โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-29-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Independent
Thai pro-democracy protesters rally outside army base
ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยของไทย ชุมนุมนอกฐานทัพ
Thailand’s indefatigable pro-democracy activists took to Bangkok's streets again Sunday, this time to protest the army as they push forward with their campaign for sweeping reforms including to the nation's monarchy.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ย่อท้อของไทยออกเดินทางไปตามท้องถนนในกรุงเทพฯอีกครั้งในวันอาทิตย์, คราวนี้เพื่อประท้วงกองทัพใน ขณะที่พวกเขาเดินหน้ารณรงค์เพื่อการปฏิรูปอย่างกว้างขวางรวมถึงสถาบันกษัตริย์

Around 800 protesters gathered in the afternoon and in early evening marched to the base of the 11th Infantry Regiment, which is closely associated with the country’s royal palace.
ผู้ประท้วงราว 800 คนรวมตัวกันในช่วงบ่ายและในช่วงหัวค่ำได้เดินขบวนไปยังฐานของกรมทหารราบที่ 11 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวังของประเทศ

Their number grew to well over 1,000 as they settled in for speeches by protest leaders.
จำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนในขณะที่พวกเขาเข้าร่วมการปราศรัยของผู้นำการประท้วง

An advance group of protesters had already pulled away two decrepit buses that had been used to block the entrance to the base and removed strands of razor wire.
กลุ่มผู้ประท้วงล่วงหน้าได้ดึงรถบัสเก่า ๆ 2 คันที่ใช้ปิดกั้นทางเข้าฐานและเอารั้วลวดหนามมีดโกนออก

A large contingent of riot police, several rows deep, stood their ground in front of the gate but there didn't appear to be an imminent chance of a clash.
กองกำลังตำรวจปราบจลาจลจำนวนมากซึ่งอยู่ลึกลงไปหลายแถวยืนอยู่หน้าประตู แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสเกิดการปะทะกัน

The protesters believe that the army undermines democracy in Thailand, and that King Maha Vajiralongkorn wields too much power and influence in what is supposed to be a democratic constitutional monarchy.
ผู้ประท้วงเชื่อว่ากองทัพบ่อนทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณใช้อำนาจและอิทธิพลมากเกินไป ในสิ่งที่ควรจะเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

The student-led protesters for months now have been demanding reforms to make the monarchy more accountable, even though criticism of the institution has long been considered taboo and comments judged defamatory of the king and key royals are punishable by up to 15 years in prison.
ผู้ประท้วงที่นำโดยนักศึกษาเป็นเวลาหลายเดือนได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูป เพื่อให้สถาบันกษัตริย์มีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันที่ถือเป็นเรื่องต้องห้ามมานาน และความคิดเห็นที่ถูกตัดสินว่าหมิ่นประมาทกษัตริย์และราชวงศ์สำคัญ ๆ มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

“People should be able to criticize the king. People should be able to inspect what he does.
“ประชาชนควรจะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ได้ ประชาชนควรตรวจสอบได้ว่าเขาทำอะไร

In this way, people will respect and love him more,” said activist Somyot Pruksakasemsuk, who served seven years in prison for defaming the monarchy and is facing criminal charges in connection with this year’s protests.
ด้วยวิธีนี้ผู้คนจะเคารพและรักเขามากขึ้น” สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อนไหวกล่าวซึ่งรับโทษจำคุก 7 ปีในข้อหาหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ และกำลังถูกตั้งข้อหาทางอาญาเกี่ยวกับการประท้วงในปีนี้

The protesters also want Prime Minister Prayuth Chan-ocha and his government to step down and the constitution to be amended to make it more democratic.
ผู้ประท้วงยังต้องการให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา และรัฐบาลของเขาลาออก และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

As the army chief in 2014, Prayuth led a coup ousting an elected government.
ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในปีค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557), ประยุทธก่อรัฐประหารขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

His military junta oversaw the rewriting of the constitution, which shifted power from elected politicians to unelected bodies, and Prayuth was returned to power after elections held under the new rules last year.
รัฐบาลทหารของเขาดูแลการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเปลี่ยนอำนาจจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไปยังร่างที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และประยุทธกลับเข้าสู่อำนาจหลังจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นภายใต้กฎใหม่เมื่อปีที่แล้ว

The site of Sunday's protest was symbolic for several reasons.
สถานที่ประท้วงในวันอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ด้วยเหตุผลหลายประการ

Last year, the 11th Infantry Regiment was shifted from the army’s chain of command and made part of the Royal Security Command, answerable directly to the king.
เมื่อปีที่แล้วกรมทหารราบที่ 11 ได้เปลี่ยนจากสายการบังคับบัญชาของกองทัพ และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการรักษาความปลอดภัย, ซึ่งรับคำสั่งโดยตรงของกษัตริย์

The action was one of several denounced by protesters as an example of the palace taking powers that should not be allowed under constitutional rule.
การกระทำดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลาย ๆ กรณีที่ผู้ประท้วงประณามว่าเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจในวังที่ไม่ควรได้รับอนุญาตภายใต้การปกครองตามรัฐธรรมนูญ

Although it was a bloodless army revolt in 1932 that ended the absolute monarchy and installed constitutional rule, the military and the palace have been closely allied for decades.
แม้ว่าจะเป็นการปฏิวัติกองทัพที่ไร้การนองเลือดในปีค.ศ. 1932 (ปีพ.ศ 2475) ซึ่งยุติระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และจัดตั้งการปกครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ทหารและพระราชวังก็เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดมานานหลายทศวรรษ

By promoting and defending the royal institution, the army lays claim to being the protector of the nation, while the palace can count on the army to put down any threats to its position of privilege.
โดยการสนับสนุนและปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์, กองทัพอ้างสิทธิ์ เป็นผู้ปกป้องประเทศ, ในขณะที่พระราชวังคาดหวังกองทัพในการปราบปรามผู้เห็นต่างและคุกคาม ต่อตำแหน่งที่มีสิทธิพิเศษ

There have been 20 military coups since 1932, the most recent ones in 2006 and 2014.
มีการรัฐประหารทางทหาร 20 ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1932 (พ.ศ 2475) ซึ่งครั้งล่าสุดในปีค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) และค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

Because it is based in Bangkok, the 11th Infantry Regiment has been a key player in coups, or opposing them, according to the prevailing political climate.
เนื่องจากตั้งอยู่ในกรุงเทพฯม กรมทหารราบที่ 11 จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรัฐประหาร, หรือต่อต้านพวกเขา, ตามข้อมูลบรรยากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้น

While most coups are bloodless, the army has not hesitated to use force to crush threats to the established order.
ในขณะที่การรัฐประหารส่วนใหญ่ไม่มีการนองเลือด, แต่กองทัพก็ไม่ลังเลที่จะใช้กำลังเพื่อบดขยี้ภัยคุกคามตามคำสั่งที่กำหนดไว้

In 2010, more than 90 people were killed and almost 2,000 injured during nine weeks of protests that saw a part of central Bangkok occupied by protesters who were eventually cleared out by the army.
ในปี 2010, มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 90 คนและบาดเจ็บเกือบ 2,000 คนในช่วงเก้าสัปดาห์ของการประท้วงซึ่งเห็นว่าส่วนหนึ่งของใจกลางกรุงเทพฯถูกยึดครองโดยผู้ประท้วง ซึ่งในที่สุดก็ถูกกำจัดโดยกองทัพ

Prayuth, then a senior army general, was involved in the crackdown.
ประยุทธ, ซึ่งเวลานั้นเป็นนายพลระดับสูงของกองทัพบกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปราบปราม

In announcing plans for Sunday’s protest, a group from Bangkok’s Thammasat University explained on Twitter that the regiment was targeted “because this unit suppressed people in 2010 and it was the main force for the previous coups.”
ในการประกาศแผนการประท้วงในวันอาทิตย์, กลุ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพฯ ได้อธิบายผ่านทวิตเตอร์ว่ากรมทหารนั้นคือเป้าหมาย "เพราะหน่วยนี้ปราบปรามประชาชนในปีค.ศ 2010 (พ.ศ. 2553) และเป็นกองกำลังหลักในการรัฐประหารครั้งก่อน"

คำศัพท์ข่าว
- 11th Infantry Regiment = กรมทหารราบที่11
- associate = ที่ร่วมมือกัน, เชื่อมโยงกัน, ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
- base = ฐาน, ที่มั่น, ฐานทัพ
- block (v) = ปิดกั้น, สกัดกั้น
- bloodless = ไม่มีความรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อ (ความขัดแย้ง ที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือการฆ่า)
- clash = ตก, ชน, ปะทะ, เหตุรุนแรง, การปะทะของสองฝ่าย
- clear out = เคลียร์ออก, เอาออกไป, ย้ายออก
- constitutional monarchy = การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข, ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข
- contingent = พวก, เหล่า, กลุ่ม, กองกำลัง, กองทหาร
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- crackdown = ปราบปราม (การใช้กำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่)
- crush = ทำลาย, บดขยี้
- decrepit (adj) = เก่าแก่,เสื่อมโทรมมาก
- democratic (adj) = เกี่ยวกับความเสมอภาค, เกี่ยวกับประชาธิปไตย
- entrance = ทางเข้า
- establish = จัดตั้ง, กำหนด
- hesitate = ลังเล, รีรอ
- in early evening = ช่วงหัวค่ำ
- indefatigable (adj) = ไม่ย่อท้อ
- influence = อิทธิพล, มีอิทธิพลจูงใจ, มีอิทธิพลต่อ, ชักจูงด้วยอำนาจบังคับ
- inspect = ตรวจสอบ, ตรวจสอบอย่างละเอียด
- lay claim = อ้างสิทธิ์, อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สิน
- occupy = อาศัยอยู่ใน, ครอบครอง
- oust = ขับออกจากอำนาจ
- outside = ข้างนอก, ด้านนอก
- privilege = เอกสิทธิ์, สิทธิพิเศษ (ความได้เปรียบที่ให้เฉพาะบางคนเท่านั้น)
- pull away = ดึงออกไป
- push forward = ผลักดัน, ลุ้น
- put down = กำจัด/ปราบปรามผู้เห็นต่าง
- regiment = กรมทหาร, กองทหาร
- revolt ปฏิวัติ, กบฎ, ทรยศ
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- royal palace = เขตพระราชฐาน, พระราชวังของประเทศ (ในข่าวหมายถึงคนที่อยู่ในวัง)
- settled in (set in) = เข้ามาสู่, บังเกิดขึ้น
- strand = เส้น, เส้นผม, เส้นเชือก, เส้นลวด
- strands of razor wire = ขดลวดรั้วหนามใบมีดโกน, รั้วลวดหนามหีบเพลง (ขดลวดที่มีหนามเหมือนใบมีดโกน)
- supposed to be = ควรจะ, ควรจะเป็น
- suppress = ปราบปราม, กำจัด
- sweeping = กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล, มีผลกระทบมาก
- undermine = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง,ทำลายทีละน้อย,ทำลายอย่างลับ
- wield (v) = ใช้เครื่องทุ่นแรง, ใช้อำนาจ, ใช้อิทธิพล, ใช้อาวุธ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น