โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 5, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
439 of 527 new Covid-19 cases found in Samut Sakhon
439 จาก 527 รายใหม่ของผู้ป่วยโควิด -19 ที่พบในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced 527 confirmed cases, including six in quarantine facilities, on Tuesday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ประกาศผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 527ราย, รวมในสถานกักตัว 6 ราย ในวันอังคาร

คำศัพท์ข่าว
- announce = ประกาศ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- quarantine facilities (quarantine facility) = สถานที่กักตัวสำนักข่าว : Bangkok Post
527 new Covid cases Tuesday, mostly migrant workers
ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 527 รายในวันอังคาร, ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

The government on Tuesday recorded 527 new cases of the novel coronavirus, all but six of them local transmissions, for a total of 8,966 since the start of the pandemic in January 2020.
เมื่อวันอังคาร รัฐบาลได้บันทึกผู้ติดเชื้อรายใหม่ 527ราย จากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่, โดยมีการติดเชื้อประเทศทั้งหมด 6 ราย รวมทั้งสิ้น 8,966 รายนับตั้งแต่เริ่มระบาดในเดือนมกราคมค.ศ. 2021 (พ.ศ 2563)

No new deaths were reported, leaving the accumulated toll at 65.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่, ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 65 ราย

Tuesday's additional caseload was smaller than the record 745 new cases recorded on Monday.
ปริมาณผู้ป่วยของวันอังคารมีขนาดน้อยกว่าสถิติ 745รายใหม่ ที่บันทึกไว้ในวันจันทร์

That number was boosted by more than 500 cases in Samut Sakhon, the epicentre of the latest outbreak.
จำนวนดังกล่าวถูกเพิ่มจากผู้ป่วยมากกว่า 500 รายในสมุทรสาครซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดครั้งล่าสุด

Centre for Covid Situation Analysis (CCSA) spokesman Taweesilp Visanuyothin said the new cases included 439 migrant workers diagnosed during an active testing campaign, along with 82 Thais.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์โควิด (CCSA) กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 439ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยในระหว่างการรณรงค์ตรวจหาเชื้ออย่างแข็งขันพร้อมด้วยคนไทย 82ราย

คำศัพท์ข่าว
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย, รวมไปถึง, ตลอดจน
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- campaign = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- caseload = ปริมาณ/ จำนวน/ ภาระ (งาน, คดี, ผู้ป่วย)
- diagnose = วิเคราะห์, วินิจฉัย, ตรวจโรค
- epicentre = ศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลางของสถานที่
- latest outbreak = การระบาดล่าสุด
- local transmission = การติดเชื้อในท้องถิ่น, การติดเชื้อในประเทศ
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- spokesman = โฆษก
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อสำนักข่าว : NHK
Thailand tightens coronavirus restrictions
ประเทศไทยเข้มงวดข้อจำกัดเกี่ยวกับไวรัส โคโรนา

Thailand plans tougher steps against the coronavirus after a spike of infections in the country.
ประเทศไทยวางแผนรับมือกับไวรัสโคโรนาที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Authorities confirmed a record daily number of 745 cases on Monday, bringing the total to over 8,000.
เจ้าหน้าที่ยืนยันสถิติผู้ป่วยรายวันของวันจันทร์จำนวน 745ราย ทำให้ยอดรวมสูงกว่า 8,000 ราย

The government ordered the closure of places posing a high risk of virus transmission.
รัฐบาลสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส

New regulations will be introduced in Bangkok and 27 provinces from Monday.
กฎข้อบังคับใหม่จะเริ่มใช้ในกรุงเทพฯและ 27 จังหวัดตั้งแต่วันจันทร์

Authorities will work out specific measures taking into account local conditions. เจ้าหน้าที่จะกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมมาใช้ โดยคำนึงถึงสภาพท้องถิ่น

Bangkok earlier shut schools, nurseries and entertainment venues such as bars and karaoke parlors.
ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครปิดโรงเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานบันเทิง เช่น บาร์ และร้านคาราโอเกะ

Shopping malls can stay open, but must close early.
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆสามารถเปิดได้, แต่ต้องปิดก่อนเวลา

Dining at restaurants after 9 p.m. will be banned from Tuesday.
การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหลัง 21.00 น. จะถูกห้ามตั้งแต่วันอังคาร

A male citizen said: "The tougher measures will make our lives worse.
พลเมืองชายคนหนึ่งกล่าวว่า“ มาตรการที่เข้มงวดขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราแย่ลง

My son is unemployed, and I have to use my pension to pay for living expenses. I'll have to economize."
ลูกชายของผมตกงาน, และผมต้องใช้เงินบำนาญเพื่อจ่ายค่าครองชีพ ผมจะต้องประหยัด "

New cases in Thailand have been in single digits most days since last May -- nearly all of them foreign visitors.
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยอยู่ในเลขหลักเดียวเกือบทุกวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา -- โดยเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Monday's surge came after cluster infections broke out last month near Bangkok.
จำนวนเเพิ่มสูงในวันจันทร์เกิดขึ้นหลังจากพบกลุ่มติดเชื้อใกล้กรุงเทพฯเมื่อเดือนที่แล้ว

Cases included workers at a seafood market -- mostly migrants from Myanmar.
ผู้ติดเชื้อรวมถึงคนงานในตลาดอาหารทะเล -- ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากเมียนมา

The government has warned it may tighten controls further if the spread of the virus doesn't subside.
รัฐบาลเตือนว่าอาจเข้มงวดการควบคุมเพิ่มเติมหากการแพร่กระจายของไวรัสไม่บรรเทาลง

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนจำนวนมากที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- digit = ตัวเลข
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- economize = อดออม, ประหยัด, รัดเข็มขัด
- local condition = สภาพของท้องถิ่น
- restriction = ข้อจำกัด, ข้อห้ามบางประการ
- spike = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- spread (v) = กระจาย, แพร่, แพร่เชื้อ
- subside (v) = ทรุดตัว, ยุบลง, ผ่อนลง
- surge = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- take into account = คิดคำนึงถึง (นำบางอย่างมาใช้ประกอบการตัดสินใจ)
- tighten (v) = ทำให้แน่น, ทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
- tougher measure = มาตรการที่เข้มงวด, มาตรการที่รุนแรง
- transmission(n.) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ
- unemployed (adj) = ซึ่งว่างงาน
- work out = ดำเนินการอย่างเหมาะสมสำนักข่าว : Khaosodenglish
YouTube Blocks Rap Song Critical of Thai Monarchy
YouTube ปิดกั้นเพลงแร็พที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทย

BANGKOK — A music video by Thailand’s foremost dissent rap group was blocked by YouTube as of Monday night.
กรุงเทพฯ - มิวสิกวิดีโอของกลุ่มแร็พแถวหน้าของประเทศไทยที่เป็นฝ่ายค้าน ถูกยูทูปบล็อกเมื่อคืนวันจันทร์

The video hosting platform said it restricted access to Rap Against Dictatorship’s “Reform”, which discussed the ongoing campaign to reform the royal institution, due to a complaint from the Thai government.
แพลตฟอร์มที่ให้บริการวิดีโอกล่าวว่าได้จำกัด การเข้าถึงเพลง "ปฏิรูป" ของวง Rap Against Dictatorship, ซึ่งกล่าวถึงการรณรงค์เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่อง, จากการร้องเรียนของรัฐบาลไทย

“This content is not available on this country domain due to a legal complaint from the government,” an error message shows when attempting to access the video from Thailand.
“เนื้อหานี้ไม่สามารถใช้ได้ในโดเมนของประเทศนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนทางกฎหมายจากรัฐบาล”ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงวิดีโอจากประเทศไทย

The music video, which has English subtitles, can still be viewed with the use of a VPN.
มิวสิกวิดีโอซึ่งมีคำบรรยายภาษาอังกฤษยังสามารถดูได้ด้วยการใช้ VPN

The song is still streamable on Spotify, where it has been played more than 786,000 times.
เพลงยังคงสามารถสตรีมได้บน Spotify ซึ่งมีการเล่นมากกว่า 786,000 ครั้ง

“Reform” has been viewed 9.7 million times since its release Nov. 13.
"ปฏิรูป" มีผู้เข้าชม 9.7 ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัว 13 พฤศจิกายน

The video features artists rapping at the pro-democracy protests in 2020, which also called for monarchy reforms.
วิดีโอดังกล่าว มีลักษณะที่ศิลปินแร็ปประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2020 ซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วย

Rap Against Dictatorship came to fame for their activist rap song “My Country’s Got” in 2018, which remains unblocked in Thailand as of publication time.
Rap Against Dictatorship มีชื่อเสียงจากเพลงแร็พที่มีเนื้อหาทางการเมืองของพวกเขา“ My Country’s Got” ในปีค.ศ. 2018 ซึ่งยังคงไม่มีการปิดกั้นในประเทศไทย ณ เวลาที่เผยแพร่

คำศัพท์ข่าว
- block = ปิดกั้น, บล๊อค, สกัดกั้น, ระงับการเข้าถึง
- call for = เรียกร้อง
- complaint = การร้องเรียน, การบ่น, ข้อที่ไม่พอใจ
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- due to = เนื่องจาก
- feature = จุดเด่น, คุณสมบัติเด่น
- hosting = การให้บริการเครื่องแม่ข่ายในอินเตอร์เน็ต
- ongoing = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- platform = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง ผู้ให้บริการ Youtbe และ Spotify)
- publication = การเผยแพร่
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยข่าว, ปล่อยผลงาน
- Spotify = เว็บไซต์ที่ให้บริการไฟล์ดิจิทัลมัลติมีเดีย (เด่นในเรื่องไฟล์เพลง)
- streamable (adj) = สามารถสตรีมได้ (การส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ มักไฟล์กับไฟล์เพลง และภาพยนต์)
- unblock = ไม่ปิดกั้น, ไม่บล๊อค
- VPN (Virtual Private Network) = ช่องทางพิเศษที่ใช้เขาถึงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ถูกบล๊อค หรือจำกัดการเข้าถึง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment