โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 16, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Nationthailand
72 new Covid-19 cases reported, CCSA to discuss relaxation of measures on Feb 22
รายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 72 ราย, CCSA จะหารือเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการในวันที่ 22 ก.พ.

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Tuesday reported 72 new cases, including three overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันอังคารรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย, ซึ่งรวมถึงผู้เดินทางต่างชาติสามรายในสถานกักตัว

Thailand ranks 114th on the global list of most cases, which is topped by the US with 28.31 million, followed by India 10.93 million, Brazil 9.87 million, Russia 4.09 million and the United Kingdom 4.05 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 ของรายชื่อผู้ป่วยส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยสหรัฐฯมี 28.31 ล้านราย,ตามมาด้วยอินเดีย 10.93 ล้านราย, บราซิล 9.87 ล้านราย, รัสเซีย 4.09 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.05 ล้านราย

CCSA spokesperson Dr Taweesin Visanuyothin said that the CCSA committee would assess the situation and make a decision on relaxing some measures next Monday.
ดร. ทวีศิลป์วิษณุโยธินโฆษก CCSA กล่าวว่าคณะกรรมการ CCSA จะประเมินสถานการณ์และตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการบางอย่างในวันจันทร์หน้า

คำศัพท์ข่าว
- assess (v) =ประเมินผล, ประเมินสถานการณ์
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- facilities (facility) = สถานที่( สถานที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว้) , สิ่งอำนวยความสะดวก
- overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุดแหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)
แหล่งข่าว : บีบีซี (Website)
North Korean defectors: What happens when they get to the South?
ผู้แปรพักตร์ของเกาหลีเหนือ: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาไปทางเกาหลีใต้?

But her joy at arriving in the prosperous South in March 2013 alongside her mother and three cousins soon gave way to a difficult adjustment period.
แต่ความสุขของเธอที่เดินทางมาถึงภาคใต้ที่เจริญรุ่งเรืองในเดือนมีนาคม 2013 พร้อมกับแม่ของเธอ และลูกพี่ลูกน้องสามคน ไม่นานก็ถึงช่วงเวลาปรับตัวที่ยากลำบาก

Every day brought new challenges and the family knew no-one. "There were many cultural differences... we had to start all over again," she says.
ทุกวันมีความท้าทายใหม่ ๆ และครอบครัวก็ไม่รู้จักใครซักคน" มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากมาย ... เราต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด" เธอกล่าว

Ms Kim is one of thousands of defectors who have managed to escape life in the isolated dictatorship.
นส.คิมเป็นหนึ่งในผู้แปรพักตร์หลายพันคนที่หนีจากการปกครองแบบเผด็จการ

But for those who've fled, their resettlement in the South is only the beginning.
แต่ทว่าสำหรับผู้ที่หลบหนีมาตั้งถิ่นฐานใหม่ทางใต้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

Many have to learn the basics of life in a high-tech, democratic society - from using a bank card to understanding how representative government works.
หลายคนต้องเรียนรู้พื้นฐานของชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่มีเทคโนโลยีสูง ตั้งแต่การใช้บัตรธนาคารไปจนถึงการทำความเข้าใจว่ารัฐบาลตัวแทนทำงานอย่างไร

What happens when they arrive?
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขามาถึง?

Initially, defectors go through a period of investigation and a debrief with the intelligence service.
ในขั้นต้นผู้หลบหนีออกนอกประเทศต้องผ่านการสอบสวนระยะหนึ่ง และการซักถามกับหน่วยข่าวกรอง

"Then there's three months at an institution called Hanawon, a resettlement education facility run by the South Korean government," says Sokeel Park, South Korea country director of Liberty in North Korea.
"จากนั้นมีเวลาสามเดือนที่สถาบันชื่อ Hanawon ซึ่งเป็นสถานศึกษาเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเกาหลีใต้" Sokeel Park ผู้อำนวยการ Liberty ของประเทศเกาหลีใต้ในเกาหลีเหนือกล่าว

"It's a three-month school where they learn various things about South Korean society: how to use an ATM machine and South Korea's modern transport infrastructure and how to get a job.
"เป็นเวลา 3 เดือนในโรงเรียนที่พวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสังคมเกาหลีใต้ : วิธีใช้ตู้เอทีเอ็มและโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งที่ทันสมัยของเกาหลีใต้และวิธีหางานทำ

They learn various things about South Korean citizenship, democracy and differences."
พวกเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้, ประชาธิปไตยและความแตกต่าง"

There are also community centres that provide resources for resettled refugees.
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ชุมชนที่จัดหาทรัพยากรสำหรับผู้ลี้ภัยที่ย้ายถิ่นฐาน

They tend to focus on this period, helping defectors get set up with mobile phones and a bank account as well as getting acquainted with their local community.
พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับช่วงเวลานี้โดยช่วยให้ผู้หลบหนีมาสามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารรวมทั้งทำความคุ้นเคยกับชุมชนในพื้นที่ของตน


คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- defector = ผู้แปรพักตร์, ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
- dictatorship = เผด็จการ (รัฐบาลที่ไม่ปกครองแบบประชาธิปไตย)
- focus (v) = เพ่ง, เล็ง, ให้ความสนใจ
- acquaint (v) = ทำความคุ้นเคย
- investigation (n) = การสอบสวน
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, ระบบสาธารณูปโภค
- resettlement (n) = การไปตั้งรกรากใหม่
- set up = ตั้งค่า, จัดเตรียมแหล่งข่าว : บีบีซี
New Zealand lashes at Australia in citizenship row over terror suspect
นิวซีแลนด์ตำหนิออสเตรเลียอย่างหนักในการโต้เถียงเรื่องสัญชาติของผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย

The woman is facing deportation to New Zealand after being caught entering Turkey from Syria with two children.
ผู้หญิงคนนี้กำลังเผชิญกับการถูกเนรเทศไปนิวซีแลนด์ หลังจากถูกจับได้ว่าเข้าตุรกีจากซีเรียพร้อมลูกสองคน

But Ms Ardern says the dual national should be sent to Australia.
แต่นางอาร์เดิร์น กล่าวว่าควรส่งบุคคลสองสัญชาติไปออสเตรเลีย

The 26-year-old held both Australian and New Zealand citizenship until Canberra revoked it last year.
บุคคลวัย 26 ปีถือสัญชาติออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จนกระทั่ง แคนเบอร์รา(เมืองหลวงออสเตรเลีย) เพิกถอนเมื่อปีที่แล้ว

However, Ms Ardern pointed out that the woman - who the Turkish Ministry of National Defence has identified as a member of IS - had not lived in New Zealand since she was a child.
อย่างไรก็ตาม นางอาร์เดิร์นชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งกระทรวงกลาโหมตุรกีระบุว่าเป็นสมาชิกของ IS - ไม่ได้อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ตั้งแต่เธอยังเด็ก

"They left New Zealand at the age of six, were resident in Australia from that time, became an Australian citizen, left from Australia to Syria, and travelled on an Australian passport," she said.
“พวกเขาออกจากนิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุหกขวบ ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลายเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และออกจากออสเตรเลียไปซีเรีย และเดินทางด้วยหนังสือเดินทางของออสเตรเลีย” เธอกล่าว

She summed up by saying: "New Zealand frankly, is tired of having Australia exporting its problems."
เธอสรุปโดยกล่าวว่า: "พูดแบบตรงไปตรงมาก็คือ นิวซีแลนด์รู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ออสเตรเลียส่งปัญหาของตัวเองมาให้"

Mr Morrison responded by saying his job was to protect "Australia's interests".
นายมอร์ริสันตอบว่างานของเขาคือการปกป้อง "ผลประโยชน์ของออสเตรเลีย"

He added that legislation passed in parliament automatically cancels the citizenship of a dual citizen accused of being engaged in terrorist activities.
เขาเสริมว่ากฎหมายที่ผ่านในรัฐสภาจะยกเลิกการเป็นพลเมืองของพลเมืองสองคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อการร้ายโดยอัตโนมัติ

Mr Morrison said he was scheduled to speak with Ms Ardern today.
นายมอร์ริสันกล่าวว่าเขามีกำหนดจะพูดคุยกับนางอาร์เดิร์นในวันนี้


คำศัพท์ข่าว
- citizenship = ชนชาติ, ความเป็นพลเมือง, สิทธิความเป็นพลเมือง
- erupt (v) = ปะทุ, เดือด, เกิดขึ้น, ก่อตัวขึ้น
- lash (v) = ตำหนิ/ กล่าวว่าอย่างแรง
- Mr Morrison = นายมอร์ริสัน
- Ms Ardern = นางอาร์เดิร์น
- revoke (v) = ยกเลิก, เพิกถอน
- row (n) = argument = การโต้เถียง
- sum (v) = รวม, สรุป, กล่าวสรุป
- tire of = เบื่อ, เหนื่อยหน่ายแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Mekong River at 'worrying' low level amid calls for more Chinese dam data
แม่น้ำโขงอยู่ในระดับต่ำ 'น่าเป็นห่วง' ท่ามกลางการเรียกร้องขอข้อมูลเขื่อนของจีนเพิ่มเติม

BANGKOK (Reuters) - Water levels in the Mekong River have fallen to a “worrying level” in part due to outflow restrictions from Chinese hydropower dams upstream, the Mekong River Commission (MRC) said on Friday, calling on Beijing to share all of its water data.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจนอยู่ในระดับ“น่าเป็นห่วง” ส่วนหนึ่งเกิดจากการจำกัดการปล่อยน้ำจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของจีนที่อยู่ต้นน้ำ, คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง(MRC) กล่าวเมื่อวันศุกร์โดยเรียกร้องให้ปักกิ่งแบ่งปันข้อมูลน้ำทั้งหมด

The vital waterway has turned blue along the Thai-Laos border, from its usual murky brown colour - signaling shallow water and low levels of nutrition-rich sediment - partially from outflow restrictions from the Jinghong dam in China’s Yunnan province, the inter-governmental MRC said.
เส้นทางลำน้ำแห่งชีวิตตามแนวชายแดนไทย-ลาวได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากปกติที่มีสีน้ำตาลขุ่น ส่งสัญญาณบอกว่าน้ำตื้นและมีระดับของตะกอนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์น้อย ซึ่งมีเหตุบางส่วนมาจากการจำกัดการไหลของน้ำที่ออกจากเขื่อนจิ่งหงในมณฑลยูนนานของจีน, คณะกรรมการแม่น้ำโขง องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กล่าว

Friday’s statement said low rainfall and dams on the Lower Mekong and tributaries also contributed to the drop in levels.
แถลงการณ์ของวันศุกร์กล่าวว่า มีฝนตกน้อยและเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนล่างและลำน้ำสาขาก็มีระดับลดลงเช่นกัน

“There have been sudden rises and falls in water levels immediately downstream of Jinghong and further down to Vientiane,” said Winai Wongpimool, director of the MRC Secretariat’s Technical Support Division.
“มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกะทันหันที่ท้ายน้ำของจิ่งหง และลงไปที่เวียงจันทน์” วินัย วงศ์พิมูล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของสำนักเลขาธิการ MRC กล่าว

Such fluctuations affect fish migration, agriculture and transportation that nearly 70 million people rely on for their livelihoods and food security.
ความผันผวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการอพยพของปลา การเกษตร และการขนส่งที่ประชากรเกือบ 70 ล้านคนต้องพึ่งพาเพื่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร

“To help the Lower Mekong countries manage risks more effectively, we call on China and the Lower Mekong countries themselves to share their water release plans with us,” Winai said.
“เพื่อช่วยให้ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราขอเรียกร้องให้จีนและประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างร่วมกันแบ่งปันแผนการปล่อยน้ำกับเรา”, วินัยกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- downstream = ท้ายน้ำ, ปลายน้ำ (จุดที่น้ำกำลังใหลเข้ามา, จุดต่ำกว่าต้นน้ำ)
- fluctuation = ความผันผวน, การผันแปร
- livelihood = การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน
- murky = ขุ่นมัว, เต็มไปด้วยโคลน, มืดมนมาก
- nutrition = โภชนาการ
- sediment = ตะกอน, การทับถม
- transportation = การขนส่ง
- tributary = ลำน้ำสาขา, คลองเล็กๆ, ลำธาร
- turn blue = ขาดอากาศจนหน้าเขียว (เป็นสำนวนหมายถึงภาวะขาดน้ำ ของลำน้ำโขง)
- upstream = ต้นน้ำ, ต้นทางน้ำไหล
- vital (adj) = จำเป็น, สำคัญยิ่ง, เกี่ยวกับชีวิต

No comments:

Post a Comment