหัสบดี และกำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- alternative = ทางเลือก, ตัวเลือก
- alternative state facility = สถานกักตัวของรัฐทางเลือก
- Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- infection = การติดเชื้อ
- patient = ผู้ป่วย
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- retiree = ผู้เกษียณอายุ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- treated (treat) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- quarantined (quarantine) = กักกัน, กักตัว
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัวสำนักข่าว : NHK
Frontline COVID-19 medical staff shunned by colleagues
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้า COVID-19ถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจ

Frontline medical workers in Japan who are assigned to the fight against the coronavirus say they are being shunned by fellow employees.
เจ้าหน้าที่การแพทย์แนวหน้าในญี่ปุ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้ต่อสู้กับโคโรนาไวรัสกล่าวว่า พวกเขาถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจ

While some hospitals have programs in place to try to stem workplace discrimination, the problem is making some staff feel isolated and unsupported.
ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งมีโครงการเพื่อพยายามยับยั้งการแบ่งแยกในสถานที่ทำงาน, ปัญหานี้กำลังทำให้พนักงานบางคนรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับการสนับสนุน

"Some people won't even get into an elevator with us, or they'll refuse to meet us," a COVID-19 ward nurse told NHK on the condition of anonymity, citing workplace sensitivity.
“บางคนไม่ยอมขึ้นลิฟต์กับเราด้วยซ้ำ, หรือบางทีพวกเขาจะปฏิเสธที่จะพบเรา”, พยาบาลประจำหอผู้ป่วยโควิด -19 บอกกับ NHK โดยไม่เปิดเผยชื่อตัว, โดยอ้างถึงความอ่อนไหวต่อสถานที่ทำงาน

"There are medical workers who seem to be drawing a line between them and us, for no legitimate reason, even though we all serve together."
"มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่ดูเหมือนจะขีดเส้นแบ่งระหว่างพวกเขากับเรา, โดยไม่มีเหตุที่เหมาะสม, แม้ว่าเราทุกคนจะทำงานร่วมกันก็ตาม"

Hospitals that accept coronavirus patients have set up separate zones – one for COVID-19 cases and another for everything else.
โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโคโรนาไวรัสได้กำหนดโซนแยกต่างหาก - โซนหนึ่งสำหรับผู้ป่วย COVID-19 และอีกโซนสำหรับทุกอย่างนอกจากนี้

To reduce the infection risk, staff don't switch between the two in many hospitals.
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, เจ้าหน้าที่ไม่เปลี่ยนเวรกันในโรงพยาบาลหลายแห่ง

This set-up is creating internal divisions.
การจัดการแบบนี้กำลังสร้างความแตกแยกภายใน

คำศัพท์ข่าว
- anonymity = การไม่ระบุชื่อ
- assigned (assign) = มอบหมาย
- citing = กล่าวอ้าง, อ้างถึง
- discrimination = การแบ่งแยก, การทำให้แตกแยก
- division = แผนก, การแบ่งแยก, การแตกร้าว - elevator = ลิฟท์
- even though = แม้ว่า
- everything else = อย่างอื่นทั้งหมด, อย่างอื่นทั้งหมด, อย่างอื่นที่เหลือ
- isolated = โดดเดี่ยว, แยกออกห่าง
- legitimate (adj) = อันสมควร, ถูกต้องสมควร
- legitimate reason = เหตุอันควร, สมเหตุสมผล
- sensitivity = ความอ่อนไหว
- separate = แบ่งแยก
- serve = ทำงาน, รับใช้ๅ, รับราชการ
- set-up = จัดการ, ตั้งค่า
- shunned (shun) = หน่ายหนี, รังเกียจ, หลีกเลี่ยง
- staff = พนักงาน, เจ้าหน้าที่
- stem (v) = สกัด, ยับยั้ง
- workplac = สถานที่ทำงาน
- workplace discrimination = การแบ่งแยก/ การแตกสามัคคีในสถานที่ทำงานฒ
- ward = แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน (ห้อง, พื้นที่, ตึกคนไข้)สำนักข่าว : SCMP - South China Morning Post(Twitter)
สำนักข่าว : SCMP - South China Morning Post (Website)
Thai protests: a 1932 revolution for the social media generation
การประท้วงของไทย: การปฏิวัติในปีค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) สำหรับยุคโซเชียลมีเดีย

The youth-led protests of today have revived a message from 90 years ago that ordinary people, not the establishment, are the country’s rightful owners
การประท้วงที่นำโดยเยาวชนในวันนี้ได้รื้อฟื้นข้อความเมื่อ 90 ปีที่แล้วว่า ประชาชนธรรมดา, ไม่ใช่ผู้ก่อตั้ง, ที่เป็นเจ้าของประเทศโดยชอบธรรม

But protesters are using the wonders of modern media to get this message across – while royalists rely on the same old traditional smear tactics
แต่ผู้ประท้วงกำลังใช้ความมหัศจรรย์ของสื่อสมัยใหม่ในการส่งข้อความนี้ไป - ในขณะที่พวกราชานิยมใช้กลยุทธ์การใส่ร้ายป้ายสีแบบเดิม ๆ

A number of Thais have gathered annually at Thammasat University’s Tha Phrachan campus and at the October 14, 1973, memorial site on Ratchadamnoen Avenue to commemorate the student uprising on that date that restored democracy to the country.
คนไทยจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันเป็นประจำทุกปีที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.1973 (พ.ศ 2516) บริเวณอนุสรณ์สถานบนถนนราชดำเนิน เพื่อรำลึกถึงการลุกฮือของนักศึกษาในวันนั้นเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กับประเทศ

This year was unusual. Thousands, mostly young people and students, came together at the Democracy Monument on the same road not only to recall that struggle but also to protest against the current order and call for reform of the royal institution.
ปีนี้ต่างออกไป ผู้คนหลายพัน ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวและนักศึกษา, มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนถนนสายเดียวกันไม่เพียงเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ครั้งนั้น แต่ยังรวมถึงการคัดค้านคำสั่งปัจจุบัน และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันของกษัตริย์

They believe the monarchy sits at the top of the pyramid of their country’s problems.
พวกเขาเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของพีระมิดของปัญหาในประเทศของตน

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- commemorate =การระลึกถึง
- democracy = ประชาธิปไตย
- establishment = การสถาปนา, การก่อตั้ง, การจัดตั้ง
- generation = ยุค, รุ่น, สมัย
- memorial = อนุสรณ์ให้ระลึกถึง
- monarchy = ราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- ordinary people = ประชาชนธรรมดา
- protest = การประท้วง
- protester = ผู้ประท้วง
- pyramid = พีระมิด
- recall = ย้อนรำลึก
- reform = ปรับปรุงให้ดีขึ้น, ปฏิรูป
- rely on = พึ่งพา, ใช้
- restored (restore) = ฟื้นฟู, คืนค่าเดิม
- revived (revive)= ฟื้นฟู, ทำให้ฟื้นชีพ, ทำให้เกิดขึ้นอีก
- rightful = โดยชอบธรรม, ถูกต้อง
- royal institution = สถาบันกษัตริย์
- royalist = ราชานิยม, คนที่นิยมกษัตริย์
- smear = ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เสียชื่อ
- struggle = การต่อสู้ดิ้นรน, การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
- tactic = กลยุทธ์, กลอุบาย
- traditional = ประเพณี, สิ่งที่ปฏิบติต่อ ๆกันมา
- unusual = ผิกปกติ
- uprising = ลุกฮือเพื่อต่อต้าน, รวมตัวกันเพื่อต่อต้าน (สถานการณ์ที่คนกลุ่มใหญ่ต่อต้านผู้มีอำนาจ)สำนักข่าว : SCMP - South China Morning Post(Twitter)
สำนักข่าว : SCMP - South China Morning Post (Website)
Hong Kong kindergartens to close over outbreaks of flu-like illness, as city faces 23 new Covid-19 cases
โรงเรียนอนุบาลฮ่องกงเตรียมปิด, เนื่องจากระบาดของโรคคล้ายไข้หวัดใหญ่, ขณะที่เมืองนี้เผชิญกับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ใหม่ 23 ราย

Two-week shutdown takes effect on Saturday with 129 outbreaks of upper respiratory tract infections recorded this week, mostly in nurseries
การปิดตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์จะมีผลในวันเสาร์โดยพบการระบาดของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 129 ครั้งในสัปดาห์นี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก

Taxi drivers among the six local infections as source expects 23 new Covid-19 cases on Thursday
คนขับรถแท็กซี่อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 6 ราย, ขณะที่แหล่งข่าวคาดว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 23 รายในวันพฤหัสบดี

Hong Kong kindergartens will close for two weeks from Saturday due to outbreaks of upper respiratory tract infections (URI), according to sources, as the city expects to record another 23 Covid-19 cases on Thursday.
โรงเรียนอนุบาลในฮ่องกงจะปิดทำการเป็นเวลาสองสัปดาห์นับจากวันเสาร์ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI), จากแหล่งข่าว, เมืองนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโควิด -19 อีก 23 รายในวันพฤหัสบดี

So far this week there have been 129 outbreaks of the respiratory infections, which involve conditions such as the common cold or flu and have similar symptoms to Covid-19.
จนถึงสัปดาห์นี้มีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อทางเดินหายใจ 129 ครั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะต่างๆเช่นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่และมีอาการคล้ายกับโควิด -19

Most of those clusters were at kindergartens.
กลุ่มคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนอนุบาล

A government source said: “In view of heightened URI outbreaks and as a precautionary Covid-19 epidemic control measure, kindergartens and childcare centres will be suspended for 14 days from Saturday.
แหล่งข่าวของรัฐบาลกล่าวว่า:“ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ และตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กจะถูกปิดเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันเสาร์

“The government will closely monitor the situation in primary schools.”
“ รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างใกล้ชิด”

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- due to = เนื่องจาก
- expect = คาดว่า
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- condition = สภาวะ, เงื่อนไข
- nurseries (nurser) = สถานรับเลี้ยงเด็ก
- outbreak = การระบาด
- over = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก
- precautionary (adj) = ป้องกันไว้ก่อน, ป้องกันล่วงหน้า
- primary school = โรงเรียนประถมศึกษา
- URI (Upper respiratory infection)
- upper respiratory tract infection = โรคติดเชื้อของระบบหายใจส่วนบน (ช่องจมูกจนถึงกล่องเสียง)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น