โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 12, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
287 new Covid-19 cases, most of them in Samut Sakhon
287รายของผู้ป่วยโควิด -19รายใหม่, ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 287 new cases on Tuesday, including nine people testing positive in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยใหม่ 287 รายในวันอังคาร, ซึ่งรวมถึง 9รายที่ทดสอบพบว่าติดเชื้อในสถานกักตัว

The total number of confirmed cases in Thailand has increased to 10,834 – 8,659 of which were contracted domestically, including 2,964 found in proactive testing, and 2,175 were returnees.
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 10,834 ในจำนวนนี้ 8,659รายติดเชื้อในประเทศ รวมถึง 2,964 รายที่พบในการทดสอบเชิงรุกและ 2,175 รายเป็นผู้เดินทางกลับ
So far, 6,732 have recovered and been discharged, 4,035 patients are being treated in hospitals, while 67 have died.
จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 6,732ราย, 4,035 รายเป็นผู้ป่วยอยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 67ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- contracted domestically = ติดเชื้อในท้องถิ่น, ติดเชื้อในประเทศ
- discharge = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว, )
- increased (increase) = เพิ่มขึ้น
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก, การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วย
- so far(โซฟา ) = กระทั่งบัดนี้, ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- treated (v. treat) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Three-quarters of Wuhan patients hospitalized for Covid-19 still had symptoms 6 months later, Chinese study finds
สามในสี่ของผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอู่ฮั่นด้วยโรคโควิด-19 ยังคงมีอาการใน 6 เดือนต่อมา, พบจากการศึกษาของจีน

(CNN)Most patients who had been hospitalized with Covid-19 still suffered a variety of symptoms -- including fatigue and sleep difficulties -- six months after infection, a Chinese study has found.
(CNN) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 ยังคงทุกข์ทรมานจากอาการหลายอย่างรวมทั้ง อ่อนเพลียและนอนหลับยากหลังจาก 6 เดือนที่พบการติดเชื้อ, พบในการศึกษาของจีน

The study of more than 1,700 patients treated in the Chinese city of Wuhan, the original epicenter of the pandemic, shows 76% suffered at least one symptom months after they were discharged from hospital.
การศึกษาในผู้ป่วยมากกว่า 1,700คนที่รับการรักษาในเมืองอู่ฮั่นของจีน, ศูนย์ควบคุมโรคระบาดแสดงข้อมูลว่ามี 76% ที่มีความไม่สุขสบายจากอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นเวลาอีกหลายเดือนหลังจากที่พวกเขาได้ออกจากโรงพยาบาล

The study, the largest of its kind yet carried out, published Friday in the medical journal The Lancet.
การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องเดียวกันนี้ได้ถูกปล่อยออกมาในการตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ในวารสารทางการแพทย์ The Lancet

It found that fatigue and sleep difficulties were the most common post Covid-19 symptoms, occurring in 63% and 26% of the patients, respectively, six months after the onset of their initial diagnosis.
การศึกษาพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงและนอนหลับยากเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดหลังจากป่วยโควิด ซึ่งเกิดขึ้นได้ 63% และ 26% ของผู้ป่วยตามลำดับ, ในระยะ 6เดือนเริ่มตั้งแต่หลังจากได้รับการวินิจฉัย

The disease could also have long-lasting psychological complications, with anxiety or depression reported among 23% of the patients, the study found.
และโรคนี้ก็ยังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางจิตใจในระยะยาว ด้วยอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้า ซึ่งมีรายงานประมาณ 23%ของผู้ป่วย, จากการศึกษา

Patients who were more severely ill tended to have continued evidence of lung damage on X-rays, according to the researchers.
ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยรุนแรงกว่ามีแนวโน้มที่ปอดจะถูกทำลายต่อไปอีกซึ่งเห็นได้จากภาพเอ๊กซเรย์, ข้อมูลจากการวิจัย

Scientists around the world are studying the long-lasting effects of the virus, commonly referred to as "long Covid" symptoms.
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำการศึกษาผลระยะยาวของไวรัส ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงอาการ "โควิดในระยะยาว"

The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lists fatigue, shortness of breath, cough, joint pain and chest pain as the most commonly reported long-term symptoms.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีบันทึกรายการ อาการอ่อนเพลีย, หายใจถี่, ไอ, ปวดตามข้อและหน้าอก ว่าเป็นอาการระยะยาวที่มีรายงานพบได้บ่อยที่สุด

Others, such as difficulty with thinking and concentration -- known as "brain fog," depression and headache, are also reported among coronavirus long-haulers.
ส่วนอาการอื่นๆเช่น คิดอะไรไม่ออกไม่มีสมาธิหรือที่รู้จักกันว่า"ภาวะสมองล้า" , ซึมเศร้าและปวดหัว ก็มีรายงานพบได้ในกลุ่มผู้มีอาการต่อเนื่องเช่นกัน

A study published in the British Medical Journal in August found that around 10% of patients had a prolonged illness from Covid-19 lasting more than 12 weeks.
การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารBritish Medical Journal เมื่อเดือนกรกฎาคม พบว่าประมาณ 10% ของผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยต่อเนื่องจากโควิด-19 นานกว่า12สัปดาห์

But the Chinese study is the largest, with the longest follow-up duration, to investigate the long-term impact on discharged patients, according to its authors.
แต่ของจีนเป็นการศึกษาที่กว้างที่สุดด้วยมีระยะเวลาการติดตามนานที่สุดในการค้นหาผลกระทบระยะยาวในผู้ป่วยที่ได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว, อ้างอิงจากผู้เขียนงานวิจัย

Unexpectedly, 13% of patients who did not appear to have acute kidney injury while hospitalized exhibited signs of kidney malfunction. โดยไม่คาดคิด 13%ของผู้ป่วยที่ไตไม่เคยได้รับบาดเจ็บเฉียบพลันขณะอยู่ในโรงพยาบาลมาก่อน ได้แสดงอาการของการทำงานที่ผิดปกติของไต

คำศัพท์ข่าว
- exhibit = จัดแสดง (ในข่าวหมายถึงแสดงอาการป่วย)
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- complication (n) = การทำให้ยาก, การทำให้ยุ่ง, อาการแทรกซ้อน
- concentration = สมาธิ, ความตั้งอกตั้งใจ, ความเอาใจใส่
- continue (v) = ต่อเนื่อง
- depression = ความหดหู่ , ความเศร้าสลด ,ความสะเทือนใจ
- fatigue (n) = ความเหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย
- hospitalize (v) = เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- prolonged (adj) = ยืดเยื้อ, เรื้อรัง
- refer to as = เรียกว่า
- referral - การส่งต่อ (ผู้ป่วย)
- respectively (adv) = ตามลำดับ, โดยลำดับ, ต่างก็
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์
- symptom = อาการ, อาการป่วย
- variety = ความหลากหลายสำนักข่าว : NHK
Sumo tournament starts without 65 wrestlers
การแข่งขันซูโม่เริ่มต้นโดยไม่มีนักมวยปล้ำ 65 คน

The New Year Grand Sumo Tournament kicked off at Tokyo's Ryogoku Kokugikan arena on Sunday without 65 wrestlers belonging to four stables who either tested positive for the new coronavirus or were in close contact with those who did.
การแข่งขันซูโม่New Year Grand Sumo Tournamentปีใหม่เริ่มต้นขึ้นที่สนามกีฬา Ryogoku Kokugikan ของโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยไม่มีนักมวยปล้ำ 65 คนที่อยู่ใน4ค่ายที่ทดสอบพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาตัวใหม่หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วย

Yokozuna Grand Champion Hakuho was among the wrestlers who tested positive.
Hakuho แกรนด์แชมป์เปี้ยนมวยปล้ำเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

Following the declaration of a state of emergency in Tokyo on Friday, the Japan Sumo Association capped the number of spectators at 5,000.
หลังจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในโตเกียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมาคมซูโม่แห่งญี่ปุ่นได้จำกัดจำนวนผู้ชมไว้ที่ 5,000 คน

Chairman Hakkaku apologized for the concerns caused by the infection of multiple wrestlers.
ประธาน Hakkaku ขอโทษสำหรับความกังวลที่เกิดจากการติดเชื้อของนักมวยปล้ำหลายคน

He said the association is implementing detailed preventive measures as advised by experts, such as testing all members.
เขากล่าวว่าสมาคมกำลังดำเนินการตามรายละเอียดมาตรการป้องกันที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่นการตรวจหาเชื้อให้สมาชิกทุกคน

Food and drinks are banned at the venue, and the association is limiting the number of people who can enter the eating area at one time.
อาหารและเครื่องดื่มถูกห้ามในสถานที่จัดงาน และสมาคมกำลังจำกัด จำนวนคนที่สามารถเข้าพื้นที่รับประทานอาหารได้ในเวลาเดียวกัน

คำศัพท์ข่าว
- association = ชมรม, สมาคม
- cap (v) = ต่อยอด, เสริมด้วยการ, ทำให้สมบูรณ์แบบแบบด้วยการ (ทำให้ดียิ่ง ๆขึ้น)
- declaration = แถลงการณ์, คำแถลงการณ์
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- kick off = เริ่มเกมใหม่, เริ่มแข่งขัน
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- preventive measure = มาตรการป้องกัน
- state quarantine = การกักตัวของรัฐ, สถานกักตัวของรัฐ
- tournament (n) การแข่งขัน
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- venue = สถานที่, พบปะสังสรรค์ม สถานที่มีกิจกรรม
- wrestler = นักมวยปล้ำสำนักข่าว : VOA (Twitter)
สำนักข่าว : VOA (Website)
Indonesian Navy Attempts to Recover Flight Recorders of Crashed Jetliner
กองทัพเรืออินโดนีเซียพยายามกู้เครื่องบันทึกการบินของเครื่องบินเจ็ทที่ประสบอุบัติเหตุ

Indonesian navy divers began searching Monday for the flight recorders from the passenger jet that crashed Saturday in the Java Sea.
นักประดาน้ำของกองทัพเรืออินโดนีเซียเริ่มค้นหาเครื่องบันทึกการบินจากเครื่องบินเจ็ทโดยสารที่ตกเมื่อวันเสาร์ในทะเลชวาเมื่อวันจันทร์

Sriwijaya Air Flight SJ182 disappeared from radar just four minutes after taking off from Jakarta en route to Pontianak, the capital of the West Kalimantan province on the island of Borneo, carrying 62 passengers and crew, including 10 children.
เครื่องบินของสายการบินSriwijaya เที่ยวบินที่ SJ182 หายไปจากเรดาร์เพียงสี่นาทีหลังจากบินขึ้นจากจาการ์ตาอยู่ในเส้นทางไปยังปอนเตียนัคซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกาลิมันตัน ทางตะวันตกบนเกาะบอร์เนียว โดยบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 62 คนรวมทั้งเด็ก 10 คน

Search and rescue crews on Sunday pinpointed the location of the cockpit voice and flight data recorders, known as “black boxes, after locating debris from the crashed plane.
ทีมค้นหาและกู้ภัยในวันอาทิตย์ได้ชี้พิกัดของเครื่องบันทึกเสียงและข้อมูลการบินที่รู้จักกันว่า “กล่องดำ, หลังจากการระบุตำแหน่งของเศษซากจากเครื่องบินที่ตก

Flightradar24, the flight tracking service, said the Boeing 737-500 jetliner “lost more than 10,000 feet of altitude in less than one minute.”
Flightradar24, ซึ่งเป็นผู้ให้บริการติดตามเที่ยวบินกล่าวว่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-500 เจ็ตไลน์เนอร์“ ตกลงจากความสูงมากกว่า 10,000 ฟุตในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที”

Divers have already recovered remains of several people on board the plane, along with various pieces of debris, including landing gear, wheels and one of the plane’s turbine engines.
นักดำน้ำได้กู้ซากศพของผู้คนที่อยู่บนเครื่องบิน, พร้อมกับเศษชิ้นส่วนต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ลงจอด, ล้อและเครื่องยนต์เทอร์ไบน์แล้ว

Bambang Suryo Aji, an official with Indonesia’s National Search and Rescue Agency, told reporters Saturday the debris will be sent to the National Commission on Transportation Safety.
Bambang Suryo Aji เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย, กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ว่า เศษซากนี้จะถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ

At least 53 naval vessels and 2,600 rescue personnel are taking part in the recovery operation.
เรือเดินสมุทรอย่างน้อย 53 ลำและเจ้าหน้าที่กู้ภัย 2,600 คนกำลังมีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้นหา

Saturday’s crash is the latest entry in Indonesia’s troubled aviation sector, which has been plagued by safety concerns.
ความผิดพลาดในวันเสาร์เป็นปัญหาครั้งล่าสุดในภาคการบินของอินโดนีเซีย, ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัย

A series of deadly crashes, including the 1997 crash of a Garuda jetliner that killed all 234 people aboard, and the 2014 crash of an Indonesian AirAsia jet in the Java Sea that killed 162 people, prompted both the United States and the European Union to ban Indonesian airlines from entering their respective airspaces for several years.
อุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง, รวมถึงการตกของเครื่องบินโดยสารการูด้าในปีค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนทั้ง 234รายบนเครื่อง, และการตกของเครื่องบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียในทะเลชวาปีค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 162ราย, ทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสั่งห้าม สายการบินอินโดนีเซียไม่ให้เข้าสู่พื้นที่การบินของตนเป็นเวลาหลายปี

Saturday’s crash was the first since a Lion Air jet crashed into the Java Sea soon after takeoff in 2018, killing all 189 passengers and crew.
อุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันเสาร์ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เครื่องบินเจ็ทของไลอ้อนแอร์ตกในทะเลชวาหลังจากเครื่องบินขึ้นได้ไม่นานในปีค.ศ 2018 (พ.ศ 2561) ซึ่งคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือไปทั้งหมด 189 คน

That plane was a Boeing 737 MAX, the same model that was involved in another deadly crash several months later in Ethiopia.
เครื่องบินลำนั้นเป็นโบอิ้ง 737 MAX ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในหลายเดือนต่อมาในเอธิโอเปีย

Both crashes were blamed on a faulty automated flight control system that led to the grounding of the entire 737 MAX fleet.
อุบัติเหตุเครื่องบินตกทั้งสองครั้งคาดว่าเกิดจากระบบควบคุมการบินอัตโนมัติผิดพลาด นำไปสู่การดิ่งลงพื้นของเครื่องบิน 737 MAX ทั้งหมด

The Boeing 737-500 plane that crashed Saturday had been in operation for 26 years.
เครื่องบินโบอิ้ง 737-500 ที่ตกเมื่อวันเสาร์ ได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลา 26 ปีแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- aboard = อยู่บนเรือ, อยู่บนเครื่องบิน
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย
- altitude = ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
- aviation = การบิน
- ban (v) = ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- blame (v) = โยนความผิดให้, ตำหนิ
- cockpit = ห้องนักบิน
- crash (v) = อุบัติเหตุ (ตก, ชน, กระแทก, รถชน, เครื่องบินตก)
- crew = ลูกเรือ
- debris = เศษซาก, ซากปรักหักพัง, ซากสิ่งของที่ถูกทำลาย
- disappear (v) = สูญหาย, สาบสูญ
- involve = เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, พัวพัน
- Jetliner (เจ็ทไลเนอร์) = เครื่องบินเจ็ทขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสาร
- pinpoint (v) = เจาะจง, ระบุชี้ตำแหน่ง
- plane = เครื่องบิน
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- respective (adj) = ต่างก็, ทุกๆ, ตามลำดับ, แต่ละสิ่ง,โดยลำดับ
- takeoff = บินขึ้น, เหินขึ้น, ทยานขึ้น (ในข่าวหมายถึง เครื่องบิน)
- various (adj) = ต่างๆ, หลาย, หลากหลาย
- vessel = เรือ, เรือขนาดใหญ่


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment